Regionstyrelsens beslut den 11 december

Fullmäktigeärenden

 

Utökad tillgänglighetssatsning

(Ärende 1) Västra Götalandsregionens regionstyrelse vill satsa ytterligare 200 miljoner kronor per år 2013 och 2014 för att korta köerna i vården. Inledningsvis handlar det främst om att köpa vård. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att använda Västra Götalandsregionens egna resurser mer effektivt.

 I somras gjorde Västra Götalandsregionen extra satsningar för att minska väntetiderna till vissa besök och behandlingar där köerna var långa, för att inte ytterligare förlänga köerna. I oktober beslutade regionfullmäktige om ytterligare 50 miljoner kronor till kökortningar.

Utvecklingen under 2012 tyder på att det krävs ytterligare satsningar under 2013 för att hålla vårdköerna under kontroll. För att klara både vårdgarantin och en ekonomi i balans pågår sedan en tid ett regionövergripande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. Syftet är också att sjukvården genom bättre tillgänglighet, samarbete och högre kvalitet ska använda de resurser som finns på ett mer effektivt sätt.

Regionfullmäktige behandlar frågan om ytterligare pengar till kökortning i januari.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att ge regiondirektören i uppdrag att snarast inleda planeringsarbetet så att insatserna kan genomföras så snart regionfullmäktige har beslutat om finansieringen.
Jonas Andersson (FP) avstod från att delta i beslutet.

 

Kartläggning av samverkan om ungas hälsa hanteras inom budgetarbetet

(Ärende 2) I en motion till regionfullmäktige från 2009 föreslår Sören Kviberg med flera (V) att regionstyrelsen ska kartlägga samarbetet med kommunerna när det gäller ungas hälsa. Motionärerna föreslår dessutom att styrelsen ska undersöka om det finns aktuella projekt som bedrivs för att stärka ungas hälsa och som kan permanentas.

 Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Styrelsen hänvisar till att barn och ungas hälsa, utbildning och rätt till arbete med mera redan idag är en central del i Västra Götalandsregionens budget. Styrelsen anser att budgeten tydligt visar inriktningen och att det konkreta arbetet och samverkan med kommunerna sker genom Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser. En inventering av vilka insatser och projekt som sker i samverkan med kommunerna anser styrelsen bör hanteras inom budgetarbetet.

 Ingen ny prioriteringsprocess inom Västra Götalandsregionen

 (Ärende 3) Sören Kviberg med flera (V) frågar i en motion till fullmäktige i december 2010, om Västra Götalandsregionens totala hälso- och sjukvårdsresurser prioriteras på rätt sätt i förhållande till medicinska prioriteringar, effektiviseringar eller allmänna besparingar. Motionärerna föreslår en ny bred prioriteringsprocess där regionens alla nivåer deltar i dialoger om hur sjukvårdens resurser ska användas på bästa sätt.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse motionen  besvarad och hänvisar till hälso- och sjukvårdsutskottet som anser att det finns en fungerande process för Västra Götalandsregionens prioriteringsarbete fungerar. Dessutom kommer det att utvecklas ytterligare inom arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård.

 

Västra Götalandsregionen ska öka medvetenheten om organdonation

(Ärende 4) Västra Götalandsregionen vill öka allmänhetens och de regionanställdas medvetenhet om behovet av organdonation. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige bifaller motionen där Annika Tännström (M) föreslår att Västra Götalandsregionen tar initiativ till en landsomfattande kampanj för organdonationer, i likhet med AKUT-kampanjen för upptäcka och larma när människor fått stroke. Tännström vill dessutom att Västra Götalandsregionen visar på behovet av donationer genom olika utåtriktade åtgärder i länet och att regionen i sina utbildningar inom sjukvården upplyser om hjärndödsbegreppet och om hur organdonation kan rädda liv.

 

Inga fler utbildningar för språk- eller teckentolkar

(Ärende 5) Soili Brunberg med flera (MP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda och starta kvalificerad tolkutbildning för blivande språk- och teckentolkar på en eller flera folkhögskolor, vidareutbildning på högskolenivå samt egen utbildningsverksamhet för fortbildning av testade tolkar.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen när det gäller teckentolkar. Styrelsen hänvisar till Habilitering & Hälsas bedömning att det idag inte råder någon brist på teckenspråkstolkar i länet.

