Regionstyrelsens beslut den 4 september

Fullmäktigeärenden

Ny kulturstrategi

En mötesplats i världen, så heter den nya kulturstrategin som regionstyrelsen behandlade vid tisdagens sammanträde. Dokumentet ska ersätta Västra Götalandsregionens vision för kulturpolitik från 2005 och pekar ut en ny övergripande inriktning för kulturpolitiken på regionnivå. Västra Götalandsregionen vill vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, utnyttja tekniken och öka internationaliseringen.

Handlingar till ärende 1, En mötesplats i världen, Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2012 -

För mer information se pressmeddelandet

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

(Ärende 2) Kollektivtrafiken ska fördubblas, och fler ska välja att åka kollektivt istället för med bil. Det framgår av trafikförsörjningsprogrammet som beskriver kollektivtrafikens utveckling i länet, fram till år 2025.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland.

Beslutet avgjordes genom votering.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

För mer information se pressmeddelandet

Nämnden för intern företagshälsa byter namn

(Ärende 3) Nämnden för Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin vill byta namn till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner namnändringen. Tidigare har förvaltningen, som 1 januari 2012, bytt namn till Hälsan och Stressmedicin.

I nämndens uppgifter ingår bland annat att ansvara för drift, förvaltning och utveckling inom sitt verksamhetsområde, att bedriva forskning utvecklingsarbete och kunskapsspridning om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö samt att fullgöra överenskommelser om intern företagshälsovård med andra nämnder och styrelser och bolag i regionen.

Tydligare regler för handikappidrottsstipendium

(Ärende 4) Reglerna för Västra Götalandsregionens handikappsidrottsstipendium kan komma att ändras. Rättighetskommittén vill att det ska bli tydligare att både enskilda och idrottslag kan söka och få handikappidrottsstipendiet.

Stipendiet inrättades år 2000 för att uppmärksamma personer och idrottslag som genom fina prestationer utmärkt sig inom individuella handikappidrotter. Stipendiet uppgår till 100 000 kronor och finansieras av kommittén för rättighetsfrågor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget om ändrade regler för. De nya reglerna träder i kraft i och med ansökan till 2013 års handikappidrottsstipendium.

Stipendiet delas ut nästa gång i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 22 oktober.

Motion om företagshälsovård besvarad

(Ärende 5) Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige beslutar att en motion från Cecilia Andersson (C) är besvarad. Motionären vill att dagens utbud av företagshälsovård ska bli mer flexibelt för att kunna anpassas efter förvaltningarnas behov samt att mer kraft läggs på förebyggande åtgärder och hälsofrämjande arbete.

Regionstyrelsen hänvisar sitt beslutsförslag till den översyn av riktlinjerna för företagshälsovård som pågår och ska presenteras under hösten 2012.

Beslutet avgjordes genom votering.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om ändring i kulturplan besvarad

(Ärende 6) Sverigedemokraterna Michael Andersson och Patrik Ehn vill i en motion att meningen ”I Sverige har ett främlingsfientligt parti valts in i riksdagen” stryks i ”Underlag till kulturplan 2011-2012”.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är. Styrelsen hänvisar till kulturnämndens yttrande. Nämnden menar att det inte går att ändra i det fastlagda dokumentet som fungerar som underlag i förhandlingarna med staten. Arbetet med nästa kulturplan 2013-2015 har påbörjats och kommer att diskuteras och beslutas av fullmäktige under hösten 2012. I samband med revideringsarbetet kommer formuleringen i den nuvarande planen att strykas.

Nya vårdcentraler i Västra Frölunda och Angered

(Ärende 7 & 8) Regionstyrelsen har beslutat att godkänna två vårdcentraler, som ansökt om att få bedriva vårdcentralsverksamhet inom VG Primärvård i Västra Frölunda (Nya Västerledens vårdcentral AB) och i Angered (SB Läkarkonsult AB).

 

Styrelseärenden

Avslag till användning av eget kapital

(Ärende 9) Regionstyrelsen beslutade att avslå Nämnden för Hälsan och Arbetslivet och Institutet för stressmedicins begäran om att använda eget kapital på 800 000 kronor. Enligt Västra Götalandsregionens budget för 2012 ska ansökningar om att få använda eget kapital prövas ytterst restriktivt. Pengarna skulle enligt begäran ha använts till ökade kostnader i samband med samordningen av den nya förvaltningen och nämnden.

