Regionstyrelsens beslut den 10 april

Under regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 10 april tog styrelsen bland annat beslut om att avge ett yttrande till Trafikverket över den nationella infrastrukturplanen. 

Styrelseärenden

Yttrande till Trafikverket om infrastruktur

(Ärende 1) Järnvägen är den enskilt viktigaste infrastrukturfrågan men även vägnätet behöver investeringar. Det anser Västra Götalandsregionen i ett yttrande till Trafikverket. Dessutom är det viktigt att nå klimatmålen samt att koppla ihop Västra Götaland med Norge och Danmark.

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrandet över den nationella infrastrukturplanen till Trafikverket. Ärendet avgjordes genom votering. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Få mer information om ärendet i pressmeddelandet

Nedskräpningen av västkustens stränder är ett nationellt intresse

(Ärende 2) Den omfattande nedskräpningen av den västsvenska havsmiljön och städningen av de västsvenska stränderna är ett nationellt, statligt intresse. Det menar Västra Götalandsregionen i ett yttrande över Havs- och vattenmyndighetens utredning God havsmiljö 2020.

Västkusten är särskilt utsatt för marint avfall och nedskräpningen visar inga tecken på att minska. Plast som brutits ned i små delar har hittats i magsäcken på fiskar, skaldjur, bottendjur och fåglar. Det marina avfallet kommer bland annat från kommersiell sjöfart, fiske och fritidsbåtar, samt olje- och gasriggar och fiskodlingar.

Varje år satsas betydande kommunala resurser för att sanera kust- och skärgårdsområden från ilandflutet skräp. Västra Götalandsregionen och de västsvenska aktörerna vill understryka att det behövs statligt stöd för att genomföra det återkommande saneringsarbetet. Själva nedskräpningen sker utanför de västsvenska kommunerna och är därför ett nationellt och internationellt intresse. Västra Götalandsregionen menar att man kan jämföra nedskräpningen och saneringen av den västsvenska kusten med de större landsvägarna där staten har skyldighet att städa.

Förutom det finansiella stödet till avfallsinsamling i Bohuskommunerna anser Västra Götalandsregionen att det behövs nationella statliga insatser för att åtgärda upphovet till avfallsproblemet och att krävs omfattande åtgärder för att uppnå god havsmiljö utan marint avfall.

Utredningen God havsmiljö 2020 är ett led i genomförandet av havsmiljöförordningen vars mål är att upprätthålla eller uppnå en god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön till år 2020. Sekretariaten för miljö och regionutveckling har samrått kring Västra Götalandsregionens yttrande som också godkänts av presidiet av Beredningen för hållbar utveckling.

Regionen öppnar för medfinansiering av utbyggd E20

(Ärende 3) Att E20 rustas upp är en viktig fråga för hela länet. För att skynda på utbyggnaden vill Västra Götalandsregionen undersöka möjligheterna att, tillsammans med kommunerna och näringslivet, förhandla om en medfinansiering med staten för att hitta en lösning för E20 genom Skaraborg till år 2025.

Regionen har tidigare medfinansierat vid infrastruktursatsningar genom förskottering och omprioriteringar av resurser med då inom den regionala infrastrukturplanen. Nu vill man även pröva medifinansiering inom den nationella infrastrukturplanen för att E20 mellan Vårgårda och den norra länsgränsen ska prioriteras fram till 2025.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ska undersöka möjligheterna till medfinansiering tillsammans med kommuner, näringsliv och regering för att säkerställa att hela sträckan Vårgårda till länsgränsen byggs ut fram till 2025. Dessutom beslutade styrelsen att att målstandarden för vägen ska vara 2+1F där F står för förberedande av ytterligare ett fält om kapaciteten i framtiden kräver det.

Ärendet avgjordes genom votering. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m