Regionstyrelsens beslut den 13 december

Under regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg på tisdagen togs bland annat beslut om att påbörja sjukhusinvesteringar vid Angereds Närsjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS. Dessutom godkändes Månadsrapport oktober för Västra Götalandsregionen

Fullmäktigeärenden 

Stiftelse för forskning inom vård bildas

(Ärende 1) Forskningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset behöver mer pengar. Det nuvarande ekonomiska stödet från staten, regionen och fristående stiftelser räcker inte. Regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige beslutar att en insamlingsstiftelse bildas, med namnet Sahlgrenska Forskningsstiftelse, SF. Stiftelsen ska bidra till att patienter i Västra Götaland även i fortsättningen ska kunna få bästa tänkbara vård. Enligt stiftelsens stadgar ska minst en ledamot ha erfarenhet av medicinskt forskning och en av ekonomisk förvaltning. 

Stiftelsen ska identifiera donatorer och samla in pengar för att kunna stödja forskning inom sjukvården vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och vid andra nationella och internationella högskolor samt i näringslivet. Stiftelsen ska också göra det tydligt för donatorer att se vad pengarna används till. 


Regionen förvaltar fond för njursjuka

(Ärende 2) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ska förvalta stiftelsen Britten och Ruben Berghs fond för njursjuka. Britten och Ruben Bergh har testamenterat en miljon kronor till fonden.


Regionstyrelsen godkänner Strategi för eSamhället

(Ärende 3) Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ”Strategi för eSamhället.” Syftet med strategin är att ge stöd åt kommuner, landsting och regioner i deras arbete med internet och informationsteknik.


Just nu pågår en översyn av IT-verksamheten inom Västra Götalandsregionen. Till det arbetet behöver en översyn göras om hur regionen kan samarbeta med kommunerna i Västra Götaland, eftersom ett förverkligande av strategin kräver att alla parter är delaktiga.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar ”Strategi för eSamhället” och ger styrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att genomföra strategin, bland annat genom att bjuda in kommunerna för att utarbeta en gemensam handlingsplan.

Läs hela Strategi för eSamhället i handlingarna


Förslag till framtida beredning av välfärdens finansiering

(Ärende 4) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att införa en tillfällig beredningsgrupp om välfärdens framtida finansiering. Gruppen ska bland annat följa material i ämnet som publiceras av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och publikationer och forskning från högskolor och universitet.

Styrelsen föreslår att beredningsgruppen ska bestå av en representant från varje parti i regionfullmäktige och redovisa ett förslag om välfärdens framtida finansiering till fullmäktige under det första kvartalet 2014.


Motion om à la carte-meny besvarad

(Ärende 5) Monica Selin (KD), tillsammans med flera partikamrater, föreslår i en motion att ett akutsjukhus inom Västra Götalandsregionen inför à la carte-menyer på prov. Detta för att få mer patientanpassade måltider.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser motionen besvarad eftersom att det inom Västra Götalandsregionen redan pågår ett arbete som motsvarar det motionen vill åstadkomma och som omfattar samtliga sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

Kristdemokraterna biföll motionen och reserverade sig mot beslutet.


Ledamöter kan utbildas i första hjälpen vid psykisk ohälsa

(Ärende 6) I en motion från juni i år föreslår Monica Selin (KD) att regionstyrelsen gör det möjligt för regionfullmäktiges ledamöter att få utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och gör det möjligt för de av fullmäktiges ledamöter som önskar att gå utbildningen ”Första hjälpen vid psykisk ohälsa” inom ramen för arvodesbestämmelserna för förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen.

 

Styrelseärenden

Västra Götalandsregionen medverkar i Almedalen 2012

(Ärende 7) Regionstyrelsens beslutade att Västra Götalandsregionen ska medverka vid Almedalsveckan 2012. Nästa år kommer Västra Götalandsregionen tydligare än tidigare att vara en del i en västsvensk arena.


Namn och symbol för vårdvalet ses över

(Ärende 8) År 2010 införde Västra Götalandsregionen ett vårdvalssystem med namnet VG Primärvård. Samtidigt togs en godkännandesymbol fram som visar att vårdcentralen är godkänd av Västra Götalandsregionen enligt den så kallade Krav- och kvalitetsboken. Symbolen används av både privata och offentliga vårdcentraler inom VG Primärvård, när de godkänts för att ingå i vårdvalssystemet.

Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören ska se över godkännandesymbolens utseende. Syftet med översynen är att göra det tydligare om en vårdcentral drivs av Västra Götalandsregionen eller i privat regi.


Regionen ska värdera och begränsa riskerna för otillåten säljverksamhet

(Ärende 9) Den 1 januari 2010 ändrades reglerna i konkurrenslagen. I korthet innebär ändringen att Konkurrensverket nu kan förbjuda förfaringssätt eller regler inom stat, kommun och landsting som hämmar, snedvrider eller motverkar effektiv och fri konkurrens.

Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att regionen ska värdera och begränsa riskerna för otillåten säljverksamhet. De styrelser och nämnder som har säljverksamhet ska nu se över tillämpningen av lagen så att verksamheten följer Konkurrensrådets rekommendationer. Dessutom ska styrelser och nämnder värdera om säljverksamheten ligger inom ramen för den kommunala kompetensen, det vill säga vad Västra Götalandsregionen enligt kommunallagen ska och inte ska göra.


Regional katastrofmedicinsk plan reviderad

(Ärende 10) Den regionala medicinska katastrofplanen för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen från 2008 har reviderats och anpassats till nya förutsättningar. Planen som är ett komplement till regionens krishanteringsplan ska ligga till grund för sjukvårdsinrättningarnas lokala katastrofmedicinska planer.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna den reviderade regionala katastrofmedicinska planen för Västra Götalandsregionen. Den nya planen gäller från den 1 januari 2012.


Uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål

(Ärende 11) I Västra Götalandsregionens budget för 2012 finns prioriterade mål inom olika områden. Regionstyrelsen har fått i uppdrag att ange hur de prioriterade målen ska mätas. Regionkansliet har lämnat ett förslag till hur målen ska följas upp under 2012.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna regionkansliets förslag till uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål.

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.


Ökade pensionskostnader bakom Västra Götalandsregionens underskott

(Ärende 13) Ökade kostnader för pensionsskulden är främsta orsaken till att det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen 2011 väntas bli ett underskott på över en miljard kronor. Månadsrapporten per oktober visar ett underskott på drygt 630 miljoner.

Regionstyrelsen gav i november regiondirektören i uppdrag att genomföra flera åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen och få sjukvårdsverksamheten i balans.

- Arbetet har kommit igång bra. I början av nästa år kommer konkreta förslag för olika delar av verksamheten att vara färdiga, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna månadsrapporten per oktober 2011

Läs mer i pressmeddelandet


Sjukhusinvesteringar påbörjas i Angered och Borås

(Ärende 15 och 16) När regionstyrelsen beslutade om fördelningen av investeringspengarna för 2012 fattade man bland annat beslut om att prioritera två sjukhusinvesteringar, nybyggnationen av Angereds Närsjukhus och projektet Vårdutveckling 2010+, etapp 3, vid Södra Älvsborgs Sjukhus. För att arbetet med projekten ska få påbörjas behövs ytterligare ett beslut om igångsättning.

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att byggandet av Angereds Närsjukhus får påbörjas. Kostnaden för Angereds Närsjukhus beräknas till 495 miljoner kronor. Styrelsen beslutade även att projektet med ombyggnad för Vårdutveckling 2010+, etapp 3, vid Södra Älvsborgs Sjukhus får påbörjas. Ombyggnaden görs för att anpassa ytterligare mottagningar och verksamheter till nya förutsättningar för vårdarbetet och beräknas kosta 116 miljoner kronor.

I ärende 15, nybyggnationen av Angereds Närsjukhus, yrkade Moderaterna avslag till förslaget till förmån för eget yrkande. Centerpartiet och Kristdemokraterna biföll Moderaternas förslag.


Nära nio miljoner till konst

(Ärende 17) Med anledning av flera större fastighetsprojekt, däribland de nya rättspsykiatriska enheterna i Göteborg, Trollhättan och Falköping, har konstenheten inom Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning, begärt att få ytterligare knappt nio miljoner kronor till konstnärlig utsmyckning under 2011.

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och ta upp förslaget i samband med fastställandet av regionstyrelsens detaljbudget för 2012.


