Regionstyrelsens beslut 8 oktober

Styrelseärende

1. Delårsrapport augusti för regionfullmäktige och regionstyrelsen
Beslut: Enligt förslag och tilläggsyrkande
Enligt delårsrapporten för augusti beräknas regionstyrelsens verksamhet få ett positivt resultat på 235 miljoner för 2013. Under årets första åtta månader har regionkansliet kraftsamlat för att på ett bättre sätt samordna det koncernövergripande arbetet. Kansliet har även arbetat för att förbättra den gemensamma prioriteringen och beställningen av IS/IT-relaterad verksamhet. Enligt ett tilläggsyrkande beslutade regionstyrelsen att omdisponera totalt 50 miljoner kronor för ytterligare satsningar på förbättrad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna augusti rapporten.

Fullmäktigeärenden

2. Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag. Votering om att bifalla Habilitering och Hälsas begäran om extra kompensation på sex miljoner kronor. Reservation: M, KD, FP, C.
Ett ekonomiskt överskott hittills i år, en positiv verksamhetsprognos för hela 2013 och en ansträngd situation för sjukhusen. Så kan man sammanfatta Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti månad.
Resultatet i augusti och helårsprognosen påverkas av engångseffekter för koncernen på minus 864 miljoner; en sänkning av diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen och återbetalning av pensionspremier för åren 2005-2006. Detta gör att koncernens resultat blir minus 650 miljoner kronor för helåret. Det finns stora bekymmer hos sjukhusen, både ekonomiska och verksamhetsmässiga medan kostnaderna för bemanningsföretag minskat med 24 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2012.
Investeringstakten fortsätter att ligga på en hög nivå och helårsprognosen för investeringarna är drygt 3,5 miljarder kronor.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsrapporten.
3. Uttalande angående inriktning av det fortsatta arbetet för utbyggnad av E20
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen, kommunerna i Skaraborg, Vårgårda och andra intressenter har bland annat i avsiktsförklaringar tillkännagett att man vill medfinansiera utbyggnaden av E20 till en högre standard än den inriktning trafikverket föreslagit. Detta gäller förbifarterna vid Vårgårda och Skara samt sträckorna Vårgårda-Vara och Götene-Mariestad.
Regionstyrelsen bedömer att ett fortsatt arbete med E20-utbyggnaden för aktuella etapper är förenlig med regionfullmäktiges uttalade målstandard för utbyggnaden av hela E20. På kortare sikt. Detta utifrån målsättningen minst 2+2väg, vilket förutsätter att utbyggnaden görs på ett sånt sätt att den inte förhindrar en senare utveckling till motorvägsstandard.
4. Yttrande över motion av Gunilla Levén (M) om fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M, KD, FP, C.
Gunilla Leven (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska skapa fler utbildningsplatser för handledare inom sjukvården eftersom Levén anser att det, speciellt på mindre orter, råder brist på utbildade handledare inom sjukvården.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen. Styrelsen menar att det inte är tillgången på handledare utan andra hinder som behöver lyftas fram för att Västra Götalandsregionen ska kunna bereda plats för fler studenter inom sjukvårdsverksamheterna.
5. Yttrande över motion av Gunilla Levén m.fl.(M) om hälsocheck till regionens anställda
Beslut: Enligt förslag
Moderaterna Gunilla Leven och Marith Hesse föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheterna till en hälsocheck som kan användas av Västra Götalandsregionens anställda som ett sätt att få fler anställda att ta ansvar för den egna hälsan.
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
6. Yttrande över motion av Gunilla Levén m.fl. (M) om att bidra till att bryta utanförskapet
Beslut: Enligt förslag. Reservation: M.
Gunilla Levén och Lisbeth Sundén Andersson (M) har i en motion från april 2013 föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utifrån motionens intentioner identifiera förbättringsområden och arbeta fram en handlingsplan med främjandeåtgärder för att öka företagandet bland utrikes födda invånare, med särskild inriktning mot kvinnor, som en åtgärd för att bryta utanförskapet i Västra Götalandsregionen.
Regionutvecklingsnämnden har den 17 september 2013 ställt sig bakom motionens Ambition. Eftersom föreslagna åtgärder ingår i genomförandet av VG2020 och i regionfullmäktiges prioriterade mål anses motionen besvarad.
Regionstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad.
7. Yttrande över motion av Magnus Berntsson (KD) om SMS-livräddare i Västra Götaland
Beslut: Enligt förslag
Magnus Berntsson (KD) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att införa så kallade SMS-livräddare i Västra Götaland. Tanken med SMS-livräddare är att närmaste hjärt- lungräddningsutbildad allmänhet snabbt ska kunna påbörja livräddning i väntan på ambulans. Livräddaren ska positioneras, larmas och dirigeras till platsen för hjärtstoppet via mobiltelefon och SMS.
Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen och utreder om SMS-livräddning kan införas i Västra Götaland.

