Regionstyrelsens beslut den 13 november

Fullmäktigeärenden

 

Patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd

(Ärende 2) Från och med 1 januari 2013 ändras ersättningsreglerna och referensprislistan för specialisttandvård. Det innebär bland annat att tandvårdsstödet utökas så att fler delar ingår i högkostnadsskyddet och patienter med stora tandvårdsbehov får bättre skydd mot höga kostnader. Dessutom införs ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper.

Läs mer i separat pressmeddelande

Regionstyrelsen föreslår höjda avgifter för ortopediska skor

(Ärende 3) Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att egenavgiften för ortopediska skor höjs från 600 till 800 kronor för vuxna och från 300 till 400 kronor för barn till och med 19 år. De nya avgifterna är en anpassning till nivåerna i övriga landsting och gäller från och med 1 januari 2013.

Redovisning av motionsbalansen

(Ärende 4) Enligt kommunallagen ska alla motioner som inte beretts klart inom ett år anmälas till regionfullmäktige i en så kallad motionsbalans. I årets motionsbalans finns 40 motioner av dessa har 29 lämnats in sedan förra årets balansredovisning. Enligt ett beslut i fullmäktige ska också bifallna motioner redovisas. Elva motioner har bifallits sedan juni 2011.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna handlingar till handlingarna.

Motion om tydligt ställningstagande om E20 besvarad

(Ärende 5) Rosie Rothstein med flera (FP) föreslår i en motion att regionfullmäktige uttalar att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard och att regionstyrelsen ska skriva till regeringen om Västra Götalandsregionens ställningstagande med krav på att E20 prioriteras. 

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Nämnden bedömer att de insatser som gjorts i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren, då man bland annat tagit fram planer och träffat infrastrukturministern, till viss del tillgodoser syftet med motionen.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Folkpartiet, centerparitet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Utökning av valfrihetssystemet ska beredas brett

(Ärende 6 och 7) Magnus Berntsson (KD) och Marianne Nilsson (KD) har i var sin motion föreslagit att regionstyrelsen ska inrätta ett valfrihetssystem för mödrahälsovård och att utreda möjligheterna att inrätta ett valfrihetssystem inom öppen gynekologi. Dessutom föreslås att regionstyrelsen ska genomföra valfrihetssystemet inom öppenvården för ortopedi, psykiatri och urologi men även senare även inom övrig öppenvård. 

Den politiska ledningen anser att partierna bör bereda frågor om valfrihet i breda politiska överläggningar på samma sätt som tidigare. Regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige beslutar att motionerna är besvarade och att förslagen om utökningen valfrihetssystemet ska beredas i breda politiska överläggningar efter det att valfrihetsreformen för primärvårdsrehabilitering har utretts.

Förslag om vårdcentral för patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar ska utredas

(Ärende 8) Karin Greenberg (C) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda vilka patientgrupper som har behov av särskild kompetens i bemötandet och hur vårdcentraler stimuleras att rikta sig till dessa grupper. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen. I och med vårdvalet har det visat sig att behoven av primärvård hos patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar inte kan tillgodoses på alla vårdcentraler. Det fortsatta arbetet, att utveckla vårdcentraler för patienter med multihandikapp eller svåra funktionsnedsättningar ska ske i samråd med Rådet för funktionshindersfrågor.

Beslutet avgjordes gonm votering.

Ingen generell barnvaccination mot Hepatit B

(Ärende 9) Magnus Berntsson (KD) föreslår i en motion att regionstyrelsen utreder vad det kostar att låta vaccination mot Hepatit B ingå i det ordinarie vaccinationsprogrammet för barn samt att utreda om Västra Götalandsregionen kan erbjuda vaccination mot Hepatit B ifall föräldrarna själva betalar i väntan på att det ingår i det ordinarie programmet. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen i väntan på en nationell utredning och beslut om Hepatit B ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Även när det gäller förslaget att erbjuda vaccination mot ersättning föreslår styrelsen avslag och hänvisar till att Västra Götalandsregionens vaccinationsprogram för barn inte tidigare varit beroende av föräldrarnas betalningsförmåga.

Regionstyrelsen vill satsa på kulturprogram i vården

(Ärende 10) Västra Götalandsregionen ska satsa på kultur i vården genom att ta fram en katalog med kulturprogram där kultur riktat mot sjukvården är prioriterad. 