Film i Väst begär 15 miljoner i ökade anslag

(Ärende 10) Film i Väst AB begär 15 miljoner kronor i ökade anslag för perioden 2013 – 2015. Bolaget anser att ett ökat anslag är nödvändigt för att kunna producera lika mycket film som man gör idag och samtidigt behålla den konstnärliga kvaliteten.
Regionstyrelsen beslutade att Film i Västs begäran om ökade anslag ska behandlas av kulturnämnden i samband med detaljbudgeten för 2013.

Förändringar i planeringen för regionalt Bild- och interventionscentrum

(Ärende 11) Regionstyrelsen godkände planeringsändringar för regionalt Bild- och interventionscentrum. Detta innebär bland annat att man tidigarelägger planerade byggnationer.

Handlingsplanen för projektet togs fram 2007 och snabb teknikutveckling samt nya krav från myndigheter gör att förändringar i handlingsplanen är nödvändiga. Det rör sig bland annat om utökat strålskydd, ny medicinteknisk utrustning och högre säkerhet.

Regionstyrelsen beslutade också att bevilja fastighetsnämnden en utökning av låneramen för projektet med 40 miljoner kronor. Detta på grund av att kostnader i projektet flyttas från utrustning till fastighet.

Hemsida för Bild- och interventionscentrum

Serviceöverenskommelserna ska vara klara den 1 november

(Ärende 12) Just nu granskas Västra Götalandsregionens interna överenskommelser mellan serviceförvaltningen och övriga förvaltningar. Överenskommelserna handlar om vilken service som ska levereras, till exempel städ och vaktmästartjänster, och vad det får kosta. Även hela styrmodellen, som syftar till mer effektiv service och därmed besparingar, ska ses över. De två pilotprojekt, med så kallade servicepaket, som pågår ska utvärderas ge en vägledning till vilka besparingseffekterna blir och hur effekterna ska fördelas.

Regionstyrelsen beslutade att serviceöverenskommelserna ska vara klara till den 1 november.

Yttrande över Västlänken – kompletterande remiss inför tillåtlighetsprövning

(Ärende 13) Regionstyrelsen har yttrat sig över trafikverkets kompletterande remiss för Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal.

Trafikverket tagit fram kompletterande och uppdaterat material angående kulturmiljö, stadsutveckling och samhällsekonomiska bedömningar och föreslår bland annat att en mindre breddning av den korridor som behövs för Västlänken genom Göteborg.

Västra Götalandsregionens beredning för hållbar utveckling (BHU), med både kommun- och regionpolitiker, har tagit fram förslag till yttrandet och anser att Västlänken behövs för att utveckla järnvägssystemet i Västra Götaland och i förlängningen göra det möjligt att för en positiv ekonomisk och hållbar utveckling i Västsverige. Trots att det är svårt att visa samhällsekonomisk lönsamhet för projektet anser Västra Götalandsregionen att är Västlänken en nödvändig del i järnvägssystemet och det är mycket angeläget att den kan börja byggas och tas i bruk så snart som möjligt.

Västra Götalandsregionen anser vidare att det i nuläget inte går att bedöma om den föreslagna breddningen av korridoren för Västlänken medför några ekonomiska konsekvenser och att sådana avvägningar görs senare i planeringsprocessen och har därmed inget att anmärka mot denna del i förslaget.

Yttrande över Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014-2020

(Ärende 14) Västra Götalandsregionen har genom en remiss fått möjlighet att yttra sig över ”Tekniskt underlag, Landsbygdsprogram 2014-2020”. Syftet med rapporten är att föreslå åtgärder som kan bidra till målen i både EU:s landsbygdspolitik och i det nya svenska landsbygdsprogrammet.

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig enligt upprättat förslag från BHU, beredningen för hållbar utveckling.

