Regionstyrelsens beslut 25 mars

Fullmäktigeärenden

 

1. Årsredovisning 2013

Beslut: Enligt förslag.

Regionkansliet har tillsammans med sekretariaten inom område tillväxt och utveckling upprättat årsredovisning för 2013. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål, bokslutsdokument och noter samt miljöredovisning och säkerhetsredovisning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2013 samt att regionfullmäktige att avsätter 374 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Läs mer i pressmeddelandet 

 

2. Bokslutsdispositioner 2013

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition. Styrelsen föreslår även utifrån ett yrkande från (S, MP och V) att Västtrafiks aktiekapital återställs.

För egen del beslutade styrelsen att bifalla Närhälsan beställd primärvårds begäran att få disponera 1,6 miljoner kronor av det egna kapitalet.

 

3. Regionfullmäktiges uppdrag 2013

Beslut: Enligt förslag. 

I budget för 2013 fastställde regionfullmäktige olika uppdrag till styrelser och nämnder. En redovisning över uppdragens genomförande har nu överlämnats. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar informationen.

 

4. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv

Beslut: Enligt förslag 

Från och med 2013 kan regioner, landsting och kommuner under vissa förutsättningar skapa och använda en resultatutjämningsreserv för att kunna möta effekterna av konjunkturvariationer. Hanteringen av en sådan reserv måste beslutas av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv och att riktlinjerna ska omarbetas i samband med varje ny mandatperiod.

 

5. Förslag till detaljutformning av den politiska organisationen 2015-2018

Beslut: Enligt förslag. 

Inför varje regionval finns en möjlighet att fatta beslut om förändringar i den politiska organisationen som ska gälla för den kommande mandatperioden. Inriktningen i arbetet med den politiska organisationen 2015-2018 har varit att den politiska styrmodellen ska bli enklare och tydligare samt klara kraven på god representativitet samtidigt som samordningsvinster tas tillvara.

Styrgruppen för den politiska organisationsöversynen har nu överlämnat ett förslag som bland annat innebär att:

  • Den grundläggande utformningen av den politiska organisationen inte förändras.
  • Styrmodellen även fortsättningsvis ska organiseras utifrån beställare, utförare och ägare.
  • Hälso- och sjukvårdsutskottet avskaffas och en ny styrelse för hälso- och sjukvård inrättas.
  • Dagens tolv hälso- och sjukvårdsnämnder blir fem och följer geografiskt valkretsarna i Västra Götaland.
  • Regionutvecklingsnämnderna, kommittéerna samt nämnderna för gemensam service är oförändrade.
  • Det bildas en gemensam styrelse för de sju folkhögskolorna.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget om en ny politisk organisation.
Regionstyrelsen beslutade avslå Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

 

6. Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Närhälsan – förslag till utdelningspolicy för koncernbidrag

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige fastslår förslagen till hur koncernbidrag ska hanteras för den egna konkurrensutsatta verksamheten inom primär- och tandvård. Bland annat föreslår man att koncernbidragen ska bestämmas som en andel av den senast kända ekonomiska omsättningen och att bidragets storlek årligen ska bestämmas i budgeten.

 

7. Investeringsärende: Delegering av investeringsram för energiinvesteringar till fastighetsnämnden

Beslut: Enligt förslag. 

Västfastigheter har utifrån regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030, identifierat ett stort antal lämpliga energibesparingsåtgärder.

Regionstyrelsen föreslår för fullmäktige att fastighetsnämnden får besluta om energiinvesteringar upp till det belopp som årligen avsätts i budgeten. Styrelsen föreslår även att fastighetsnämnden i december varje år ska lämna statusrapporter för energiinvesteringarna till regionstyrelsen.

I budgeten för 2014 har 150 miljoner avsatts för energibesparingsåtgärder. Fram till 2030 uppskattas det totala investeringsbehovet till fyra miljarder kronor.

Se även ärende 23, energiinvesteringar i Västra Götalandsregionens fastigheter.

 

8. Pensionsbestämmelser för förtroendevalda – beslut till följd av lagändring om förkortad mandatperiod 2010-2014

Beslut: Enligt förslag. 

I och med ändringar i kommunallagen har den nuvarande mandatperioden kortats med två veckor. Detta innebär att mandatperioden, som enligt nuvarande regler måste vara 48 månader för att vara pensionsgrundande för de politiker som lämnar sina uppdrag, blir två veckor för kort.

Regionstyrelsen beslutade att lämna ärendet vidare till fullmäktige utan eget ställningstagande.

