Politisk ordlista

Ordlistan förklarar politiska termer som kan förekomma i handlingar och under politiska möten i Västra Götalandsregionen.
Nämnder används genomgående i ordlistan för alla politiska församlingar, vare sig det är nämnder, styrelser, kommittéer eller utskott.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Acklamation
Beslut som fattas genom muntligt bifall.

Ajournera (ajournering)
Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Allmän handling
En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda.

Arvode
Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt arbete.

Avslå (avslag)
Säga nej till det som föreslås i ett ärende.

B

Bereda
Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut.

Bifalla (bifall)
Godkänna eller bevilja.

Bordlägga (bordläggning)
Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

C

D

Dagordning
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Delegera (delegering)
Överlåta rätten att fatta beslut till någon annan.

Diarium
Fortlöpande förteckning över allmänna handlingar hos en myndighet.

E

Ersättare
Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. En ersättare kallas även för suppleant.

Tillbaka upp på sidan

F

Fråga
Fråga som en ledamot i regionfullmäktige ställer till ordförande i en nämnd eller styrelse. Bara den som frågar och den som svarar får delta i debatten om frågan

Föredragande
Den som presenterar ett ärende för en nämnd.

Föredragningslista
Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas dagordning eller ärendelista.

Förtroendevald
En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel fullmäktige eller nämnd, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling.

Förvaltning
Vid en förvaltning arbetar tjänstemän med att bland annat ta fram underlag till regionfullmäktige och nämnder samt verkställa de politiska besluten. Förvaltningen är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

G

H

Handling
Handlingar för politiska beslut är en sammanställning över de dokument som behövs vid ett politiskt möte.Termen handling kan även betyda dokument i pappersform eller digital form. En handling kan bestå av text, bild eller ljud.

Handläggare
Tjänsteman som bereder och presenterar ett ärende och formulerar förslag till beslut.

Hemställa (hemställan)
Ålderdomligt uttryck för att formellt begära något. 

I

Inkommen
En handling är inkommen – och därmed allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.

Interpellation
Fråga från ledamot i regionfullmäktige till ordförande i en nämnd eller styrelse för muntligt och skriftligt svar. Alla ledamöter får delta i debatten om en interpellation. 

J

Justera (justering)
Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna. Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som väljs vid varje sammanträde.

Jäv (jävig)
Det kan uppstå jäv om ett ärende kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för en tjänsteman eller ledamot, för egen del eller för någon närstående. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

K

Kallelse
Inbjudan med information om tid och plats för ett möte.

Kungörelse
Offentligt meddelande, tillkännagivande.

Tillbaka upp på sidan

L

Ledamot
Vald ordinarie representant i till exempel regionfullmäktige eller nämnd.

M

Majoritet
Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 procent av ledamöterna (eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i regionfullmäktige 

N

Nominera (nominering)
Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Nämnd
En nämnd inom Västra Götalandsregionen består av ledamöter som är utsedda av regionfullmäktige. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. En nämnd kan även kallas styrelse eller kommitté. 

O

Offentlighetsprincipen
Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Opposition
Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet.

P

Presidium
Ordförande och en eller flera vice ordförande i regionfullmäktige eller en nämnd.

Proposition
Formellt förslag till beslut vid omröstning. Proposition är ett annat ord för förslag.

Propositionsordning
Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Protokoll
Skriftlig redogörelse för vad som sker under ett sammanträde. Av protokollet ska framgå vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som behandlas och vilka som deltog i besluten.

Protokollsanteckning
En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i ett beslut eller att man vill förklara sin ståndpunkt

Promemoria (pm)
En kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv. 

Q

R

Remiss
Ett ärende skickas på remiss för att nämnder eller andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Reservation
En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut, muntlig eller skriftlig för att markera att ledamoten ogillar beslutet.

Tillbaka upp på sidan

S

Sekretess

Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.

Skrivelse

Brev till exempelvis annan myndighet med redovisning av åtgärder eller uppfattning.

Styrelse
Se nämnd

Suppleant
Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. En suppleant kallas även för ersättare.

Särskilt yttrande
Se protokollsanteckning 

T

Tilläggsyrkande
Tillägg till beslutsförslag.

Tjänsteutlåtande
Dokument med bakgrundsinformation och förslag till beslut, framtaget av förvaltningen.

Tjänsteman
En person som är anställd på förvaltningen för att till exempel ta fram underlag till regionfullmäktige eller nämnderna och verkställa de politiska besluten.

U

Upprättad handling
En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

Utskott
En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i nämnden

V

Votera (votering)
Rösta om något.

W

X

Y

Yttrande
Skrivelse med synpunkter i ett ärende, till exempel yttrande över en statlig utredning.

Z

Å

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Ä

Ärende
Sakfråga som regionfullmäktige eller en nämnd ska behandla.

Ärendelista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller dagordning.

Ö

uiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m