Regionstyrelsens beslut 5 november

Fullmäktigeärenden

1. Revidering av den regionala investeringsplanen för transportinfrastrukturen 2014-2025
Beslut: Enligt förslag.
De gällande investeringsplanerna för transportinfrastrukturen (nationell och regionala) sträcker sig över perioden 2010–2021. Den revidering som nu genomförs innebär att planerna förlängs till år 2025. Regeringen ska senast den 16/12 ha mottagit förslaget.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna att förslag till regional infrastrukturplan 2014 – 2025 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas till regeringen.

2. Miljöprogram för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag.

Miljönämnden har arbetat fram ett förslag till Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter 2014-2016. Miljöprogrammet syftar till att främja hälsa och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan , låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning.

3. Försäljning av Västtrafik AB:s dotterbolag SmartPak AB
Beslut: Enligt förslag.
Västtrafik är sedan 2004 delägare i SmartPak, som ägs gemensamt av flera andra trafikbolag. SmartPak hanterar bussgods. Nu har konkurrensen hårdnat och utrymmet för att transportera gods minskat i bussarna. Det finns en intressent till bolaget. Budet är lågt,  men Västtrafik bedömer att det är bättre att sälja bolaget än att ge fortsatt förlusttäckning. Västtrafik stöder idag bolaget med 13 000 kronor per månad. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna Västtrafik AB:s förslag att sälja SmartPak AB.

4. Begäran från servicenämnden om beslut avseende målbild och plan för införande av utvecklad måltidsprocess
Beslut: Enligt förslag.
Västra Götalandsregionens måltidsprocess kommer enligt förslaget att effektiviseras samtidigt som leveranslösningen kommer att anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Effektiviteten i lösningsförslaget kommer att skapas genom att analysera respektive sjukhus och tydliggöra synergieffekter. Köken kommer att utrustas på olika sätt beroende på storlek och placering i förhållande till varandra.
Regionstyrelsen bekräftar att det finns medel avsatta för finansiering av fastighetsinvesteringar 2014 i budget. Kommande investeringsbehov, enligt bifogad plan, prövas i kommande års budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning. Föreslå regionfullmäktige att fastställa föreslagen målbild som styrande för utvecklingen av måltidsverksamheten i VGR.

5. Ändring av nuvarande § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård
Beslut: Enligt förslag.
För samtliga nuvarande vårdgivare och nya godkända vårdgivare som startar före utgången av 2014 gäller kontraktet till och med 31 december 2014. I kontraktet finns ingen förlängningsklausul.
Inför en ny kontraktsperiod har regionkansliets juridiska enhet bedömt att det är möjligt att förlänga kontrakten och att det även går att ändra kontrakten till att istället gälla tillsvidare. Detta är ändamålsenligt med hänsyn till att valfrihetssystemet är något som pågår kontinuerligt.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård ändras till en giltighetsperiod omfattande två år med förlängning två år i taget. Om ingen av parterna sagt upp kontraktet senast 12 månader före avtalstidens slut.

6. Förslag till höjning av slutenvårdsavgiften och översyn av högkostnadsskydden i sluten respektive öppen hälso- och sjukvård
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande: Att det regionala högkostnadsskyddet i sluten vård inträder med en avgiftsbefrielse efter 15 vårddagar inom en löpande 30-dagarsperiod. Förändringen av högkostnadsskyddet i sluten vård träder i kraft  1 januari 2014. 2014-01-01. Regionstyrelsen bemyndigas att kunna besluta om att Västra Götalandsregionen ska följa framtida förändringar av högsta patientavgiften per vårddag i sluten vård och att kunna besluta om att regionen ska följa framtida förändringar av högkostnadsskyddets tak i öppen hälso- och sjukvård. Slutenvårdsavgiften ska vara 100 kr per vårddag från och med 2014-01-01.