 

9. Mottagande av testamente

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, tar emot ett testamente på 1,4 miljoner till forskning kring biverkningar av immundämpande mediciner. Enligt förslaget skapas en stiftelse för ändamålet med namnet Stiftelsen Gunnel Forsberg Warringer för forskning kring immundämpande mediciner.

 

10. Yttrande över motion av Linn Brandström (M) om insatser för att minska ungdomsarbetslösheten

Beslut: Enligt förslag. 

Moderaten Linn Brandström m.fl. föreslår i en motion insatser för att minska ungdomsarbetslösheten. Att minska ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen och olika insatser pågår eller är planerade. Åtgärderna ligger väl i linje med motionens intentioner och därför föreslår regionstyrelsen att fullmäktige anser att motionen är besvarad.

 

11. Yttrande över motion från Gunilla Levén (M) om kontinuerlig kompetensutveckling av all personal

Beslut: Enligt förslag. 

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling för all personal. Hon anser att det behövs ett system som kan hantera kontinuerlig kompetensutveckling i relation till verksamheternas uppdrag och arbetsuppgifter. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

 

12. Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om att inrätta en vårdportal för unga

Beslut: Enligt förslag. 

I en motion föreslår Monica Selin (KD) att regionstyrelsen ska ta fram en vårdportal för unga på nätet. De idéer och intentioner som motionen ger uttryck för finns bl.a. i de etablerade webbplatserna 1177 Vårdguiden och UMO.se, därför föreslår regionstyrelsen att fullmäktige anser att motionen är besvarad.

 

13. Yttrande över motion från Ann-Christine Simonsson (C) om utökad giltighet för fritidskort

Beslut: Enligt förslag.
Reservation: Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion att Västtrafik ska införa ett tilläggsköp till fritidskortet och att utreda möjligheten att låta ungdomars fritidskort gälla dygnet runt. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är besvarad. Västtrafik håller på att arbeta fram en ny förenklad pris- och sortimentsstrategi. Motionens intention kommer att beaktas i det arbetet.

 

14. Västtågen – fusionsplan till Västtrafik AB

Beslut: Enligt förslag. 

Västtrafik AB har ett dotterbolag, Västtåg AB, som inte används längre. Västtrafik föreslår att bolaget ska slås ihop med Västtrafik och därmed upphör. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Västtrafik ABs föreslagna fusionsplan.

 

15. Regionalt serviceprogram för gles-, landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014-2018

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner regionutvecklingsnämndens förslag till regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014 – 2018. Styrelsen föreslår även att nämnden ska besluta om årliga handlingsplaner och avsätta två miljoner kronor under 2014 och 2015 för åtgärder och projekt för programmets genomförande.

Programmets syfte är att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i alla delar av landet och säkerställa tillgången till kommersiell och offentlig service för boende och näringsliv.

 

Styrelseärenden

 

16. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård, Göteborg, stadsdel Centrum

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att godkänna ansökan från företagen Vårdcentralen Arkivgatan och Lillugglans BVC AB om att bedriva vårdverksamhet enligt VG Primärvård. Syftet är att starta vårdcentral i gemensamma lokaler i stadsdelen Centrum i Göteborg.

 

17. Riktlinjer för Intern kontroll

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen fastslog nya riktlinjer för intern kontroll och att regiondirektören ska verkställa förslagen till åtgärder.

Riktlinjerna är en följd av ett tidigare beslut från 2011 med syftet att utveckla regionstyrelsens uppsiktsplikt.

 

18. Utökat uppdrag att förhandla med fler intressenter om försäljning av Kvalitetsmässan 

Beslut: Enligt förslag. 

Sedan Västra Götalandsregionen för ett år sedan beslutade att inleda förhandlingar med stiftelsen Svenska Mässan om en försäljning av Kvalitetsmässan, har det nu kommit in ytterligare en intressent. Enligt den så kallade förmögenhetsskyddsregeln i kommunallagen har Västra Götalandsregionen en skyldighet att eftersträva att få så bra betalt som möjligt vid en försäljning och därför gav regionstyrelsen nu sitt godkännande till att utvidga förhandlingsuppdraget. Västra Götalandsregionen är tillsammans med Göteborgs Stad ägare av Kvalitetsmässan, som ägt rum vartannat år sedan 1989. Den betraktas som Europas största konferens och fackmässa inom verksamhets- och samhällsutveckling och samlar flera tusen deltagare.

 

19. Finansiering av projekt för utökat elektroniskt informationsutbyte

Beslut: Enligt förslag. 

