Regionstyrelsens beslut den 9 oktober

Fullmäktigeärenden

Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat räddas av engångseffekter

(Ärende1) Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat för årets första åtta månader visar ett plus på drygt 1,1 miljarder, jämfört med budget.

Även årsprognosen för Västra Götalandsregionen har förbättrats markant jämfört med budget, från ett underskott på 560 miljoner till ett överskott på 400 miljoner. Läget har påverkats av flera faktorer. Dels beräknas skatteintäkterna bli 450 miljoner kronor högre eftersom Sverige hittills klarat sig bra genom den europeiska konjunktursvackan, dels påverkas årsresultatet av en återbetalning av ett engångsbelopp för avtalsförsäkringar på 560 miljoner kronor.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen

Västra Götalandsregionen ser över lokaliseringen av administrationen

(Ärende 2) Västra Götalandsregionens administrativa ledningsfunktioner ska samordnas och koncentreras till färre platser. Den politiska ledningen och dess ledningskanslier föreslås i framtiden samlas i Vänersborg, Göteborg och Skövde. Regionens hus, på sex orter i Västra Götaland, blir samtidigt kvar och ska samla och samlokalisera andra delar av Västra Götalandsregionens administrativa verksamhet.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen

Nya investerings- och internhyresmodeller

(Ärende 3) Regionstyrelsen beslutade att föreslå att regionfullmäktige godkänner förslaget till ny investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell för Västra Götalandsregionen från 2013. Regionstyrelsen föreslår även att fastighetsnämnden från och med 2013 ska hantera alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Dessutom fattade styrelsen beslut om hur övergången till de nya modellerna ska gå till och finansieras.

Regional kulturplan 2013-2015

(Ärende 5) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Västra Götalands regionala kulturplan för åren 2013-2015.

Kulturplanen visar den kulturpolitiska riktningen i Västra Götaland för den kommande treårsperioden. Planen fungerar också som underlag i förhandlingen om statens ekonomiska bidrag till den regionala kulturverksamheten. Kulturplanen är en del av den så kallade Samverkansmodellen vars tanke är att flytta beslutsfattande inom kulturområdet från staten till regionen samtidigt som de nationella kulturpolitiska målen inkluderas.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen

Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens bolag

(Ärende 6) Som ett komplement till Västra Götalandsregionens övergripande bolagspolicy föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige fastställer ägardirektiv för regionens sju bolag, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Sahlgrenska International Care AB, Västsvenska Turistrådet AB och Västtrafik AB.

Syftet med ägardirektiven är förbättra styrningen över regionbolagen genom att komplettera den övergripande bolagspolicyn med specifika styrdirektiv för varje organisation.

Inga personalbilar för Västra Götalandsregionens anställda

(Ärende 7) Det blir inga personalbilar för Västra Götalandsregionens anställda. Det beslutade regionstyrelsen i ett förslag till regionfullmäktige. Bakgrunden till förslaget om personalbil är en motion från kristdemokraten Conny Brännberg om att regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt att genom så kallad löneväxling införa personalbil för de regionanställda. Enligt Brännberg är personalbilar en uppskattad personalförmån och skulle bidra till ett hållbart samhälle genom att tillhandahålla miljöbilar till en lägre kostnad än om de anställda själva köper en miljöbil. Betalningen skulle ske genom bruttolöneavdrag och vara kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Egenavgifter för stomiprodukter tas bort

(Ärende 8) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att stomiprodukter ska hanteras utanför läkemedelsförmånssystemet vilket innebär att patientens egenavgift tas bort.

Beslutet är ett följd av ett tidigare beslut i regionstyrelsen om en strategi för hantering av vissa läkemedelsnära produkter inom stomi-, diabetes- och inkontinensbehandling. Produkterna hanteras idag av apoteken men i och med att apoteksmonopolet upphört planerar Västra Götalandsregionen nu för hur hanteringen ska skötas framöver. Upphandling och hantering av dessa produkter i egen regi, beräknas också sänka kostnaderna för Västra Götalandsregionen.

