Regionstyrelsens beslut den 24 maj

Regionstyrelsen sammanträdde i Vänersborg på tisdagen den 24 maj. Styrelsen fattade bland annat beslut om framtiden för Sjukvårdsrådgivningen, avtalet med kommunerna om Västtrafik samt markköp. Dessutom synades en färsk delårsrapport och Skene sjukhus ska byggas om.  

Fullmäktigeärenden

 

Delårsrapporten mars - ekonomin är i balans

(Ärende 2) Året första delårsrapport visar att Västra Götalandsregionens ekonomi som helhet är i balans. Kvartalsresultatet för hela koncernen är 88 miljoner bättre än väntat för perioden. Samtidigt som några av sjukhusen fortsätter att redovisa underskott beräknas helårsresultatet för koncernen blir ett överskott på 100 miljoner kronor, en förbättring med 387 miljoner i jämförelse med budgeten.

- Resultatet för de första månaderna visar att koncernens resultat är i balans. Det är framför allt de ökande skatteintäkterna som bidragit till resultatet, kommenterar ekonomidirektör Mats Friberg delårsrapporten.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för mars 2011.

Mer information om delårsrapporten finns i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde. 

 

Ansvarsfrihet för stiftelser för verksamhetsåret 2009

(Ärende 4) Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för:

  • Styrelsen och rektor för Stiftelsen för Stenebyskolan
  • Styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden
  • Förvaltningsledamöterna och verkställande direktören för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus 
  • Direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered

 

Ansvarsfrihet 2010 för samordningsförbunden

(Ärende 5) Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för de 19 samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland.

Styrelsen föreslår även att fullmäktige beslutar att det utgående egna kapitalet från Samordningsförbundet Skövde och Samordningsförbundet HjoTiborg överförs till det nybildade Samordningsförbundet SkövdeHjoTiborg.

 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - ansvarsfrihet för 2010

(Ärende 6 och 7) De sju landsting och regioner som har egna universitetssjukhus bildade 2006 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för att gemensamt investera i och driva en anläggning för partikelbestrålning av cancerpatienter. Resultatet för 2010 blev ett underskott på 4 miljoner kronor och ett negativt eget kapital på drygt 5,6 miljoner kronor. Revisorerna har påpekat att kommunalförbundet inte uppfyller kommunallagens balanskrav. Kommunalförbundet har upprättat långsiktiga mål och en handlingsplan för att på sikt uppnå balans i ekonomin.

Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Regionstyrelsen föreslår även att regionfullmäktige godkänner budgeten för kommunalförbundet 2012.

 

Avtal klart – Västra Götalandsregionen ensam ägare till Västtrafik från 2012

(Ärende 8) I början av 2012 blir Västtrafik enligt planerna ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen föreslog vid tisdagens sammanträde att regionfullmäktige godkänner regionkansliets förslag till ny bolagsordning.

För egen del beslutade regionstyrelsen att godkänna avtalen med länets 49 kommuner om överlåtelse av aktier i Västtrafik AB samt att ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalen med kommunerna.

Mer information om avtalet finns i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde. 

 

Köp av tomtmark för nya Regionens hus i Göteborg

(Ärende 9) Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att köpa marken intill Bergslagsbanans tidigare stationshus vid centralstationen i Göteborg. Här ska det nya Regionens hus byggas med konferenslokaler, arbetsplatser för administrativ personal och mötes- och representationsmöjligheter.

Regionstyrelsen föreslog vid tisdagens sammanträde att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen köper marken för 65 miljoner kronor. Säljare är Göteborgs stad. 

Mer information om köpet finns i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde.

 

Fullmäktiges sammanträdestider 2011

(Ärende 10) Vid första sammanträdet efter ett val fattar det nytillträdda regionfullmäktige beslut om tiderna för sammanträdena under resten av året.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige under resten av 2011 beslutar att sammanträda:

  • 21 juni
  • 19-20 september
  • 25 oktober
  • 29 november.

 

Annonsering av fullmäktiges sammanträden

(Ärende 12) Inför varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige i vilka tidningar i Västra Götaland som fullmäktiges sammanträden ska annonseras. Efter valet i höstas beslutade regionfullmäktige om annonseringen. Efter omvalet måste fullmäktige fatta beslut om annonseringen för den egna mandatperioden fram till 2014.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fattar beslut om att kungöra sina sammanträden i följande tidningar: Alingsås tidning, Bohusläningen, Borås tidning, Dalslänningen, Göteborgs-Posten, Strömstads tidning, Metro (Göteborgsupplagan), Nya St-tidningen, Lysekilsposten, Falköpingstidning, Hjo Tidning, Mariestadstidningen, Nya Lidköpings-tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, TTELA och Ulricehamns tidning samt Västgöta-bladet.

