Regionstyrelsens beslut 26 mars

Fullmäktigeärenden

1. Årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag.
2. Bokslutsdispositioner för 2012
Beslut: Enligt förslag.
3. Ekonomiska obalanser - förslag med anledning av uppdrag i detaljbudget 2013.
Beslut: Enligt förslag.
4. Naturbruksgymnasiet Uddetorp – Försäljning av del av Skara Uddetorp 4:1
Beslut: Enligt förslag.
5. Nationell plattform för utvecklingsprojekt: X2 AB
Beslut: Enligt förslag.
6. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland – återremiss delmål 5
Beslut: Enligt förslag.
7. Ändring av primärvårdsstyrelsernas årsarvoden
Beslut: Enligt förslag.
8. Revidering av arvodesbestämmelserna
Beslut: Enligt förslag.
9. Yttrande över motion av Marith Hesse m.fl.(M) om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall
Beslut: Enligt förslag.
10. Yttrande över motion av Anders Fasth (KD) om ökande insatser mot ungdomsarbetslösheten
Beslut: Enligt förslag.
Reservation: KD, M.
11. Yttrande över motion av Monica Selin (KD) om att införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken
Beslut: Motionen anses besvarad.
Reservation: KD, M.
12. Yttrande över motion av Eva-Lott Gram (KD) om att förbättra eftervården vid förlossning
Beslut: Enligt förslag.
13. Yttrande över motion av Kurt Karlsson (SD) om etiska regler för förtroendevalda i Västra  Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag.

Styrelseärenden

14. Framställan från Film i Väst om tilläggsanslag
Beslut: Enligt förslag.
15. Västtrafik – Godkännande av investeringar
Beslut: Enligt förslag.
16. Rapport om styr- och ledningsfunktioner inom NU-sjukvården
Beslut: Enligt förslag.
17. Uppföljning av regionfullmäktiges budgetuppdrag 2012
Beslut: Enligt förslag.
18. Strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering
Beslut: Enligt förslag.
19. Översyn av informationssäkerheten i Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag.
20. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet 2013
Ärendet till votering för eventuell återremitterin.
Beslut: Enligt förslag.
21. Regional patientsäkerhetsberättelse för 2012
Beslut: Enligt förslag.
22. Genomförande av handlingsplan för ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland"
Beslut: Enligt förslag.
23. Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokala sjukhus i Västra Götaland
Beslut: Enligt förslag.
Reservation: M, C, KD.
24. Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet
Beslut: Enligt förslag.
25. Yttrande över ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”
Länk till utredningen: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6525-6.pdf
Beslut: Enligt förslag.
Reservation: M, C, KD.
26. Yttrande över ”Kompletterande förslag till lagändringar för genomförande av direktivet 2006/ 87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart”
Beslut: Enligt förslag.
30. Nya spårvagnar och depå
Beslut: Enligt förslag


Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodin, tel: 0706 – 32 11 65
Presskontakt: Jan Nyman 0702-54 41 62

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m