Regionstyrelsens beslut den 24 januari

Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen togs bland annat beslut om Sahlgrenska Universitetssjukhusets ansökan om att få bedriva rikssjukvård. Dessutom fastslog styrelsen Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2012.

Fullmäktigeärenden

Förslag på arvoden till nya nämnder och styrelser

(Ärende 1) Vid årsskiftet gjordes ändringar i Västra Götalandsregionens politiska organisation. Med anledning av detta, har arvodesberedningen förslagit arvoden för de två nya primärvårdsstyrelserna, nämnden för Hälsan & Arbetslivet och institutet för stressmedicin samt bolagsstyrelsen för Västtrafik.
Regionstyrelsen överlämnar förslaget till regionfullmäktige utan eget ställningstagande.


Förslag om enhetliga taxor för intyg, hälsoundersökningar och vaccinationer

(Ärende 2) Efter en översyn föreslår nu regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar om nya regiongemensamma taxor för intyg, hälsoundersökningar och förebyggande vaccinering. Grundtanken är att patienten betalar självkostnadspriset för insatsen.
När det gäller hälsoundersökningar och intyg delas de fasta taxorna in i tre delar beroende på hur lång tid man beräknar att insatsen tar och det finns även en timtaxa. Både de fasta taxorna och timtaxan påverkas av om det är läkare eller någon annan personalkategori som genomför insatsen.

Läs mer om taxorna för intyg, hälsoundersökningar och förebyggande vaccinering i pressmeddelandet från Hälso- och sjukvårdsutskottet


Nytt ansvarsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommuner

(Ärende 3) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner det avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Beslutet sker i sådana fall under förutsättning av att samtliga kommuner i länet godkänner avtalet. De patienter som berörs av avtalet är de som får hälso- och sjukvårdsinsatser från både Västra Götalandsregionen och kommunen. Det kan till exempel vara personer i särskilda boendeformer och personer som har hemsjukvård.


Medborgardialog utvärderad

(Ärende 4) Beställarnämnderna i Västra Götalandsregionen fick 2007 i uppdrag av regionfullmäktige att på lämpligt sätt ge medborgare möjlighet att ställa frågor om nämndernas verksamhetsområden. Regionstyrelsen fick uppdraget att redovisa resultatet av arbetet till regionfullmäktige. De beställarnämnder som avses är hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden.

Nämnderna ger i sin redovisning exempel på bland annat medborgarråd, dialogmöten, föreläsningar och andra arrangemang samt olika webbaktiviteter.

Regionstyrelsen föreslår bland annat att regionfullmäktige godkänner återrapporteringen och att beställarnämndernas uppdrag att ge medborgare möjlighet att ställa frågor fortsätter. Dessutom ska även kollektivtrafiknämnden delta i återrapporteringen. Regionstyrelsen föreslås få i uppdrag att utvärdera de olika aktiviteterna vid mandatperiodens slut. Läs mer om utvärderingen i handlingarna


Förändring i policy för fordringar och inkasso

(Ärende 5) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner en mindre ändring i policyn för fordringar och inkasso inom Västra Götalandsregionen. Ändringen innebär bland annat att faktureringsavgiften vid fordringar tas bort.
Syndikerat lönelöfte förnyas
(Ärende 6) Västra Götalandsregionen har i dag ett så kallat syndikerat lånelöfte på tre miljarder kronor. Ett syndikerat lånelöfte är ett lånelöfte som flera banker har del i. Det nuvarande lånelöftet löper ut om ett år och därför föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar att ansöka om ett förnyat syndikerat lånelöfte på tre miljarder kronor. Lånelöftet ska säkerställa Västra Götalandsregionens likviditet och ska endast användas om andra lånemöjligheter inte kan användas.


Motion om överbeläggningar besvarad

(Ärende 7) Monica Selin (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen tar fram en regional vårdplatsgaranti. Garantin ska förhindra att patienter, på grund av överbeläggningar, placeras i utrymmen som inte är avsedda för vård eller hamna på avdelningar som saknar rätt kompetens.
 
