Regionstyrelsens beslut 10 december

Fullmäktigeärenden

1.Detaljbudget
Beslut: Enligt förslag. FP, KD, M deltog inte i beslutet. Reservation: C.
Regionstyrelsen antog detaljbudgeten. Regionfullmäktige fastställde i juni 2013 budget för 2014 och plan för 2015-2016. Därefter har regionstyrelsen beslutat om planeringsdirektiv. Detaljbudgeten bygger på dessa beslut och av styrelser och nämnder fastställda detaljbudgetar1. Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2014 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget. Detaljbudgeten redovisas utifrån ett övergripande koncernperspektiv.

2. Vårdval Rehabilitering inom primärvården
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen föreslår att från och med 1 september nästa år införs vårdval för rehabilitering. Då kan alla vårdcentraler, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor starta rehabiliteringsenheter. Patienterna ska sedan fritt kunna välja vilken enhet de vill gå till.
Det är innebörden i förslaget till Vårdval Rehab som regionstyrelsen idag beslutade om. Vårdvalet får en liknande utformning som det vårdval som infördes för vårdcentralerna för några år sedan. En skillnad är dock att patienterna inte behöver lista sig utan väljer sjukgymnast eller arbetsterapeut när behovet uppstår.

3. Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Strategidokumentet har utarbetats i samarbete mellan länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen genom rättighetskommitténs kansli. Strategin ersätter den tidigare länsövergripande jämställdhetsstrategin ”Balans i livet 2000-2005”, som regionfullmäktige fastställde 15-16 juni 2000.

4. Revidering av reglemente för patientnämnderna
Beslut: Enligt förslag
Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen har kommit in med begäran att regionfullmäktige föreslås anta förslag till reviderat reglemente. Enligt patientnämnderna framkom vid dialogmöten 2012/2013 med regionens budget och bokslutsberedning att beredning och beslutsgång inte var tillräckligt tydliggjorda i patientnämndernas reglemente. Detta ledde till en översyn av reglementet.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att patientnämndernas begäran behandlas i samband med översynen av samtliga nämnders reglementen inför nästa mandatperiod.

5. Säkerhetspolicy för publikt nät
Beslut: Enligt förslag
I samband med att Regionfullmäktige 2013-02-05 biföll en motion om Öppet nät i VGR gavs uppdrag till Regionkansliet att ta fram en säkerhetspolicy för öppet nätverk med värdegrund för Västra Götalandsregionen. Det förslag som läggs fram för beslut är avsett att tydliggöra Västra Götalands ståndpunkt och relevanta delar ur vår värdegrund som är tillämpliga när det ges publik åtkomst till nät i regionens lokaler.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om att anta säkerhetspolicy för publikt nätverk i VGR.

6. Yttrande över motion av Daniel Rondslätt (SD) om regional produktdefinition
Beslut: Motionen avslås.
Daniel Rondslätt (SD) har i motion från juni 2013 föreslagit en möjlighet för företag att kalla sina produkter och erbjudanden ”Regional produkt enligt VGR”, om dessa produceras i Västra Götaland eller max 15 mil utanför regionens gräns.
Regionutvecklingsnämnden konstaterar i yttrande från oktober 2013, att det är svårt att definiera ett geografiskt avstånd för lokal- eller närproducerat. Därför är det bättre att redovisa produktens geografiska ursprung, så att varje konsument själv kan ta ställning till vilket mervärde ursprunget har. Den pågående satsningen ”Smaka på Västsverige” fyller den funktionen för livsmedel.


Styrelseärenden

7. Regiongemensam produktionsstyrning
Beslut: Enligt förslag samt en ny att-sats: Att ge regiondirektören i uppdrag att i samband med delårsbokslutet i augusti 2014 återkomma med en första uppföljning av arbetet.
Varierande tillgänglighet och kvalitet mellan regionens sjukhus och den prognostiserade demografiska utvecklingen innebär utmaningar och krav, som kräver att regionens samtliga sjukhus ses som en samlad resurs. Syftet är att öka kvaliteten, förbättra tillgängligheten, ge en likvärdig och jämlik vård och att inom befintliga resurser öka volymen inom berörda diagnosområden.
Regionstyrelsen (RS) ställer sig bakom de principiella utgångspunkterna som redovisas i rapporten om regiongemensam produktionsstyrning samt ställer sig bakom inriktningen i förslagen som beskrivs i rapporten och tjänsteutlåtandet.

