Regionstyrelsens beslut den 5 april

Vid regionstyrelsens sammanträde den 5 april beslutade styrelsen bland annat om att investera 50 miljoner kronor för att halvera energianvändningen vid Kärnsjukhuset i Skövde och om att utreda närsjukvårdsstyrelser i norra Bohuslän och Dalsland samt i Skene.

Fullmäktigeärenden

 

Halverad energianvändning vid Kärnsjukhuset 2030

Västra Götalandsregionen arbetar för att halvera energianvändningen i sina egna fastigheter fram till år 2030. Därför föreslog regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde att 50 miljoner kronor investeras för att minska energianvändningen vid Kärnsjukhuset i Skövde.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 5 april

Bokslutsdispositioner för 2010

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att regiondirektören ska se över och eventuellt förändra reglerna för bokslutsdispositioner till redovisningen av år 2011. 2004 fastställde regionfullmäktige de principer som ska gälla för bokslutsdispositioner inom Västra Götalandsregionen. Flera styrelser och nämnder har ifrågasatt dispositionsreglerna.

Regionstyrelsen föreslår också att fullmäktige godkänner bokslutsdispositionerna för 2010. I korthet innebär beslutet en omfördelning av det egna kapitalet mellan regionens verksamheter. Från de verksamheter som redovisar ett positivt eget kapital överförs närmare 303 miljoner kronor dels till verksamheter med negativt eget kapital, närmare 127 miljoner kronor, dels till moderförvaltningen, drygt 176 miljoner kronor.

En nyhet i bokslutsdispositionerna för 2010 att det egna kapitalet för Västra Götalandsregionens tandvård ska behandlas på samma sätt som regionens egna verksamheter inom VG Primärvård eftersom även tandvården är konkurrensutsatt.

Inga nattstopp för kollektivtrafiken

Monica Selin (KD) föreslår i en motion att Västtrafik ökar säkerheten för ensamma resenärer genom att införa så kallade nattstopp som innebär att en ensam resenär nattetid själv får bestämma var bussen ska stanna längs färdvägen.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. Regionstyrelsen hänvisar till trafikförordningens regler och de bestämmelser som särskilt gäller fordon i linjetrafik. Kortfattat innebär bestämmelserna att fordon inte får stanna där det kan innebära fara eller hinder för övrig trafik och att föraren, när avstigning sker mellan hållplatser, har ansvar att följa trafikreglerna att upprätthålla trafiksäkerheten.

Om trafiksäkerheten upprätthålls anser styrelsen att avstigning kan vara möjligt vid andra ställen än hållplatser. Styrelsen anser samtidigt att det inte finns någon anledning att införa en rätt för resenärer att begära nattstopp.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om kortare väntetider för cancerpatienter avslagen

I en motion till regionfullmäktige föreslår Johan Fält (M) att Västra Götalandsregionen ska utreda om väntetiden för behandling av vuxna cancerpatienter kan begränsas till 14 dagar istället för de 90 dagar som gäller för de flesta andra diagnoser. Fält vill även att väntetiderna inom vården ska redovisas utifrån faktisk väntetid och att cancervården blir ett första försöksområde för faktiska väntetider.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Styrelsen anser att det är olämpligt med en regional vårdgarantigräns på 14 dagar för behandling av vuxna cancerpatienter. Styrelsen hänvisar till att tiden kan vara för kort för nödvändiga utredningar och samråd som också involverar flera medicinska kompetenser.

När det gäller frågan om faktiska väntetider anser styrelsen att regionen bör invänta det nationella utvecklingsarbetet kring inom uppföljning och Socialstyrelsens arbete kring väntetider innan en uppföljning av faktiska väntetider prövas inom cancervården.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Avslag på motion om biologiska mediciner till reumatiker

Marianne Nilsson (KD) vill att personer med reumatism lättare ska få tillgång till nya biologiska mediciner. Hon skriver i en motion till regionfullmäktige att patienter på Gotland och i Skåne har möjlighet att få nya biologiska mediciner utskrivna medan man i Västra Götalandsregionen anser att de är för dyra.

Regionstyrelsen rekommenderar att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. Styrelsen menar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fattat sina subventionsbeslut och därför anser styrelsen att prioriteringen när det gäller subventionerade läkemedel är avgjord. Enligt Socialstyrelsens preliminära riktlinjer ska biologiska läkemedel ges när annan läkemedelsbehandling vid svår reumatism inte räcker till. Just nu pågår ett arbete i regionen med konsekvensanalyser av Socialstyrelsens riktlinjer.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Partibidrag från regeringen inför omvalet

Knappt fem miljoner kronor. Det har regeringen beviljat Västra Götalandsregionen inför omvalet den 15:e maj. Pengarna ska gå till de politiska partiernas informationsinsatser. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om att dela hälften av pengarna lika mellan de partier som har mandat i regionfullmäktige och resten av pengarna föreslås delas ut per mandat.