En rapport från sjukhuschefläkarna och en omfattande kartläggning av överbeläggningar gjordes under 2011. Utredningarna syftar till att minimera överbeläggningarna vid regionens sjukhus. I rapporterna finns bland annat förslag på en obligatorisk kapacitetsplanering av vårdplatser samt en beräkning över det långsiktiga behovet av vårdplatser. Med dessa utredningar som grund pågår ett arbete för att minska överbeläggningarna. Bland annat förbereds ett regionalt rapporteringssystem för att antalet överbeläggningar ska kunna följas upp och åtgärdas.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.


Nationellt arbete för att förhindra självmord och självskador föreslås

(Ärende 8) Monica Selin (KD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen initierar ett nationellt samarbete för att med förebyggande arbete och närvaro på Internet försöka förhindra människor att skada sig själv, där detta uppmuntras av andra eller ges möjlighet att genomföra inför publik.

Regionfullmäktige föreslås ge regionstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att initiera ett nationellt samarbete kring förebyggande arbete och närvaro på de så kallade självmords- och självskadesajterna.


Motion om tillgång till journaler besvarad

(Ärende 9) Rosie Rothstein (FP) har i en motion föreslagit att patienter på ett enkelt sätt med bibehållen säkerhet och sekretess, ska få tillgång till sina egna journaler. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Styrelsen grundar sitt förslag på att Västra Götalandsregionen är med i organisationen CeHis, Center för eHälsa i samverkan, som syftar till att utveckla nationella IT-tjänster för hälso- och sjukvård. En del av CeHis arbete är möjligheten för patienter att ta del av sina journaler.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen ska vara pådrivande för att just den biten av CeHis införs samt snabbt kunna anpassa de egna journalsystemen till det nationella systemet.


Motion om skolidrott besvarad

(Ärende 10) Ann-Christine Simonsson (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté tillsammans med länets kommuner ska arbeta för att Västra Götaland ska ha den bästa skolidrotten i landet.

Eftersom det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa i Västra Götaland och förslaget ligger helt i linje med det arbetet föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

 

Styrelseärenden

Detaljbudget för styrelsen och fullmäktige fastslagen

(Ärende 11) Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten för regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionkansliet och arkivnämnden för 2012.

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkade bifall till Folkpartiets yrkande och reserverade sig mot beslutet. Moderaterna avstod från att delta i beslutet.


Västra Götalandsregionens detaljbudget fastslagen

(Ärende12) Regionstyrelsen beslutade att godkänna detaljbudgeten för Västra Götalandsregionen 2012. Budgeten är en återrapportering till regionstyrelsen om hur verksamheterna fördelat sina pengar utifrån de ramar som beslutades av fullmäktige i september 2011.

Läs mer om detaljbudgeten i pressmeddelandet

Moderaterna avstod från att delta i beslutet.


Västra Götalandsregionen uppdaterar finansiella riktlinjer

(Ärende 13) Västra Götalandsregionens finansiella strategi består av fem delar.

  1. Finansiell strategi
  2. Riktlinje gällande finansförvaltning
  3. Riktlinje gällande pensionsmedelförvaltning
  4. Riktlinje gällande kapitalförvaltning avseende Västra Götalandsregionen anknutna stiftelser
  5. Organisation samt berednings- och beslutsprocesser

En gång om året omprövas och uppdateras strategins delar. Regionstyrelsen beslutade att godkänna förändringar på punkt 2-4. Förändringar är av redaktionell karaktär och förtydligar de tidigare dokumenten. Punkt 1 och 5 är oförändrade.


Satsningar på servicepaket ska frigöra resurser till vård

(Ärende 14) Regionstyrelsen beslutade att bevilja totalt 47 miljoner kronor till att införa så kallade servicepaket vid regionens sjukhus. Syftet är dels att frigöra resurser inom sjukvården, dels att effektivisera materialförvaltningen.