8. Regiongemensam styrning 2014 av tillgänglighetsuppdrag samt ortopedi och obesitas
Beslut: Enligt förslag
Sammanfattning tillänglighetssatsningar 2014: intern produktion cirkaa 120 miljoner kronor, upphandling cirka 100 miljoner kronor, Lundby, optioner, cirka 10 miljoner kronor, ortopediinsatser och obesitas cirka 193 miljoner kronor.
Regionstyrelsen (RS) fastställer förlaget om ny finansieringsmodell för viss ortopediverksamhet, obesitas och interna regionala tillgänglighetsuppdrag. RS tillstyrker, utöver tillgänglighetssatsningar i form av köpt av vård från externa vårdgivare, utökad intern produktion enlig föreslagna volymer samt tillstyrker föreslagen upphandling utan volym. RS bemyndigar regiondirektören att under 2014, använda de ofördelade 120 miljoner kronor för ytterligare tillgänglighetssatsningar och återrapportera detta till RS. RS uppdrar åt regiondirektören att verkställa beslutet samt fortlöpande rapportera till RS.

9. Förslag om godkännande av avtal för perioden 2014-2016 (Block 2) om fortsatt genomförande av Västsvenska paketet
Beslut: Enligt förslag
Nu behövs ett avtal som reglerar genomförandet av det Västsvenska paketet under de närmaste åren, kallat Block 2. Iförslaget ingår ett färdigställande av åtgärder som inrymts i Block 1 men av olika anledningar förskjutits i tiden samt projekt som genomförs eller påbörjas under perioden 2014-2016.
Regionstyrelsen godkänner förslaget.

10. Begäran från Frölunda Specialistsjukhus om att få använda eget kapital
Beslut: Enligt förslag
Styrelsen för Frölunda Specialistsjukhus begär att få använda en miljon kronor av eget kapital för att täcka kostnader för nödvändiga upprustningar av sjukhusets lokaler. Dessa kostnader avser riktade insatser av engångskaraktör för ett tydligt ändamål.
Regionstyrelsen beslutar att Frölunda Specialistsjukhus inte får tillåtelse att utnyttja eget kapital på 1 miljon kronor 2013.

11. Begäran från Göteborgs botaniska trädgård om utökat ekonomiskt utrymme 2013
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen beslutade att avslå begäran om ökat ekonomiskt utrymme från Göteborgs botaniska trädgård. Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård har ansökt om utökat ekonomiskt utrymme om 600 000 kronor för 2013, detta för att täcka ett prognostiserat underskott.

12. Åtgärdsplan inom servicenämnden med anledning av prognostiserat underskott 2013
Beslut: Enligt förslag
Servicenämnden finansieras 2013 med 8,6 miljoner kronor för hjälpmedel och 3 miljoner kronor för kostnader i samband med projektet material i vården. Finansieringen sker från moderförvaltningen.

13. Mottagande av testamente
Beslut: Enligt förslag
Västra Götalandsregionen tar emot donationsmedel enligt Dennis Spiik testamente enligt Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut. Gåvan placeras i ”Gåvan diverse fonder till barnsjukhuset Östra”. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genom officiellt anbudsförfarande sälja bostadsrätten, Riksbyggen Göteborgshus nr 16, lägenhet nr 13 och att medlen från försäljningen överförs till ”Gåvan diverse fonder till barnsjukhuset Östra”.

14. Tomställda lokaler kompletterande avsättning
Beslut: Enligt förslag
Regionkansliets ekonomiavdelning har berett ärendet och gör samma bedömning som tidigare att kostnadsansvaret för de tomställda lokalerna ligger hos regionstyrelsen (RS).
Regionstyrelsen avsätter 3 500 000 för tomställda lokaler, medlen disponeras ur regionstyrelsens oförutsedda medel.

15. Nationell upphandling av ambulansflyg
Beslut: Enligt förslag
Regionstyrelsen (RS) godkänner avtal om samverkan rörande upphandlade tjänster avseende flygambulans.  RS ordförande får i uppdrag att för Västra Götalandsregionens del underteckna avtalet samt att teckna fullmakt avseende uppdrag för genomförande av upphandling av luftburen ambulanssjukvård med flygplan. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till RS med förslag till förvaltning av samverkansavtalet samt förslag till hur kostnader för avtalet ska hanteras.

