Regionstyrelsens beslut den 24 april

Under regionstyrelsens sammanträde på tisdagen i Vänersborg togs beslut om bland annat om investeringar i NU-sjukvården och vid Tvätteriet i Alingsås. Dessutom beslutade styrelsen om att sända Västra Götalandsregionens miljöredovisning för 2011 vidare till regionfullmäktige.

Fullmäktigeärenden

Reviderad tidningslista för fullmäktigeannonser

(Ärende 1) Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om att annonsera inför fullmäktiges sammanträden i sammanlagt 21 tidningar i Västra Götaland. Annonseringen ska nå minst 60 procent av hushållen i respektive kommun. För att uppfylla kraven behöver tidningen komma ut minst en dag i veckan och vara av dagstidningskaraktär.

Komplett lista över vilka tidningar som föreslås finns i handlingarna

Förändrat arvodet till ersättare i regionstyrelsen föreslås

(Ärende 2) Ersättarna i regionstyrelsen har fått utökade arbetsuppgifter. Därför föreslår arvodesberedningen att regionfullmäktige beslutar att höja ersättarnas arvode från dagens 15 procent av heltid till 20 procent. Regionstyrelsen överlämnar förslaget till fullmäktige utan eget ställningstagande.

Miljöredovisning 2011

(Ärende 4) Västra Götalandsregionens miljöredovisning för 2011 är klar. Rapporten visar att regionens verksamheter gjort flera förbättringar det gångna året men samtidigt att resultaten kan förbättras ytterligare inom flera områden.

– Som stor aktör och arbetsgivare har vi ett stort ansvar för miljöutvecklingen i Västra Götaland. Vi vill vara en föregångare när det gäller att minska vår negativa miljöpåverkan säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Styrelsen beslutade även att ge miljömnämnden i uppdrag att öka takten för införandet av miljöledningssystemet i Västra Götalandsregionens verksamheter så att 95 procent av verksamheterna omfattas av systemet vid utgången av 2013.

Styrelsen beslutade vidare att regiondirektören får uppdraget att följa upp hur verksamheterna arbetar med Västra Götalandsregionens resepolicy.

Läs mer i pressmeddelandet

Regiongemensam medarbetarenkät

(Ärende 5) Alla medarbetare inom Västra Götalandsregionen ska ges möjlighet att medverka i en regionövergripande medarbetarenkät, det föreslår Gunilla Levén (M) i en motion. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att styrelsen får i uppdrag att utforma en enkät som kan genomföras under 2013.

 

Styrelseärenden

Begäran om användning av eget kapital avslogs

(Ärende 6) Regionstyrelsen avslog begäran från tre nämnder och styrelser om att få använda det egna kapitalet. Hälso- och sjukvårdsutskottet hade begärt att få använda 34 miljoner till HPV-vaccin och rättspsykiatri, tandvårdsstyrelsen 8,9 miljoner kronor till vidareutbildning med mera och Angereds Närsjukhus hade begärt 2,5 miljoner kronor till ombyggnation av lokaler.

Pengar till nytt grishus vid Nuntorp

(Ärende 7) Nuntorps naturbruksskola får ett nytt grishus efter att regionstyrelsen godkänt nybyggnationen. Styrelsen har tidigare klassat bygget som en strategisk investering och tillfört sju miljoner kronor i investeringsplanen för 2012-2014. Nu skjuter regionstyrelsen till ytterligare sju miljoner, totalt 14 miljoner kronor, för att naturbruksgymnasiet ska få ett nytt grishus. Dessutom beviljades naturbruksstyrelsen finansiering av hälften av den ökade hyreskostnaden för marken.

Investeringar vid NU-sjukvården och Tvätteriet i Alingsås

(Ärende 8 & 9) Regionstyrelsen beslutade om nya investeringar vid Tvätteriet i Alingsås och inom NU-sjukvården.

Tvätteriet får installera en ny ångpanna för 25,5 miljoner kronor. Ångpannan hanterar icke fossila bränslen och syftet med investeringen är att få ner energikostnaderna och på sikt uppnå Västra Götalandsregionens mål om att vara fri från fossila bränslen år 2020.

NU-sjukvården får 22 miljoner kronor till teknikinvestering för att införa IP-telefoni.

Regionstyrelsens beslut har fattats inom den så kallade kompletterande investeringsmodellen. Modellen innebär att styrelsen kan fatta beslut om investeringar utanför fullmäktiges investeringsbudget om investeringen är lönsam och därmed inte belastar Västra Götalandsregionens ekonomi.

Västra Götalandsregionen ska ha den mest effektiva vården

(Ärende 10) Västra Götalandsregionen ska ha den mest effektiva vården i landet. Det slås fast i det handlingsprogram för God Vård som regionstyrelsen på tisdagen ställde sig bakom.
 
God vård är ett nationellt begrepp som består av sex kvalitetsområden; säker vård, kunskapsbaserad vård, patientfokuserad vård, jämlik vård, vård i rätt tid och effektiv vård.
Handlingsprogrammet innehåller elva mätbara kvalitetsmål och 25 åtgärder. För 2012 och 2013 gäller bland annat:

  • Vårdskador i hälso- och sjukvården ska minska i omfattning. Andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner ska minskas till högst åtta procent. Vid den senaste mätningen låg siffran på 9,1 procent.
  • Alla patienter ska få ett respektfullt och individuellt bemötande.
  • Hälso- och sjukvården i regionen ska vara lättillgänglig och köfri.
  • Västra Götalandsregionen ska ha den mest effektiva vården i landet.
  • Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen 1177 ska besvaras inom tre minuter.

