Regionstyrelsens beslut den 6 september

Vid regionstyrelsens sammanträde den 6 september föreslog bland annat regionstyrelsen att fullmäktige vid sitt nästa sammanträde antar Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag. Styrelsen beslutade också att föreslå fullmäktige att låta regionutvecklingsnämnden bidra med 55 miljoner kronor till en järnvägsbro över Göta Älv i Göteborg.

Fullmäktigeärenden

 

Västra Götalandsregionens budget för 2012

(Ärende 1) Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att anta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2012. 

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag

Mer information om beslutet finns i pressmeddelandet från sammanträdet 

 

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens medlemskap i organisationer och föreningar

(Ärende 2) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar nya riktlinjer för Västra Götalandsregionens medlemskap i organisationer och föreningar. De nya riktlinjerna innebär bland annat att medlemskapet ska medföra nytta för regionen, att organisationen eller föreningen ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer och stödja regionens vision Det goda livet.

Enligt förslaget ska regionstyrelsen besluta om medlemskap där Västra Götalandsregionen står som medlem medan nämnder, styrelser och bolag själva beslutar om medlemskap i ”branschspecifika” organisationer eller nätverk.

 

55 miljoner i bidrag till en ny järnvägsbro i Göteborg

(Ärende 3) Regionutvecklingsnämnden har begärt att få använda 55 miljoner kronor av det egna kapitalet som ett bidrag till en ny järnvägsbro över Göta Älv vid Marieholm i Göteborg. Därmed skulle bygget kunna komma igång tidigare än beräknat.

Mer information om beslutet finns i pressmeddelandet från sammanträdet 

 

Strategi för IT-verksamheten

(Ärende 18:2) Regionstyrelsen vill att styrningen, samordningen och effektiviteten ska förbättras i Västra Götalandsregionens IT-verksamhet. Styrelsen föreslog därför vid tisdagens sammanträde att regionfullmäktige ska anta en IS/IT-strategi (InformationsSystem/ InformationsTeknik).

Strategin innebär bland annat att styrningen inom IT-området framöver ska bli tydligare och utgå från gemensamma strategier, prioriteringar och finansiering.

Syftet med IS/IT-strategin är att möta både interna och externa, nuvarande och framtida krav på IT-verksamheten. Strategin ska förbättra organisationens förmåga att möta allmänhetens och medarbetarnas krav på utförda tjänster genom IT-stöd i olika former. En detaljerad plan för genomförandet kommer att tas fram under hösten 2011.

Förutom beslutet att genomföra IS/IT-strategin beslutade styrelsen även att regiondirektören före årets slut ska redovisa ett förslag till ett första steg i en outsourcingstrategi. Bakgrunden till strategin är ett beslut i regionstyrelsen i juni i år att utreda vilka delar av regionens IT-verksamhet som kan och bör upphandlas.

 

Styrelseärenden

 

Planeringsdirektivet för 2012 godkänns

(Ärende 4) Under förutsättning att regionfullmäktige godkänner Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag för 2012 beslutade regionstyrelsen att godkänna planeringsdirektivet för 2012.

Planeringsdirektivets syfte är att med förtydliga förutsättningarna och villkoren för nämndernas och styrelsernas gemensamma arbete.

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.

 

Bidrag för suicidprevention avslås – men en undersökning påbörjas

(Ärende 5) Suicidprevention i Väst (SPIV) har ansökt om projektbidrag för att starta ett regionalt resurscentrum för suicidprevention, som innebär förebyggande arbete för att undvika självmord och självmordsförsök. Regionstyrelsen avslog ansökan med hänvisning till att Västra Götalandsregionen har ett eget Regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa, där bland annat motsvarande uppdrag ingår. Förebyggande arbete drivs också inom ramen för folkhälsoarbetet.

Regionstyrelsen beslutade därför att ge ett uppdrag till regiondirektören att komma med förslag till hur samverkan kan utvecklas mellan Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete, hälso- och sjukvården och den ideella föreningen Suicidprevention i Väst. Dessutom vill regionstyrelsen ha återkoppling om hur det suicidpreventiva arbetet inom hälso- och sjukvården och inom det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet utvecklas. Folkhälsokommittén ska också pröva frågan om att ge organisationsbidrag till Suicidprevention i Väst.

