Regionstyrelsens beslut den 22 mars

Vid sammanträdet den 22 mars tog regionstyrelsen bland annat beslut om årsredovisningen 2010, om fler operationer mot fetma och om satsningar på barn och unga med psykisk ohälsa. Styrelsen beslutade även om ett avtal för att ta över Västtrafik från den 1 januari 2012 samt att inrätta en kollektivtrafiknämnd.

 

Fullmäktigeärenden

2010 gav flera goda resultat

Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat för 2010 blev ett överskott på 205 miljoner kronor. Trots de senaste årens ekonomiska oro klarade sig regionen bättre än väntat. Resultatet för 2010 är 119 miljoner kronor bättre jämfört med resultatet för 2009.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisningen.

För mer information se pressmeddelandet från sammanträdet.

Bokslutsdispositioner för 2010

Ärendet återremitterades och kommer att behandlas vid nästa sammanträde den 5 april.

Ja till fler operationer mot fetma och satsningar på barn och unga med psykisk ohälsa

Fler patienter bör få genomgå operationer mot fetma och vårdgarantin bör stärkas för barn och unga med psykisk ohälsa.

Regionstyrelsen föreslog regionfullmäktige att säga ja till framställan i båda fallen.

För mer information se pressmeddelandet från sammanträdet.

Fastighet vid Uddetorps naturbruksgymnasium säljs

Regionstyrelsen beslutade att fastigheten Skara Tvetalund 2:1 ska säljas. Affären omfattar två äldre byggnader som idag tillhör Uddetorps naturbruksgymnasium. Skolan har inte längre användning för byggnaderna som, om de inte säljs, annars skulle rivas. En rivning skulle kosta 150 000 till 200 000 kronor men nu säljs istället byggnaderna och den intilliggande marken. Affären har värderats till 50 000 kronor.

Regionen hyr ut mark till vindkraftspark i Munkedal

Rabbalshede Kraft AB planerar att bygga sex kraftverk i vindkraftsparken ”Dingleskogens vindkraftverk” nordöst om Dingle i Munkedal. Vindkraftsparken kommer att göra intrång på mark som tillhör Dingle naturbruksgymnasium och därför vill Rabbalshede Kraft AB upprätta ett arrendeavtal på 30 år med Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna arrendeavtalet. Ersättningen för arrendet beräknas till mellan 100 000 och 200 000 kronor om året. Ersättningsnivån beror dels på hur många kraftverk som byggs men också på hur mycket el som produceras vid kraftverken.

Regionen tar fullt ansvar för kollektivtrafiken

Från och med 1 januari 2012 ska Västra Götalandsregionen ta över hela ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Detta kommer att ske i samverkan med samtliga berörda kommuner.

Enligt tidplanen ska avtalet undertecknas vid Västtrafiks årsstämma, 27 maj 2011. För att möjliggöra övertagandet kommer det att genomföras en skatteväxling på 43 öre.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen blir kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalands län.

För mer information se pressmeddelandet från sammanträdet.

Ökad insyn med ny nämnd för kollektivtrafik

Ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. Det är två viktiga syften med en särskild nämnd för kollektivtrafik i Västra Götaland.

När Västra Götalandsregionen blir regional myndighet för länets kollektivtrafik 1 januari nästa år vill man tillämpa en modell med beställare och utförare. Den nya nämnden för kollektivtrafik blir då beställare, som även bereder strategiska frågor inom sitt område inför beslut i regionfullmäktige. Nämnden ska också kunna företräda regionen i de samverkansorgan som skapas tillsammans med representanter för länets kommuner.

Regionstyrelsen ansåg, att inom Västra Götalandsregionen behöver frågorna om kollektivtrafik samordnas med regionens övriga arbete, främst när det gäller regional utveckling och infrastruktur.

Ett definitivt beslut om att inrätta en ny nämnd fattas av regionfullmäktige.

Ändring i regionutvecklingsnämndens reglemente

När Västra Götalandsregionen tar över ansvaret för Västtrafik och kollektivtrafiken i Västra Götaland från den 1 januari 2012 kommer en ny nämnd, kollektivtrafiknämnden, att ta över ansvaret för kollektivtrafikfrågorna. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att stryka ansvaret för kollektivtrafiken ur regionutvecklingsnämndens reglemente.

