Regionstyrelsens beslut den 28 februari

Under regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen togs bland annat beslut om att ambulanssamarbete ska ses över, att läkarutbildningen kan bli regional, att Västra Götalandsregionen ska medverka vid politikerveckan i Almedalen och att regionstyrelsen kan bli bättre på att följa upp hur nämnder, styrelser och verksamheter genomför sina uppdrag.

 

Fullmäktigeärenden

 

Seminarium om klimatanpassning för fullmäktiges ledamöter

(Ärende 1) Regionrådet Birgitta Losman (MP) har lämnat ett förslag till regionfullmäktgies presidium om en så kallad tillfällig beredning med rubriken ”Är Västra Götaland redo för klimatförändringar?”. Enligt förslaget ska beredningen samla in kunskap om klimatförändringar för att göra det möjligt för regionfullmäktiges ledamöter att arbeta med klimatanpassning på bästa sätt.

Regionstyrelsen beslutade att ge miljönämnden uppdraget att under 2012 arrangera och bjuda in regionfullmäktiges ledamöter till ett seminarium om vad klimatförändringar innebär för Västra Götaland.
 

Motion om medborgarförslag avslås

(Ärende 2) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår en motion av Jimmie Stranne (SD) om medborgarförslag. Västra Götalandsregionen arbetar på flera andra sätt för att stärka demokratin. Bland annat har flera så kallade Demokratitorg på gymnasieskolor genomförts. Dessutom förnyade fullmäktige i år beställarnämndernas uppdrag att ge medborgare möjlighet att ställa frågor till nämnderna.

 

Motion om att reformera tandvården avslås

(Ärende 3) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår en motion av Roland Abwin (SVG) om att regionstyrelsen skulle begära en rapport från Socialstyrelsen syn på olika metoder för rotfyllning. Motionen har beretts i hälso- och sjukvårdsutskottet och i tandvårdsstyrelsen. Båda instanserna menar att frågan redan är utredd.

 

Ambulanssamarbete ses över efter motion

(Ärende 4) Miljöpartisterna Birgitta Losman och Göran Larsson har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen organiserar den prehospitala ambulanssjukvården i en egen förvaltning. Dessutom vill de att samarbetet med berörda aktörer inom området utreds och förslag läggs om en detaljerad organisation.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktiges beslutar att motionärernas första förslag anses besvarad med hänvisning till hälso- och sjukvårdsutskottets beslut om en samlad utvärdering av den prehospitala ambulanssjukvården under 2013.

Motionärernas andra förslag ligger i linje med arbetet kring AmbuAlarm. De fem utförarstyrelserna för ambulanssjukvård ges i uppdrag att stärka sitt samarbete och förslaget anses därför bifallet.

Länk till AmbuAlarm: http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/AmbuAlarm/


Styrelseärenden

 

Årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen klar

(Ärende 5) Årsredovisningen för regionfullmäktiges och regionstyrelsens verksamheter för 2011 är klar och godkändes av regionstyrelsen. Resultatet visar på ett överskott på drygt 20 miljoner kronor.

 

Läkarutbildningen får bredare regional bas

(Ärende 6) Läkarutbildningen i Västra Götaland få fler platser. Det innebär att fler sjukhus än Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) får ta emot läkarstudenter. En sådan utveckling är positiv, anser Västra Götalandsregionen.

Läs mer i pressmeddelandet 

 

Medel för IS/IT-styrmodell och kollektivtrafiknämnd godkändes

(Ärende 7) Den 24 januari godkände regionstyrelsen detaljbudgeten för regionfullmäktige, regionstyrelsen och arkivnämnd för 2012. Regiondirektören gavs i uppdrag att återkomma med förslag på särskild finansiering av Västra Götalandsregionens nya IS/IT-styrmodell samt för kollektivtrafiknämnden.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna finansieringen av den nya IS/IT-styrmodellen om 30 miljoner genom medel från moderförvaltningen. Styrelsen godkände också finansieringen av kollektivtrafiknämndens tjänstemannaorganisation om 10 miljoner kronor med medel från moderförvaltningen.

 

Tidplan för årliga aktiviteter kring budget och bokslut

(Ärende 9) Arbetet med budget, uppföljningsrapporter, bokslut och redovisning pågår under hela året. Regionstyrelsen godkände vid sitt sammanträde en årskalender för detta arbete.

 

Västra Götalandsregionen medverkar i Almedalen 2012

(Ärende 10) Regionstyrelsens beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2011 att Västra Götalandsregionen ska medverka vid Almedalsveckan 2012. I år kommer Västra Götalandsregionen tydligare än tidigare att vara en del i en västsvensk arena tillsammans med Västsvenska handelskammaren, Göteborgs universitet, Chalmers samt Business Region Göteborg.

