Regionstyrelsens beslut den 27 mars

Under sammanträdet i Vänersborg på tisdagen beslutade styrelsen bland annat att godkänna årsredovisningen för 2011. Dessutom behandlades ärendet Lägesrapport 2012 som syftar till att få balans i Västra Götalandsregionens ekonomi.

Fullmäktigeärenden 

Årsredovisning 2011 – ett händelserikt år

(Ärende 1) Västra Götalandsregionen präglades av flera stora händelser under 2011. Omvalet den 15 maj innebar omställningar inom politiken och en försenad budget. Dessutom tog Västra Götalandsregionen över ägandet av Västtrafik AB. Det totala ekonomiska resultatet visade på ett underskott, däremot visade verksamheternas egna resultat på ett överskott.

Läs mer i pressmeddelandet

Utvecklingsstrategi för tandvården

(Ärende 2) Hur ska Västra Götalandsregionen nå de invånare som har störst behov av tandvård? Det är utgångspunkten för den regionala utvecklingsstrategin för tandvården i Västra Götaland 2011-2015 som regionstyrelsen nu föreslår att regionfullmäktige antar.

Strategin anger bland annat att Västra Götalandsregionen ska undersöka invånarnas behov av tandvård och ta fram konkreta förslag för tandvårdens utveckling de kommande åren. Målet för tandvården i Västra Götalandsregionen är god tandhälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Förslag till nya patientavgifter

(Ärende 3 & 4) Regionstyrelsen föreslår att högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård höjs från 900 till 1100 kronor från och med 1 juni i år. Västra Götalandsregionen skulle därmed följa det beslut som riksdagen tog tidigare i år. Styrelsen föreslår också att patientavgiften för så kallade telefonrecept tas bort för samtliga vårdgivare. Avgiften har tidigare tagits bort för vårdgivare som ingår i vårdvalsmodellen VG Primärvård.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot besluten till förmån för eget yrkande.

Läs mer i pressmeddelandet

Åtgärder för en ekonomi i balans

(Ärende 5)Västra Götalandsregionen står inför flera utmaningar. Därför genomförs nu en rad åtgärder för att uppnå ekonomisk balans under 2012 och 2013. Regionstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna inriktningen.

Västra Götalandsregionen måste uppnå ekonomisk balans för att kunna möta de utmaningar man står inför, både inom sjukvården och kollektivtrafiken. Nu har regiondirektör Ann-Sofi Lodin presenterat en lägesrapport för regionstyrelsen. Lägesrapporten innehåller både en bedömning av pågående åtgärdsprogram för framförallt sjukhusen samt förslag till regionövergripande åtgärder för att på längre sikt komma till rätta med sjukvårdens utmaningar.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutet avgjorde genom votering.

Läs mer i pressmeddelandet

Motion om att söka klarhet i riksavtal bifallen

(Ärende 6) Karin Greenberg (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska agera för att få klarhet i det nationella avtal som reglerar vårdutbytet med länder inom EU, EES och Schweiz.* Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen. 
 
När internationell sjukvård ges ersätts Västra Götalandsregionen av Försäkringskassan som i sin tur fakturerar behörig institution i patientens hemland. Försäkringskassan tillåter inte att Västra Götalandsregionen kräver högre ersättning än enligt riksavtalet som skulle ha tillämpats om patienten kommit från annat landsting inom Sverige. Detta trots att den faktiska kostnaden för att ta emot en internationell patient troligtvis är högre än kostnaden för en patient från annat landsting.

För att förändra den ersättning som utbetalas av Försäkringskassan krävs en ändring av lagstiftningen som reglerar riksavtalet. Regionstyrelsen menar att en sådan förändring sker lämpligast med stöd från SKL. SKL har diskuterat frågan med Försäkringskassan men överväger inga åtgärder. Detta på grund av att Västra Götalandsregionen, liksom andra regioner och landsting, enligt lag har möjlighet att bedriva tjänsteexport på affärsmässiga grunder och på så sätt kan avtala med andra nationer om ett pris på tjänster som är högre än de regionala prislistorna.

*Inom Västra Götalandsregionen är det Sahlgrenska International Care, ett av Västra Götalandsregionen helägt bolag, som erbjuder sjukvård till internationella patienter.

Västra Götalandsregionen undersöker möjlighet för investeringsfond för unga

(Ärende 7) Ann-Christine Simonsson (C) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen undersöker möjligheten att inrätta en investeringsfond för barns och ungas utveckling och hälsa. Detta ska ske i samarbete med kommuner i Västra Götaland.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen.

Vårdgivare erbjuder rökavvänjning inför operation

(Ärende 8) Samtliga vårdgivare i Västra Götalandsregionen ska erbjuda patienter rökavvänjning inför en operation. Det anser Karin Greenberg (C) i en motion. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen.

