Regionstyrelsens beslut 4 februari

Fullmäktigeärende

1. Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik, steg 1 ”enkelhet”
Beslut: Enligt förslag.
Kollektivtrafiknämnden har fattat inriktningsbeslut om genomförande av steg 1, att låta arbetsgruppen ha löpande avstämningar med Västtrafik om detaljutformningen av steg 1 samt att fortsätta utreda steg 2. Förändringarna i steg 1 bedöms kunna genomföras två år efter regionfullmäktiges beslut.
Kollektivtrafiknämnden bedömer kostnaden till 30 miljoner kronor 2014, 60 miljoner kronor  2015 och 60 miljoner kronor 2016.


Styrelseärenden

2. Nationell påverkansagenda
Beslut: Enligt förslag
VGR:s externa arbete har många former, bland annat att försöka påverka beslut på nationell nivå, att tillvarata VGR:s och Västra Götalands intressen i aktuella frågor (och få upp frågor som är viktiga för VGR på agendan). Regionstyrelsen fastställer följande frågor som prioriterade i det nationella påverkansarbetet under 2014: a. Öka statens engagemang i järnvägsutbyggnad Oslo-Göteborg-Köpenhamn, b. Bevaka Västra Götalands intressen i den nya nationella maritima strategin, c. Få upp regionfrågan på den nationella dagordningen, d. Klimatarbetet, e. Medverka och stimulera till interregional samordning i frågor relaterade till hälso- och sjukvården.
Regiondirektören får uppdraget att för var och en av de prioriterade frågorna ta fram en plan med budskap, målgrupper, arenor, allierade och aktiviteter. Regiondirektören får uppdraget att inrätta ett kontor för Västra Götalandsregionen i Stockholm och även i övrigt skapa en struktur för att genomföra nationella påverkansaktiviteter på ett professionellt sätt. Regionutvecklingsnämnden får uppdraget att avsätta erforderliga resurser för arbetet.


3. Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan 2014
Beslut: Enligt förslag plus två nya tilläggssatser
Västra Götalandsregionen ska medverka i Almedalsveckan 2014 och delta i en gemensam västsvensk arena. Regionstyrelsen  anslår maximalt 450 000 kronor för regiongemensamma insatser och finansieringen sker genom det anslag som står till regionstyrelsens förfogande. Regiondirektören får uppdraget att återkomma till RS med redovisning av planerade insatser kontinuerligt under våren 2014.


4. Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet
Beslut: Enligt förslag
Årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna.

5. Nya förutsättningar som påverkar Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Beslut: Enligt förslag
Regionfullmäktige tog 2013-09-24 beslut om yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025 (inklusive gemensam skrivelse med Region Halland och Region Skåne om Västskuststråket). Sedan detta beslut togs har ett par väsentliga saker tillkommit som påverkar situationen på ett sätt som gör att det är angeläget att komplettera tidigare yttrande med en skrivelse till infrastrukturministern.
Det som tillkommit är:
•Den norska regeringen har tagit beslut och avsatt pengar för en gemensam utredning av den så kallade ”missing link” - järnvägssträckan Halden över Svensk/Norska gränsen till Öxnered.
•Stråket mot Oslo ingår numera i det i EU sammanhang så viktiga TEN-T (Trans – European Transport Network). Vilket bland annat betyder att det kan utgå ekonomiskt stöd från EU vad gäller både utredning och utbyggnad och dessutom ska så kallade ”missing links” prioriteras.

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m