Regionstyrelsens beslut den 8 mars

Regionstyrelsen sammanträdde den 8 mars i residenset i Vänersborg. Vid mötet fattade regionstyrelsens 15 ledamöter elva beslut om bland annat miljöpolitiskt program, destruktionsanläggningar för lustgas, extra kommunikationsinsatser i samband med regionvalet och ett yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan.

 

Fullmäktigeärenden

Regionstyrelsens beslut i fullmäktigeärenden är rekommendationer till beslut i regionfullmäktige där det slutgiltiga beslutet fattas.

Miljöpolitiskt program samlar miljömålen för Västra Götalandsregionen

2020 är Västra Götalandsregionen inte längre beroende av fossil energi. Det är ett av flera miljömål för Västra Götalandsregionens miljöarbete på både kort och lång sikt. Alla målen har nu samlats i ett miljöpolitiskt program för det interna miljöarbetet under 2011-2013.

I det miljöpolitiska programmet finns förslag till åtgärder som ska genomföras de kommande tre åren. Programmet ska göra regionens interna miljöarbete tydligare för verksamheterna och lyfta fram de mål och strategier som finns beslutade.

Regionstyrelsen beslutade i ett förslag till regionfullmäktige att det miljöpolitiska programmet för 2011-2013 fastställs och att berörda nämnder, styrelser och bolag ska genomföra de uppdrag som ges i det miljöpolitiska programmet.

Motion om nattstopp för kollektivtrafiken återremitterad

Monica Selin (KD) föreslår i en motion att Västtrafik ökar säkerheten för ensamma resenärer genom att införa så kallade nattstopp. Nattstopp innebär att en ensam resenär nattetid själv får bestämma var bussen ska stanna längs färdvägen.

Regionstyrelsen beslutade att återremittera motionen för ytterligare utredning.

Motion förstudie om Kinnekullebanan bifallen

I en motion till fullmäktige föreslår vänsterpartisterna Sören Kviberg och Claes-Göran Borg att regionstyrelsen ska ta initiativ till en förstudie om att rusta upp och elektrifiera Kinnekullebanan.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen ska bifallas.

Styrelseärenden

Styrelseärendena är de ärenden som regionstyrelsen har regionfullmäktiges mandat att själva fatta beslut om.

Regionen planerar destruktionsanläggningar för lustgas

Utsläppen av lustgas ska minska med 25 procent till år 2013. Det har miljönämnden föreslagit det miljöpolitiska programmet för 2011-2013. Utsläppen av lustgas är vårdens enskilt största klimatpåverkande utsläpp. Gasen tillhör växthusgaserna och dess påverkan på miljön är nära 300 gånger starkare än koldioxid. Lustgas är också den gas som påverkar ozonet i atmosfären mest. Ett sätt att minska utsläppen är att installera destruktionsanläggningar på sjukhusen som samlar in och neutraliserar lustgas. 

För att minska utsläppen av lustgas beslutade regionstyrelsen att de fem föreslagna destruktionsanläggningarna vid regionens sjukhus ska tas med i budgetarbetet och prioriteringarna för 2012 – 2014. Investeringarna beräknas kosta 20 miljoner kronor. 

Arbetet med en politikerportal Västra Götalandsregionens förtroendevalda ska fortsätta

Regionfullmäktige beslutade i april 2010 att regionstyrelsen skulle fortsätta arbetet med att utveckla en webbportal för Västra Götalandsregionens förtroendevalda. Regionkansliet har lagt fram en nulägesrapport om arbetet som hittills resulterat i en webbsida som är riktad till de förtroendevalda och som publicerades den 21 februari.

Regionstyrelsen beslutade att arbetet med politikerportalen ska fortsätta och att regiondirektören ska vidta nödvändiga åtgärder för att fullmäktigeuppdraget ska slutföras. Styrelsen föreslår bland annat att handlingar ska kunna erbjudas digitalt, att ett förfrågningsunderlag ska tas fram för en upphandling av en politikerportal och att ett förslag ska tas fram på vilka nämnder och styrelser som ska kunna förse sina politiker med digitala läsplattor.

http://www.vgregion.se/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/fortroendevald/

Extra kommunikationsinsatser inför regionvalet

Valdeltagandet vid det kommande regionvalet den 15 maj förväntas bli lägre än vid ordinarie val då regionvalet genomförs tillsammans med riksdags- och kommunalvalen. För att få ett så högt deltagande som möjligt vill Västra Götalandsregionen på olika sätt sprida information om valet den 15 maj och öka kunskapen om vilka frågor som den som röstar kan påverka.

Regionkansliet har föreslagit att Västra Götalandsregionen får möjlighet att informera allmänheten med extra kommunikationsinsatser för 2,6 miljoner kronor. Insatserna omfattar ett extra nummer av Regionmagasinet som distribueras till samtliga hushåll i Västra Götaland, informationsfilmer i TV4 samt en mindre trycksak.

Regionstyrelsen beslutade enligt förslaget att anslå 2,6 miljoner kronor till extra kommunikationsinsatser inför regionvalet.

Yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan 2012 – 2014

Kollektivtrafiken står inför stora förändringar med omfattande satsningar och utbyggnad de kommande åren. Satsningarna nämns i Västtrafiks verksamhetsplan för åren 2012 – 2014. Målet är att kollektivtrafikens marknadsandel gentemot bilen ska öka.

Västra Götalandsregionen, som enligt planerna blir ensam ägare till Västtrafik 2012, har i ett yttrande kommenterat verksamhetsplanen för 2012 – 2014. I yttrandet anser regionen bland annat:
• Att överflyttningen av resurser från biltrafik till kollektivtrafiken måste bli tydlig när trängselskatten införs och att kollektivtrafiken måste bli ett verkligt alternativ till bilen.
• Att information till resenärerna i realtid bör prioriteras eftersom god information är en viktig faktor som ökar kundernas nöjdhet med kollektivtrafiken.
• Att det krävs ytterligare åtgärder för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken så att den blir tillgänglig för funktionshindrade.
• Att biogas prioriteras i Västtrafiks fordon för att minska miljöpåverkan och för att hjälpa till att skapa en lokal marknad för biogas.
• Att effektiviseringarna fortsätter och att trenden med vikande intäkter per resa bryts så att det blir möjligt med en högre utbyggnadstakt som ger mer trafik och resor för pengarna

Regionstyrelsen beslutade att yttra sig över Västtrafiks verksamhetsplan för 2012 – 2014 enligt upprättat förslag. Dessutom beslutade styrelsen att Västtrafik ska anpassa kostnaderna i verksamhetsplanen utifrån den budget som kommer att antas i september 2011.

Vid sammanträdet lades ett par tilläggsyrkanden kring verksamhetsplanen. Regionstyrelsen beslutade att den kommande kollektivtrafikmyndigheten ska ta fram ett förslag till hur trenden med vikande intäkter per resa ska kunna brytas för att möjliggöra en högre utbyggnadstakt.

Beslutet om tilläggsyrkandena avgjordes genom votering till förmån för förslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöparitet.

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för Folkpartiets förslag om att självfinansieringsgraden måste öka för att finansiera framtida satsningar.  

Yttrande över betänkandet Planering på djupet – fysisk planering av havet

I den statliga utredningen ”Planering på djupet – fysisk planering av havet” föreslås ett nytt planeringssystem för havsområden. Förslaget innebär en genomgripande förändring av Sveriges förhållningssätt till havsområden utanför skärgårdsområdet och att havsplaner utarbetas i samarbete mellan staten, länen och kustkommunerna. Enligt förslaget övertar staten ansvaret för havsplaneringen från kommunerna genom den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten. Myndighetens verksamhet startar 1 juli 2011.

Västra Götalandsregionen är positivt inställd till utredningens förslag om havsplaner för svenska havsområden. Planerna är viktiga för att styra och påverka utvecklingen i Svenska hav mot ökad hållbarhet. Västra Götalandsregionen anser vidare att sambandet mellan den kommunala och regionala nivån är en nyckelfråga eftersom utvecklingsfrågor i stor utsträckning är en kommunal och regional fråga.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen yttrar sig över betänkandet Planering på djupet – fysisk planering av havet, SOU 2010:91, enligt upprättat förslag.

200 000 kronor till en SOM-studie om regionvalet

SOM-institutet vid Göteborgs Universitet följer genom olika undersökningar och rapporter utvecklingen i Västra Götaland. Regionvalet i maj är en unik händelse i Sverige. Det ger SOM-institutet en möjlighet att undersöka medborgarnas relation till den regionala politiska nivån i Västra Götaland. 

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen bidrar med 200 000 kronor till en SOM-studie i samband med valet. Institutet ska bland annat undersöka medborgarnas kunskap, intresse och engagemang för regionvalet, vilka frågor som varit viktiga för valet av parti, vilka kanaler som varit viktiga för att öka kunskapen samt betydelsen av sociala och traditionella medier.

Regionstyrelsens beslut förutsätter att SOM-institutet finner fler finansiärer till studien så att den kan genomföras. Studien beräknas kosta totalt 500 000 kronor.

Uppdrag att inhämta uppgifter från de nationella kvalitetsregistren

Registercentrum inom regionkansliet ska bland annat ge stöd åt regionens arbete med att utveckla och säkra vårdens kvalitet. För att genomföra uppdraget behöver Registercentrum direkt tillgång till de nationella kvalitetsregistren och ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att för regionens räkning inhämta uppgifter i registren.

Regionstyrelsen beslutade att Registercentrum för Västra Götalandsregionens räkning får inhämta personuppgifter från nationella eller regionala kvalitetsregister och att de uppgifter som inhämtas ska behandlas för sådana ändamål som anges i patientdatalagen.

Regelbundna rapporter om överbeläggningar efterfrågas

Monica Selin (KD) tog som en övrig fråga vid sammanträdet upp frågan om att regionstyrelsen regelbundet ska efterfråga rapporter om överbeläggningen vid regionens sjukhus.

Reigonstyrelsen beslutade att remittera frågan till regionkansliet för beredning. 

 


Regionstyrelsen sammanträder nästa gång den 22 mars

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m