Regionstyrelsens beslut 15 november

Under regionstyrelsen sammanträde i Vänersborg på tisdagen föreslog styrelsen bland annat att regionfullmäktige antar ett förslag till investeringsplan i Västra Götalandsregionen 2012-2014. Bland sammanträdets 18 beslutspunkter fanns också styrelsen förslag till fullmäktige om att besluta att förstärka regionens gång- och cykelvägnät.

Fullmäktigeärenden


Fortsatt hög investeringstakt för Västra Götalandsregionen

(Ärende 1) Investeringstakten för Västra Götalandsregionen är fortsatt hög. De kommande tre åren ska 9,6 miljarder investeras vilket gör investeringsnivån till den högsta hittills för Västra Götalandsregionen. Investeringarna i bolagen ökar, framför allt i Västtrafik. Samtidigt saktar investeringstakten för övrig verksamhet in.

Regionfullmäktige beslutade i september om ramarna för investeringarna nästa år. Regionstyrelsen fattade vid tisdagens sammanträde beslut om hur pengarna ska fördelas både det kommande året och i investeringsplanen för 2012-2014.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutet avgjordes genom votering.

Läs mer om investeringsplanen i pressmeddelandet 


Motioner redovisas i fullmäktige

(Ärende 2) Enligt kommunallagen ska alla motioner som inte beretts klart inom ett år anmälas till regionfullmäktige i en så kallad motionsbalans. I årets motionsbalans finns 40 motioner. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att alla bifallna motioner också ska redovisas i fullmäktige. Elva motioner har bifallits sedan juni 2011.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna handlingar till handlingarna.


Förslag till förtydligande av arvodesbestämmelser

(Ärende 3) Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag för att förtydliga arvodesbestämmelserna. Förslaget innebär att en politiker, som för att fullfölja sitt förtroendeuppdrag, tagit så mycket tjänstledigt att det påverkar antalet betalda semesterdagar har rätt till ersättning för den förlorade semesterförmånen. Om ett sammanträde förläggs till en dag då den förtroendevalde har semester har den förtroendevalda inte rätt till ersättning.

Regionstyrelsen lämnar arvodesberedningens förslag till regionfullmäktige utan att ta ställning till förslaget. 


Reglemente för primärvårdsstyrelser tas fram

(Ärende 4) Nästa år ersätts dagens fem primärvårdsstyrelser med två. Från och med den 1 januari kommer en styrelse att ha ansvar för de offentliga vårdcentralerna som ingår i vårdvalssystemet VG Primärvård och en andra styrelse kommer att ha ansvar för den övriga verksamheten, exempelvis ungdomsmottagningar, mödrahälsovård och barn- och ungdomsmedicin.

De ena styrelsen föreslås heta ”Primärvårdsstyrelsen” och den andra ”Styrelsen för beställd primärvård”. Regionstyrelsen föreslår också regionfullmäktige besluta att de framtagna reglementena fastställs. Mer detaljer om reglementet och styrelsernas sammansättning finns i handlingarna.


Regionen vill bygga ut gång- och cykelbanor

(Ärende 5) Genom att bygga ut gång- och cykelvägnätet i Västra Götaland vill Västra Götalandsregionen främja trafiksäkerhet och stimulera turismen. Dessutom är möjligheten att kunna välja att cykla när man ger sig ut på kortare resor positivt ur både miljö- och hälsosynpunkt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionutvecklingsnämnden får använda 25 miljoner kronor av det egna kapitalet för att komplettera utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet.

Läs mer i pressmeddelandet


Regionen förhandlar om fastighet för att kyla

(Ärende 6) Fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen vill köpa en del av en fastighet av Trollhättans stad. I fastigheten ska det byggas en kylanläggning för NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Fastigheten, som ägs av Trollhättan Energi, innehåller idag en fjärrvärmecentral.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse och ansökan av fastighetsreglering, avseende del av Trollhättan Skogshöjden 1:3, samt att fastighetsnämnden får i uppdrag att underteckna handlingar i samband med förvärvet. 


Prissättning av lokaler revideras

(Ärende 8) Den konkurrensutsatta verksamheten inom Västra Götalandsregionen ska kunna verka under samma förutsättningar som privata aktörer. Därför föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar att marknadshyra ska tillämpas vid uthyrning av lokaler som ägs av Västra Götalandsregionen, både till de konkurrensutsatta delarna av såväl den egna tandvården som verksamheterna inom VG Primärvård.


Regionstyrelsen godkänner kompetensplattform

(Ärende 9) I december 2009 etablerade Västra Götalandsregionen, på regeringens uppdrag, en kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering i Västra Götaland. Tillsammans med länets fyra kommunalförbund har regionen tagit fram en handlingsplan som bland annat innehåller långsiktiga mål för just detta.

Syftet med handlingsplanen är att skapa en långsiktig strategisk inriktning som samhällsaktörer kan ställa sig bakom och stödja för att stärka samarbetet mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken.

Regionstyrelsen föreslog att regionfullmäktige godkänner Handlingsplan för Kompetensplattform Västra Götaland.


Styrelseärenden


Fullmakt att företräda regionen inför domstol 2009

(Ärende 10) Regionstyrelsen har rätt att själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan inför domstol och myndigheter. Regionstyrelsen beslutade att ge chefsjurist Lina Kolsmyr och fastighetsdirektör Kjell Eriksson fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inom sina respektive ansvarsområden.