Frågan avgjordes genom votering med 10 röster för regionstyrelsens förslag och fem röster för ett yrkande från Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för Kristdemokraternas yrkande.

 

Bidrag från kulturnämnden betalar pensioner för musiker i Vara

(Ärende 6) Regionstyrelsen beslutade att täcka pensionskostnaderna för musiker vid Vara konserthus för åren 2004-2008 och 2010-2011. För år 2012 och framåt täcks pensionskostnaderna genom kulturnämndens årliga bidrag till Vara konserthus.

'2004 tog Vara kommun över huvudmannaskapet för tre ensembler från Västra Götalandsregionen och de särskilda pensionsvillkoren för sångare, musiker och dansare uppmärksammades först 2009.

 

Ombyggnad av elevhem prövas i investeringsplan

(Ärende 7) Dalslands folkhögskola vill rusta upp två elevhem. Regionstyrelsen beslutade att pröva förfrågan i investeringsplanen 2012-2014.

 

Två nya vårdcentraler öppnas i Lilla Edet

(Ärende 8, ärende 9) Medpro Clinics och Backa Läkarhus AB har ansökt om att få starta vårdcentraler i Lilla Edet. Regionstyrelsen godkände ansökningarna enligt villkoren i VG Primärvård.

 

Mandat för samråd förändras

(Ärende 10) Regionstyrelsen beslutade att ge ägarutskottet i uppdrag att företräda Västra Götalandsregionen vid samråd med de 16 samordningsförbund som finns i regionen.

 

Regionen yttrar sig över Södra Bohusbanans framtid

(Ärende 11) Trafikverket har tagit fram en idéstudie för Södra Bohusbanan, sträckan mellan Göteborg och Uddevalla. I sitt yttrande över idéstudien anger regionstyrelsen bland annat att man vill se ett förslag som innebär att en resa mellan Uddevalla och Göteborg tar 48 minuter. Resande ska enkelt och smidigt kunna byta från Södra Bohusbanan till annan bana och ta sig till exempelvis Kungsbacka eller Borås.

Regionstyrelsen tycker också att det är viktigt att resandet blir mindre sårbart. För att uppnå detta måste kapaciteten vara tillfredställande. På kort sikt innebär det att möjliggöra att köra längre tåg på sträckan och på lång sikt, anser regionstyrelsen, innebär det sannolikt att dubbelspår behöver läggas på utvalda delar av banan.

 

Regionstyrelsen yttrar sig om utjämningssystem

(Ärende 12) Regionstyrelsen har lämnat ett yttrande till Finansdepartementet som berör ett utjämningssystem som ger likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att ge sina invånare service, oberoende av skattekraft.

Regionstyrelsen är för ett utjämningssystem som skapar likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla service till sina invånare oberoende av skattekraft. Vidare anser regionstyrelsen bland annat att ett utjämningssystem måste vara transparent så att de enskilda landstingen kan kvalitetssäkra och tränga igenom systemet och få acceptans för det. Styrelsen anser att Utjämningskommitténs betänkande inte bidragit till att öka transparensen vilket är otillfredsställande. Ett skatteutjämningssystem får inte bli så komplext att användarvänligheten försvinner, anser regionstyrelsen.

 

Regionstyrelsen positiv till utredning om offentlig upphandling

(Ärende 13) Finansdepartementet föreslår i den så kallade OFUKI-utredningen att staten, kommuner och landstingen ska få köpa varor och tjänster av egna företag utan en offentlig upphandling. Dessutom ska kommuner och landsting kunna delegera upphandlingar till inköpscentraler.
Regionstyrelsen är i huvudsak positiv till Finansdepartementets utredning men påpekar i ett yttrande att man vill se ett mer generellt undantag i lagen om offentlig upphandling.

