Regionstyrelsens beslut den 28 juni

Regionstyrelsen sammanträdde för sista gången innan sommaruppehållet. Styrelsen behandlade bland annat det Miljöpolitiska programmet, ett par motioner, rapportering av risk- och sårbarhetsanalyser samt val till styrelsens utskott och beredningar.

Fullmäktigeärenden


Miljöpolitiskt program samlar miljömålen för Västra Götalandsregionen

(Ärende 1) År 2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och lång sikt. Alla målen har nu samlats i ett miljöpolitiskt program för det interna miljöarbetet under 2011-2013.

I det miljöpolitiska programmet finns förslag till åtgärder som ska genomföras de kommande tre åren. Programmet ska göra regionens interna miljöarbete tydligare för verksamheterna och lyfta fram de mål och strategier som finns beslutade.

De mål som ska ha uppnåtts 2013 är bland annat att:
• De anställdas resor i tjänsten med bil och flyg ska ha minskat med 10 procent.
• Elanvändningen i de egna fastigheterna ska ha minskat.
• Utsläppen av lustgas ska ha minskat med 25 procent.
• Det källsorterade avfallet ska vara minst 50 procent.
• Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 35 procent av den totala livsmedelsbudgeten.

Det miljöpolitiska programmet 2011-2013 samlar de miljömål som Västra Götalandsregionen beslutat om i budgeten, resepolicyn från 2008, kemikaliestrategin från 2008 och klimatstrategin från 2009.

Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att det miljöpolitiska programmet för 2011-2013 fastställs och att berörda nämnder, styrelser och bolag ska genomföra de uppdrag som ges i det miljöpolitiska programmet samt att miljöpolicyn från 2004 upphävs.

400 miljoner avsätts till framtida pensioner

(Ärende 2) Västra Götalandsregionen reserverar ytterligare 400 miljoner till framtida pensioner. Det beslutade regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde. Sedan 2005 har Västra Götalandsregionen fattat flera beslut med samma inriktning, att reservera delar av regionens likvida medel för framtida pensionsutbetalningar. Hittills har regionen reserverat närmare 1,5 miljarder kronor till pensionerna. De 400 miljonerna som nu avsätts kommer från de fastighetsförsäljningar som genomfördes under 2010. Regionstyrelsens beslut är ett förslag till regionfullmäktige som slutgiltigt fattar beslut om avsättningarna. Efter avsättningen kommer pensionsreserven att uppgå till 1,9 miljarder kronor.

Motion om IT-upphandling bifallen

(Ärende 3) Lars Nordström (FP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionens IT-verksamhet ska upphandlas för perioden fram till nästa val och därefter utvärderas. Nordström menar att målen för sammanslagningen av regionens IT-verksamhet under servicenämnden, att pressa priserna och höja servicenivån, inte uppnåtts men skulle kunna infrias genom en upphandling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen bifalles och att styrelsen får i uppdrag att utreda vilka delar av reigonens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.

Avslag på motion om Värmlandsomröstning

(Ärende 4) Billy Bertilsson (SVG) föreslår i en motion att befolkningen ska få rösta om en eventuell ny regionbildning av Västra Götalandsregionen och Landstinget i Värmland.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen avslås. Regionstyrelsen har bedömt att det grundläggande utredningsarbete som gjorts är tillräckligt samt att en beredning av utredningens resultat pågår inom de politiska partierna.

 

Styrelseärenden

150 miljoner av eget kapital till satsningar i verksamheterna

(Ärende 5) Fyra av Västra Götalandsregionens verksamheter har begärt att få använda det egna kapitalet för olika åtgärder i verksamheten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill använda det återstående egna kapitalet, närmare 139 miljoner kronor, till att köpa vård för att klara vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsnämnden nord-östra Göteborg vill använda 10 miljoner för att täcka ett underskott i budgeten. Kultur i Väst vill använda 900 000 kronor till att täcka kostnader för lokaler som inte blivit uthyrda. Billströmska Folkhögskolan vill använda 1 miljon kronor till skolans trädgårds- och växthusprojekt.