 

Styrelseärenden

 

Årsredovisningen för stiftelse och gåvor godkänd

Under 2010 delade Västra Götalandsregionen ut 12,6 miljoner kronor från olika stiftelser och gåvor.

Stipendier och bidrag delades främst ut inom fyra områden: till ekonomiskt behövande personer, medicinsk forskning, kulturella områden som musik och konst samt skolor.

Regionstyrelsen godkände årsredovisningen 2010 för stiftelser med anknuten förvaltning.

Förändringar utreds för den kompletterande investeringsmodellen

Fastighetsnämnden vill ha förändringar i den kompletterande investeringsmodell som gör det möjligt att beräkna energisparande investeringars lönsamhet.

Regionstyrelsen beslutade att ge fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till förändringar.

Uppdragsområden och delegationsordning för regionstyrelsens utskotts ändras

I november 2010 fastställdes arbetsbeskrivningar för regionstyrelsens tre utskott, ägarutskottet, personalutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet.

För att ytterligare förtydliga utskottens roller och ansvar och renodla utskottens uppgifter beslutade regionstyrelsen vid tisdagens sammanträde att revidera utskottens uppgiftsområden. Ägarutskottet och personalutskottet får nu ett övergripande ansvar för att utveckla, samordna och följa upp utförandet inom regionens egna verksamheter medan hälso- och sjukvårdsutskottet framöver ska agera mer neutralt oavsett om vården bedrivs i privat regi eller i regionens egen regi.

Vid dagens sammanträde beslutade styrelsen också att föra in de tre utskottens uppdrag i styrelsens delegationsordning så att utskotten får rätt att själva besluta i vissa ärenden. Beslutet omfattar även delegation av frågor till regiondirektören och mindre justerar av beslutanderätten för anställda vid regionkansliet.

Nya samverkansformer mellan läkemedelsföretagen och landstingen

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ska tillämpa den senaste överenskommelsen mellan Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting som reglerar samverkansformer mellan landstingen och läkemedelsföretagen.

Överenskommelsen handlar bland annat om hur läkemedelsföretagens information och utbildning till personal inom hälso- och sjukvården i landstingen ska hanteras. Den omfattar alla medarbetare inom hälso- och sjukvården och handlar även om uppdrag, sponsring, marknadsundersökningar och samarbetsprojekt.

Gemensamma riktlinjer och standards ska ge högre och jämnare kvalitet i ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen fungerar i huvudsak bra och tillgängligheten för invånarna är allmänt sett god. Det konstateras i en utredning om den prehospitala akutsjukvården i Västra Götalandsregionen. Samtidigt föreslås ett antal åtgärder för att nå en högre och jämnare kvalitet i ambulanssjukvården i hela regionen. Syftet är att alla invånare i Västra Götaland ska ha tillgång till lika god ambulanssjukvård oavsett var de bor.

Den medicinska kompetensen i ambulanssjukvården har ökat sedan 2006 med specialistutbildade sjuksköterskor och fler läkare. Ambulanserna har bättre utrustning och utveckling har skett mot vård på rätt nivå. Väntetiderna på ambulans varierar dock i olika områden i Västra Götaland.

Mer information finns i pressmeddelandet från hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 23 februari.

Regionstyrelsens beslut avgjordes genom votering till förmån för förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterparitet och Miljöpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Nationell satsning för ökad patientsäkerhet år 2011

Regionstyrelsen godkände de förslag till åtgärder som ska göra att Västra Götalandsregionen ska kunna ta del av nationella stimulansmedel för ökad patientsäkerhet.
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tidigare enats om en prestationsbaserad ersättningsmodell för patientsäkerhetsarbete i landstingen. Detta mot bakgrund av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011.

Syftet är att uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet i landsting och regioner. Satsningen omfattar all vård som finansieras av landstingen/regionerna, oavsett aktör.