 

Regionstyrelsen positiv till lag om anmälningsplikt om barn far illa

(Ärende 14) Västra Götalandsregionen ställer sig i ett yttrande bakom Utbildningsdepartementets utredning ”Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa.” Rapporten föreslår en lagstadgad rapporterings- och anmälningsskyldighet för personal inom skolväsendet och andra verksamheter där barns missförhållanden kan uppmärksammas. För att underlätta användningen av den tänkta lagen efterlyser regionstyrelsen en tydligare definition av vad ett missförhållande är.

 

Fortsättning för Demokratitorgen

 (Ärende 18:1) Västra Götalandsregionen driver sedan 2007 Demokratitorg. Det är ett projekt där regionens politiker möter och samtalar med ungdomar för att ge dem chansen att lyfta frågor och åsikter direkt till beslutsfattare.
Från och med 2012 ska Demokratitorgen finansieras inom ramen för rättighetskommittén. Årets Demokratitorg finansieras av regionkansliets gemensamma medel.

 

Yttrande över ”Medfinansiering av transportinfrastrukturen”

(Ärende 18:3) Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över Näringsdepartementets betänkande ”Medfinansiering av transportinfrastrukturen – Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering” enligt förslaget från beredningsgruppen för hållbar utveckling, BHU.

Regionstyrelsen anser bland annat att ett tydligt och ökat regionalt inflytande över investeringsplaneringen skulle främja ett effektivt resursutnyttjande och öka demokratin. Regionstyrelsen anser vidare att det regionala inflytandet behöver utövas i alla planeringsskeden och att ett nytt planeringssystem måste utgå från förutsättningarna i län med regioner. I sitt yttrande skriver Västra Götalandsregionen också att det även i fortsättningen måste finnas möjlighet att förskottera beslutade investeringar samt att det är staten som ska finansiera investeringar i transportinfrastrukturen men att medfinansiering kan ske där det finns en tydlig lokal eller regional nytta.

 

Yttrande över ”Järnvägens behov av ökad kapacitet 2012-2021”

(Ärende 18:4) Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över Trafikverkets rapport ”Järnvägens behov av ökad kapacitet – förslag på lösningar för åren 2012-2021” enligt förslaget från beredningsgruppen för hållbar utveckling, BHU.

Regionstyrelsen anser bland annat att det behövs ökade satsningar på järnvägen för att behålla och utöka järnvägens kapacitet. I Västra Götaland finns en efterfrågan på ett större trafikutbud för både personer och gods. De allvarligaste bristerna i Västra Götaland gäller Hamnbanan i Göteborg, Västra stambanan och sträckan Göteborg – Borås.

Styrelsen anser vidare att det är viktigt att underhålla och rusta de tidigare länsjärnvägarna Norra Bohusbanan, Viskadalsbanan och Kinnekullebanan där det finns efterfrågan på trafik.

Regionstyrelsen tillstyrker Trafikverkets förslag till tidigareläggningar av förbigångsspår i Lerum, vändspår i Alingsås samt tidigareläggning av Marieholmsbron.

 

Yttrande över planprogram och miljökonsekvensbeskrivning för AIRPORT CITY, Härryda kommun

(Ärende 18:5) Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över planprogram och miljökonsekvensbeskrivning för AIRPORT CITY, Härryda kommun.

Regionstyrelsen anser att Göteborg Landvetter Airport är av stor regional betydelse för Västra Götaland och att en utveckling av verksamhet för logistik sannolikt stärker flygplatsen och den regionala utvecklingen även om flygplatsen i sig innebär en negativ påverkan på miljön.

Styrelsen anser vidare att det är bra att kollektivtrafiken är med tidigt i planeringen liksom planering för gång- och cykeltrafik. Den ökade trafikvolymen vid flygplatsen kommer att ställa krav på investeringar i vägar och kollektivtrafik samt pengar till drift av kollektivtrafiken. Det kollektiva resandet kommer på sikt att stärkas med en tågstation för höghastighetståg i anslutning till flygplatsen.

 

Inriktning för regionstyrelsens detaljbudget

(Ärende 18:6) Regionstyrelsen beslutade om inriktningen för styrelsens och regionkansliets detaljbudget 2012. Beslutet fattades under förutsättning att regionfullmäktige antar den politiska ledningens budget för 2012. Detaljbudgeten fastställs slutgiltigt vid regionstyrelsens sammanträde i januari nästa år.

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m