Styrelseärenden

Uppföljning av regionfullmäktiges uppdrag i budget 2011

(Ärende 9) I budgeten för 2011 fastställde regionfullmäktige ett antal uppdrag till styrelser och nämnder som avsåg särskilda aktiviteter. I samband med årsredovisningen för 2011 har verksamheterna sammanställt en uppföljning på fullmäktiges uppdrag och redovisat dessa inför regionstyrelsen. Styrelsen noterade informationen.

Hela sammanställningen finns att läsa i handlingarna

Patientsäkerhetsberättelse 2011

(Ärende10) Från den 1 januari 2001 gäller en ny patientsäkerhetslag. Med utgångspunkt i lagen har regionstyrelsen tidigare beslutat att regiondirektören varje år ska ta fram en samlad regional berättelse om patientsäkerheten inom Västra Götalandsregionen. Regionchefläkaren Claes-Håkan Björklund har sammanställt patientsäkerhetsberättelse för år 2011.

Regionstyrelsen beslöt att lägga informationen till handlingarna.

Patientsäkerhetsberättelse för 2011

Nationella stimulansmedel ska minska vårdskadorna

(Ärende 11) Staten vill att vårdskador minskar. För att driva på landstingens arbete har staten avsatt totalt 525 miljoner till så kallade stimulansmedel. Bakom beslutet finns en överenskommelse mellan staten och SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Målet är att gradvis minska antalet vårdskador och att vården ska präglas av en patientsäkerhetskultur där patienterna är delaktiga och medverkar. Vården ska också kännetecknas av förebyggande arbete.

För att få del av stimulanspengarna måste landstingen som helhet uppfylla vissa grundkrav. Bland annat måste man kunna visa att man följer basala hygienrutiner och klädregler men man måste också kunna redovisa minskad antibiotikaförskrivning inom öppenvården och minskade överbeläggningar.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna de redovisade förslagen till åtgärder för att kunna ta del av stimulansmedlen. Styrelsen beslutade även att fastställa hur stimulansmedel ska fördelas.

Överenskommelse om social ekonomi ska tas fram

(Ärende 12) Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören ska ta fram ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och den så kallade sociala ekonomin. Förslaget ska tas fram i samverkan med företrädare för den sociala ekonomin. Liknande överenskommelser finns i dag mellan staten och den sociala ekonomin.

Den sociala ekonomin är ett samlingsnamn för icke kommersiella, ideella verksamheter som har samhälls- eller medlemsnytta som främsta drivkraft och som varken är privata eller offentliga. Socialt inriktade ideella organisationer finns inom flera samhällsområden, till exempel inom det sociala området, inom hälso- och sjukvård, integration och kultur samt inom folkbildning, ungdomsarbete och trossamfund.

I Västra Götaland samverkar den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen genom Den sociala ekonomins råd. Rådet består av politiker från regionutvecklingsnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken i Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.

Västra Götalandsregionens politiska organisation ses över inför nästa mandatperiod

(Ärende13) Inför varje ny mandatperiod utvärderas den politiska organisationen. Arbetet med att se över den politiska organisationen och ta fram förslag till beslut om förändringar bör inledas i god tid innan kommande val.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna uppdragshandlingen för översynen av den politiska organisationen. Enligt uppdragshandlingen ska en styrgrupp och en arbetsgrupp bildas. Styrgruppen ska bestå av två representanter från varje parti i regionfullmäktige, arbetsgruppen av en politisk sekreterare från partierna. Regionstyrelsen beslutade att en styrgrupp med förtroendevalda bildas för arbetet.

Västra Götalandsregionen vill bli medlem i nationella Healthy Cities

(Ärende 14) Folkhälsokommittén har föreslagit att Västra Götalandsregionen ansluter till det nationella Healthy Cities nätverk. Det svenska nätverket är en del i det internationella nätverket Healthy Cities och är ackrediterat av världshälsoorganisationen WHO. Nätverket arbetar för den goda och jämlika folkhälsan. Inom nätverket vill folkhälsokommittén delta i den temagrupp som arbetar med socioekonomiska analyser med utgångspunkt i bostadsområden.

Regionstyrelsen beslutade att följa folkhälsokommitténs förslag och ansöka om medlemskap i det nationella nätverket Healthy Cities. Styrelsen beslutade även att folkhälsokommittén ska utse Västra Götalandsregionens kontaktpersoner till nätverket.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade avslag.

Västfastigheter bygger om datorhallar

(Ärende 15) För att öka säkerheten för Västra Götalandsregionens data- och televerksamhet har servicenämnden ansökt om att få 18,6 miljoner kronor till att minska antalet och bygga om regionens datorhallar och växelrum under 2012.

Regionstyrelsen beslutade att bevilja servicenämndens ansökan.

Särskilda pengar till kompetensutveckling bland undersköterskor

(Ärende 16) Kompetensutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor är av central betydelse för vårdens fortsatta utveckling. Därför beslutade regionstyrelsen att Västra Götalandsregionen satsar fem miljoner kronor på kompetensutveckling för undersköterskor under 2012. Under 2013 satsas ytterligare 15 miljoner kronor på fortbildning för sjuksköterskor.

