Regionstyrelsens beslut den 23 augusti

Vid regionstyrelsens första sammanträde efter sommaruppehållet fattade styrelsen bland annat beslut om att fem primärvårdsstyrelser kan bli en efter årskiftet, förändringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård och om höjda avgifter för folktandvården. Styrelsen behandlade dessutom en motion om inlandssjöfartens framtid och en motion om ett regionalt idrottsmuseum.

 

Fullmäktigeärenden

Krav- och kvalitetsboken för 2012 revideras

(Ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige reviderar Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken styr uppdraget till de vårdenheter som ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell VG Primärvård.

Bland de föreslagna justeringarna kan nämnas:

  • Patientavgiften för läkarbesök på annan vårdcentral än den valda höjs från 200 till 300 kronor.
  • Patientavgiften för telefonrecept tas bort.
  • Äldre, kroniskt sjuka och personer med sammansatta behov ska erbjudas fast läkarkontakt.
  • Patienter som är inskrivna i hemsjukvård ska erbjudas hembesök minst en gång per år.

Dessutom föreslås ett antal förändringar i ersättningssystemet och kostnadsansvaret för vårdcentralerna.

Förslagen baseras på synpunkter från vårdgivare, hälso- och sjukvårdsnämnderna och andra enheter inom Västra Götalandsregionen samt på de erfarenheter som gjorts sedan starten.

Se pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 17 augusti.

Ny prislista föreslås för folktandvården

(Ärende 2) Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att priserna för vissa behandlingar inom folktandvården höjs med i snitt 2,17 procent. Höjningen är en följd av den allmänna kostnadsutvecklingen och förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Tandvårds- och läkemedelsverket. Kostnaden för en undersökning föreslås dock bli oförändrad.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om en genomsnittlig höjning av priserna med 1,57 procent.

Beslutet avgjordes genom votering

Begäran om avtrappningsstöd till Sjukvårdspartiet avslogs men frågan bereds politiskt

(Ärende 3) Sjukvårdspartiet Västra Götaland (SVG) förlorade i och med omvalet i maj sina platser i regionfullmäktige. Partiet miste inte bara platserna utan även Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd för sin verksamhet. SVG har nu begärt ett extra partistöd som hjälp för nedtrappningen av verksamheten. Partiet hänvisar till att kommunallagen ger stöd för avtrappningspengar till de partier som måste avveckla sin verksamhet efter ett val.

Enligt Västra Götalandsregionens regelverk för partistöd finns idag ingen möjlighet att få extra stöd för avtrappning. För det skulle det krävas en att fullmäktige beslutar om en ändring av reglerna.

Regionstyrelsen beslutade att avslå Sjukvårdspartiets begäran om extra pengar men beslutade också att överlämna frågan om en framtida förändring av reglerna till de politiska sekreterarna för beredning.

Motion om inlandssjöfartens framtid besvarad

(Ärende 4) I en motion till regionfullmäktige vill Gert-Inge Andersson (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) att inlandssjöfarten ska finnas med när de framtida transportsystemen planeras. Motionärerna vill också att sjöfarten ska ingå i omställningen till förnyelsebara drivmedel.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Nämnden anser att motionärernas önskemål redan är tillgodosedda med det arbete som bedrivs inom ramen för Vänersamarbetet och utredningen om stråket Göta älv – Vänerhamn.

Motion om regionalt idrottsmuseum avslås

(Ärende 5) Karin Gren (C) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om regionen och Stiftelsen Idrottsmusei Vänner i Göteborg kan samarbeta om ett regionalt idrottsmuseum för att ta tillvara intresset för idrottens arv och betydelse för samhällets utveckling.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Styrelsen hänvisar till kulturnämndens yttrande där nämnden menar att det redan idag finns utrymme inom kulturnämndens arbete för utveckling och dialog om idrottens möjligheter och samhällsansvar. En dialog med idrottsrörelsen ingår i kulturnämndens arbetsområde och ryms idag inom Västarvets uppdrag.

Fem primärvårdsstyrelser kan bli en vid årsskiftet

(ärende 11:2) Dagens fem primärvårdsstyrelser i Västra Götalandsregionen, kan från och med 2012 bli en enda styrelse. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen att föreslå regionfullmäktige, som tar det slutliga beslutet.

Förändringen av styrningen av primärvården är en fortsättning på de förändringar i den politiska organisationen som fullmäktige beslutade om i juni 2010. Förändringen är också en konsekvens av den förändring som primärvården genomgått sedan vårdvalsmodellen VG-Primärvård infördes för två år sedan.

Förslaget handlar om den politiska styrningen av Västra Götalandsregionens egen primärvårdsverksamhet, bland annat vårdcentraler, mödravård och barnhälsovård.

Den nya primärvårdsstyrelsens uppdrag, reglemente, sammansättning och säte är inte klart. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige även beslutar att styrelsen får återkomma med dessa frågor senast i november 2011.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet avgjordes genom votering.
 

Styrelseärenden

Remissyttrande – Bra med ökad valfrihet inom skolgången för barn med hörselnedsättning/dövhet

(Ärende 7) Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets utredning Med rätt att välja om en flexibel specialskola (SOU 2011:30). Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt förslaget från kommittén för rättighetsfrågor.

Sammanfattningsvis stödjer Västra Götalandsregionen utredningens förslag om ökad valfrihet av skolgång för barn med hörselnedsättning. Regionen vill dock särskilt lyfta fram några synpunkter:

  • kompetensen till föräldrar och barn i val av skolform
  • kvalitetssäkring av kompetensen i kommunala skolor och specialskolor
  • säkerställande av barnets rätt till inflytande över sin egen situation i skolan
  • omfattande åtgärder behöver göras i de kommunala skolorna för att ljudmiljön ska fungera.

SKL ska företräda Västra Götalandsregionen i kollektivtrafikfrågor

(Ärende 11:1) I och med den nya kollektivtrafiklagstiftningen inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sveriges län. Medlemmarna i Sveriges Kommuner och Landsting SKL, däribland Västra Götalandsregionen, har önskat att SKL ska ta ett större ansvar och företräda de nya kollektivtrafikmyndigheterna.

Regionstyrelsen beslutade enligt den upprättade avsiktsförklaringen att SKL ska företräda Västra Götalandsregionen i kollektivtrafikfrågor.
 

Ärende som utgick

Ärende sex på dagordningen, om Samordningsförbundens samrådsskyldighet, utgick.


Frågor om sammanträdet besvaras av pressekreterare Niclas Samsioe, 0706-98 06 35

Läs mer

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m