Yttrande över ”Vital kommunal demokrati”

(Ärende 15) Västra Götalandsregionen har genom en remiss fått möjlighet att yttra sig över regeringens betänkande om vital kommunal demokrati. Ärendet har beretts politiskt och regionstyrelsen beslutade att yttra sig enligt upprättat förslag från den politiska beredningen. Västra Götalandsregionen anser bland annat att

  • att det är viktigt att mandat för regionfullmäktiges presidium och roll formaliseras i lag
  • att inga ytterligare lagregleringar behövs för att tydliggöra fullmäktiges ställning
  • majoritetsstyre, frivilligt, kan vara värt att pröva under två mandatperioder fram till 2022
  • att man ska kunna väcka talan om misstroende om minst hälften av fullmäktige bifaller ett sådant förslag samt att frågan inte ska omfattas av beredningstvång
  • att beslutsfattande på distans ska kunna medges om det finns säkra identifieringsrutiner
  • att det inte medför någon tidsvinst för den tillträdande majoriteten om tillträdet flyttas till den 15 oktober under valåret – idag sker formellt tillträde 1 november.

Länk till betänkandet

Yttrande över ”Upphandlingsstödets framtid”

(Ärende 16) Västra Götalandsregionen har genom en remiss fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets utredning ”Upphandlingsstödets framtid”. Utredningen föreslår bland annat att en ny myndighet bildas för att ge information och vägledning både till de myndigheter och organisationer som gör upphandlingar och till leverantörer.

Västra Götalandsregionen anser bland annat att upphandlingsstödet bör arbeta med ett brett synsätt. Regionen avstyrker flera förslag i utredningen och anser bland annat att upphandlingsstödet ska inte ska stödja upphandlande myndigheter i överväganden om övergripande frågor såsom policies, organisation, resurser, system med mera. Det samordnade upphandlingsstödet bör inte heller ägna sig åt att främja framtagandet av partsförhandlade avtalsvillkor och gemensam nomenklatur i branscher där det saknas. Västra Götalandsregionen förordar dock att AB Svenska Miljöstyrningsrådet får fortsätta att ansvara för information och vägledning beträffande miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling.

Yttrande till Vallagskommittén

(Ärende 18) I ett yttrande till regeringen står Västra Götalandsregionen fast vid sitt tidigare förslag till ny valkretsindelning i Västra Götaland. Förslaget innebär i korthet att de nuvarande fyra kommunalförbundsområdena och Göteborgs stad skulle utgöra nya valkretsar. Motivet är att kommunalförbundsområdena vuxit fram som naturliga arbetsmarknads- och verksamhetsområden, både för invånarna, politiskt arbete och för samhällsplanering.

Regeringen har genom Vallagskommittén 2011 låtit ett antal kommuner i Västra Götaland yttra sig över förslaget och nu får Västra Götalandsregionen möjlighet att ge sina synpunkter efter kommunernas yttranden. Sotenäs kommun har avstyrkt regionens förslag. Orust, Herrljuga och Vårgårda instämmer som helhet i förslaget men har synpunkter på gränsdragningen när det gäller de egna kommunernas valkretstillhörighet.

Grundlagsutredningen har föreslagit en oförändrad indelning av valkretsarna, som gjordes innan Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen bildades.

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt upprättat förslag.

Skrivelse från Patientnämnden Göteborg om den psykiatriska sjukvården vid Sahlgrenska

(Ärende 22) Patientnämnden i Göteborg har lämnat en skrivelse till regionstyrelsen om brister inom den psykiatriska vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Patientnämnden har under årets första månader fått ta emot ett större antal klagomål mot sjukhuset, jämfört med motsvarande period förra året. Klagomålen handlar främst om bristen på läkartider inom den psykiatriska vården vilket lett till risker för avbruten läkemedelsbehandling, bristande kontinuitet, otrygghet för patienter och för sent utfärdade av intyg.

Sahlgrenska har lämnat en redovisning till regionstyrelsen med åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat nämns:

  • Förstärkt läkarbemanning
  • Inkomna remisser fördelas även till andra allmänpsykiatriska mottagningar
  • Rutin för fast vårdkontakt implementeras
  • Åtgärder för läkarrekrytering

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och att sända sjukhusets redovisning vidare till patientnämnden i Göteborg.

Utdraget ärende

Ärende 17 drogs ur dagordningen med hänvisning till ytterligare bearbetning av yttrandet. 

 

Kommentarer till dagens sammanträde kan finnas på partiernas hemsidor.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m