Styrelseärenden

8. Översyn av resursfördelningsmodellen
Beslut: Enligt förslag
Översynen av den resursfördelningsmodellen, modellen för hur pengar ska fördelas mellan olika vårdbehov och vårdbehövande, är klar.
Regionstyrelsen beslutade att notera informationen. Styrelsen beslutade också att översynens förslag till utvecklad resursfördelningsmodell ska vara en utgångspunkt när de politiska partierna fördelar resurser till Hälso- och sjukvårdsnämnderna i budgeten för 2015.
9. Revidering av planeringsanvisningarna för budget 2014 vad gäller tidplanen för interna överenskommelser om service
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att något senarelägga datumet för när överenskommelserna mellan regionservice/servicenämnden och de interna beställarna ska vara klara. Nytt datum för överenskommelserna är satt till den 31 oktober 2013.
10. Regionalt Bild- och InterventionsCentrum – fortsatt etablering samt tillkommande driftkostnader 2014 med utblick mot 2017
Beslut: Enligt förslag
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har begärt att få täckning för ökade kostnader för etableringen av Bild- och InterventionsCentrum. De tillfälliga kostnaderna för etableringen beräknas bli ca 45 mnkr 2014 och ca 60 mnkr 2015. Sahlgrenskas driftkostnader bedöms efter etableringen öka med 130-180 mnkr i förhållande till nuvarande verksamhet.
Regionstyrelsen beslutade att ta ställning till de tillkommande kostnaderna i detaljbudgeten för 2014. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska återkomma med förslag till finansiering för både tillfälliga kostnader och den permanenta verksamheten i de kommande årens budget- och planarbetet.
11. Godkännande av taxa för p-avgifter och p-tillstånd 2014
Beslut: Enligt förslag
Fastighetsnämnden har föreslagit taxor för p-avgifter och p-tillstånd samt hyra av verksamhetsplatser under 2014. Fastighetsnämnden hanterar från och med i år alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter.
Regionstyrelsen fastslog fastighetsnämndens förslag till taxor för 2014.
12. Regionuppdrag - nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att anta ett så kallat regionuppdrag för införande av de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Regionuppdraget är ett generellt uppdrag till beställare och utförare att införa de nya nationella riktlinjerna i verksamheten med stöd av hälso- och sjukvårdsavdelningen. Syftet med regionuppdrag är att skapa en tydlig gemensam inriktning av vården inom Västra Götalandsregionen, att främja en god vård på lika villkor samt att ge vägledning och stöd för en mer kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.
13. Reviderad tidplan för ställningstagande till förslag om "Västra Götalands Primärvård Rehabilitering"
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att anta förslaget till reviderad tidplan för ställningstagande till förslag om "Västra Götalands Primärvård Rehabilitering". Tiden för när ärendet ska behandlas i regionfullmäktige, den 26 november, ändras dock inte.
14. Åtgärder för att minska överbeläggningar
Beslut: Enligt förslag
Uppdraget till regiondirektören att redovisa en samlad analys och förslag till åtgärder med anledning av beläggnings- och vårdplatssituationen vid regionens sjukhus är fullgjort.
Regionstyrelsen beslutar, att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås Lasarett och Kungälvs sjukhus får i uppdrag att se över vårdplatsantal, medelvårdtider och antal vårdtillfällen. Målet ska vara att under kommande vintersäsong uppnå genomsnittlig beläggning på högst 90 procent. Samtliga sjukhus får i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbättra de interna processerna enligt de handlingsplaner som upprättats av varje förvaltning i januari 2013.
Inga ytterligare vårdplatsneddragningar skall göras utan att säkerställa att åtgärder redan vidtagits för att antalet överbeläggningar inte skall öka.
Regiondirektören får i uppdrag att, i samarbete med kommunernas organisationer, analysera vårdplaneringsprocessen för att kunna redovisa gemensamma (sjukhus och kommun) data avseende utskrivningsklara patienter på sjukhusen och ledtider i vårdplaneringen.
15. Delegering av beslut för utlämnande av allmän handling ur kvalitetsregister där Västra Götalandsregionen är centralt personuppgiftsansvarig
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att delegera beslut om utlämnande av allmänna handlingar från de kvalitetsregister där regionstyrelsen är centralt personuppgiftsansvarig.
Styrelsen delegerade beslutsrätten dels till Chefen för område uppföljning och analys vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen och dels till registerhållare anställd av Västra Götalandsregionen.
