Regionstyrelsens beslut den 20 maj

Styrelseärende

1. Delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Under årets tre första månader har regionkansliets fokus varit styrningen av regionens sjukhusvård och de mål och uppdrag som regionstyrelsen fått i regionens budget för 2014. Utvecklingen och genomförandet av IS/IT-styrmodellen har också prioriterats.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna första delårsrapporten 2014 för regionfullmäktige och regionstyrelsen.

 

Fullmäktigeärenden

2. Delårsrapport mars 2014

Högre tillgänglighet till vården, underskott för flera sjukhus, fler vårdplatser och ett bättre ekonomiskt resultat än budgeterat. Så kan man sammanfatta de tre första månaderna 2014.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner rapporten och beslutar om uppdrag till styrelserna för Alingsås lasarett, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB och Vara folkhögskola om ytterligare åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. För egen del beslutade styrelsen bland annat om att en ägarplan ska tas fram för Alingsås lasarett och kompletterande åtgärder för att uppnå balans i verksamheten.

Läs mer i pressmeddelandet

3. Förslag till budget 2015

Inför regionfullmäktiges budgetsammanträde den 9-10 juni presenterar partierna nu sina budgetförslag och regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna och lämna den politiska ledningens (S, V och MP) budgetförslag för 2015 till regionfullmäktige.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag. Partiernas budgetförslag publiceras på www.vgregion.se/budgetforslag2015

Yrkande som lämnades vid sammanträdet

Läs mer i pressmeddelandet

4. Revidering av regionala investeringsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2025

Regionstyrelsen föreslår att region fullmäktige fastställer regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025. I den nya planen kommer 6 miljarder att satsas på transportnätet i länet.  Hälften av pengarna går till vägar medan 40 procent går till kollektivtrafik, järnväg och cykelbanor. Jämfört med tidigare planer är detta en stor satsning på kollektiva och miljövänliga transporter.

5. Ny styrmodell för Regionservice

Nu finns en ny styrmodell för Regionservice. I styrmodellen bestäms gemensamma regler och roller och ansvar mellan verksamheterna förtydligas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner den nya styrmodellen för Regionservice och att den ska gälla från den 1 januari 2015 och att regionstyrelsen får i uppdrag att informera fullmäktige om införandet.

Regionstyrelsen beslöt också för egen del bland annat att regiondirektören ska införa styrmodellen återrapportera genomförandet till regionstyrelsen senast maj 2015.

Yrkande som lämnades vid sammanträdet

6. Nytt regionens hus i Skövde

De regiongemensamma funktioner som finns i Mariestad och Skövde ska samlas på samma ställe. Därför föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar om ett nytt Regionens hus i Skövde. 

Det nya huset ska enligt planerna ligga centralt placerat med max fem minuters gångväg från Resecentrum. I Skövde berörs totalt 360 personer av flytten, som omfattar: Västtrafik AB, Regionservice, Naturbruksförvaltningen, Habilitering och hälsa, Närhälsan, VGR IT, Folktandvården, Västfastigheter, Folkhälsokommittén, Patientnämndernas kansli, Regionkansliet, Revisionsenheten, Regionutvecklingssekretariatet, Kultur i Väst, Rättighetskommittén och stiftelsen Skaraborgsinstitutet.

115 personer berörs i Mariestad, där Regionens hus kommer att tömmas. De administrativa ledningsfunktionerna som idag är placerade där, cirka 35 personer, flyttar till Skövde.
Övrig verksamhet och personal på Regionens hus i Mariestad flyttar till lokaler i Mariestads sjukhus.

Bakgrunden till förslaget om ett nytt Regionens hus i Skövde är regionfullmäktiges tidigare beslut om att alla regiongemensamma ledningsfunktioner ska koncentreras till Vänersborg, Göteborg och Skövde. Inflyttning i det nya huset beräknas ske mellan 2017-2019. Västra Götalandsregionens ledningsfunktioner i området finns idag på åtta adresser i Skövde och en i Mariestad.

Läs mer i pressmeddelandet

7. Ansvarsfrihet för 2013 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Västra Götalandsregionen är medlem i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Syftet med kommunalförbundet är att patienter ska få tillgång till avancerad strålbehandling genom en gemensam anläggning. Driften av anläggningen och utveckling och utvärdering av behandlingen ingår också i kommunalförbundets uppdrag. Medlemmar i förbundet är de sju landsting som har ett universitetssjukhus.

