2014-02-11 Regionfullmäktige

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar
 • 12.00 - 13.00 Lunch
 • 13.00 Informationsärende: Rapport om analys av beställarstyrningen av hälso- och sjukvården
 • Förhandlingarna återupptas efter informationsärendet och fortsätter tills alla punkter på dagordningen avhandlats.

Ärende/dagordning

Beslut mm

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 
1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige  

2. Frågestund

 • Fråga från Anders G Högmark (M) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om att personalen inom sjukvården avsätter allt mindre tid för patientrelaterat arbete.
 • Fråga från Kristina Jonäng (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om eventuella störningar i kollektivtrafiken på den nya Hisingsbron.
 • Fråga från Gunilla Druve Jansson (C) till regionstyrelsens/ägarutskottets ordförande Gert-Inge Andersson (S) om larm från arbetsförmedlingen om bristande tillgänglighet inom psykiatrin som fördjupar utanförskapet.
 • Fråga från Stig-Olov Tingbratt (C) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om nya upphandlingsregler.
 • Fråga från Gunilla Druve Jansson (C) till primärvårdsstyrelsens ordförande Gunilla Josefsson (S) om nedläggning av Kvänums vårdcentral.
 • Fråga från Monica Selin (KD) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om vårdplatsstrategi.
 • Fråga från Gunilla Levén (M) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V) om läkartillgången på de mindre vårdcentralerna i regionen.
 • Fråga från Birgitta Adolfsson (FP) till ordförande i styrelsen för Kungälsv sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Joakim Larsson (MP) om avtal om IVPA (I Väntan På Ambulans).
 • Fråga från Jonas Andersson (FP) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om anslaget till Kunskapscentrum för jämlik vård.
 

3. Interpellationer

 • Kristina Jonäng (C) om hur vi effektivast bidrar till att trafiksektorn
  minskar klimatutsläppen
 • Conny Brännberg (KD) om bemanningen inom psykiatrin på Skaraborgs
  Sjukhus
 • Jonas Andersson (FP) om städning i hälso- och sjukvårdens lokaler

Interpellationer och interpellationssvar

 
4. Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen
- godkännande av överskridande av budget

Beslut enligt förslag

(M), (FP) deltog ej i beslutet.

5. Vårdval Rehabilitering inom primärvården

Beslut enligt förslag

Reservation (V)

6. Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering:
Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Beslut enligt förslag
7. Revidering av reglemente för patientnämnderna Beslut enligt förslag
8. Säkerhetspolicy för publikt nät Beslut enligt förslag
9. Solenergiplan för Västra Götalandsregionen Beslut enligt förslag
10. Framställan om ett kontantlöst arbetssätt på Angereds Närsjukhus.
Revidering av Policy för fordringar och inkasso i Västra Götalandsregionen

Beslut enligt förslag

Beslutet avgjordes genom votering. (Se * nedan)
Reservation (SD) samt Monica von Martens (MP)

11. Pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik – steg 1 ”enkelhet”

Beslut enligt förslag

Avslag på tilläggsyrkande avgjordes genom votering. (Se ** nedan)

Reservation (FP) och (C) samt Yvonne Andersson (M) och Anders G Högmark (M).

12. Motion av Daniel Rondslätt (SD) om regional produktdefinition Beslut enligt förslag

13. Anmälan av inkomna motioner

 • Leif Blomqvist (S) m.fl. Kan vi exportera sötvatten?
 • Anders Fasth (KD) om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå.
 • Mariella Olsson (FP) och Kristina Garpenholm (FP) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper.
 • Daniel Andersson (FP) och Mariella Olsson (MP) om mammografi för kvinnor 75 år och äldre.
 • Marith Hesse (M) och annika Tännström (M) om inrättande av diagnostiskt centrum.
 • Gunilla Levén (M) om genomlysning av Västra Götalandsregionens internationella åtaganden.
 • Annika Tännström (M) om utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn.
 • Magnus Palmström (M) om inrättande av regionens innovationspris.
 • Birgitta Losman m. fl. (MP) om att ta pågatågseffekten till Västra Götaland.
 
14. Anmälningsärenden  
15. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val  
16. Eventuellt fortsättning interpellationer  

 

Informationsärende
Rapport om analys av beställarstyrningen av hälso- och sjukvården i
Västra Götalandsregionen, kl 13.00

Vem styr vem? Granskning av beställarstyrningen inom hälso och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

* Votering vid ärende 10
Beslutet avgjordes genom propositionsordning med votering i varge steg.
1. Frågan om bifalla/avslå att frågan avgörs vid dagens sammanträde: bifall 135, avslag 10, avstod 1.
2. Bifall/avslag till att-sats 1: bifall 141, Avslag 4, avstod 3.
3. Bifall/avslag till att-sats 2: bifall 114, avslag 33, avstod 1.

** Votering vid ärende 11
Avslaget till tilläggsyrkande från Birgitta Adolfsson (FP) om att fortsätta utreda steg 2 med ny geografimodell för införande 2016: för avslag 81, för bifall 66, avstod 1.

Kontakt

Pressfrågor kan under sammanträdet ställas till pressansvarig Niclas Samsioe på telefon 0706-98 06 35 eller mail  

Ordlista

Bordlägga -  Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde 
Enkel fråga -  Fråga i fullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar 
Ersättare -  Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant 
Interpellation -  Fråga som ställs i fullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skiftligt svar 
Justering -  Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras 
Ledamot -  Medlem i regionfullmäktige
Motion -  Skriftligt förslag från en eller fler ledamöter 
Presidium -  En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning 
Propositionsordning -  Är ett av ordföranden framställt förslag till beslutsordning vid omröstning
Reservation -  Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande 
Votering -  Omröstning 
Återremiss -  Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Fler ordförklaringar

uiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m