7. Ändrade regler för subventionering av preventivmedel
Beslut: Enligt förslag samt tilläggsyrkande om att regiondirektörens uppdrag att följa utvecklingen. Reservation: FP
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i juni 2013 beslutat att rekommendera landsting och regioner att anta en gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention. Rekommendationen innebär att åldersgräns för subvention är till och med 25 år, att egen kostnad inte ska överstiga 100 kr per år vid köp av subventionerade preventivmedel samt att preventiv-medel ska ingå i läkemedelsförmånerna för att vara aktuella för subvention. Det huvudsakliga motivet till förändringen är att åstadkomma en mer jämlik vård.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa regelverk för subvention av hormonella preventivmedel. Regelverket börjar gälla 1 mars 2014. Regionstyrelsen får i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen och vid behov vidta åtgärder för att hantera större kostnadsökningar. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att följa utvecklingen av uthämtning av preventivmedel i Västra Götalandsregionen avseende antal personer som hämtar ut samt mängd och preparat som hämtas ut.

8. Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner
Beslut: Enligt förslag.
Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes anmälas till RF. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid får RF avskriva motionen från vidare handläggning.
RF har 2006 beslutat att bifallna motioner ska redovisas varje år.
Sedan förra årets motionsbalans har 45 motioner lämnats in och RF har beslutat om 47 motioner.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att lägga motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner till handlingarna.

9. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2014 och ändring av sammanträdesdagar 2014
Beslut: Enligt förslag.
Regionfullmäktige har under maj-september 2013 prövat att sammanträdena börjar kl. 09:30 istället för kl. 10.00 för att utöka tiden för frågor och interpellationer innan lunch.
Gruppledarna i regionfullmäktige har vid överläggning den 7/10-13 förordat att starttiden permanentas.
Under förutsättning av att riksdagen beslutar om ändrad mandattid för fullmäktige föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar följande: Regionfullmäktiges sammanträde 30 september flyttas till 7 oktober, sammanträdet 4 november stryks. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om ändrad sammanträdesdag beslutar regionstyrelsen för egen del: regionstyrelsens  sammanträde 7 oktober flyttas till 30 september.

10. Yttrande över motion av Lisbeth Sundén Andersson (M) och David Josefsson (M) om att förstärka dialysvården
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M
Motion från februari 2012 som uppmärksammat höga kostnader för såväl sjukvården som samhället för långa patientresor till och från dialysmottagningar. Det handlar dels om direkta kostnader i form av sjukresor, dels om indirekta kostnader som exempelvis sämre vårdkvalitet och förlorad arbetsinkomst.
Motionens förslag att Västra Götalandsregionen tar fram regiongemensamma riktlinjer för hemdialysvård bifalls. Motionens förslag att Västra Götalandsregionen utreder möjligheten att etablera dialysmottagningar på Alingsås Lasarett och Kungälvs Sjukhus samt eventuellt ytterligare sjukhus avslås. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram regiongemensamma riktlinjer för hemdialysvård.

11. Yttrande över motion av Conny Brännberg (KD) om vård i livets slutskede - Satsa på palliativa vårdenheter
Beslut: Enligt förslag.
Motion från november 2012 med förslag att RS får i uppdrag att utreda behovet av särskilda palliativa enheter i VGR.
Det finns idag en gemensam inriktning inom regionen med pågående arbete och utveckling som bygger på aktuella nationella rekommendationer. Dessa arbeten innefattar flera av motionärens intentioner och inkluderar behovet av palliativa enheter. Utvecklingen bör följas kontinuerligt så att de personer som är i behov av denna vårdform inom Västra Götalandsregionen får en god palliativ vård. Med anledning av de arbeten som pågår bedöms att inget ytterligare uppdrag behövs för att utreda behovet av särskilda palliativa enheter.
Regionstyrelsen anser att motionen är besvarad.