Övergångsregler för arvodesbestämmelser

Regionvalet den 15 maj kan innebära att de politiska uppdragen omfördelas och att ledamöter förlorar sitt uppdrag och därmed sitt arvode. Valet räknas som en extraordinär händelse. Arvodesberedningen föreslår därför regionfullmäktige beslutar att de ledamöter som i och med omvalet förlorar sin fasta ersättning, under en övergångsperiod på tre månader, kan beviljas en övergångsersättning för sina tidigare uppdrag. Enligt förslaget ska ersättningen samordnas med nya arvoden och anställningar.

Regionstyrelsen beslutade att lämna arvodesberedningens förslag vidare till fullmäktige utan eget ställningstagande.

Nya sammanträdestider för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2011

Regionvalet den 15 maj innebär att regionfullmäktiges och regionstyrelsens sammanträdestider 2011 behöver justeras. Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att en sammanträdesdag för fullmäktige läggs till i september och att sammanträdena den 10 maj, 13 juni och den 24 oktober ställs in så att fullmäktige under 2011 sammanträder:

 • 14 juni, det nyvalda fullmäktiges första sammanträde
 • 21 juni
 • 19-20 september, budgetmöte
 • 25 oktober
 • 29 november

Regionstyrelsen beslutade även att justera de egna sammanträdestiderna. Mötet den 31 maj ställs in.

Styrelsens sammanträder 2011:

 • 5 och 19 april
 • 24 maj
 • 7 och 28 juni
 • 23 augusti
 • 6 och 27 september
 • 11 oktober
 • 1 och 15 november
 • 13 december


Motion om hälsocertifierade vårdcentraler besvarad

Valéria Kant (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hälsocertifierade vårdcentraler.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande. Enligt utskottet pågår flera arbeten i linje med motionärens vilja och flera av remissinstanserna i regionen är positiva till motionens förslag. Socialstyrelsen har under 2010 tagit fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.  Både regionens nätverk för hälsofrämjande hälso- och sjukvård och kontoret för VG Primärvård anser att ett arbete med hälsocertifiering bör ingå i ett kommande regionuppdrag kring införandet av de nationella riktlinjerna.

Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

Motion om förbättrad vård för prostatacancerpatienter besvarad

I en motion till fullmäktige föreslår miljöpartisterna Birgitta Losman och Göran Larsson att regionstyrelsen och de medicinska sektorsråden ska utreda hur prostatavården ska utvecklas i framtiden. Motionärerna vill också att man utvecklar en regional handlingsplan för vårdkedjan för patienter med prostatacancer.

Regionen föreslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad och hänvisar till att hälso- och föreslagit att utvecklingsarbetet för att förbättra vården för människor med prostatacancer ska fortsätta inom ramen för den regionala cancerstrategin.

Motion om tillgänglig sjukvårdsrådgivning

Motionen återremitterades i avvaktan på pågående utredning.

Motion om krafttag mot bemanningsföretagen besvarad

Annette Ternstedt (V) föreslår i en motion till fullmäktige att regionstyrelsen tar fram en handlingsplan för att göra Västra Götalandregionen oberoende av bemanningsföretag.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad med personalutskottets yttrande. Personalutskottet menar att regionens förvaltningar medvetna om ambitionen att minska beroendet av bemanningsföretag och att de arbetar med frågan.

På nationell nivå pågår redan en diskussion och att det finns ett gemensamt förhållningssätt att minska sjukvårdssektorns beroende av bemanningsföretag.

När det gäller schemaläggning av läkarna är det redan nu, med gällande avtal, möjligt att schemalägga läkarnas arbetstid vilket verksamheterna arbetar med för att uppnå en effektiv produktionsplanering.

Beslutet om motionen innehåller tre beslutspunkter. Regionstyrelsen var enig om två av punkterna men Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet yrkade på avslag på beslutspunkten om en nationell handlingsplan och förbud för landstingen att hyra läkare av varandra och reserverade sig mot beslutet. Beslutet avgjordes genom votering till förmån för regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

 

Styrelseärenden

Uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag noterades

I samband med årsredovisningen har verksamheterna överlämnat en uppföljning av de uppdrag som de fick av regionfullmäktige i budgeten för 2010.

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen.

Förslag till ombyggnad vid sjukhuset i Skene

Regionstyrelsen beslutade att dra tillbaka ärendet från dagordningen för komplettering vad gäller MBL.

Spegeldammen i Botaniska rustas

Våren 2010 upptäcktes omfattande skador och läckage i spegeldammen vid entrén till Göteborgs botaniska trädgård. Sommaren 2010 beslutade regionstyrelsen därför att rusta upp dammen för en miljon kronor. Arbetet har dock visat sig dyrare än beräknat. Regionstyrelsen beslutade därför att öka låneramen för upprustningen med ytterligare 600 000 kronor till totalt 1,6 miljoner kronor.