Beräkningar har visat att effektiviseringar inom materialförsörjningen kan ge besparingar på mellan 300 och 400 miljoner kronor per år. Införandet av servicepaket förväntas effektivisera lager- och materialhanteringen och minska kostnaderna genom förbättrad logistik, minskat sortimentet och minskad lagerstorlek. Servicepaketen förväntas även frigöra resurser för sjukvården genom att serviceuppgifter som idag utförs av sjukvårdspersonal övertas av serviceteam från Regionservice, Västra Götalandsregionens serviceförvaltning,

Eftersom ett par pilotprojekt visat att besparingspotentialen är stor när servicepaketen införs vill servicenämnden fortsätta arbetet och införa servicepaketen på bredare front och har begärt mer pengar till projektet.

Regionstyrelsen beslutade att servicenämnden får använda 12 miljoner av det egna kapitalet 2011 och att nämnden dessutom får 35 miljoner kronor under 2012 för att finansiera insatserna i det fortsatta projektet, totalt 47 miljoner kronor.
Styrelsen föreslog även att fullmäktige beslutar att servicenämnden beviljas 11 miljoner kronor till de investeringar som behöver göras för att införa servicepaket och materialförsörjning vid regionens sjukhus.


97 miljoner kronor investeras i medicinsk utrustning

(Ärende 15) Regionstyrelsen beslutade att drygt 97 miljoner kronor investeras i strategisk medicinsk utrustning vid tre av Västra Götalandsregionens sjukhus.

Läs mer i pressmeddelandet


Nya besökstoaletter i Botaniska

(Ärende 16) Det ska byggas nya toaletter för dem som besöker Göteborgs Botaniska trädgård i Göteborg. Det beslutade regionstyrelsen på tisdagen. De nuvarande besökstoaletterna, som finns intill entrén, är enkla och i mycket dåligt skick och ska därför ersättas med nya som ska bli mer tillgängliga. Nybyggnaden beräknas kosta 2,5 miljoner kronor.


Tillgänglighet och patienter i fokus 2012

(Ärende 17) Västra götalandsregionen sätter tillgängligheten till vården i fokus 2012. Under året satsas 150 miljoner kronor på åtgärder som ska korta väntetiderna. Västra Götalandsregionen hoppas genom satsningen att uppnå regeringens mål för statsbidraget för vårdgaranti och därmed få del av den så kallade kömiljarden. Satsningen är en del av den kömiljardstrategi som regionstyrelsen nu fattat beslut om och som bland annat innehåller fördelningsmodell, rutiner och krav på kontinuerlig uppföljning. Regeringens syfte med kömiljarden är att med ekonomiska morötter stimulera landstingen att förbättra tillgängligheten till vården.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande från Folkpartiet.


Förslag till skärpta regler för lokalanskaffning ska tas fram

(Ärende 18) Den första januari i år slogs Västra Götalandsregionens tidigare fem primärvårdsförvaltningar samman till en. Regionstyrelsen beslutade därför att ansvaret för de lokaler som blivit tomma i samband med att vårdvalsmodellen VG Primärvård infördes nu ska överföras till regiondirektören. Styrelsen beslutade även att regiondirektören ska återkomma med förslag till riktlinjer och regler för ett mer effektivt lokalutnyttjande och skärpta regler för extern lokalanskaffning.


Västra Götalandsregionen ansöker om rikssjukvård för barn

(Ärende 19) Västra Götalandsregionen har ansökt hos Socialstyrelsen om att få bedriva rikssjukvård för viss ögonsjukvård för barn, närmare bestämt barnglaukom och barnkatarakt.

Läs mer i pressmeddelandet


Ny vårdcentral i Brastad

(Ärende 20) Västra Götalandsregionens egen primärvårdförvaltning har ansökt om att starta en vårdcentral i Brastad, Lysekil inom vårdvalsmodellen VG Primärvård. Regionstyrelsen godkände ansökan.