Pengar till data- och televäxelhallar får vänta

(Ärende 19) För att öka säkerheten för Västra Götalandsregionens data- och televerksamhet har servicenämnden ansökt om att få 60 miljoner kronor till att minska antalet och bygga om regionens datorhallar och växelrum.

Regionstyrelsen beslutade att avvakta med investeringar i datorhallar och växelrum i väntan på att frågan om en eventuell outsourcing av IS/IT-verksamheten klarlagts.


Avslag på ansökan om finansiering av FoU

(Ärende 20) Styrelsen för Habilitering & Hälsa har enligt reglementet fått i uppdrag att ansvara för forskning och utveckling, FoU, inom den egna verksamheten. Uppdraget har dock inte finansierats från hälso- och sjukvårdsnämnderna. Styrelsen har därför ansökt om att få 3 miljoner kronor per år för att bedriva FoU inom det egna verksamhetsområdet.

Regionstyrelsen beslutade att avslå Habilitering & Hälsas begäran om utökade resurser. Styrelsen beslutade även att frågan ska tas omhand inom den ordinarie budgetprocessen.

Habilitering & Hälsa arbetar för att människor med olika funktionsnedsättningar ska få ökade möjligheter till ett gott liv. Verksamheten arbetar med habilitering, hörsel- och dövverksamhet, synverksamhet och tolkverksamhet.


Fullmakter för Västra Götalandsregionens finans- och moderförvaltning

(Ärende 21) Regionstyrelsen beslutar varje år om bemyndiganden och fullmakter för ett antal tjänstemäns uppdrag inom Västra Götalandsregionens finans- och moderförvaltning samt landstingets anknutna stiftelser.
 
Regionstyrelsen beslutade att regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Mats Friberg samt ett antal namngivna tjänstemän inom regionkansliets ekonomiavdelning får underteckna juridiskt bindande dokument och avtal, inom angivna områden. Styrelsens beslut gäller tills vidare men längst till 31 december 2012.


Förslag om omarbetning av riktlinjer för information i anpassad form

(Ärende 22)De nuvarande riktlinjerna för Västra Götalandsregionens information i anpassad form är fem år gamla. Därför beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att omarbeta dem. Information som berörs är bland annat språktolkning, skyltning i Västra Götalandsregionens lokaler och språkhantering på webben. Riktlinjerna finns för att öka tillgängligheten i information så att så många som möjligt, oavsett förmåga, kan ta del av den.


Trafikstråk rustas upp

(Ärende 23) Den regionala infrastrukturplanen 2010-2021 innehåller 315 miljoner kronor till kostnadseffektiva mindre åtgärder, utdelade på nio stråk i så kallade stråkpotter.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslag på åtgärder i tre av dessa nio stråk, stråk 1, 3 och 4.

Stråk 1 sträcker sig mellan Uddevalla, Bengtsfors, Årjäng och Arvika. Stråk 3 mellan Tidaholm, Falköping, Vårgårda och Göteborg och stråk 4 mellan Trollhättan, Falköping och Jönköping. Förslaget till förändringar i Stråk 5 (Lysekil-Uddevalla-Trollhättan-Lidköping-Skara-Skövde-Karlsborg-Askersund) har återremitterats.

Aktuella åtgärder på stråken är till exempel skyltning av pendelparkeringar, hållplatsstaket, ombyggnad för säkrare kurvor och belysning.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till åtgärder på stråk 1, 3 och 4. Kostnaden för åtgärder i stråken beräknas blir 60 miljoner kronor för stråk 1, 35 miljoner kronor för stråk 3 och 30 miljoner kronor för stråk 4. Summorna är fördelade fram till 2021.


Styrelsen beslutar om tillägg i patiendatalagen

(Ärende 24) Regionstyrelsen beslutade om ett tillägg i bestämmelserna kring patientdatalagen. Styrelsen har tidigare beslutat om regionövergripande villkor för behörighetstilldelning och spärr för åtkomst vid tillämpning av patientdatalagen samt regler för kontroll av åtkomst till patientuppgifter.

På tisdagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att ett kvalitetsregister kopplas till redan beslutade åtgärder. Enligt beslutet har regionstyrelsen ett centralt personuppgiftsansvar och huvudmannaskap för nationella och regionala kvalitetsregister.