12. Yttrande över motion av Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om en ny strategi för lönebildning
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering. Reservation: M, KD, FP, C
Motion från april 2013 med förslag att RS får i uppdrag att ta fram en konkret strategi för lönebildningen med inriktningen att öka lönespridningen för att tydligare belöna enskilda medarbetares erfarenhet, vidareutbildning, kompetens, arbetsbelastning och ansvarstagande bland regionens anställda.
Enligt personalutskottet har Västra Götalandsregionen sedan 2006 en långsiktig lönestrategi som bland annat har resulterat i satsningar på kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning i vården. I lönebildningsstrategin ingår också att öka lönespännvidden då lönebilden är alltför sammanpressad inom flera stora yrkesgrupper, förutsättningarna skiljer sig dock mellan olika yrkesgrupper. Regionen har en långsiktig lönebildningsstrategi med målbilder för lönenivåer för olika yrkesgrupper samt måltal för att öka lönespännvidden.
Regionstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

13. Yttrande över motion av Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om specialistutbildning för sjuksköterskor
Beslut: Enligt förslag. Ärendet avgjordes efter votering. Reservation: M, KD, FP, C
Motion från april 2013 med förslag att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett underlag med konsekvensbeskrivning för vad som krävs för att Västra Götalandsregionen ska ta ett regelmässigt ekonomiskt ansvar för sjuksköterskornas utbildning till specialistsjuksköterska.
Personalutskottet anser, att det inom regionen pågår flertalet aktiviteter inom området specialistsjuksköterskor och de utbildningar som leder till specialistbehörighet. Utredningsuppdraget - från strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården - om att ”definiera hur specialist- och vidareutbildning kan ses som en del av individens utvecklingsplan inom VGR, efter ett visst antal år i tjänst” väl ligger i linje med vad motionären föreslår.
Regionstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

14. Yttrande över motion av Gunilla Levén (M) och Anders G Högmark (M) om att öka intresset för vårdutbildningar
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M, KD, FP, C
Det här är en remiss från februari 2013 med förslag att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning i syfte att finna ytterligare åtgärder och främjandeinsatser som kan leda till att öka intresset för omvårdnadsutbildningar. Det pågår flera aktiviteter för att öka intresset för vårdutbildningar. Bedömningen är därför att följa utvecklingen av dessa pågående satsningar och arbeten och avvakta med en ytterligare utredning.
Regionstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

Styrelseärenden

15. Förslag till ”Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige 2014-2020”
Beslut: Enligt förslag.
De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en hållbar stadsutveckling. Målgrupp är små och medelstora företag. Aktiviteter och resultat inom programmet ska riktas mot och tillfalla små och medelstora företag.
Programmet består av tre insatsområden: Samverkan inom forskning och innovation, konkurrenskraftiga små och medelstora företag och innovation för en koldioxidsnål ekonomi.
Regionstyrelsen fastställer förslaget till "Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige 2014-2020", programförslaget sänds till regeringen.

16.  Förslag till principer för ett gemensamt agerande för Västra Götalandsregionen och kommunerna om medfinansiering av nationell transportinfrastruktur
Beslut: Enligt förslag.
Beredningen för hållbar utveckling har tagit fram förslag till principer för ett gemensamt agerande för Västra Götalandsregionen och kommunerna vad gäller medfinansiering av större omfattning av statlig transportinfrastruktur. Här föreslås, bland annat, att medfinansiering ska användas mycket restriktivt och att varje diskussion om medfinansiering måste föras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Varken tidigare åtaganden eller det aktuella ärendet ska ha prejudicerande verkan.
Regionstyrelsen godkänner att redovisade principer i tjänsteutlåtandet (2013-10-15) ska vara en utgångspunkt för kommunernas och Västra Götalandsregionens gemensamma agerande om medfinansiering av nationella infrastrukturinvesteringar.
 
17. Hälsoäventyret Oasen
Beslut: Enligt förslag.
Regionstyrelsen avslår den begäran som inkommit från styrelsen för beställd primärvård att föra över Hälsoäventyret Oasens verksamhet till rättighetskommittén 2014. Finansiering av verksamheten 2014 föreslås ske ur regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, efter att ett ekonomiskt underlag har utarbetats. Regiondirektör får därför i uppdrag att återkomma med beslutsunderlag, utreda Oasens framtida organisatoriska hemvist samt tydliggöra verksamhetens avgränsning och uppdrag. Finansiering för 2015 och därefter hänskjuts till budgetberedningen för 2015.