Samverkansavtal om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun

(Ärende 9) Samverkansavtalet om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun mellan Västtrafik AB och Hallandstrafiken AB behöver uppdateras med utgångspunkt i att Västra Götalandsregionen och Region Halland blev kollektivtrafikmyndigheter vid årsskiftet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet och att kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Västtrafik har sedan januari 1999 hand om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun vilket regleras genom ett samverkansavtal mellan Hallandstrafiken AB och Västtrafik AB.

Motion om helhetsgrepp kring arbetet med FoU besvarad

(Ärende 10) Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta ett helhetsgrepp på Forskning och Utveckling (FoU) och ta fram ett övergripande FoU- och innovationsprogram, strategier och handlingsprogram för strategiska forskningsområden inom Västra Götaland.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad. Styrelsen anser att Västra Götalandsregionen redan tagit fram flera strategier, handlingsprogram och satsningar som verkar i motionens riktning. Dessutom ska Västra Götalandsregionen under 2012 ta fram handlingsprogram för viktiga områden för Västra Götalands konkurrenskraft och attraktivitet. Även nya tillväxtprogram/strategier ska tas fram för perioden 2013-2020 och FoU är en viktig del i dessa.

Bifall till motion om vårdval inom sjukgymnastik

(Ärende 11) I en motion föreslår Jonas Andersson (FP) att Västra Götalandsregionen ska införa ett vårdvalssystem för sjukgymnastik.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade tidigare i år att ta fram ett förslag till vårdvalsmodell för sjukgymnastik och arbetsterapi och styrelsen anser därför att motionens syfte har uppnåtts.

Motion om matlandet Västra Götaland besvarad

(Ärende 12) Linnea Hultmark (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen utformar en strategi för Matlandet Västra Götaland i samarbete med näringslivet. Hultmark vill även att Matlandet Västra Götaland blir ett signum för de måltider som serveras i Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Inom Västra Götalandsregionen pågår redan idag arbeten med samma inriktning som motionen ger uttryck för. Bland annat medfinansierar regionutvecklingsnämnden en treårig västsvensk kraftsamling inom livsmedel och hälsa. Nämnden har även påbörjat en handlingsplan, tillsammans med näringslivet, för livsmedel/gröna näringar. Genom Västsvenska Turistrådet arbetar Västra Götalandsregionen även med kvalitetssäkringsprogrammet Västsvensk Mersmak och varumärket ”Smaka på Västsverige”. Även inom Västra Götalandsregionen pågår arbeten i motionens inriktning, bland annat inom den pilotverksamhet för måltider på sjukhusen som drivs av Regionservice.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Motion att sätta Västra Götaland på den kulinariska världskartan besvarad

(ärende 13) Gunilla Levén m.fl. (M) föreslår i en motion att regionen tar initiativ till att stärka och synliggöra livsmedelsindustrin i Värta Götaland genom ett lokalt och regionalt samarbete mellan livsmedelsproducenter, landsbygdens aktörer, kommunerna, turismnäringens aktörer och Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Motionärerna föreslår även att Västra Götalandsregionen, i samverkan med andra berörda aktörer, ska arbeta fram ett program för bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad och hänvisar till regionutvecklingsnämndens, regionkansliets och styrelsen för Västsvenska turistrådets yttranden som beskriver en rad pågående samarbeten som berör motionens mening.

 

Styrelseärenden

Låneram från Europeiska investeringsbanken

(Ärende 14) Ett av Västra Götalandsregionens finansiella mål är att ha god betalningsberedskap. Det sker både med egen likviditet och avtalade låneramar. Den nuvarande låneramen går ut i februari 2013. EIB, Europiska investeringsbanken, har efter en förhandling erbjudit Västra Götalandsregionen en lånefinansiering som gör det möjligt att vid behov låna upp till 70 miljoner EURO till exempelvis Västtrafiks investeringar i tåg. EIB finansierar olika investeringar inom medlemsländerna till 50 procent av beräknad investeringsutgift.

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen

Framtidens hälso- och sjukvård

(Ärende 15) Det goda livet med Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025. Det är visionen om Framtidens hälso- och sjukvård som regionstyrelsen tog beslut om på tisdagen. Uppdraget var att ta fram en idéskiss som bland annat visar vägen till en stärkt närsjukvård, en säkrad vårdplatstillgång och ett förbättrat omhändertagande.