När det gäller motionens förslag av språktolkar har Västra Götalandsregionen, för att tillgodose behovet av språktolkar, beslutat att bilda ett kommunalförbund för språktolktjänster tillsammans med Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad, Tolkförmedling Väst. Regionstyrelsen anser därför att den del av motionen som rör språktolkar är besvarad.

  

Innovationsupphandling och stärkt FoU i områden även utanför sjukvården utreds

(Ärende 6) Västra Götalandsregionen bör ta fram en koordinerad strategi och process för offentlig innovationsupphandling inom regionens verksamheter. Dessutom ska möjligheterna till verksamhetsnära FoU, även inom områden utanför sjukvården stärkas. Det föreslår regionstyrelsen i ett förslag till beslut i fullmäktige och ger därmed sitt bifall till en motion från Gunilla Levén (M). Både servicenämnden och regionutvecklingsnämnden har föreslagit bifall till beslutet som även omfattar en utredning om hur Västra Götalandsregionens inköp kan användas som ett strategiskt verktyg för att främja omvandling av samhället i en mer ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar riktning.

  

Återvinning kan bli ett nytt styrkeområde för Västra Götalandsregionen

(Ärende 7) Kan materialåtervinning eller så kallad ”recycling” bli ett styrkeområde för Västra Götaland som bidrar med arbetstillfällen, exportinkomster och miljönytta? Frågan ställs i en motion där moderaten Magnus Palmlöf vill att frågan utreds. Västra Götalandsregionen arbetar idag med flera såkallade styrkeområden eller kompetenskluster som har potential för internationell konkurrenskraft, till exempel områdena fordon, energi och biomedicin.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. och att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att i samråd med miljönämnden närmare undersöka möjligheten att bygga ett nytt regionalt styrkeområde/kompetenskluster kring återvinning ”recycling”.

 Inget nytt miljöforum för ungdomar

(Ärende 8) Dan Hovskär (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen tar initiativ till en återkommande konferens kring miljö och samhällsfrågor för ungdomar i Västra Götaland. Bakgrunden till motionen är att Hovskär anser att ungdomar behöver få ökad utbildning i hur samhället fungerar för att delaktigheten i samhället ska öka och miljöfrågorna hållas aktuella. Hovskär vill skapa en mötesplats för niondeklassare och gymnasieungdomar där kunskap, utbildning, nätverkande och gemenskap kan blandas och bli en mötesplats för lärande.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås. Styrelsen hänvisar  i sitt förslag bland annat till att dialoger med ungdomar redan sker genom befintliga forum till exempel demokratitorgen och Ung Energi,
Monica Selin (KD) reserverade sig mot beslutet.

 Ingen utredning om enhetstaxa inom kollektivtrafiken

(Ärende 9) Billy Bertilsson (SVG) föreslår i en motion att Västtrafik ska fram ett pris- och biljettsystem som stimulerar till kollektivt resande och som innehåller en enhetstaxa.

Regionstyrelsen förslog regionfullmäktige avsloå motionen med hänvisning till regionfullmäktiges beslut 18 september 2012. Då avslog fullmäktige Gert-Inge Anderssons (S), Birgitta Losmans (MP) och Sören Kvibergs (V) förslag att regionstyrelsen i samråd med Västtrafik skulle utreda förutsättningarna för ett förenklat taxesystem enligt modellen enhetstaxa.
Kollektivtrafiknämnden har utsett en arbetsgrupp som för närvarande utreder en ny pris- och sortimentsstrategi.

 Ingen ytterligare tågutbyggnad än planerat Göteborg - Trollhättan

(Ärende 10) Daniel Rondslätt (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen utreder hur gjorda tåginköp och spårutbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan ytterligare kan främja ett ökat kollektivtrafikresande och knyta länets städer närmare varandra. Rondslätt vill att Alependeln förlängs till Trollhättan men även att en ny pendelstation ”Trollhättan syd” utreds och att en ny station byggs i anslutning till sjukhuset Näl i Trollhättan.

 Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Bakom avslagsförslaget finns kollektivtrafiknämndens och styrelsen för Västtrafiks yttranden. Bland annat hänvisar kollektivtrafiknämnden till det pågående arbetet med målbilden för tågtrafiken i länet som ska fastställas av regionfullmäktige våren 2013.

