Regionstyrelsens beslut den 27 september

Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen beslutades det bland annat om verktyg för att Västra Götalandsregionens verksamheter på ett effektivt sätt ska kunna jobba för en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Dessutom godkände styrelsen en strategi för hanteringen av läkemedelsnära produkter, till exempel diabetes- och inkontinensprodukter. 

Styrelseärenden

Delårsrapport läggs till handlingarna

(Ärende 2) Delårsrapport augusti 2011 för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsutskottet och regionfullmäktige godkändes av regionstyrelsen. Augustiresultatet visar på ett överskott på 13,6 miljoner kronor.

 

Lokaler för kollektivtrafiknämndens kansli

(Ärende 3) Vid årsskiftet blir Västra Götalandsregionen ensam ägare till Västtrafik. Den nya kollektivtrafiknämndens kansli kommer tillfälligt att ha sitt kontor på Södra Hamngatan i Göteborg. Avdelningen kommer att bestå av cirka 15 personer.

Regionstyrelsen godkände hyresavtalet.

 

Strategi för hantering av läkemedelsnära produkter tas fram

(Ärende 4) Regionstyrelsen har godkänt en strategi för hantering av läkemedelsnära produkter. Målet är att kunna erbjuda produkter till alla patienter som är i behov av dessa, se till att personalen har rätt utbildning och att se till att produkterna hanteras kostnadseffektivt.

De läkemedelsnära produkter som strategin handlar om är inkontinens-, diabetes- och stomiprodukter, samt livsmedel för särskilda näringsändamål, så kallat Särnär.

Läs mer om strategin för hantering av läkemedelsnära produkter i pressmeddelandet.

 

Fokuserat arbete för en jämlik hälso- och sjukvård

(Ärende 5) Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att godkänna ett styrkort för jämlik och jämställd hälso- och sjukvård. Styrkortet är ett verktyg och stöd för att utveckla hälso- och sjukvårdens jämlikhets- och jämställdhetsarbete med fokus på medborgarna och patienterna.

Läs mer i pressmeddelandet om arbetet för en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård.

 

Nytt förslag för medicinsk diagnostik

(Ärende 6) I samband med införandet av vårdvalsmodellen VG Primärvård 2009 beslutade regionstyrelsen om en gemensam prislista för analys av medicinska prover, så kallad medicinsk diagnostik. Prislistan gäller primärvårdens - främst vårdcentralernas - köp av medicinsk diagnostik av Västra Götalandsregionens sjukhus.

Regionstyrelsen beslutade om en ny prislista för medicinsk diagnostik. De nya priserna ska gälla för alla vårdenheter inom VG Primärvård.

Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för förslag från FP. Ärendet avgjordes genom votering med siffrorna 8-7.   
 

Yttrande över strategi om Nordsjöområdet

(Ärende 7) Regionstyrelsen har yttrat sig över Nordsjökommissionens strategi Nordsjöregionen 2020. I yttrandet, som i grunden är positivt, lämnas kommentarer på några punkter. Bland annat vill regionstyrelsen reda ut begreppen kring hur effekterna av klimatförändringar ska hanteras. Dessutom efterfrågas samarbete kring forskning, utveckling och innovation kring hur vågenergi kan tas om hand på bästa sätt.

 

Västra Götalandsregionen yttrar sig över miljömålssystem

(Ärende 8) Regionstyrelsen har yttrat sig över Miljödepartementets betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet.” Styrelsen är i huvudsak positivt inställd till de förändringar som föreslås. Ett av etappmålen som styrelsen ställer sig positiv till i sitt yttrande är att Sverige, bland annat genom ekonomiska styrmedel, ska vara med och bidra till att minska utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar från fartygstrafik i Östersjön och Nordsjön.

 

Yttrande över komplettering av kollektivtrafiklagen

(Ärende 9) I ett yttrande till Näringsdepartementet är regionstyrelsen positiv till förslagen i promemorian ”Komplettering av kollektivtrafiklagen.”
Kompletteringarna handlar bland annat om att EU:s kollektivtrafikförordning ska tillämpas även för kollektivtrafik på vatten och att kollektivtrafiklagen tydligt bör tala om att en kommun kan ta ansvar för kostnader om det innebär en bättre regional kollektivtrafik. Dessutom ska det enligt kollektivtrafiklagen bli möjligt att ingå avtal om allmän trafik som avser kollektivtrafik till ett grannland.

 

Rättelse av protokoll

(Ärende 13) Regionstyrelsen beslutade om att göra en rättelse i protokollet från styrelsens sammanträde den 6 september. I beslutet om IS/IT-strategi för Västra Götalandregionen beslutade regionstyrelsen för egen del att utse en politisk styrgrupp bestående av Martin Andreasson (M) och Alex Bergström (S) vilket inte framgick av protokollet från den 6 september.

 

Utgånget ärende

Ärende 1,  regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland utgick.

 


 
Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m