För att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivningsprocessen gjordes 2013 en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) om en ny sjukvårdsmiljard för 2014 och 2015.
Ett av villkoren för att få del av miljarden är att landstingen anpassar sina journalsystem så att alla läkarintyg som skapas och skrivs under elektroniskt sänds till en nationell intygstjänst.
Om villkoret uppfylls får Västra Götalandsregionen 8,5 miljoner kronor för 2014.

Regionstyrelsen beslutade att avsätta de 3 miljoner kronor som behövs för att anpassa Västra Götalandsregionens journalsystem så att kraven för ta del av kömiljarden uppnås.

 

20. Investeringsärende: Slutredovisning Östra sjukhuset – ny reservkraftanläggning

Beslut: Enligt förslag. 

För att möta framtida behov och miljökrav har en ny reservkraftsanläggning byggts vid Östra sjukhuset i Göteborg. Projektet har totalt kostat 62,8 miljoner kronor vilket är 1,7 miljoner kronor mindre än beräknat.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen av projektet.

 

21. Investeringsärende: Lustgasdestruktion på NÄL, KSS, Borås, Östra och Mölndals sjukhus

Beslut: Enligt förslag. 

Förlossningsavdelningarna i Trollhättan, Skövde, Borås, Göteborg och Mölndal ska utrustas med moderna anläggningar för lustgasdestruktion. Det beslutades av regionstyrelsen på tisdagen. Målet är ska minska Västra Götalandsregionens utsläpp av lustgas med 75 procent. Arbetet ska vara klart 2015 och investeringen beräknas kosta 17,5 miljoner kronor.

Läs mer i pressmeddelandet 

 

22. Investeringsärende: Nybyggnation av multihall (gymnastiksal/aula) för Svenljunga naturbruksgymnasium

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet att bygga en ny multihall vid Svenljunga naturbruksgymnasium. Hallen ska bland annat användas som gymnastiksal och aula och beräknas kosta drygt 18 miljoner kronor. Behovet av koncernbidrag för investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete

Naturbruksgymnasiet i Svenljunga erbjuder utbildningar inom skog, jakt/viltvård och häst för gymnasieelever och vuxna studerande. I dagsläget är det Västra Götalandsregionens enda skola med intag för skoglig inriktning och framtidsutsikterna bedöms som goda och ligger i linje med framtida satsning på att öka attraktiviteten på regionens naturbruksskolor.

 

23. Investeringsärende: Energiinvesteringar i Västra Götalandsregionens fastigheter, 18 energiprojekt

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden ska genomföra 18 energibesparande projekt i Västra Götalandsregionens fastigheter för närmare 68 miljoner kronor under 2014. Åtgärderna beräknas spara 5 715 MWh per år. Enligt regionfullmäktiges mål ska energiförbrukningen i egna lokalerna halveras fram till år 2030 jämfört med 1995.

 

24. Skaraborgs sjukhus – gemensam mottagning och entréhall sjukhuset i Mariestad

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att det ska byggas en ny entréhall och gemensam mottagning för gynekologi, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi vid Skaraborgs sjukhus i Mariestad. Projektet beräknas kosta 14,5 miljoner kronor. Inom projektet avsätts 100 000 kronor till konstnärlig utsmyckning. Behovet av koncernbidrag för investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete. Projektet beräknas vara klart under 2015-2016.

 

25. Habilitering & Hälsa – sjukhuset i Lidköping – ombyggnad hus 6, plan 1 och 2, hörsel- och dövverksamheten

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att bygga om delar av Skaraborgs sjukhus i Lidköping så att Habilitering & Hälsa får nya lokaler för hörsel- och dövverksamheten. Projektet beräknas kosta 4,8 miljoner kronor och genomförs under 2014.

 

26. Södra Älvsborgs sjukhus, Skene lasarett, till- och ombyggnad för ambulansverksamhet

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att bygga till och bygga om Södra Älvsborgs sjukhus för ambulansverksamheten vid Skene lasarett. Projektet beräknas kosta närmare 25 miljoner kronor och omfattar ny garage- och tvätthall, logement och kontor. Arbetet beräknas vara färdigt för inflyttning under 2015 – 2016. Behovet av koncernbidrag för investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.

 

27. Ombyggnad av NÄL, gynmottagning och logopedmottagning

Beslut: Enligt förslag. 

För att klara beslutad arbetsfördelning inom NU-sjukvården mellan sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla beslutade regionstyrelsen om en ombyggnad för gynmottagning och logopedmottagning vid NU-sjukvården i Trollhättan. Projektet, som är ett delprojekt inom vård 2010-3 beräknas kosta närmare 26 miljoner kronor. Inom projektet avsätts 250 000 kronor till konstnärlig utsmyckning. Behovet av koncernbidrag för investeringen ska beaktas i framtida budgetarbete.