Styrelseärenden

Detaljbudgeten antagen

(Ärende 11 ) Regionstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att  flera av Västra Götalandsregionens verksamheter får använda sig egna kapital för att täcka ökade kostnader under 2013. Sjukhusens har aviserat att de kan få svårt att utföra så mycket vård som de kommit överens om med hälso- och sjukvårdsnämnderna inom givna budgetramar. Störst problem finns inom NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus. Inom sjukvården pågår redan ett utvecklingsarbete som genom bättre tillgänglighet, samarbete och högre kvalitet ska leda till att de resurser som finns används på ett mer effektivt sätt. Regionstyrelsen gav i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusen  att tillsammans ta fram åtgärder så att överenskommelserna om  den vård som ska utföras och budgetarna stämmer överens i fortsättningen. Även Folktandvården, Habilitering & Hälsa, servicenämnden och kulturnämnden fick regionstyrelsens godkännande att använda eget kapital. Regionstyrelsen godkände också att Västtrafik löser upp reserver för att finansiera extrakostnader som uppstått. Regionstyrelsen godkände också ett tilläggsyrkande från Jonas Andersson(FP) om en teknisk förändring av hur Hälso- och sjukvårdsnämnderna budgeterar för VG-primärvård.

 Effekter av IT-översynen ska tas om hand

Ärende 12) Västra Götalandsregionens IT-översyn kommer att avslutas den sista januari 2013. Då har allt ansvar överlämnats till linje alternativt till de nya rollerna i verksamheter och branscher. Men en hel del arbete återstår innan den nya styrmodellen är helt och fullt i drift och projektets effektmål kan uppnås. Styrgruppen för IT-översynen föreslår att arbetet med effekthemtagning från den 1 februari 2013 samordnas i ett nytt projekt ”Effekthemtagning IT”. Regionstyrelsen beslutade att fem miljoner kronor av de projektmedel som finns kvar från 2012  får användas under 2013 till det nya projektet. Pengarna ska också användas för att fortsätta införa den nya styrmodellen

 Satsning på barn och ungas psykiska hälsa

(Ärende 13 ) Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt fördelningen av statsbidraget på 47 miljoner kronor för att förstärka insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Statsbidraget fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnderna och görs inom följande områden: riktade insatser för kökortning, utökning av antalet sjuksköterskor, utökade resurser för fördjupade utredningar och behandlingar inom neuropsykiatri samt utveckling av konsultationsmodeller med andra vårdgivare.
Regionstyrelsen godkände att hälso- och sjukvårdsutskottet disponerar statsbidraget för 2012 under 2013.

Fortsatt satsning på jobb för personer med funktionsnedsättning

(Ärende14 ) Västra Götalandsregionen kommer även i fortsättningen avsätta pengar för att personer med funktionsnedsättning ska få jobb i den egna verksamheten. Ett treårigt projekt har gett ökade arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet avslutas vid utgången av 2012.  Regionstyrelsen beslutade att avsätta 14,3 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget för 2013 så att möjligheten till arbetstillfällen finns kvar.
Se separat pressmeddelande

 Överskott från nätverkskonferens delades lika

(Ärende 15) Västra Götalandsregionen deltar i de nationella nätverken ”Hälsa och Demokrati” och ”Uppdrag Hälsa”.
Värdskapet för nätverkskonferensen cirkulerar mellan landsting/regioner och regionstyrelsen beslutade 2009 att Västra Götalandsregionen skulle var värd för nätverkskonferensen 2012 och stå som ekonomisk garant.

Konferensen genomfördes 8-9 februari 2012 i Göteborg på temat ”Tillsammans gör vi skillnad”. En praxis har tillämpats att dela överskott från konferensen mellan värd och de nationella nätverken. Nätverkskonferensen 2012 gav ett redovisat överskott på 164 147 kr. Regionstyrelsen godkände slutrapport och ekonomisk redovisning för nätverkskonferensen 2012 och beslutade att fördela överskottet med hälften var mellan nätverken och Västra Götalandsregionen. 

Höjd hyra för gamla residenset i Mariestad

(Ärende 16) Västra Götalandsregionen har sedan 1999 tillsammans med bland andra länsstyrelsen och Mariestads kommun använt det tidigare länsresidenset Marieholm i Mariestad. Fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk.