Regionens hjärt- och strokesjukvård får kompletterande direktiv

(Ärende 17) Socialstyrelsen har utfärdat nya nationella riktlinjer för hjärt- och strokesjukvård. Därför beslutade regionstyrelsen om ett så kallat regionuppdrag, det vill säga att ge samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder samt alla offentligt finansierade utförare i uppdrag att integrera riktlinjerna i kommande vårdöverenskommelser och i vårduppdraget.

Rapport föreslår handlingsplan för att förebygga självmord

(Ärende 18) Hälso- och sjukvårdsutskottet och kommittén för folkhälsofrågor har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram en gemensam rapport över utvecklingen av det suicidpreventiva arbetet, det vill säga arbetet för att förebygga självmord.

Rapporten innehåller bland annat förslag till en handlingsplan med både individ- och befolkningsinriktade insatser inom hälso- och sjukvården, genom folkhälsoinriktat arbete och genom insatser i samhället. Man lyfter också fram ett antal frivilligorganisationer och hur viktigt det är att ta tillvara och förstärka det aktiva självmordsförebyggande arbete som redan finns i Västra Götaland.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna rapporten med tillhörande handlingsplan.

Rapport om process kring regionbildning

(Ärende 19) Under ett möte med politiska partier i Värmland och i Västra Götaland konstaterades att det inte finns tillräckligt stor uppslutning bland partierna för att driva frågan om regionbildning mellan Värmland och Västra Götaland vidare. Däremot finns stort intresse av ett nära samarbete mellan Värmland och Västra Götalandsregionen. Presidierna för Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Landstinget i Värmland ska ta fram underlag för det fortsatta samarbetet.

Regionstyrelsen noterade informationen om processen kring regionbildning Värmland – Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen är positiv till samarbete inom ehälsa

(Ärende 20) I ett yttrande till SKL ställer sig Västra Götalandsregionen positiv till två förslag som SKL framför. Ett förslag innebär att CeHis uppdrag utvidgas och verksamheten integreras ytterligare i SKL. Det andra förslaget innebär att SKL tar över ägandet av Inera AB för att aktivt styra bolaget på ett ändamålsenligt sätt.

Center för eHälsa i samverkan, CeHis, skapades 2006 av regioner och landsting i Sverige för att förbättra användningen av modern informations- och kommunikationsteknik inom vård och omsorg. För närvarande styrs CeHis av ett avtal mellan regioner och landsting och SKL.

Inera AB är de 21 landstingens och regionernas helägda bolag som på uppdrag av CeHis utvecklar och förvaltar bland annat eHälsotjänster.

Västra Götalandsregionen yttrar sig om militärflyg och vindkraft

(Ärende 21) Västra Götalandsregionen har yttrat sig till Näringsdepartementet om militär flygverksamhet och vindkraft. En tredjedel av vindkraftsverken i Västra Götaland finns inom Försvarets så kallade stoppområden. Ett stoppområde är en radie på 40 kilometer där inga vindkraftverk får byggas.

I yttrandet anser Västra Götalandsregionen att de militära stoppområdena kan minskas genom bättre samordning, så att både försvarsintressen och vindkraftintressen kan tillgodoses. Vidare anses att det är statens ansvar att hitta en hållbar lösning.

Organisationen West Sweden bör avvecklas

(Ärende 22) Västra Götalandsregionen anser i ett yttrande att intresseorganisationen West Sweden bör avvecklas.

West Sweden har funnits i snart 20 år och har regioner och kommuner som medlemmar. Uppdraget har varit att vara en brygga mellan Västsverige och EU. Västra Götalandsregionen anser dock att organisationen spelat ut sin roll eftersom de tre regionorganisationerna Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland, som täcker samma geografiska område som West Sweden, i dag har liknande uppdrag som intresseorganisationen – att driva regional utvecklingspolitik med EU som en självklar del. De tre regionerna har även, var och en för sig, legitimitet och mandat att företräda respektive territorium gentemot EU och andra europeiska regioner och att själva agera i det europeiska regionsamarbetet.

Västra Götalandsregionen vill vara kommunernas region och bistår därför gärna kommunerna i Västra Götaland i specifika EU-frågor och anser att beredningen för hållbar utveckling är det naturliga organet för att lyfta upp EU-aspekter på utvecklingsfrågor.

Oavsett vad som sker med West Sweden, kommer Västra Götalandsregionen att fortsätta utveckla ett eget kontor i Bryssel men vill gärna samlokalisera verksamheten med andra aktörer från Västra Götaland, Halland och Värmland. Västra Götalandregionen vill även fortsätta utveckla samverkan med Göteborgs stad i EU-arbetet i Bryssel men också gärna samarbeta med Halland och Värmland i EU-frågor när de tre regionernas intressen sammanfaller.

Regionstyrelsen beslutade att överlämna yttrandet om West Sweden enligt internationella beredningens förslag.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m