Folkteatern får omställningsbidrag på 5,9 miljoner

(Ärende 11) Folkteatern i Göteborg får 5,9 miljoner i omställningsbidrag 2011. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen. Styrelsen beslutade även att begära tre ordinarie platser i Folkteaterns styrelse.

Bakgrunden till besluten är underskott i teaterns ekonomi och att Västra Götalandsregionens kulturnämnd begärt att teatern ska få extra bidrag under de tre år som behövs för en rekonstruering av verksamheten. Kulturnämnden anser att det är viktigt att teatern får möjlighet att fortsätta utvecklas. Senast 2015 ska teaterns ekonomi vara i balans. De 5,9 miljonerna som regionstyrelsen nu beslutat om gäller endast verksamheten 2011. Hur omställningsbidragen till Folkteatern för de kommande åren 2012-2014 ska hanteras är ännu inte bestämt.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.


Regionstyrelsens budgetram för 2012 godkänns

(Ärende12) Regionstyrelsen beslutade att godkänna regionstyrelsens budgetram för 2012. Budgetramen för regionstyrelsen och dess förvaltning är knappt tre miljarder kronor. Inom ramen ryms ett effektiviseringskrav på 47,6 miljoner kronor.
Detaljbudget och fördelning mellan regionstyrelsens verksamheter beslutas på styrelsens sammanträde den 13 december.


Regionen täcker underskott för World Transplant Games

(Ärende 13) Sommaren 2011 var Göteborg och Sverige för första gången arrangör för World Transplant Games, då 50 länder, 1150 tävlande, 150 volontärer och 1850 funktionärer deltog under spelens sju dagar med tävlingar i 13 olika idrottsgrenar. Syftet med World Transplant Games (WTG) är att synliggöra fördelarna och vinsterna med organtransplantation, öka människors medvetenhet om behovet av fler donerade organ och genom detta öka antalet organdonationer. WTG är öppet för alla mellan 4 och 80 år som genomgått en transplantation.

Regionstyrelsen beslutade i juni 2010 att stötta WTG i Göteborg med 2 miljoner kronor. Spelen bärs ekonomiskt till två tredjedelar av deltagarnas avgifter. Resterande del täcks vanligen av bidrag från statliga, regionala och kommunala organisationer samt av privat sponsring. Trots flera uppvaktningar uteblev de statliga bidrag som arrangörerna räknat med vilket gör att slutnotan för arrangemanget blev ett underskott.

Regionstyrelsen beslutade att ytterligare stötta WTG i Göteborg 2011 med cirka 1,5 miljoner kronor för att uppnå ekonomisk balans för arrangemanget.

Mer information om WTG 2011 


Regionstyrelsen godkänner förändring i samordningsförbund

(Ärende 14 och 15) Regionstyrelsen godkände Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns förändring av förbundsordningen.

Regionstyrelsen beslutade även att fastställa förslaget att Säffle och Årjängs kommuner samt Landstinget i Värmland på egen begäran ansluts till Samordningsförbundet Norra Dalsland. Förbundet får en ny förbundsordning och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Årjäng. Beslutet sker under förutsättningar att alla medlemmar fattar motsvarande beslut.

Samordningsförbunden är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. Samordningsförbundets uppgift är att inom dess geografiska område ansvara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning så att den enskilde uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 


Yttrande över Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige- handels- och investeringsfrämjandet

(Ärende 16) Regionstyrelsen har beslutat att Västra Götalandsregionen yttrar sig över Utrikesdepartementets utredning ”Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet”.

I yttrandet anser Västra Götalandsregionen bland annat att Export- och investeringsfrämjandet behöver slås ihop och stärkas och att det är viktigt med en nära samverkan mellan regionerna och det nationella investeringsfrämjandet. Vidare anser Västra Götalandsregionen att man bör stärka besöksnäringen och strukturera besöksnäringsfrågan utifrån tydliga roller och uppdrag på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom bör Visit Sweden stärkas istället för att inkorporeras med andra myndigheter, anser Västra Götalandsregionen.


Regionstyrelsen avvisar överklagan om partistöd

(Ärende 17) Regionstyrelsen beslutade på anmodan från förvaltningsrätten att yttra sig över Sjukvårdspartiet Västra Götalands överklagan av regionfullmäktiges beslut att inte ge partiet ett extra partistöd.

Regionstyrelsen anser i första hand att överklagandet ska avvisas eftersom Sjukvårdspartiet inte är medlem av landstinget. I andra hand anser regionstyrelsen att överklagan ska avslås eftersom Sjukvårdspartiet inte angivit någon omständighet som kan medföra att regionfullmäktiges beslut kan upphävas.

Bakgrunden till överklagan är regionfullmäktiges beslut den 19 september 2011 att avslå Sjukvårdspartiet Västra Götalands begäran om extra partistöd. Partiet förlorade sina platser i regionfullmäktige i och med omvalet i maj 2011 och därmed även det ekonomiska stödet från Västra Götalandsregionen. Partiet begärde då ett extra stöd som hjälp under den övergångsperiod då partiarbetet avvecklas. Sjukvårdspartiet har överklagat fullmäktiges beslut till förvaltningsrätten som nu begärt att regionen ska yttra sig om överklagan.


Utgånga ärenden

Ärende 7, Bildande av Sahlgrenska forskningsstiftelsen utgick ur dagordningen. Ärendet kommer att tas upp i regionstyrelsen den 13 december.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m