16. Yttrande i laglighetsprövning Apotekstjänst AB
 Beslut: Enligt förslag
En privatperson har överklagat beslutet gällande Västra Götalandsregionens förskottsbetalning till Apotekstjänst Sverige AB.
Regionstyrelsen anser i första hand att överklagandet ska avvisas.
Regionstyrelsen anser i andra hand att överklagandet ska avslås.
Som grund för avvisning anges att beslutet inte är överklagbart i den ordning som föreskrivs i kommunallagen. Som grund för avslag anges att den klagande inte har angett någon omständighet som kan medföra att beslutet kan upphävas.
17. Yttrande över ”Sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda”
Beslut: Enligt förslag
Västra Götalandsregionen bedömer att utvecklingen mot en gemensam administration med mera, under de senaste åren medför att en sammanslagning av förbunden nu är ett naturligt steg som kan leda till ytterligare effektivisering av förbundens verksamhet. Västra Götalandsregionen ställer sig därför bakom en sammanslagning av samordningsförbundet i Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda.
18. Yttrande över ”En ny ungdomspolitik”
Beslut: Enligt förslag
Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget till ny ungdomspolitik och ser positivt på den nya inriktningen. Men anser att promemorians resonemang behöver konkretiseras ytterligare och kompletterats med långsiktiga mål för politikens genomförande på ovanstående punkter. Dessa konkretiseringar och åtgärdsförslag bör utarbetas i den kommande handlingsplanen för ungdomspolitiken.
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/221117
19. Yttrande över ”Privata utförare – kontroll och insyn” (SOU 213:49)
Beslut: Enligt förslag samt två tilläggsyrkanden från S, MP, V. Ärendet till votering. Reservation: M, KD, FP, C.
Utredningen anser att kommunallagen behöver moderniseras för att bättre återspegla att andelen kommunal verksamhet som utförs av privata utförare har vuxit allt mer under senare år. Hälso- och sjukvårdsnämndernas samt patientnämndernas kansli i Västra Götalan har lämnat synpunkter och regionstyrelsen svarar, bland annat, på följande sätt:
Bergreppet kommunal huvudman bör definieras och fullmäktiges program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som lämnas över till, privata utförare bör kunna tillämpas även på verksamheter i egen regi. Bestämmelsen om skälig insyn bör kompletteras.
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/220274
20. Yttrande över ”Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet”
Beslut: Enligt förslag
Västra Götalandsregionen lämnar följande synpunkter på remissen av rubricerad handlingsplan: Det är inte lätt att säga om innehållet är tillräckligt och relevant för att nå målet 2020, beroende på bland annat hur metodstöd, som kommer gäller från 1 januari 2014, kan ge stöd i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet och analysera tolerabel avbrottstid.
Det behöver ett förtydligande av hur och vem kan kravställa de privata aktörerna om att öka samverkan med de offentliga verksamheterna. De privata aktörerna måste även bli medvetna om att vid upphandlig med samhällsviktig verksamhet, kommer bland annat samma krav ställas på dem som för den offentliga aktören, exempelvis krav på kontinuitetshantering.
Handlingsplanen behöver förtydliga mer hur arbetet med de olika åtgärderna kommer bedrivas. För att nå målen behöver enkla verktyg utarbetas.
Länk till utredningen: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet1/Nationell-strategifor-skydd-av-samhallsviktig-verksamhet/

Förklaringar

Fullmäktigeärenden
Regionstyrelsens beslut i fullmäktigeärenden är rekommendationer till beslut i regionfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas.

Styrelseärenden
Styrelseärendena är de ärenden som regionstyrelsen har regionfullmäktiges mandat att själva fatta beslut om.

Bifallna motioner
Bifallna motioner innebär att styrelsen anser att motionens förslag ska genomföras.

Avslagna motioner
Avslagna motioner innebär att styrelsen anser att motionens förslag inte ska genomföras

Besvarade motioner
Att en motion anses besvarad innebär att styrelsen varken vill bifalla eller avslå motionen. För att få veta varför måste man ofta läsa i handlingarna för beslutet. Det är exempelvis vanligt att motionären vill göra något som redan är påbörjat eller till och med genomfört. Men det kan också vara så man att det man vill med motionen är positivt, men att förslaget är formulerat på ett sätt som gör att det är svårt eller omöjligt att uppfylla motionen.

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m