Fem punkter, som ses som styrkeområden för Västsverige, ska lyftas fram på den västsvenska arenan:
• Hållbar stadsutveckling
• Biomassa och kemi
• Hållbara transporsystem
• Marina och maritima system
• Life science

Under tisdagens sammanträde tog regionstyrelsen beslutet att anslå maximalt 450 000 kronor för regiongemensamma insatser under Almedalsveckan 2012. Nämnder och styrelser som ansvara för seminarier står själva för de kostnader det medför.

 

IT-Sourcingstrategi för Västra Götalandsregionen

(Ärende 11) Inom Västra Götalandsregionen pågår ett omfattande arbete med en översyn av IT-verksamheten. Som en del i arbetet har regionstyrelsen nu antagit en IT-sourcingstrategi för Västra Götalandsregionen. IT-sourcing handlar om att hitta rätt IT-leverantörer, både interna och externa, till Västra Götalandsregionens verksamheter.

Hämta IT-Sourcingstrategin

 

Rutiner för revisionsrapporter

(Ärende 12) Regionstyrelsen har fastslagit nya rutiner för hur revisionsrapporter som lämnas till styrelsen ska hanteras. I de nya rutinerna står det bland annat att inkomna revisionsrapporter omedelbart ska anmälas till styrelsen och att regiondirektören ska utse en ansvarig tjänsteman för beredning. Dessutom ska ett tjänsteutlåtande med förslag till åtgärder tas fram och beredas och den sammanlagda tiden från anmälan till svar bör inte överstiga sex månader.

 

Revisorer föreslår bättre uppföljning

(Ärende 13) En granskning av regionstyrelsens uppsyningsplikt visar att styrelsen kan bli bättre på att följa upp hur regionens nämnder och styrelser genomför sina uppdrag. I rapporten föreslår revisorerna att den politiska ansvars- och rollfördelning blir tydligare samt att samordning och uppföljning av uppdragen kan förbättras.

Regionstyrelsen beslutade att överlämna revisorernas förslag till arbetet med den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Styrelsen beslutade också att regiondirektören ska ta med revisorernas förslag när regionkansliets organisation nu ses över. Regiondirektören ska särskilt se till behovet av en controllerfunktion som är knuten till styrelsens uppsyningsplikt.

Granskningen av regionstyrelsens uppsyningsplikt är gjord av revisionsföretaget pwc på uppdrag av regionstyrelsens internrevisorer.

 

Ingen förnyad prövning av ersättningar till pensionärsråden

(Ärende 14) Pensionärsrådet i Norra Bohuslän vill att regionstyrelsen prövar frågan om ersättningar till pensionärsrådens representanter en gång till. Regionstyrelsen beslutade att besvara pensionärsrådet med att hänvisa till tidigare beslut i regionstyrelsen och arvodesberedningen. I korthet innebär besluten att det bara är tjänstgörande representanter i pensionärsråden som ska få arvoden och ersättningar och det sker utifrån samma villkor som för Västra Götalandsregionens förtroendevalda i styrelser och nämnder.

 

Ny vårdcentral i Torslanda

(Ärende 15) Feelgood Primärvård AB har ansökt om att få bedriva Vårdcentralen Feelgood i Torslanda, Göteborg. Regionstyrelsen godkände ansökan i enlighet med VG Primärvård.

 

Regionen positiv till betänkandet Olagligt statsstöd

(Ärende 16) Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig över näringsdepartementets betänkande ”Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)” enligt regionkansliets förslag.

Västra Götalandsregionen instämmer med betänkandet som helhet. Regionen anser dock i yttrandet bland annat att möjligheten till laglighetsprövning av beslut rörande statligt stöd bör tas bort och att ett företags revisor endast översiktligt ska granska om en öppen redovisning och en separat redovisning har fullgjorts i enlighet med lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Västra Götalandsregionen föreslår även att det inte införs något generellt undantag från självkostnadsprincipen.

 

Yttrande över EU-direktiv om tilldelning av koncessioner

(Ärende 20:1) Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över Europaparlamentets och Europarådets direktiv om tilldelning av koncessioner enligt regionkansliets förslag.

I yttrandet framför Västra Götalandsregionen bland annat att regionen tillstyrker förslaget om reglering av tjänstekoncessioner men anser att regelverket är alltför detaljerat. Vidare förordar regionen en ny lagstiftning som bygger på gällande bestämmelser för koncessioner för byggentreprenader. Västra Götalandsregionen anser även att det är svårt att bedöma vilka konsekvenser direktivet får i förhållande till lagen (2008:69) om valfrihetssystem (LOV) som gäller vid införande av valfrihetssystem.

 

Ärende utgick

Ärende 8 om en förfrågan från Västfastigheters konstenhet om att få ytterligare knappt nio miljoner kronor till konstnärlig utsmyckning under 2011 utgick från dagordningen.

Läs mer

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m