Regionstyrelsen beslutade att Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kultur i Väst och Billströmska folkhögskolan får använda egna kapitalet för åtgärder i verksamheten. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick däremot sin begäran avslagen. Styrelsen hänvisar avslaget till att det egna kapitalet ska användas för särskilda ändamål och att underskott hanteras enligt gällande principer för bokslutsdispositioner.

11,9 miljoner till läkemedelsförsörjningsprojektet 2011

(Ärende 6) Västra Götalandsregionen arbetar, sedan den nya lagen om Handel med läkemedel trädde i kraft 2009, med ett projekt för att införa en ny modell för läkemedelsförsörjningen inom regionens verksamheter.

Projektet har dragit ut på tiden och projektledningen har begärt mer pengar till arbetet 2011. På grund av förseningen användes bara en del av de pengar som avsatts för projektet för 2010. Det är de kvarvarande pengarna från förra året, närmare 12 miljoner kronor, som projektledningen nu vill använda till årets arbete. Totalt har regionstyrelsen tidigare avsatt 35,5 miljoner kronor till införandet av den nya läkemedelsförsörjningen.

Regionstyrelsen beslutade att projektet beviljas 11,9 miljoner kronor under 2011.

Risk- och sårbarhetsanalys

(Ärende 7) Västra Götalandsregionen har inventerat och bedömt verksamheternas förmåga att hantera extraordinära händelser. Den sammanställda rapporten, som bygger på verksamheternas egna bedömningar samt en regionövergripande risk- och sårbarhetsanalys, visar att Västra Götalandregionens förmåga att hantera extraordinära händelser är god men att det finns vissa brister. Rapporten pekar bland annat ut brist på reservkraft vid sjukhusen, brist på tillgång till rent vatten vid avbrott och förorening samt osäkerhet kring lagerhållning av läkemedel och mat.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och att Västra Götalandsregionen ska fortsätta arbetet med att stärka regionens krishanteringsförmåga.

Redovisning av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget

(Ärende 8) Nämnder, styrelser och bolag ska årligen i samband med årsredovisningen redovisa säkerhetsarbetet och säkerhetsläget för året som gått.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och redovisningen av säkerhetsarbetet för verksamhetsåret 2010.

Regionen och kommunerna bildar intresseorganisation för gemensamt IT-stöd

(Ärende 10) Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att bilda en intresseorganisation tillsammans med VästKom, de Västsvenska kommunalförbundens samorganisation. Organisationens ska ansvara för samverkan kring IT-stöd för gemensamma verksamheter.

Bakgrunden till beslutet är behovet av samordning av gemensamma IT-system som långsiktigt kan fungera över de inblandade verksamheternas organisationsgränser samt kartlägga IT-behoven för vårdplanering och beställningssystem för hjälpmedel. Föreningens årsbudget på 5 miljoner kronor kommer att delas lika mellan kommunerna och regionen. Organisatoriskt kommer föreningen att tillhöra Västra Götalandsregionen och placeras i Göteborg.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg flyttar till Skara

(Ärende 11) Regionstyrelsen beslutade att fastställa en ny förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Ändringarna i förbundsordningen innebär bland annat att förbundets säte flyttas från Lidköping till Skara. Dessutom ändras förbundsordningens innehåll på flera punkter till exempel ersättningen till ledamöter och ersättare samt val av ordförande och vice ordförande.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg är ett förbund mellan Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Essunga, Götene, Lidköping och Skara. Förbundets syfte är att svara för finansiell samordning och effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet.

Även övriga medlemmar i förbundet måste besluta om ändringarna.