 

28. Regionalt barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ska starta ett regionalt barnskyddsteam för att stärka kompetensen och fokusera på kunskaper kring barn som far illa.

Läs mer i pressmeddelandet 

 

29. Social investeringsfond i Västra Götalandsregionen

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen beslutade att regionutvecklingsnämndens uppdrag, att återrapportera utredningsuppdraget kring att inrätta en social investeringsfond, är slutfört. Styrelsen godkände även inriktningen för det fortsatta arbetet med sociala investeringar och att regionutvecklingsnämnden ska koordinera genomförandet av arbetet i samverkan med folkhälsokommittén, hälso- och sjukvårdsnämnderna och rättighetskommittén.

En social investering är en ekonomisk investering som görs för att lösa framtida sociala samhällsutmaningar. Det kan t ex vara för att undvika framtida utanförskap i form av ekonomisk marginalisering, arbetslöshet och ohälsa. Utgångspunkten för sociala investeringar är preventiva satsningar inte ska ses som en kostnad, utan en investering som förväntas genera en framtida ekonomisk avkastning till samhället.

 

30. Samverkansavtal mellan Sverige och Norge gällande ambulanshelikoptersjukvård

Beslut: Enligt förslag. 

För att höja kvaliteten och ge en säkrare och bättre vård för patienter som vårdas och transporteras med ambulanshelikopter har regionstyrelsen idag beslutat att anta ett avtal som reglerar samverkan kring luftburen ambulanssjukvård i gränsområdet mellan Sverige och Norge.

Läs mer i pressmeddelandet

31. Kommunikation med regeringen angående Europeiska rådets slutsatser vid ministermötet 20-21 mars 2014

Ärendet utgick

 

32. Kommentarer och förslag med anledning av revisionsrapporten ”Granskning av VG Primärvård”

Beslut: Enligt förslag. 

I en revisionsrapport från Ernst & Young, Granskning av VG Primärvård, framkommer det bland annat att vårdvalet i Västra Götaland i stort fungerar väl och att de bärande idéerna bakom VG Primärvård är uppfyllda. VG Primärvård har varit konkurrensneutralt och gett de olika vårdgivarna så lika förutsättningar som möjligt. Informationen till invånarna om vårdvalet har dock i vissa fall varit bristfällig. Rapporten ger också råd för det fortsatta arbetet med att utveckla vårdvalet.

Regionstyrelsen anser att revisionsrapporten är besvarad.

Länk till rapporten:

 

33. Svar på granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Beslut: Enligt förslag. 

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen ha en kontroll över de andra nämnderna och styrelserna i regionen. Revisorskollegiet har i sin granskning sett att regionstyrelsen inte helt uppfyller sitt uppdrag och behöver informeras om sitt uppdrag.

Regionstyrelsen beslutade att skicka svaret på granskningen till de förtroendevalda revisorerna och att regiondirektören ska genomföra de åtgärder som avser regionkansliet.

Styrelsen beslutade även att lämna revisorernas granskning jämte tjänsteutlåtandet till de politiska partierna.

Länk till rapporten 

 

34. Revisionsrapport – Oegentligheter och korruption – uppföljning av tidigare granskningar

Beslut: Enligt förslag. 

Revisorernas granskning visar att det går att förbättra arbetet med att upptäcka och förebygga oegentligheter och korruption i Västra Götalandsregionens verksamheter. Rapporten innehåller en del rekommendationer till regionstyrelsen hur de kan arbeta vidare med frågan.

Regionstyrelsen beslutade att skicka svaret på granskningen till revisorerna.

 

35. Yttrande över ”Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen” (SOU 2013:64)

Beslut: Enligt förslag. 

Arbetslöshetsförsäkringen har setts över med tanke på pensionärer och förtroendevalda. Det behövs en förenkling och bättre samordning av pension och arbetslöshetsersättning för dessa grupper.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen tillstyrker förslagna ändringar på arbetslöshetsförsäkringens område.

Länk till utredningen

 

36. Yttrande över ”När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga väldsbejakande extremism” (SOU 2013:81)

Beslut: Enligt förslag. 

Justitiedepartementet har lämnat förslag på hur det går att utveckla och organisera ett arbetssätt för att förebygga våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå, bland annat genom att tillsätta en nationell samordnare som ska arbeta för samverka mellan kommuner, myndigheter och organisationer.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen är positiv till betänkandet.

Läs mer i utredningen

uiqt|wB&uizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muizqivvm5m5jmzoozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m