Läs mer om Framtidens hälso- och sjukvård i pressmeddelandet från hälso- och sjukvårdsutskottet.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande om återremiss.

Uppdrag för det regiongemensamma arbetet med hälso- och sjukvårdens utveckling

(Ärende16) Som en följd av beslutet om Framtidens sjukvård fattade regionstyrelsen även beslut om samordning av det fortsatta arbetet med utredning, planering, aktiviteter och insatsområden. Regiondirektören fick i uppdrag att driva det fortsatta, regiongemensamma, utvecklingsarbetet inom sex strategiska områden. Inom varje område finns pågående och nya insatsområden, vissa är på lång sikt medan andra får ett snabbare genomförande.

Korrigerande åtgärder för målen i det miljöpolitiska programmet

(Ärende 17) Miljönämnden föreslår att regionstyrelsen fattar beslut om ett antal åtgärder för att uppnå målen i det miljöpolitiska programmet för 2011-2013. Nämnden föreslår åtta åtgärder, bland annat att Regionservice påbörjar projektet med ”Bilpoolsstrategi för Västra Götalandsregionen”, att nödvändiga aktiviteter genomförs för att nå lösningar för resfria möten samt att Västra Götalandsregionens fordon går över till gasdrift och andra alternativ som är fossiloberoende.

Regionstyrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningen i miljönämndens förslag och att de ekonomiska konsekvenserna av miljöinvesteringarna i förslagen prövas i samband med ordinarie budget och investeringsberedning.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Gemensam förvaltning för folkhögskolorna

(Ärende 18) Från den 1 januari 2013 går Västra Götalandsregionens sju folkhögskolor samman i en gemensam förvaltning med sin administration placerad i något av Regionens hus. Detta enligt ett beslut i regionstyrelsen.

En ny kansliorganisation byggas upp som ska arbeta med gemensamma frågor som utvecklar skolorna och kan avlasta rektorsfunktionen och övrig administration. Avsikten är bl.a. att göra administrationen enklare, mindre sårbar och effektivare genom att undvika dubbelarbete. Dessutom ska rektorerna få större utrymme att vara pedagogiska ledare för respektive folkhögskola.

Det nya kansliet ska bland annat ansvara för personalfrågor, ekonomiska frågor, utvecklingsfrågor, kvalitetsuppföljning, gemensam marknadsföring, IT-frågor, fastighetsfrågor samt miljö och säkerhet.

Folkpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag om avslag.

Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionens verksamheter fastställda

(Ärende 19) Regionfullmäktige bekräftar varje år vilka styrdokument, visioner och policyer som är aktuella och gällande inom Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen har sammanställt aktuella och gällande styrdokument och beslutade att dessa gäller som styr- och inriktningsdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter under 2013. Styrelsen beslutade även att budgeten är det överordnade styrdokumentet för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Anvisningar tas fram för hantering av politikernas ersättningar

(Ärende 20) Efter en granskning av hanteringen av arvoden och ersättningar till Västra Götalandsregionens politiker beslutade regionstyrelsen att regiondirektören ska ta fram anvisningar för utbetalningar av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda och att anvisningarna regelbundet ska uppdateras.

Uppföljning av rapporten "Granskning av konsultanvändning i Västra Götalandsregionen"

(Ärende 21) Som en uppföljning av rapporten ”Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen” beslutade regionstyrelsen att Västra Götalandsregionens kontoplan ska kompletteras med förklaringstexter och förtydligas för att kunna göra skillnad på olika typer av konsulttjänster. Styrelsen beslutade även att det ska göras en uppföljning av omfattningen av konsultinsatser under 2012.

Syftet med rapporten har varit att kartlägga omfattningen av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen och bedöma om användningen av externa konsulttjänster sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt i förhållande till gällande regelverk och verksamhetens behov och ekonomi.

Den bedömning som görs i rapporten är att konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen är stor och att konsulter i alltför stor omfattning används för löpande arbeten. Revisionen anser dessutom i rapporten att kostnadsredovisningen är ostrukturerad och osystematisk. 

Återremitterat ärende

Ärende 4 om hantering av över- och underskott - principer för resultatdispositioner återremitterades.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m