Ändring av instruktion för Stiftelsen Simmersröd barnhus

(Ärende 25) Stiftelsen Simmersröd barnhus vill ändra i instruktionen för stiftelsens arbete. Enligt nuvarande regler måste stiftelsen inför ändringen inhämta landstingets utlåtande om ändringen. Stiftelsen Simmeröds barnhus ursprungliga syfte var att driva skolhem för pojkar i grundskoleåldern. Stiftelsen vill nu anpassa instruktionen ytterligare till dagens samhälle.

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen lämnar yttrande avseende permutation (ändring av instruktionen) av Stiftelsen Simmersröd barnhus enligt upprättat förslag.


Yttranden över det framtida regionala tillväxtarbetet

(Ärende 26) Regeringen har erbjudit Västra Götalandsregionen att redovisa prioriteringar inför det framtida regionala tillväxtarbetet från och med 2014. Syftet med redovisningen är att bidra till en fördjupad förståelse för länens framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet och att utgöra ett kunskapsunderlag för regeringens arbete med att utveckla det regionala tillväxtarbetet och den framtida sammanhållningspolitiken.

Regionstyrelsen beslutade att lämna två yttranden till Näringsdepartementet respektive Utbildningsdepartementet om det framtida tillväxtarbetet och den nationella innovationsstrategin samt att ge förslag avseende forsknings- och innovationspropositionen. Regionstyrelsen beslutade även att ge regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att utarbeta ett tillväxtprogram/utvecklingsprogram som ska gälla från 2014.


Västra Götalandsregionen: Balanskravet bör omfatta flera år

(Ärende 27) I ett yttrande över regeringsbetänkandet ”Spara i Goda tider – för en stabil kommunal verksamhet” anser Västra Götalandsregionen bland annat att utredningens förslag att hålla kvar dagens definition av det så kallade balanskravet motverkar en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Balanskravet innebär att kommuners och landstings ekonomiska resultat inte tillåts variera med över- respektive underskott. Västra Götalandsregionen anser istället att balanskravet bör omfatta flera år vilket skulle göra det möjligt för kommuner och landsting/regioner att möta förändringar såväl i omvärlden som internt.

Västra Götalandsregionen är starkt negativ till förslaget om kommunstabiliseringsfond som innebär att kommuner och landsting/regioner måste avstå från såväl resultat som likviditet. Regionen anser att ansvaret för stabiliseringspolitiken är ett statligt ansvar och därför ska finansieras med statliga medel.

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt ägarutskottets förslag.


Göteborgsmodell för sänkta svavelutsläpp inom sjöfarten bör övervägas nationellt

(Ärende 28) Västra Sverige är särskilt kraftigt påverkat av försurning. En av huvudorsakerna är svavelutsläppen från sjöfarten. I Göteborg kommer 66 procent av svavelutsläppen och 52 procent av utsläppen av kväveoxider från fartyg.

Västra Götalandsregionen anser i ett yttrande till Miljödepartementet, om en ändring i EU-direktivet om svavelhalten i marina bränslen, att överenskommelsen inom den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, om sänkta svavelhalter i marina bränslen är ett viktigt steg på vägen. Men Västra Götalandsregionen anser också att det krävs bättre kontroll av att de nya reglerna efterlevs och att området med lågsvavligt bränsle utvidgas till hela Europa.

I Västra Götaland finns goda erfarenheter av att premiera rederier som valt lågsvavligt bränsle genom tillämpning av miljödifferentierade avgifter i Göteborgs Hamn. Regionen anser därför att den modell som prövats i Göteborg även bör övervägas på nationell nivå med statligt stöd.

För att konkurrensen inte ska snedvridas, med orimliga kostnader för den svenska industrin, är det också viktigt att arbeta för att minska utsläppen genom att alternativa lågsvavliga bränslen blir tillgängliga liksom tekniska lösningar, till lägsta möjliga kostnad.

Regionstyrelsen beslutade att avge yttrande enligt regionutvecklingssekretariatets förslag. 


Utgångna ärenden

Ärende 12, Månadsrapport oktober för regionstyrelsen och regionfullmäktige, ärende 14, Detaljbudget 2012 för regionstyrelsen och regionfullmäktige och ärende 18, Framställan från servicenämnden om finansiering av projekt med servicepaket och materialförsörjning utgick urdagordningen.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m