Regionstyrelsen beslöt att föreslå regionfullmäktige att besluta årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och ledningen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

8. Budget 2015 samt plan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsplan och budgetram för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling för 2015-2017.

Initialt, till och med år 2017, kommer kommunalförbundet att ha ett ackumulerat underskott. En modell för finansiering har arbetats fram. För Västra Götalandsregionen innebär det en abonnemangskostnad på 13 480 tkr för år 2015.

9. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2013

De 16 samordningsförbunden i Västra Götaland har lämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. Samordningsförbunden fick 2013 sammanlagt 138 mnkr i bidrag från de olika myndigheterna, varav 25 procent från Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att samtliga samordningsförbund i Västra Götaland beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbund är en gemensam satsning från myndigheter för att samordna rehabilitering och underlätta tillbakagång till arbete efter sjukskrivning.

10. Arvoden för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

Ärendet drogs tillbaka från dagordningen

11. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om preliminära sammanträdestider för år 2015.

2015 sammanträder regionfullmäktige; 3 februari, 14 april, 12 maj, 8-9 juni, 22 september, 19-20 oktober och 24 november 2015. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 9.30.

12. Förslag till vidareutveckling av VG primärvård inför 2015

12. Tydligare krav på vårdcentralerna

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om vissa förändringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken anger de villkor som finns för att få driva en vårdcentral inom VG Primärvård. Förändringarna ska gälla från 1 januari 2015.

Några av förändringarna är att
- En specialist i allmänmedicin ska tjänstgöra på vårdcentralen under hela öppethållandet 45 timmar per vecka
- Personal med patientkontakter ska ha nödvändiga kunskaper i svenska språket
- Från och med 2016 ska vårdcentralerna ha tillgång till diplomerad tobaksavvänjare

Dessutom föreslår styrelsen att fullmäktige beslutar dels att styrelsen omgående ska se över åtagandet om psykisk hälsa i Krav- och kvalitetsboken och dels att styrelsen ska lämna förslag där tillgången på PTP-platser på vårdcentraler utökas.

Yrkande som lämnades vid sammanträdet

13. Vårdval rehabilitering inom primärvård (Vårdval Rehab)

I samband med att Vårdval Rehab införs inom primärvården behöver några förutsättningar regleras.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner de uppdaterade reglerna för primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård och att en ny hjälpmedelsenhet införs.

Regionstyrelsen beslutade också att för egen del att regiondirektören får besluta om ersättning till Närhälsan för omställningen men också att vid arbetet med detaljbudget 2015 ta hänsyn till att det behövs förstärkning på vårdvalsenheten.

14. Översyn av patientavgifter vid sjukvårdande behandling med anledning av införande av vårdval rehabilitering inom Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade att patientavgiften vid vårdande behandling vid rehab-enheter inom Vårdval Rehab ska vara 80 kronor. Styrelsen beslutade också att patientavgiften för besök hos sjukgymnast och arbetsterapeut inom övrig primärvård exklusive VG primärvård samt inom länssjukvården ska vara 80 kronor. Patientavgifterna ska träda i kraft den 1 september 2014.

Yrkande som lämnades vid sammanträdet

 

Styrelseärenden

15. Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Nu Vårdval Rehab på väg att bli verklighet. Regionstyrelsen beslutade att godkänna 77 mottagningar för Vårdval Rehab.

Läs mer i pressmeddelandet

16. Ansöker om rikssjukvårdsuppdrag för skador i armens nerver

Regionstyrelsen beslöt att Västra Götalandsregionen ska ansöka till Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd om att få bedriva behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer i pressmeddelandet

17. Skärpta krav på neonatalsjukvården i Västra Götaland

Kraven på neonatalsjukvården skärps. Det är innebörden av en rad beslut i regionstyrelsen om förutsättningar och krav som ska gälla för de sjukhus som bedriver neonatalsjukvård i Västra Götaland. Det handlar bland annat om vilken kompetens som ska finnas, tillgången till stödfunktioner och förslag om en transportorganisation. Syftet är att vården ska bedrivas på ett patientsäkert och regionalt likvärdigt sätt. Bakgrunden är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påtalat vissa risker och brister inom neonatalsjukvården i Västra Götaland.