Spegeldammen som uppfördes i anslutning till trädgårdens grundande 1923 kommer i samband med upprustningen att kretsloppsanpassas.

Tandvårdsstyrelsen behöver investera

Tandvårdsstyrelsen ansöker om en utökad årlig investeringsram på 55 miljoner kronor för 2011. Detta för att klara av framtida investeringsbehov. Regionstyrelsen beslutade att tandvårdsstyrelsens ansökan ska prövas i beredningen av investeringsplanen 2012-2014, vilket kommer att ske under hösten.

Program för natur- och kulturturism

Arbetet med att genomföra programmet för natur- och kulturturism pågår vilket styrelsen fått information om. Regionstyrelsen konstaterade, att arbetet samordnas av regionutvecklingssekretariatet och nu förbereds en manifestationsdag. Ett underlag för det fortsatta arbetet bereds av sekretariaten för kultur, miljö och regionutveckling.

Regionstyrelsen beslutade att notera informationen

Handlingsplan för prioriterade IT-projekt

Regionstyrelsen godkände den nya handlingsplanen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2011. Utgångsläget för planen är att det under fjolåret drevs eller startades ett antal högt prioriterade projekt som fortsätter under 2011.

Per Follin ny smittskyddsläkare

Per Follin har utsetts till ny smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Per Follin blir därmed chef för smittskyddsenheten, med ett övergripande strategiskt ansvar för smittskyddsfrågorna. Han efterträder Ann Söderström, som den 15 mars tillträdde tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Positivt med nationellt bolag för ambulanshelikoptrar

Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett beslutsunderlag om samverkan om luftburen ambulansverksamhet, som ska presenteras i juni 2011. En viktig utgångspunkt är den statliga utredningen Helikoptern i samhällets tjänst från 2008. Regionstyrelsen var i sitt yttrande till SKL, Sveriges Kommunert och Landsting, positiv till förslaget att bilda ett nationellt bolag för samordning av luftburen ambulanssjukvård och anser att det finns ett stort behov av en gemensam struktur för ambulanshelikoptrar.

Behov av samlande kraft för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen har yttrat sig över slutbetänkandet, från Delegationen för mänskliga rättigheter, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter och menar, att det krävs en samlande kraft som driver arbetet framåt. Detta eftersom mänskliga rättigheter har haft en så otydlig och undanskymd roll i svenskt myndighetsutövande. Västra Götalandsregionen instämmer därmed i slutbetänkandets analys.

Förslag om neutralitet vid kommunala skatteväxlingar

Nuvarande system för inkomstutjämning har skilda garantinivåer för kommuner respektive landsting. Detta medför att skatteväxlingar mellan parterna inte är neutrala och kan bidra till att försvåra förändringar i huvudmannaskap för till exempel kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ställde sig bakom förslaget från Finansdepartementets utjämningskommitté, som säger att neutralitet mellan kommuner bör säkerställas så långt detta är möjligt.

Vill vänta med höjning av trängselskatten

Finansdepartementet har föreslagit förändringar i den kommande trängselskatten i Göteborg. Departementet vill att en en-timmas flerpassageregel införs, att skatteområdet minskas och att skattenivåerna höjs.

Regionstyrelsen håller till stora delar med om departementets förslag. De stämmer väl med de invändningar som regionen och flera lokala och regionala parter framförde hösten 2010. Västra Götalandsregionen är dock frågande till om det är nödvändigt att redan nu fatta beslut om en höjning av skattenivåerna. Flerpassageregeln och förändringen av skatteområdet minskar skatteuttaget men regionen anser att det fortfarande behövs mer kunskap om de faktorer som påverkar skatteintäkterna.

Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag.

Arvoden för kollektivtrafiknämnden

Arvodesberedningen har föreslagit arvoden för kollektivtrafiknämnden som enligt ett förslag till regionfullmäktige ska bildas när Västra Götalandsregionen tar över ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län.
 
Regionstyrelsen beslutade att lämna arvodesberedningens förslag vidare till fullmäktige utan eget ställningstagande.

Fråga om rapportering av överbeläggningar

Vid föregående regionstyrelsesammanträde ställde Monica Selin (KD) en fråga till styrelsen om hur rapporteringen av överbeläggningar ska gå till.

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att läget för överbeläggningar vid regionens sjukhus regelbundet ska rapporteras till ägarutskottet.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m