Politisk arbetsgrupp för prissättning inom kollektivtrafiken

(Ärende 13) Den 1 januari 2012 tar Västra Götalandsregionen som kollektivtrafikmyndighet över ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Inför införandet av trängselskatter behöver Västtrafik besked om den framtida inriktningen för att kunna genomföra nödvändiga förenklingar och förändringar av prissystemet.

Regionstyrelsen beslutade att utse sju förtroendevalda till den tillfälliga politiska arbetsgrupp som skapats för snabbt kunna bereda frågan inför ett ställningstagande i den nya kollektivtrafiknämnden. Målet är att ha ett inriktningsbeslut i nämnden redan i oktober 2011. Eftersom tre fjärdedelar av kollektivtrafikresorna sker i Göteborg beslutade styrelsen även att kollektivtrafiknämnden ska ha sitt huvudsäte i Göteborg. Regionstyrelsen utsåg Alex Bergström (S), Ulrika Frick (MP), Lars Engen (V), Gunilla Levén (M), Birgitta Adolfsson (FP), Rickard Nordin (C) och Anders Fasth (KD).

Firmatecknare för Västra Götalandsregionen

(Ärende 14) Fyra personer utsågs vid tisdagens styrelsesammanträde till firmatecknare med rätt att teckna avtal för Västra Götalandsregionen. Firmateckning sker med två firmatecknare i förening. Rätten att teckna avtal kan i vissa fall delegeras till namngivna personer under maximalt ett år.

Regionstyrelsen utsåg regionstyrelsens ordförande Gert Inge Andersson (S), vice ordförande Johnny Magnusson (M) och ekonomidirektör Mats Friberg till firmatecknare för Västra Götalandsregionen. Styrelsen utsåg även regiondirektör Johan Assarsson till firmatecknare fram till 30 september och därefter tillträdande regiondirektör Ann-Sofi Lodin till firmatecknare från den 1 oktober. 

Regionen ekonomisk garant för hälsokonferens

(Ärende 15) Regionstyrelsen beslutade i mars 2009 att Västra Götalandsregionen 2012 ska vara värd för en nätverkskonferens för nätverken Hälsa och demokrati (för politiker) samt Uppdrag hälsa (för tjänstemän). Nätverken arrangerar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting vartannat år en nätverkskonferens som vänder sig till politiker och tjänstemän i hela Sverige.

Konferenserna är självfinansierade men regionstyrelsen beslutade att garantera ekonomin för konferensen genom att anslå en förlustgaranti på maximalt 300 000 kronor för arrangemanget.

Yttrande Europeiska institutet för innovation och teknik

(Ärende 16) Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt förslaget från FoU-beredningen om Europeiska Kommissionens samråd över en andra fas för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Val till styrelsens utskott och beredningar

(Ärende 19) En mängd valärenden avgjordes vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen. Bland annat utsåg styrelsenb ledamöter och ersättare i ägarutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet, personalutskottet, beresningen för hållbar utveckling och internationell beredning med flera.

Valärenden den 28 juni 2011.

Styrelsen provar digitala handlingar

(Övrigt ärende) Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att på försök införa digital hantering och distribution av styrelsens handlingar och dokument. Utifrån den digitala utvecklingen med skrivbara läsplattor ser styrelsen nya möjligheter att modernisera och effektivisera ärende- och dokumenthanteringen. Västra Götalandsregionen kommer nu att köpa in digitala läsplattor för att låna ut till styrelsens ledamöter och ersättare samt till de politiska sekreterarna och berörda tjänstemän. Användningen av plattorna regleras i kontrakt. En halv miljon kronor avsätts till försöket som även omfattar utbildning och support. Försöket följs upp fortlöpande, det kommer  även att utvärderas och återrapporteras till styrelsen efter ett halvår.

Bordlagda och utgågna ärenden

Ärende 12 om Företrädare vid samråd med samordningsförbunden bordlades. Ärende 9 om Katastrofmedicinsk utbildnings- och övningsverksamhet från och med 2012 utgick.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m