Ändrade förbundsordningar för samordningsförbunden i Göteborg

(Ärende 21) Regionstyrelsen beslutade att godkänna de reviderade förbundsordningarna för samordningsförbunden i Göteborg: Centrum, Väster, Nordost och Hisingen. Förändringarna har varit nödvändiga på grund av att lagstiftningen och medlemsorganisationerna ändrats. Ändringarna berör inte förbundens huvuduppgift som är finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning mellan Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad.


Likvidation av samordningsförbund

(Ärende 22) Regionstyrelsen beslutade att notera informationen om likvidation av Samordningsförbundet HjoTiBorg, Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga samt Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn. Samordningsförbunden har likviderats efter att nya samordningsförbund har bildats.


Förening bildas för Clean Shipping Index

(Ärende 23) Regionstyrelsen beslutade att bilda en ideell förening för att säkra framtiden för Clean Shipping Index, CSI. CSI används för att bedöma sjöfartens påverkan på miljön. Metoden ger en allsidig miljöbedömning och rankar sammanlagt 19 miljöpåverkande faktorer, bland annat bränsle, smörjoljor, länsvatten, ballastvatten och bottenfärger.

Läs mer i pressmeddelandet


Kompetensförsörjning för Habilitering & Hälsa ses över i budgetarbetet för 2013

(Ärende 24) För att lösa den allvarliga bristen på specialistläkare inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering beslutade regionstyrelsen att kompetensförsörjningen inom Habilitering & Hälsa ska tas med i budgetförutsättningarna och det efterföljande beställningsarbetet inför 2013.

Regionstyrelsen beslutade även att finansieringen av de fyra utbildningsplatserna för ST-läkare som personalutskottet tidigare beslutat finansiera under 2012, ska tas med i 2013 års budgetarbete.

Omfattningen av ST-läkare och hur dessa fördelas inom olika specialiteter är en strategisk och långsiktig fråga för Västra Götalandsregionens kompetensförsörjning. Hälso- och sjukvårdsutskottet har därför inför regionstyrelsen betonat vikten av att hälso- och sjukvårdsnämnderna och utförarstyrelsen för Habilitering & Hälsa prioriterar i sina beställningar så att den regionala planen för kompetensförsörjning kan genomföras.

Habilitering & Hälsa är Västra Götalandsregionens verksamhet för stöd till personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen arbetar med habilitering, hörsel- och dövverksamhet,
synverksamhet och tolkverksamhet.


Samordningsförbunden bör ha samma rätt till ersättning för mervärdesskatt som landstingen

(Ärende 25) Västra Götalandsregionen har genom en remiss 2011-11-29 fått möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt.

I korthet innebär yttrandet att Västra Götalandsregionen anser att samordningsförbunden bör ha samma rätt till ersättning för ingående mervärdesskatt som kommuner, regioner och landsting.


Förvaltningsåtagande av donation för cancervård

(Ärende 29) Västra Götalandsregionen har genom ett testamente tagit emot en donation som ska användas till cancervård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionstyrelsen beslutade att ta emot donationen enligt Karl-Herman Lindestams testamente och förvalta stiftelsen Daisy och Karl-Herman Lindestams donationsfond för cancervård som en anknuten stiftelse


Regionen köper fastighet till Angereds Närsjukhus

(Ärende 30) Regionstyrelsen beslutade att föreslå att fullmäktige beslutar att köpa en fastighet för 2 miljoner kronor i Angereds Centrum där Angereds Närsjukhus ska byggas.

Angereds Närsjukhus är ett nytt sjukhus i nordöstra Göteborg. Sjukhuset arbetar för att befolkningen i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg ska få en bättre hälsa. Det nya sjukhuset beräknas vara klar år 2014. I väntan på den nya sjukhusbyggnaden bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m