Regionstyrelsen beslutade att ge utförarstyrelserna i uppdrag att uppnå målen senast under 2013 och att hälso- och sjukvårdsnämnderna arbetar in åtgärderna i kommande vårdöverenskommelser och avtal.

Ny vårdenhet på Tjörn

(Ärende 11) Backa Läkarhusgruppen AB har ansökt om att få bedriva vårdverksamhet, enligt VG Primärvård, vid Almöns läkarhus på Tjörn. Regionstyrelsen godkände ansökan.

Plan tas fram över beställning av specialisttandvård

(Ärende 12) Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till hur den regionfinansierade specialisttandvården kan beställas på bästa sätt.
Beslutet togs med bakgrund av ett beslut i regionfullmäktige som säger att beställningar till Folktandvården ska samordnas. I dag ges beställningar från hälso- och sjukvårdsnämnderna, regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Årsredovisning för gåvor och stiftelser klar

(Ärende 13) Regionstyrelsen godkände årsredovisning 2011 för stiftelser med anknuten förvaltning. Förvaltningen innefattar 90 stiftelser och 15 gåvor och det sammanlagda värdet uppgår till 366 miljoner kronor. Stiftelserna delar ut avkastning på kapitalet i enlighet med grundarens önskan. Under 2011 har 8,1 miljoner kronor delats ut.

Strålskyddsbokslut för 2011

(Ärende 14) Västra Götalandsregionens strålskyddsgrupp, VGR SG, ska årligen sammanställa ett strålskyddsbokslut. Under 2011 har bland annat en webbplats upprättas för Västra Götalandsregionens strålsäkerhetsarbete. Regionstyrelsen noterade informationen.

Mer information om strålsäkerhet i Västra Götalandsregionen.

Internationell handlingsplan antagen

(Ärende 15) Regionstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för Västra Götalandsregionens internationella arbete. I handlingsplanen står bland annat att Västra Götalandsregionens Brysselkontor ska stärka och förtydliga regionens roll i Bryssel, bland annat genom att bevaka och påverka EU-politiken på prioriterade områden.

Dessutom ska Västra Götalandsregionen arbeta för att utveckla det redan omfattande samarbetet med Norge och Danmark samt verka för större europeiskt engagemang i Nordsjöfrågor och ett aktivt deltagande i Östersjösamarbetet.

Förutom arbetet inom Europa ska Västra Götalandsregionen arbeta för att öka kunskapen om länder som har stor påverkan på utvecklingen i Västra Götaland, i första hand Kina, Indien och USA. Dessutom ska Västra Götalandsregionen samarbeta med aktörer i Västra Götaland för att stärka utbytet med viktiga marknader.

Läs hela handlingsplanen i handlingarna

Yttrande om samarbete inom e-hälsoområdet

(Ärende 16) Västra Götalandsregionen ställer sig positiv till en för landsting/regioner och kommuner gemensam handlingsplan för e-hälsa.
I ett yttrande till Sveriges kommuner och landsting (SKL) över remissen Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet ställer sig Västra Götalandsregionen positiv till förslaget om en fortsatt gemensam handlingsplan. Västra Götalandsregionen ser dock ett antal områden som måste konkretiseras. Bland annat behöver både den politiska styrningen och tjänstemannastyrningen över det gemensamma arbetet göras tydligare. Dessutom bör handlingsplanen för att uppnå den gemensamma målbilden kompletteras och förtydligas när det gäller ett gemensamt regelverk för informationssäkerheten inom vård och omsorg. Västra Götalandsregionen anser vidare att det behövs tydliga regelverk och en stark gemensam ledning för e-hälsoutvecklingen så att det blir möjligt för ett mindre antal huvudmän att gå före med utvecklingsprojekt med en gemensam inriktning.

Yttrande om Västlänken

(Ärende 17) Trafikverket vill att regeringen prövar om Västlänken ska få byggas med hänsyn till miljöbalken eftersom projektet är så omfattande och kan påverka riksintressen i området. Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över prövningen. Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig över tillåtligheten enligt Beredningen för hållbar utvecklings förslag.

I yttrandet anser Västra Götalandsregionen bland annat att järnvägen har en avgörande betydelse för om länet även framöver ska vara en viktig industriregion och kunna fortsätta utvecklas som nationell och nordisk transportregion och växa som arbetsmarknad. Göteborg är navet i det västsvenska järnvägssystemet och idag är kapaciteten hårt ansträngd samtidigt som behovet av ytterligare tågtrafik växer kraftigt. Även om det är svårt att visa på den samhällsekonomiska lönsamheten anser Västra Götalandsregionen att Västlänken är nödvändig och kommer att ge stor samhällsnytta under många år.

 

Återremitterade ärende

Ärende 3, Förslag om inrättande av tillfällig beredning om medborgardialog och demokratiarbete återremitterades.

Läs mer

uiqt|wB&rwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m