  

Avslag på motion om att avveckla förmånsbilar

(Ärende 14) I en motion föreslår Birgitta Losman (MP) att systemet med förmånsbilar till politiker och högre tjänstemän ska avvecklas samt att arbetet med fungerande bilpooler för politiker och tjänstemän ska påskyndas. Birgitta Losman vill också att arvodesberedningen och regionstyrelsen inleder ett arbete med att förändra förmånssystemet på det sätt som hon föreslagit i motionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

 

Styrelseärenden

 

Delårsrapport mars 2011 för regionfullmäktige och regionstyrelsen

(Ärende 1) Delårsrapporten mars 2011 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet visar på ett överskott på nära 20 miljoner kronor. Resultatet för hela 2011 beräknas dock bli ett underskott på 103 miljoner. I budgeten för 2011 bedömdes resultatet för helåret bli ± 0 kronor. Underskottet beror bland annat på ett beslut i regionstyrelsen om extra medel till omställningskostnader i samband med att VG Primärvård infördes samt på beslutet om extra satsningarna på operationer mot övervikt och mot psykisk ohälsa bland unga.

Regionstyrelsen beslutade lägga marsrapporten med godkännande till handlingarna.

 

Ny strategi för regionens tjänstefordon

(Ärende 15) Västra Götalandsregionens anställda kör varje dag nära 8000 mil i tjänsten. En ny strategi ska effektivisera hanteringen och ekonomin för regionens tjänstefordon.

Nära två tusen fordon används för tjänsteresor och transporter. 1300 fordon för persontransporter och 700 fordon för transporter av annat slag till exempel mat, gods, post, tvätt, hjälpmedel och sjuktransporter.

Sommaren 2010 fick servicenämnden regionstyrelsens uppdrag att analysera hur regionens tjänstefordon används. I uppdraget ingick att ta fram en strategi och en handlingsplan för en mer effektiv användning och hantering av tjänstefordonen.

Den så kallade bilpoolsstrategin är nu klar och regionstyrelsen beslutade utifrån strategins förslag att servicenämnden får totalansvar för Västra Götalandsregionens tjänstebilar.

Styrelsen beslutade även att nämnden ska ta fram ett regelverk för bilhanteringen och ansvara för genomförandet av bilpoolsstrategin.

 

Ökat regionbidrag till servicenämnden prövas i budgeten 2012

(Ärende 16) Servicenämnden har begärt en permanent ökning av regionbidraget till inköpsverksamheten med 14,1 miljoner kronor från och med 2012. Ökade krav på upphandlingar gör att inköpsverksamheten inom Regionservice behöver utökas.

Regionstyrelsen beslutade att servicenämndens begäran ska prövas i beredningen av budget och plan 2012-2014.

 

Ombyggnad till närsjukhus i Skene fortsätter

(Ärende 17) Södra Älvsborgs Sjukhus i Skene ska enligt planerna utvecklas till ett närsjukhus med kirurgisk och ortopedisk verksamhet. På sikt planeras ett vård- och hälsocentrum, där sjukvård och annan hälsorelaterad verksamhet och flera sjukvårds- och hälsoaktörer samlas.

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att ge klartecken för etapp två och tre i projektet Skene Vård- och hälsocentrum.

För mer information se pressmeddelande från ägarutskottet den 2 mars.

 

Regionerna i väst överens om kollektivtrafiken

(Ärende 18) I en avsiktsförklaring är Västra Götalandsregionen och Region Halland överens om att det nuvarande samverkansavtalet mellan Hallandstrafiken AB och Västtrafik AB gäller till dess att det sägs upp eller att parterna senast 1 januari 2012 enats om ett nytt avtal.

Syftet med samarbetet mellan regionerna är att länsgränserna inte ska vara något hinder för resenärerna genom att bland annat underlätta planerings- och beslutsprocesser.

Regionstyrelsen godkände avsiktsförklaringen och gav regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna dokumentet.

 

Självständig blodförsörjning i Västra Götaland

(Ärende 20) Regionstyrelsen ställer sig bakom en plan för att Västra Götalandsregionen ska bli självförsörjande på blod och godkände slutrapporten om blodförsörjningen i Västra Götaland. Styrelsen gav regiondirektören i uppdrag att ta fram en plan för införande och underlag för kommande överenskommelser.

För mer information se pressmeddelanden från hälso- och sjukvårdsutskottet den 23 mars.

 

Strokedrabbade kan få snabbare hemgång

(Ärende 21) Regionstyrelsen beslutade att ge berörda utförarstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder i uppdrag att genomföra så kallad tidigt understödd hemgång för patienter som drabbats av stroke.

Tidig understödd hemgång innebär att patienter som drabbats av stroke får möjlighet till tidigare hemgång och att delar av rehabiliteringen bedrivs i patientens hem- och närmiljö med hjälp av ett specialutbildat team. Syftet är att förbättra omhändertagande och rehabilitering av strokepatienterna i hemmet.

För mer information se pressmeddelanden från hälso- och sjukvårdsutskottet den 23 mars.

 

Sjukvårdsrådgivningen i Västra Götalandsregionen samordnas

(Ärende 22) Regionens fyra sjukvårdsrådgivningar samordnas och ges ett gemensamt uppdrag. Det blir verklighet efter ett beslut i regionstyrelsen.

