Revisorer

Revisorerna har regionfullmäktiges uppdrag att kontrollera att regionstyrelsen liksom regionens övriga nämnder och bolag verkställer de uppdrag fullmäktige beslutat om.

Att vara revisor i regionen är ett förtroendeuppdrag, där varje enskild revisor självständigt utför sitt uppdrag i förhållande till övriga revisorer.

Revisorskollegiet bildar ingen nämnd. Revisorskollegiet skiljer sig från en nämnd på så vis att var och en av ledamöterna svarar för sin egen förvaltning. I en nämnd däremot tas kollektiva beslut eller majoritetsbeslut. En enskild revisor kan därför lämna egen revisionsberättelse eller notera sin avvikande mening i en gemensam berättelse. Detta skulle alltså kunna innebära att mer än en revisionsberättelse lämnas till regionfullmäktige.

Revisorernas ordförande brukar väljas från den politiska oppositionen till skillnad från nämnderna, där ordföranden representerar majoriteten. Revisorskollegiet har fyra till sex protokollförda sammanträden varje år.

De förtroendevalda revisorerna skall vara både formellt och sakligt oberoende i förhållande till dem de är satta att granska.

Formellt markeras oberoendet av

  • kommunallagens föreskrifter om jäv
  • god revisionssed
  • egen förvaltning
  • att revisorernas budgetäskanden behandlas av ett särskilt beredningsorgan
  • sakligt skall oberoendet märkas av att revisorerna utför sitt uppdrag opartiskt och med objektivitet

Revisorerna är indelade i tre arbetsgrupper efter lika många granskningsområden. 

De tre områdena är:

  • sjukhusen
  • primärvård
  • övrig verksamhet

Grupperna sammanträder normalt en gång per månad.

 

Revisionsuppdrag i bolag och stiftelser

I regionens bolag utses dels förtroendevald revisor, även kallad lekmannarevisor, dels auktoriserad revisor. Lekmannarevisorn granskar bolaget utifrån det kommunalrättsliga perspektivet. Företagets verksamhet utvärderas alltså mot bakgrund av regionens ändamål. Den auktoriserade revisorn granskar bolagets verksamhet utifrån aktiebolagslagens krav.

 

 

Revisorernas adress:

Revisorerna
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
462 80 VÄNERSBORG

 

uiqt|wBuizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muizqi5m5v%y{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m