I ett avtal om samutnyttjande har länsstyrelsen, Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen kommit överens om att samutnyttja Marieholm för kvalificerad representation, sammanträden, konferenser och utbildningar. Västra Götalandsregionen har sedan 2004 betalat 300 000 kronor per år för att använda lokalerna.
I ett förslag till nytt avtal för 2013 föreslås en höjning till 400 000 kronor vardera för Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen.
Regionstyrelsen godkände för sin del avtalet och gav regiondirektören i uppdrag att underteckna det.

 Egna beslut om ändringar av sammanträdestider

(Ärende 17) I maj fastställde regionstyrelsen sammanträdestider för 2013 för RS, samtliga utskott samt internationella beredningen (IB)

Regionstyrelsen beslutade att eventuella ändringar av tiderna under året beslutas av respektive utskott/beredning. 

Stort behov av nytt forskningsfartyg

(Ärende 18) Det går att göra betydande samverkansvinster genom en systematisk satsning på samverkan mellan myndigheter som ansvarar för maritima frågor. Det anser regionstyrelsen i ett remissvar till Försvarsdepartementet.
Regionstyrelsen håller med om att det finns möjligheter i att samverka kring exempelvis helikoptrar, fartyg, arbetsbåtar och infrastruktur. Samverkansvinster kan också göras genom samlokaliseringar, gemensam upphandling, kompetensutveckling av personal med mera.
Regionstyrelsen pekar på att havsforskningen inte omfattas av utredningen. Trots det ökade samarbetet under senare år, bland annat genom Havsmiljöinstitutet, finns ytterligare samverkansbehov. Det är särskilt bekymmersamt att det för närvarande saknas ett havsforskningsfartyg som kan verka i öppna havet, anser regionstyrelsen.
Västra Götalandsregionen ser Sjöfartsverkets pågående utredning som ett viktigt steg som snarast bör leda till att havsforskningen och miljöövervakningen får tillgång till ett nytt gemensamt forskningsfartyg. 

Gemensam portal för havsfrågor behövs

(Ärende 19) Regionstyrelsen har yttrat sig över EU-kommissionens konsultation ”Kunskap om Havsfrågor 2020”. I beredningen har Västra Götalandsregionen hämtat in synpunkter och expertkunskaper från Centrum för havsforskning i Göteborg, Göteborgs universitet, och Havsmiljöinstitutet. Samråd har också skett kring förslaget till yttrande och organisationerna ansluter sig till förslaget.
Frågeställningar som lyfts i konsultationen rör bland annat förutsättningar att förbättra samverkan mellan olika huvudmän som bedriver marin observationsverksamhet. Målet är att all data som rör förhållanden i havet ska bli tillgängliga genom en gemensam dataportal.

Marin kunskap behövs för en hållbar tillväxt i Europa, som ett bidrag till Europa 2020 strategin, och för att uppnå god havsmiljö till år 2020, enligt målet för Havsmiljödirektivet. Utgångspunkten är att data är en förutsättning för kunskap om havet och att hållbart nyttjande av havsresurser måste bygga på robust kunskap. Utan tillgång till denna kunskap kan ett hållbart nyttjande av havet inom tillväxtbranscher, som havsbaserad förnybar energi eller vattenbruk, inte komma igång. Därför är systematisk och ökad aktivitet när det gäller insamling, samordning och tillgänglighet av marina data en brådskande angelägenhet, anser Västra Götalandsregionen bland annat i sitt yttrande.

 Utbyggnaden av E20 genom Västra Götaland

(Ärende 23:1) I ett brev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd meddelar regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen att man fortsatt är angelägen om att insatser för att förbättra säkerhet och framkomlighet på E20 görs så snart som möjligt. 27 november 2012 biföll regionfullmäktige en motion om E20  om att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard. I samband med det fick regionstyrelsen i uppdrag att informera regeringen om fullmäktiges ställningstagande vilket man nu har gjort.  

Bemyndiganden och fullmakter

(Ärende 23:2) Regionstyrelsen beslutade om bemyndiganden och fullmakter för 2013 för firmateckning för finansförvaltningen moderförvaltningen och anknutna stiftelser. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Kommentarer till dagens beslut kan finnas på partiernas hemsidor.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m