Neonatalsjukvård, vård av för tidigt födda barn, bedrivs idag vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås, Skaraborgs Sjukhus Skövde, NÄL i Trollhättan, vid Mölndals sjukhus samt vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus.

Läs mer i pressmeddelandet från hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 7 maj.

18. 236 miljoner till utrustningsinvesteringar

Drygt 236 miljoner ska investeras i utrustning inom sjukvården. Det är innebörden av regionstyrelsens beslut på tisdagen.

Läs mer i pressmeddelandet

19. Ansökan om godkännande av investeringsbeslut för investeringar i hållplatsutrustning för Västtrafik

Västtrafik kommer att förbättra utrustningen vid hållplatser i västra Götaland. Regionstyrelsen beslöt att Västtrafik får investera 12,2 mnkr i ny- och reinvesteringar i hållplatsutrustning och att investeringen finansieras ur Västtrafiks egna medel för utrustning för 2014. Investeringen kommer att täcka:
- 40 nya väderskydd med kompletterande utrustning
- Utrustning till cykelparkeringar varav 20 stycken med nya cykeltak i anslutning till hållplatser
- 120-130 gamla väderskydd ersätts av nya väderskydd och utrustning

20. Årsredovisning 2013 för stiftelser som står under anknuten förvaltning

Västra Götalandsregionen förvaltar 92 stycken stiftelser och 15 stycken Gåvor. Regionstyrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen 2013 för dessa stiftelser och gåvor.

21. Arbete mot otillåten påverkan och organiserad ekonomisk brottslighet

För att förhindra organiserad ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan beslutade regionstyrelsen att införa en grupp i Västra Götalandsregionen som ska vara resurs för alla regionens verksamheter. Gruppen kommer att samarbeta med Göteborgs stad när det gäller att stärka olika kompetenser och få del av verktyg och metoder för arbetet.

22. Omarbetade riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar

Regionstyrelsen beslutade att anta de omarbetade riktlinjerna för hantering av immateriella tillgångar. Riktlinjerna handlar om hur till exempel en uppfinning som skapas av en person som är anställd hos Västra Götalandsregionen.  Riktlinjerna behandlar endast immateriella tillgångar som kan skyddas enligt svensk rätt som patenterbara uppfinningar eller mönster eller som omfattas av upphovsrätten.

Regionstyrelsen beslutade också att Innovationsrådet ska upphöra eftersom rådets arbete istället för att drivas som projekt ska vara en del av Västra Götalandsregionens ordinarie verksamhet.

23. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Regionkansliet lämnade en övergripande rapport om de pågående uppdrag regionstyrelsen gett utskotten eller regionkansliet. Regionkansliet arbetar för närvarande med cirka 70 uppdrag. Sedan förra redovisningen i november 2013 har 24 uppdrag slutförts. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

24. Ansökan om bidrag till Göteborgs kulturkalas 2014 avslås

Göteborg kulturkalas är ett evenemang med mycket aktiviteter som sker varje sommar i Göteborg sedan flera år tillbaka. Kulturnämnden har föreslagit att regionstyrelsen ska behandla frågan om att bidra med 1 mnkr till årets kulturkalas.
Kulturnämnden har fastslagit 1 mnkr i sin detaljbudget för 2014 och finansierar en halv producenttjänst för att garantera regionala kulturutövares möjlighet att delta i kulturkalaset.

Regionkansliet anser att kulturnämnden ska utreda vilket engagemang Västra Götalandsregionen ska ha i Göteborgs kulturkalas långsiktigt.

Regionstyrelsen avslår begäran om bidrag på 1 mnkr från regionstyrelsen till Göteborgs kulturkalas.

25. Revisionsrapport – Granskning av Västfastigheters interna kontroll avseende svartarbete i byggprojekt

Fastighetsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen av Västfastigheters byggprojekt. På uppdrag av revisorskollegiet har BDO Consulting Group AB gjort en granskning gällande svartarbete i byggprojekten. I revisionsrapporten konstateras det att fastighetsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll när det gäller skyddet mot svartarbete.

I rapporten lämnas flera konkreta rekommendationer till Regionstyrelsen och Fastighetsnämnden. Regionkansliets bedömning är att dessa på ett bra sätt bidrar till att förstärka den interna kontrollen avseende svartarbete i byggprojekt. Regionstyrelsen beslöt att översända svar på granskning ” Revisionsrapport – Granskning av Västfastigheters interna kontroll avseende svartarbete i byggprojekt” bland annat till Västfastigheter och revisorskollegiet.