Dagens fyra sjukvårdsrådgivningar ska ingå i en gemensam organisation, inom primärvården. Deras gemensamma uppdrag innebär bland annat att de ska ha en gemensam bemanningsplan och ett samarbete i en gemensam kö. Utgångspunkten är att de på telefonnumret 1177 ska finnas sjukvårdsrådgivning dygnet runt, årets alla dagar.

Regionstyrelsen beslutade dessutom att pröva en förstärkning av Sjukvårdsrådgivningens budget med 20 miljoner kronor inom ramen för 2012 års budgetberedning. Senast 2013 ska en utvärdering av förändringarna vara klar.

Ärendet avgjordes genom votering med rösterna 7 mot 7. Regionstyrelsens ordförandes röst avgjorde till förmån för liggande förslag. Sjukvårdspartiet lade ner sin röst.
M, FP, C och KD reserverade sig mot beslutet.

För mer information se pressmeddelanden från hälso- och sjukvårdsutskottet den 20 april.

 

Rapport från Forum Västra Götaland 2011

(Ärende 23) Den 10 februari 2011 genomförde Västra Götalandsregionen ett andra Forum Västra Götaland. Forum Västra Götaland är en mötesplats för att över olika samhällssektorer diskutera viktiga framtidsfrågor för Västra Götaland. Arrangemanget genomfördes första gången jubileumsåret 2009. Medverkar gör bland annat företrädare för den offentliga sektorn, näringsliv, utbildningsakademin och representanter från organisationer i den ideella sektorn.

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen om 2011 års arrangemang och att nästa års Forum Västra Götaland hålls den 29 mars 2012.

 

Styrelsen utser representanter till förhandlingar med Västkom

(Ärende 24) Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna behöver förnyas. Regionstyrelsen har därför beslutat att utse Alex Bergström (S) och Johnny Magnusson (M) att representera Västra Götalandsregionen i förhandlingarna med den kommunala samarbetsorganisationen om ett nytt samverkansavtal för regionens naturbruksutbildningar.

 

Tillägg till regionstyrelsens delegationsordning

(Ärende 25) Regionstyrelsen beslutade att komplettera attest- och utanordningsreglementet från 2005 med en delegation till ekonomidirektören att besluta om tillämpningsanvisningar för attest- och utanordningsreglementet .

 

Yttrande över Trafikverkets utredning för E20, Alingsås – Vårgårda

(Ärende 26) Trafikverket planerar en utbyggnad av väg E20, sträckan mellan Alingsås och Vårgårda. Västra Götalandsregionen har som remissinstans uttalat sig över Trafikverkets utredning. Regionstyrelsen håller med Trafikverket och anser bland annat att det valda alternativet med ny motorväg i Skogskoridoren via Gisslatorp balanserar olika intressen väl och att utbyggnaden av vägen är förenlig med miljöbalkens bestämmelser. Regionstyrelsen anser även att en snar utbyggnad är angelägen.

 

Yttrande över förslag till hur EU:s regelverk om inre vattenvägar ska genomföras

(Ärende 27) Regionstyrelsen konstaterar i ett yttrande över regeringens utredning ”Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt” att inre vattenvägar är en viktig del av regionens strävan mot ett miljövänligare transportsystem.

Regionstyrelsen är positiv till att införa EU:s regelverk om inre vattenvägar men påpekar att svenska bestämmelser måste utformas så att konkurrenskraften för sjöfarten på Göta älv och Vänern förbättras.

En utredning om slussarnas framtid i Trollhätte kanal kommer att presenteras 2012. Konsekvenserna av EU:s regelverk behöver tas med i utredningen och därför vill regionstyrelsen ha en utförligare redogörelse än den som utredaren presenterat. Styrelsen efterfrågar också ett förtydligande om vilka fartyg som kan tillåtas på Göta älv och Vänern samt vilka delar av Vänern som kan trafikeras med olika fartygsmodeller och hur besättningskraven kommer att se ut.

 

Övrig fråga om IT-baserat system för hantering av styrelsens handlingar

(Ärende 31) Regionstyrelsen fattade beslut om att regiondirektören till hösten ska återkomma till styrelsen med förslag till ett IT-baserat dokumenthanteringssystem för att underlätta hanteringen av regionstyrelsens handlingar. Styrelsen vill att handlingarna och underlagen till styrelsens sammanträden framöver endast ska sändas digitalt till styrelsens ledamöter och ersättare.

 

Ärenden som utgått, återremitterats eller bordlagts

Ärendena 3 (Västsvenska paketet - avtal om genomförande av block 1) och 19 (Förskottering av vissa investeringar vid Vänersborg station samt vid Öxnered) på regionstyrelsens dagordning har utgått i väntan på behandling i ägarutskottet den 1 juni.
Ärende 11 (Regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdestider för 2012) återremitterades.
Ärende 13 (Yttrande över motion av Magnus Berntsson (KD) om valfrihetssystem för öppen gynekologi och mödrahälsovård) bordlades.

Kommentarer till dagens styrelsemöte kan finnas på partiernas hemsidor.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m