Regionstyrelsens beslut den 8 maj

Under tisdagens sammanträde i Vänersborg yttrade sig regionstyrelsen över ett samråd kring maritima frågor från EU-kommissionen. Styrelsen tog också beslut om patientavgifter inom hälso-  och sjukvården. Sammanträdet var ett så kallat informationsmöte.

Fullmäktigeärenden 

Oförändrade patientavgifter för specialistbesök föreslås

(Ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att patientavgifterna vid läkarbesök hos specialist i allmänmedicin och sjukvårdande behandling inom övrig primärvård blir oförändrade. Enligt förslaget kommer patientavgifterna även i fortsättningen vara 200 kronor för besök hos specialist i allmänmedicin, 100 kronor för sjukvårdande behandling och 80 kronor vid sjukvårdande behandling hos sjukgymnast och arbetsterapeut.

Ett tidigare förslag till patientavgifter behandlades av fullmäktige den 17 april. Men beslutet om de oförändrade avgifterna återremitterades eftersom ledamöterna ville veta vad formuleringen ”övrig primärvård” i beslutstexten omfattar. Med övrig primärvård menas enligt regionkansliets utlåtande vård som inte ingår i vårdvalsmodellen VG Primärvård, till exempel patienter vid ungdomsmottagningar, enhet för vuxna flyktingar och kris- och traumaenhet.

Styrelseärenden

Yttrande över hållbar maritim utveckling

(Ärende 2) Västra Götalandsregionen har lämnat ett yttrande på EU-kommissionens samråd; blå tillväxt; uthållig tillväxt inom kust- och hav. Frågeställningar som lyfts i samrådet är möjligheter för hållbar utveckling samt sysselsättning och näringslivsutveckling inom maritima näringar

Västra Götaland har ett omfattande maritimt näringsliv med Göteborg som centrum inom svensk sjöfart. Västra Götalandsregionen är ständigt uppmärksam på initiativ som tas inom EU och som rör maritim utveckling. Det maritima området  är tillsammans med bland annat biomedicin och hälsa, fordon och hållbara transporter och energi och miljö identifierade som styrkeområden, viktiga områden att utveckla genom bland annat forskning i Västra Götaland.

Den 21-22 maj är Göteborg värd för 2012 års The European Maritime Day  som är ett initiativ av EU-kommissionen och tidigare hållits bland annat i Bryssel och Rom.

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt förslag. Yttrandesvaren finns i handlingarna

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m