18. Kulturnämnden – Ansökan om medel för utrustningsinvestering
Beslut: Enligt förslag.
Reguionstyrelsen beviljar kulturnämnden 400 000 kronor för investering i utrustning vid byte av lokaler. Åtgärden finansieras med medel ur regionstyrelsens utrymme för
oförutsedda utrustningsinvesteringar i investeringsplanen för 2013.

19. Samordnande åtgärder kring föreningsbidrag
Beslut: 1. Regionstyrelsen noterar informationen. Ärendet i övrigt återremitteras. 2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till utredningsuppdrag för att fullgöra regionfullmäktiges uppdrag om samordnade åtgärder kring föreningsbidrag.

20.  Begäran från arkivnämnden om ökat regionbidrag
Beslut: Enligt förslag.
Regionstyrelsen beslutar att arkivnämnden får ett tillskott 2014 på 900 000 ur regionstyrelsens oförutsedda medel. Frågan om utökat regionbidrag skjuts fram till budgetprocessen för 2015.

21. Tomställda lokaler kompletterande avsättning
Beslut: Ärendet återremitteras.


22. Förslag till utredningsdirektiv för scenarioanalyser: Alternativa scenarior för att nå uppsatta resandemål för kollektivtrafiken
Beslut: Enligt förslag.
För att få ökad kunskap om vilka verktyg och åtgärder som finns att tillgå för ökad ekonomisk effektivitet samt ökad finansiering ger regionstyrelsen kollektivtrafiknämnden i uppdrag att ta fram alternativa scenarier för ”hur fördubblingsmålet till år 2025 kan nås utan att höja skatten”. Utredningen ska också belysa konsekvenser av alternativa åtgärder/åtgärdstyper.
Regionstyrelsen fastställer utredningsdirektiven. Redovisning av analysen sker genom successiva rapporteringar till ägarutskottet.

23. Slutredovisning – Nybyggnad för psykiatrisk verksamhet i Vänersborg – Brinkåsen
Beslut: Enligt förslag.
Fastighetsnämnden har lämnat in en slutredovisning avseende den nybyggda psykiatriska verksamheten Vänersborg-Brinkåsen. Investeringen har genomförts enligt beslut, men kostade 34 miljoner kronor mindre än budgeterat.
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet.

24. Regionstyrelsens arkivorganisation
Beslut: Enligt förslag.
Regionarkivet har begärt att få ett formellt beslut om arkivansvar och arkivorganisation från alla
nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. Syftet med arkivorganisationen är att fastställa uppgifts- och roll fördelningen för myndighetens arkivvård. Med arkivvård menas att organisera arkivet att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, skydda arkivet mot skadegörelse, förvara, gallra och bevara dokument på ett säkert sätt.
Regionstyrelsen delegerar till regiondirektören att fastställa arkivorganisation och att utse arkivansvarig och arkivredogörare. Delegeringsbeslutet skickas till Regionarkivet för kännedom.

25. Rapport från möten med kommunerna i Fyrbodal respektive Mark och Svenljunga angående förslag att utveckla samverkan om närsjukvården
Beslut: Enligt förslag.
Regionstyrelsen gav den 13 nov 2012 två kommittéer, bestående av tre företrädare för
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier i uppdrag att undersöka
kommunernas intresse för en gemensam organisation för utveckling av en samordnad
närsjukvård. Mot denna bakgrund har kommittéerna fört dialog med berörda kommuner i
Fyrbodal och med Mark och Svenljunga kommuner. Uppdraget är därmed fullgjort.
Regionstyrelsen noterar informationen från de båda kommittéerna om genomförda överläggningar med berörda kommuner i Fyrbodal respektive med Mark och Svenljunga kommuner. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän att fördjupa diskussionen med Strömstads kommun om utvecklade former för närsjukvårdssamverkan.

26. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör
Beslut: Enligt förslag.
Regionstyrelsen har i november 2008 fastställt ett åtagandedokument. I detta anges bland annat att Regionkansliet två gånger om året ska återrapportera arbetsläget i de uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller regionkansliet. En sammanställning över lämnade uppdrag, med korta kommentarer om uppdragens genomförande, är upprättad för tiden 2011-11-11—2013-10-08. För närvarande arbetar regionkansliet med cirka 60 pågående uppdrag. Sedan förra redovisningen i april 2013 har 35
uppdrag slutförts.

27. Fullmakt att företräda regionen inför domstol med mera 2014
Beslut: Enligt förslag.
Regionstyrelsen får själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan i alla mål och ärenden enligt kommunallagen. Regionstyrelsen har därför varje år gett fullmakt till chefsjuristen och fastighetsdirektören att föra regionens talan och bevaka regionens rättigheter vid domstol och andra myndigheter. Vilket alltså nu åter sker genom detta beslut.

28. Yttrande över ”Flygbuller och bostadsbyggande” (SOU 2013:67)
Beslut: Enligt förslag.
Västra Götalandsregionen föreslår att det skrivs in i det föreslagna regelverket att buller kring helikopterflygplatser belägna vid sjukhus för ambulans och räddningsflyg inte skall omfattas av dessa regler. Alternativt bör utredningen göra en fördjupad studie om vilka undantag som ska göras för
ambulansflyg, med klara rekommendationer om vad som skall gälla vid nybyggnation, ombyggnation och för befintliga byggnader.

29. Yttrande över ”Samråd för upphörande av underhåll på järnvägssträckan Smedberg - Lysekil”
Beslut: Enligt förslag.
Västra Götalandsregionen anser inte att Trafikverkets underlag är tillräckligt för ett eventuellt beslut om att upphöra med underhåll av Lysekilsbanan och anser att Trafikverket bör avvakta resultatet av de utredningar som regionutvecklingsnämnden kommer att utföra innan beslut tas. Regionutvecklingsnämnden har, bland annat, beslutat om att utreda möjligheten att starta en sommartrafikering på banan.

30. Yttrande över ”Samråd för upphörande av underhåll på järnvägssträckan Mellerud-Billingsfors”
Beslut: Enligt förslag.
Västra Götalandsregionen anser inte att Trafikverkets underlag är tillräckligt för ett eventuellt beslut om att upphöra med underhåll av Dal-Västra Värmlands Järnväg, DVVJ. Västra Götalandsregionen anser att Trafikverket bör avvakta resultatet av den åtgärdsvalsstudie som regionutevcklingsnämnden genomför innan beslut tas. Regionen ser det som anmärkningsvärt att Trafikverket är beredda att fatta beslut med så stor påverkan utan att belysa konsekvenserna för bygden mer ingående.

31. Yttrande över ”Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten”
Beslut: Enligt förslag.
Miljödepartementet har bjudit in Västra Götalandsregionen att lämna synpunkter på
rubricerad utredning. Ordföranden i Västra Götalandsregionens strålskyddsgrupp har tagit fram ett yttrande som bland annat lyder: ” Eftersom avgifterna för icke-kärnteknisk verksamhet i stort baseras på omfattningen av tillståndshavarens verksamhet, det vill säga. innehav av till exempel antal utrustning, laboratorier och annat är det anmärkningsvärt att avgifterna fluktuerar på detta sätt utan att detta motiveras närmare. En ökad omfattning anges snarare som skäl för höjningen. Västra götalandsregionen har tidigare haft synpunkter på transparensen avseende till vad avgifterna används och denna oklarhet kvarstår och styrks av detta förslag. Motprestationen bör kunna specificeras mer i detalj, annars har avgiften karaktären av en skatt.”
Regionstyrelsen avger yttrande enligt upprättat förslag.

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m