26. Svar på revisionsrapporten: Granskning av regionens resursfördelning till hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionens revisorer har granskat hur resursfördelningen till hälso- och sjukvården går till. Framförallt har man granskat hur regionstyrelsens anslag för hälso- och sjukvård fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnder och sjukhus. Granskningen visar bland annat att regionstyrelsens resursfördelning kan påverka verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitét och därför strider mot kommunallagen och istället ska hanteras av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen beslutade att skicka regionkansliets svar på granskningen till revisorerna och att revisionsrapporten därmed är besvarad.

27. Svar på internrevisionens granskning av hälso- och sjukvårdens beställarstyrning

Regionstyrelsens internrevision har genomfört en granskning av beställarstyrningen inom hälso- och sjukvården. Granskningen fokuserar på beställarstyrningen och regionens styrmodell utifrån ett övergripande perspektiv och redogör för hur de olika aktörerna; beställare, utförare och ägare uppfattar beställarstyrningen.

I korthet har granskningen funnit att beställarnas och ägarnas uppföljning av utförarna behöver ses över och samordnas, inte minst för att minska belastningen på utförarna.
Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören ska fullfölja arbetet med samordning och effektivisering av uppföljnings- och analysarbetet.

28. Synpunkter på förslag till EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att ge synpunkter på förslaget till ny EU-förordning om ekologisk produktion av livsmedel och märkning av ekologiska produkter. Sammanfattningsvis är Västra Götalandsregionen kritisk till förslaget som skulle leda till minskad ekologisk produktion, och inte ökad, trots att detta varit avsikten med den nya förordningen.

29. Yttrande till Trafikverket över förfrågan om att gemensamt be regeringen revidera Göteborgsbilagan till Lag om Trängselskatt

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget till revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt (2004:629). VGR har fått möjlighet att yttra sig över ett förslag från Trafikverket och Göteborgs Stad. Enligt förslaget ska bilar som ägs av personer med adress inom ett bestämt geografiskt område i Göteborgs kommun undantas från trängselskatt. Området på Hisingen i Göteborg avgränsas av Göta älv, E6 Kungälvsleden, Bohusbanan och E6.20 Norrleden och gäller betalstationerna 17-21.

I korthet anser VGR att förslaget innebär en önskvärd förändring för de boende i Backa och att förändringen, som innebär en förlängning av den ursprungliga betalningsperioden (25 år) för trängselskattesystemet på en till tre månader, är acceptabel.

30. Yttrande över ”Förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor”

Vänern är en unik natur- och miljöresurs, även i internationellt perspektiv. Genom bättre och mer allsidiga kunskaper om Vänern finns förutsättningar för mer välgrundade beslut om satsningar i näringsliv, infrastruktur och boende kring Vänern. Det är utgångspunkten för förslaget om etablera ett kunskapscentrum för Vänerfrågor. Utredningen har gjorts inom ramen för Vänersamarbetet där Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Västarvet och Vänermuseet deltagit.

I remissyttrandet välkomnar Västra Götalandsregionen initiativ till gemensam Vänerforskning då det finns ett behov av mer kunskap om Vänern men att arbetet även måste involvera även kommunerna runt sjön. Forskningssamverkan om och kring Vänern kan startas och drivas effektivt utan ett kunskapscentrum enligt Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslöt att avge yttrande enligt bifogat förslag.

31. Yttrande över betänkandet ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84)f

Rapporten ”Fossilfrihet på väg” har gjorts på av utredaren Thomas B. Johansson på uppdrag av regeringen. I den beskrivs möjliga handlingsalternativ och åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp och beroende av fossila bränslen, i linje med visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050.

Västra Götalandsregionen är positiv till betänkandet och anser att rapporten är ett bra underlag för beslut om framtida fordonstrafik. Yttrandet innehåller också ytterligare flera konkreta förslag hur målet ska kunna uppnås.

Regionstyrelsen beslutade att att lämna yttrande med de förslag till ändringar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslagit.

Beslutet avgjordes genom Votering. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för det ursprungliga förslaget till yttrande.

Yrkande som lämnades vid sammanträdet

32. Regional folkhälsomodell

Ärendet återremitterades. 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m