16. Förslag till utredningsuppdrag för att fullgöra regionfullmäktiges uppdrag om samordnande åtgärder kring föreningsbidrag
Beslut: Enligt förslag
Analysera erfarenheterna från hittillsvarande arbete. Undersöka hur andra regioner/landsting och några kommuner arbetar med samordnande åtgärder kring föreningsbidrag. Utifrån resultatet av analysen och utredningen föreslå åtgärder för att göra det enkelt för föreningslivet i regionen att samtala med och söka medel från VGR. Om detta bäst görs genom gemensamt regelverk eller genom en gemensam portal får utredningen visa. Representanter från berörda förvaltningar ska delta i arbetet.

17. Regional katastrofmedicinsk plan för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
I december 2011 antog RS en regional medicinsk katastrofplan för hälso- och sjukvården i regionen. Denna plan har nu reviderats och anpassats till nya förutsättningar och är ett komplement till regionens krishanteringsplan och skall ligga till grund för sjukvårdsinrättningarnas lokala katastrofmedicinska planer. RS godkänner reviderad regional katastrofmedicinska beredskapsplan för VGR att gälla från och med 1 januari 2014.

18. Epidemiberedskapsplan för Västra Götalandsregionen
Beslut: Enligt förslag
I mars 2007 antog RS en epidemiplan för hälso- och sjukvården.  Denna plan har nu reviderats och anpassats till nya förutsättningar och är ett komplement till regionens krishanteringsplan och skall ligga till grund för sjukvårdsinrättningarnas lokala epidemiberedskapsplaner. RS godkänner reviderad epidemiberedskapsplan för VGR att gälla från och med 1 januari 2014.

19. Beslut om Centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister, Riksfot
Beslut: Enligt förslag
Eftersom Riksfot är ett nationellt register – med syfte att öka kvalitén på fotkirurgin - kommer det med nödvändighet vara så att endast ett fåtal personer kommer att ha anknytning till den ort där registercentret är beläget. Det är lämpligt att VGR tar på sig centralt personuppgiftsansvar för kvalitetsregistret.

20. Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser 2014
Beslut: Enligt förslag
Ekonomiavdelningen föreslår bemyndiganden och fullmakter avseende firmateckning för finansförvaltningen moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.
Regionstyrelsen godkänner förteckningen med namngivna personer.

21. Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010”
Beslut: Enligt förslag
Ur yttrandet: RUFS 2010 pekar ut angelägna frågor för en regions utveckling. Innehållsmässigt finns många beröringspunkter med Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling – VG2020. Samstämmigheten ger förutsättningar för ett utvecklat samarbete mellan Stockholmsregionen och Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen uppfattar samtidigt att det finns ett behov av ett utvecklat
resonemang och förslag på strategier för hur Stockholmsregionen ska bli en mer aktiv partner
och resurs för tillväxt och utveckling i hela landet. Och kring hur Stockholmsregionen kan
stärkas genom en utvecklad samverkan med t.ex. de andra storstadsregionerna.
Dagens fokus på att vara mest attraktiv i Europa ser ut att ha bidragit till att övriga Sverige
knappt berörs eller framstår som särskilt intressant.
Länk till utredningen: http://www.tmr.sll.se/rufs2010/uppfoljning/Aktualitetsbedomning-2013/

22. Yttrande över ”Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning”
Beslut: Enligt förslag
Ur yttrandet: Västra Götalandsregionen (VGR)  välkomnar lagstiftning och regelverk som leder till och underlättar långsiktig och hållbar förvaltning av kust- och havsområden och ser därför positivt på det förslag som lagts fram av EU-kommissionen. VGR vill understryka den viktiga roll som regionerna har i framtagandet och genomförandet av planer och förvaltning för kust- och havsområden. Maritima intressen och aktörer i Västra Götaland utarbetade redan 2008 en regional maritim strategi under ledning av VGR.

23. Yttrande över ”Hushållning med havsområden”
Beslut: Enligt förslag
Ur yttrandet: Västra Götalandsregionen (VGR) anser att havsplanerna även måste involvera aktörer som ansvarar för maritima utvecklingsaktiviteter. VGR vill betona betydelsen av att den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret i länet ges ett uttalat utrymme i den dialog som bör prägla framtagandet av underlag för havsplanerna. Erfarenheten från Västra Götaland visar att bred medverkan i denna dialog leder till positiva bidrag på flera områden.
VGR vill även understryka kopplingen mellan framtagandet av en nationell maritim strategi och havsplaneringen.

uiqt|wB&riv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{mriv5%x5v%yuivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m