De landsting som åstadkommer förbättringar får dela på 400 miljoner kronor. För att få ta del av pengarna ska Västra Götalandsregionen, liksom alla landsting, först uppfylla fyra grundläggande krav:

  • Patientsäkerhetsberättelse ska vara upprättad hos alla vårdgivare
  • Lokal Strama-grupp för minskad anitibiotikaanvändning ska vara inrättad senast 30 september 2011
  • Regionen ska delta i Nationell Patientenkät för primärvård
  • Regionen skall ha tagit väsentliga steg för att införa Nationell patientöversikt – NPÖ

Regional patientsäkerhetsberättelse för 2010

I och med den nya lagen om patientsäkerhet beslöt regionstyrelsen att regiondirektören årligen ska upprätta en samlad regional berättelse om patientsäkerheten. Regionchefläkaren Claes-Håkan Björklund har sammanställt patientsäkerhetsberättelse för år 2010.

Regionstyrelsen beslöt att lägga informationen till handlingarna.

Ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2010-2011 finns ett villkor; att landstingen ska ha ett ledningssystem som omfattar sjukskrivningsprocessen.

Regionstyrelsen godkände förslaget till Ägaruppdrag för ett sådant ledningssystem för Västra Götalandsregionen.

Nu får berörda utförarstyrelser i uppdrag att arbeta in detta i ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att arbeta in krav på ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i vårdöverenskommelser och avtal.

Ägaruppdraget utgör en riktlinje för de vårdcentraler som ingår i VG primärvård.

Uppföljning av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektör och utskotten

Regionstyrelsen har tagit del av en rapport om arbetsläget i de uppdrag som regionstyrelsen gett regionkansliet eller utskotten. Rapporten upprättas av regionkansliet två gånger om året. Den aktuella sammanställningen gäller för tiden 2010-02-16 till 2011-03-22.

Motioner samt budgetuppdrag som lämnats av regionfullmäktige eller regionstyrelsen rapporteras i särskild ordning.

Närsjukvårdsstyrelse för Norra Bohuslän och Dalsland ska utredas

Regionstyrelsen beslutade att utreda möjligheterna till en sjukvårdsstyrelse för närsjukvården i Norra Bohuslän och Dalsland.

Bakgrunden till beslutet är den nya samverkan som vuxit fram i Norra Bohuslän och Dalsland. Regionstyrelsen vill nu undersöka om en ny styrelse kan stärka och utveckla närsjukvården i området i så att vården för de äldre invånarna förbättras.

Regionstyrelsens beslut avgjordes genom votering till förmån för förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterparitet och Miljöpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett gemensamt yrkande.

Förslag till styrelse för Skene sjukhus ska utredas

Enligt den långsiktiga utvecklingsstrategin för hälso- och sjukvården som antogs 2004 ska den akuta och specialiserade länssjukvården samlas till de större sjukhusen i Västra Götaland. Samtidigt ska sjukvården vid de mindre sjukhusen utvecklas mot en alltmer nära sjukvård i samverkan med övriga vårdgivare i närområdet både kommunala och privata vårdgivare.

I närområdet runt Skene finns ett etablerat samarbete kring närsjukvården genom Smarehab Mark-Svenljunga. Regionstyrelsen anser att det är naturligt att även Skene sjukhus deltar i samarbetet. Styrelsen beslutade därför att utreda hur Skene sjukhus organisatoriskt kan ingå i en gemensam styrelse med Samrehab Mark- Svenljunga samtidigt som de medicinska sambanden med Södra Älvsborgs sjukhus upprätthålls.

Regionstyrelsens beslut avgjordes genom votering till förmån för förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterparitet och Miljöpartiet.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett gemensamt yrkande.

Yttrande över remiss av Statens energimyndighets rapport för biogasstrategi

Västra Götalandsregionen anser i ett yttrande över den statliga remissen för biogasstrategi att förslaget till biogasstrategi inte är tillräckligt offensivt och inte lever upp till att vara en nationell strategi. Utredarna har kraftigt underskattat potentialen i möjlig biogasproduktion och ser inte biogasens möjligheter som ersättare till den fossila energin. Enligt regionen är det lika viktigt att stimulera användningen av biogas som produktion av biogas. Produktionen behöver idag stöd men det krävs också åtgärder för öka efterfrågan på biogas.

Västra Götalandsregionen tycker dock att det särskilda produktionsstödet på 20 öre per kilowattimme från stallgödsel är bra. Regionen stöder också förslagen att det ska vara lättare att ansluta till befintligt el- och gasnät och att det ska vara ett krav att avlopps, avfalls och energiplanering samordnas

Lina Kolsmyr för regionens talan i domstolar

Regionstyrelsen beslutade att ge chefsjurist Lina Kolsmyr fullmakt att, själv eller den hon utser, föra Västra Götalandsregionens talan i domstolar. Fullmakten gäller under resten av 2011. Lina Kolsmyr är ny chefsjurist för Västra Götalandsregionen från den 1 april i år.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m