Regionstyrelsens beslut 23 april

Fullmäktigeärenden

1. Budgetuppdrag - Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland
Beslut: Ärendet återremitterat för politisk beredning.
2. Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen 2013-2016
Beslut: Enligt förslag
3. Skrivelse till regeringen om beteckningen REGIONFULLMÄKTIGE på valsedlar (gemensamt med Region Skåne, Region Halland och Region Gotland)
Beslut: Enligt förslag
4. Yttrande över motion av Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelser för regionens unga
Beslut: Enligt förslag
5. Yttrande över motion av Martin Andréasson (M) om ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården
Beslut: Enligt förslag
6. Yttrande över motion av Marith Hesse (M) om tydligare samarbete mellan BVC och förskolor
Beslut: Enligt förslag
7. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
Beslut: Enligt förslag

Styrelseärenden

8. Fastighetsnämnden – Energiinvesteringar etapp 1
Beslut: Enligt förslag
9. Redovisning av kulturnämndens uppdrag
Beslut: Enligt förslag
10. Digitalisering av diagnostiken inom patologin i Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
11. Revidering av regional infrastrukturplan
Beslut: Enligt förslag
12. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör
Beslut: Enligt förslag
13. Överenskommelse med Panaxiabolagens konkursbon
Beslut: Enligt förslag
14. Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet
Beslut: Enligt förslag
15. Yttrande över delbetänkandet ”Proportionalitet vid val samt förhandsanmälan av partier och kandidater” (SOU 2012:94)
Beslut: Enligt förslag
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/206860

19. Yttrande över "Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav" - genom enhetliga och förutsägbara byggregler.
Beslut: Enligt förslag. Reservation: KD, M, C, FP.

Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodín, 0706-32 11 65
Presskontakt: Jan Nyman, 0702-54 41 62

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m