Bakgrunden är en motion från Centerpartiet som pekar på de positiva effekterna av kultur för patienter som vistas länge på sjukhus. Patienterna ska kunna ta del av kultur i vårdmiljön och regionens kulturinstitutioner kan med sin kompetens bidra till att sätta samman program för vården.

 

Styrelseärenden

 

Detaljbudget för styrelsen och fullmäktige fastslagen

(Ärende 11) Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten med tekniska justeringar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionkansliet och arkivnämnden för 2012. 

Budgetramen för Regionstyrelsen och dess förvaltning är det kommande året totalt drygt 3,1 miljarder kronor. I detaljbudgeten ingår även regionfullmäktige och arkivnämnden.

Moderaterna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får ökat hyresbidrag för Rågården

(Ärende 12) När Sahlgrenska Universitetssjukhusets rättspsykiatriska verksamhet flyttar från Lillhagen till de nybyggda lokalerna i Rågården i Angered, ökar hyreskostnaden för verksamheten. Sahlgrenska har därför begärt ett ökat hyresbidrag som täcker hälften av den ökade kostnaden. Regionstyrelsen beslutade att sjukhuset får täckning för av hälften av den tillkommande hyran, preliminärt beräknat till 18,6 miljoner kronor per år. Beslutet följer gällande praxis vid nybyggnationer inom Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen stramar åt reglerna för extent hyrda lokaler

(Ärende 13) Från och med nu gäller nya rutiner om man vill hyra externa lokaler för administrativ verksamhet. Det beslutade regionstyrelsen. All extern förhyrning ska nu, efter ansökan och beredning av hos Västfastigheter och regionkansliet, godkännas av regiondirektören. 

Läs mer i separat pressmeddelande

Nya projekt i Västra Götalandsregionens investeringsplan

(Ärende 14) Västra Götalandsregionens investeringar fortsätter ligga på en hög nivå. De kommande åren investeras närmare 10 miljarder i fastigheter och utrustning i förvaltningar och bolag. De största investeringarna görs i tåginköp för kollektivtrafiken 2013 och i Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer i separat pressmeddelande 

Kommittéer för närsjukvård bildas

(Ärende 15) Regionstyrelsen beslutade att bilda två politiska kommittéer för närsjukvården i Norra Bohuslän och Dalsland samt i södra Älvsborg. Kommittéerna är ett första steg mot ett utvecklat närsjukvårdssamarbete kommunerna och olika vårdgivare. Regionstyrelsen beslutade även utse styrelsens representanter i kommittéerna.

Beslutet avgjordes genom votering. Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Läs mer i separat pressmeddelande 

900 000 kronor till förstudie om nya växthus i Botaniska

(Ärende 16) Göteborgs botaniska trädgård får 900 000 kronor till en förstudie om nya växthus. Enligt trädgårdens utvecklingsplan behöver nuvarande växthus ersättas med nya klimatvänliga och energieffektiva växthus med bättre tillgänglighet. Nya, attraktiva, lättillgängliga och inspirerande växthus kommer, enligt Botaniska trädgården, att göra trädgården till ett bättre besöksmål året runt. 

Regionstyrelsens beslut om en förstudie innebär inte att växthusen får byggas. Investeringen finns ännu inte med i Västra Götalandsregionens investeringsplan. Pengar till nya växthus beslutas först när förstudien är klar och kommer att prioriteras i förhållande till övriga investeringar. 

Beskrivning av den politiska beslutsprocessen för hälso- och sjukvårdens utveckling

(Ärende 17) Den 9 oktober godkände regionstyrelsen förslaget till fortsatt uppdrag för det regiongemensamma arbetet med hälso- och sjukvårdens utveckling. Regionstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde att godkänna regiondirektörens beskrivning av hur den politiska beslutsprocessen ska kopplas till det fortsatta arbetet med hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Servicenämnden tar över projektet Elektronisk handel

(Ärende 18) Servicenämnden övertar driften och utvecklingen av projektet Elektronisk handel från den 1 januari 2013. Det har regionstyrelsen beslutat. Styrelsen beslutade även att projektet får ytterligare 14,6 miljoner kronor under 2012 men att servicenämnden från 2013 ska klara finansieringen inom den egna budgeten. 

Investeringsfond för ungas utveckling och hälsa ska utredas

(Ärende 19) Regionstyrelsen gav regionutvecklingsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en investeringsfond för ungas framtida utveckling och hälsa, i samverkan folkhälsokommittén med kommunerna i Västra Götaland. Idén kommer från en motion som centerpartiet lämnade in i november 2010.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Fullmakt att företräda regionen inför domstol 2013

(Ärende 20) Regionstyrelsen har rätt att själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan inför domstol och myndigheter. Regionstyrelsen beslutade att ge chefsjurist Lina Kolsmyr och fastighetsdirektör Lars Janson fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inom sina respektive ansvarsområden.

