Regionstyrelsens beslut den 26 februari

Fullmäktigeärenden


1. Redovisning av förutsättningar för servicenämndens ekonomi.

Beslut: Enligt förslag.

 

2. Yttrande över motion av Arne Lernhag (M) om digitala kallelser.

Beslut: Enligt förslag.

 

3. Yttrande över motion av Annika Tännström (M) om telefonrådgivning inom psykiatrin.

Beslut:  Enligt förslag.

M och KD reserverade sig mot förslaget.

 

4. Yttrande över motion av Gunilla Druve Jansson (C) om att införa en barnlinje på 1177.

Beslut: Enligt förslag.

 

5. Yttrande över motion av Magnus Berntsson (KD) om tillgänglig sjukvårdsrådgivning i hela regionen under hela dygnet.

Beslut: Enligt förslag. 

 

Styrelseärenden 


6. Årsredovisning för regionstyrelse och regionfullmäktige 2012.

Beslut: Enligt förslag.

 

7. Justering av regionfullmäktiges budget för indexuppräkning av partistöd.

Beslut:  Enligt förslag.

 

8. Förslag till hantering av eventuellt överskott på regionstyrelsens utbildningsanslag och regionfullmäktiges gruppanslag över mandatperioden.

Beslut: Enligt förslag.

 

9. Självfinansieringsgrad – svar från kollektivtrafiknämnden på uppdrag från regionstyrelsen.

Beslut: Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget att nuvarande sätt att beräkna självfinansieringsgrad tillämpas tills vidare.

Uppföljning görs på två mått: Bolagets självfinansieringsrad respektive trafikens kostnadstäckning (exklusive avtalstrafiken med mera).

 

10. Förslag till fördelning av investeringsutrymme 2013 avseende strategiska utrustningsinvesteringar.

Beslut: Enligt förslag.

 

11. Kvalitetsmässans framtida utveckling, driftform och ägande.

Beslut: Enligt förslag.

 

12. Dröjsmålsränta på för sent utbetald pensionsförmån.

Beslut: Enligt förslag. 

 

13. Principer och riktlinjer för Västra Götalandsregionens hantering och ägande av konst.

Beslut: Enligt förslag. 

 

14. Riktlinjer för den politiska organisationen.

Beslut: Enligt förslag.

 

15. IT-översyn i Västra Götalandsregionen – slutrapport inkl. resultat och återstående arbete.

Beslut: Enligt förslag.

 

16. Reviderade riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation.

Beslut: Enligt förslag.

 

17. Västra Götalandsregionens medverkan i Almedalsveckan.

Beslut: Enligt förslag. 

 

18. Samverkansavtal avseende Center för eHälsa i samverkan (CeHis).

Beslut: Enligt förslag. 

 

19. Regionuppdrag för vuxentandvård till följd av nya nationella riktlinjer.

Beslut: Enligt förslag.

 

20. Regionuppdrag för lungcancervården.

Beslut: Enligt förslag.

 

21. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Nolhaga.

Beslut: Enligt förslag.

 

22. Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård – Tibro.

Beslut: Ärendet utgår.

 

23. Utveckling av det maritima klustret i Västra Götaland.

Beslut: Enligt förslag.

 

24. Yttrande över ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” (SOU 2012:70).

Länk till utredningen:  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/202566

Beslut: Enligt förslag.

 

25. Yttrande över ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting”.

Länk till utredningen:  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/206221

Beslut: Enligt förslag.

 

Frågor besvaras av regiondirektör Ann-Sofi Lodín tel 0706-32 11 65
Presskontakt: Jan Nyman 0702-54 41 62 och Bettina Axelsson tel 0705-50 68 16

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m