Västra Götalandsregionens anställda reser mindre i tjänsten

(Ärende 21) Både miljön och ekonomin mår bra av färre tjänsteresor. Därför arbetar förvaltningarna målmedvetet både med att hålla nere antalet resta mil och att satsa på mer miljövänliga alternativ till de resor som ändå måste göras. Sedan 2008 har resandet minskat med 22 procent.

En redovisning som tagits fram på regionstyrelsens begäran visar hur de olika förvaltningarna arbetar med resepolicyn. Den visar att flera har egna riktlinjer. Ambitionsnivån varierar men alla uppger att de arbetar med den i någon grad.  NU-sjukvården har till exempel minskat resandet med egen bil i tjänsten med femtio procent och resandet med tjänstebil med 2,5 procent. En särskild busslinje mellan Näl och Uddevalla sjukhus, bilpool, cykelparkering i P-hus i Uddevalla och en belyst cykelväg mellan Näl och Vänerborg är bidragande orsaker. På Skaraborgs sjukhus har både resor med egen bil och leasingbil minskat med 12 procent. I likhet med de flesta andra förvaltningar väljer man i första hand telefon-, webb- eller videomöten. Flera förvaltningar tillhandahåller kollektivtrafikkort, använder bilpool och har miljögodkända fordon. En del erbjuder dessutom utbildning i eco-driving.

Redovisningen som lämnades till regionstyrelsen lades till handlingarna.

Uppdrag redovisade till regionstyrelsen

(Ärende 22) Två gånger per år redovisar regionkansliet för regionstyrelsen hur långt man har kommit med de uppdrag som styrelsen gett utskotten eller regionkansliet. En sammanställning över uppdrag med kommentarer för tiden 5 april 2011 till 9 oktober 2012 lämnades och lades till handlingarna. 

Fortsatt satsning på hållbar stadsutveckling.

(Ärende 24) Västra Götalandregionen ska även i fortsättningen engagera sig i Mistra Urban Futures, ett center för hållbar stadsutveckling.Mistra Urban Futures är ett internationellt projekt med totalt fem deltagande städer, Göteborg, Manchester, Kapstaden, Kisumo och Shanghai.

I den del av projektet som berör centret i Göteborg  ingår Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Länsstyrelsen i Västra Götalands län och IVL Svenska miljöinstitutet.

Flera av Västra Götalandsregionens verksamheter berörs av projekt som centret driver. Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att skriva på ett avtal med Mistra Urban Futures som reglerar Västra Götalandsregionens engagemang i projektet den kommande fyraårsperioden. Beslut om hur mycket tid och pengar som ska läggas in i arbetet tas av de nämnder som är berörda.

Nytt avtal om ersättning för Skandionkliniken

(Ärende 25) Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har förändrat avtalet för ersättningssystem och patientavgifter för behandlingar vid Skandionkliniken. Regionstyrelsen beslutade att underteckna avtalet samt att finansieringen ska beredas inför budgeten 2015.
Skandionkliniken är ett nationellt projekt som drivs gemensamt inom Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som bildades 2006 av de sju landsting som har universitetssjukhus, däribland Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundets uppgift är att bygga upp och driva Skandionkliniken, skapa förutsättningar för optimal strålbehandling samt utveckla och utvärdera verksamheten. 

Kostnaderna för kliniken betalas dels för varje vårdtillfälle och dels via abonnemang som utgår ifrån landstingens invånarantal. För Västra Götalandsregionens del beräknas abonnemanget uppgå till drygt 11,5 miljoner per år. 2015 kommer de första patienterna kunna behandlas vid kliniken som ligger i Uppsala. 

Yttrande över ”Försvarsmaktens Handbok Samverkan”

(Ärende 26) Regionstyrelsen har svarat på ett yttrande från försvarsmakten som tänker ge ut en handbok i hur man kan samverka mellan olika myndigheter i krissituationer. Västra Götalandsregionens Prehospitalt och Katastrofmedicnskt Centrum (PKMC) har lämnat synpunkter och regionstyrelsen är på det stora hela positiv till handboken.

Återremitterade och utgångna ärenden

Ärende 1 om hantering av över- och underskott återremitterades för politisk beredning.

Ärende 23 om arbetsmarknadsnoder utgick från dagordningen.

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m