2014-04-15 Regionfullmäktige

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar
 • 12.00 - 13.00 Lunch
 • 13.00 Utdelning av miljöstipendier 2014
 • Förhandlingarna återupptas efter informationsärendet och fortsätter tills alla punkter på dagordningen avhandlats.

Ärende/dagordning

Beslut mm

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 
1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige  

2. Frågestund

 1. Fråga från Kristina Jonäng (C) till naturbruksstyrelsens ordförande Rune Hegland (MP) om köttleveranser från ekologiska jordbruken vid Dingle naturbriuksgymnasium till Kungälv och Udedevalla Sjukhus.
 2. Fråga från Gunilla Levén (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S) om akut personalbrist inom sjukvården inför sommaren.
 3. Fråga från Linn Brandström (M) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd Östra  Skaraborg Lars-Erik Lindh (S) om ambulansen. 
 4. Fråga från Jonas Andersson (FP) till ägarutskottets ordförande Gert-Inge Andersson (S) om ersättningssystem för sjukvården.Fråga från Helena Holmberg (FP) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om SMS-kontakter mellan vårdgivare och patienter.
 5. Fråga från Gunilla Levén (M) till regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losamn (FP) om insatser för att stärka Innovationsslussen.
 6. Fråga från Cecilia Andersson (C) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helén Eliasson (S) om utvecklad IVPA ( I väntan på ambulans).
 7. Fråga från Viola Blomberg (C) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S) om psykiatrin i Fyrbodalsområdet och tillgängligheten till en tillnyktringsenhet.
 

3. Interpellationer

 • Monica Selin (KD) om behovet av ett endometrioscenter i VästraGötalandsregionen
 • Conny Brännberg (KD) om uppföljning av verksamheter/projekt som ärriktade till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
 • Helena Holmberg (FP) om regionens medarbetarenkät
 • Jonas Andersson (FP) om prioriteringar i regionens hälso- och sjukvård

Interpellationssvar

 

4. Beslut om ansvarsfrihet - Revisionsberättelser för 2013 års verksamhet

Revisorskollegiet har överlämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2013. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser och deras ledamöter. Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för år 2013.

Beslut: Enligt förslag

5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv

Från och med 2013 kan regioner, landsting och kommuner under vissa förutsättningar skapa och använda en resultatutjämningsreserv för att kunna möta effekterna av konjunkturvariationer. Hanteringen av en sådan reserv måste beslutas av regionfullmäktige.

Rullmäktige beslutade att godkänna förslaget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv och att riktlinjerna ska omarbetas i samband med varje ny mandatperiod.

Beslut: Enligt förslag

6. Årsredovisning 2013

Regionkansliet har tillsammans med sekretariaten inom område tillväxt och utveckling upprättat årsredovisning för 2013. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål, bokslutsdokument och noter samt miljöredovisning och säkerhetsredovisning.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen 2013 samt att regionfullmäktige att avsätter 374 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen den 25 mars.

Beslut: Enligt förslag.

7. Bokslutsdispositioner 2013

Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition och att Västra Götalandsregionen ger Västtrafik ett villkorat aktieägartillskott på närmare 32 miljoner kronor.

Beslut: Enligt förslag.

8. Årsredovisning 2013 för patientnämndsverksamheten

Patientnämnderna har överlämnat årsredovisning för 2013. Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

Beslut: Enligt förslag.

9. Förändrad styrmodell och hantering för fastställande av prislista förtandvård

Ärendet återremitterades. Beslutet avgjordes genom votering efter yrkande om återremiss. 73 ledamöter röstade för att ärendet skulle avgöras vid sammantrödet 75 röstade för återremiss. För att återremittera ett ärende krävs att 1/3 eller 49 av ledamöterna röstar för återremiss.

Beslut: Ärendet återremitterades.

Votering

10. Regionfullmäktiges uppdrag 2013

I budget för 2013 fastställde regionfullmäktige olika uppdrag till styrelser och nämnder. En redovisning över uppdragens genomförande har nu överlämnats. Regionfullmäktige beslutade att notera informationen.

Beslut: Enligt förslag.

11. Översyn av bolagsordningar och bolagspolicy med anledning av lagändringar

Utifrån förändringar i kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling har regionkansliet tagit fram förslag till ändringar av bolagspolicyn och bolagsordningarna för Västra Götalandsregionens bolag.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna ändringarna bolagspolicyn och i bolagsordningarna för GöteborgsOperan Aktiebolag, Göteborgs Symfoniker Aktiebolag, Regionteater Väst AB, Västsvenska Turistrådet AB, Film i Väst AB, Sahlgrenska International Care AB och Västtrafik AB. Fullmäktige beslutade även att ett eventuellt tillägg i regionstyrelsens reglemente ska behandlas samtidigt som samtliga nämnders reglementen ses över i anslutning till nästa mandatperiod.

Beslut: Enligt förslag

12. Förändrad politisk organisation 2015-2018

Regionfullmäktige godkände förslaget om en ny politisk organisation som bland annat innebär att en ny hälso- och sjukvårdsstyrelse skapas och att hälso- och sjukvårdsnämnderna blir färre.

Beslutet avgjordes genom votering. 134 röstade för regionstyrelsens förslag, 10 emot och två avstod att rösta.

Beslut: Enligt förslag.

Votering

13. Konkurrensmässiga villkor för Folktandvården och Närhälsan

Regionfullmäktige beslutade att godta förslagen till hur koncernbidrag ska hanteras för den egna konkurrensutsatta verksamheten inom primär- och tandvård. Bland annat ska koncernbidragen bestämmas som en andel av den senast kända ekonomiska omsättningen och att bidragets storlek årligen ska bestämmas i budgeten.

Beslut: Enligt förslag.

14. Energiinvesteringar inom ram delegeras till fastighetsnämnden

Västfastigheter har utifrån regionfullmäktiges mål, att halvera energiförbrukningen i egna lokaler till år 2030, identifierat ett stort antal lämpliga energibesparingsåtgärder.

Regionfullmäktige beslutade att fastighetsnämnden framöver får besluta om energiinvesteringar upp till det belopp som årligen avsätts i budgeten och att fastighetsnämnden i december varje år ska lämna statusrapporter för energiinvesteringarna till regionstyrelsen.

I budgeten för 2014 har 150 miljoner avsatts för energibesparingsåtgärder. Fram till 2030 uppskattas det totala investeringsbehovet till fyra miljarder kronor.

Beslut: Enligt förslag.

15. Förkortad mandatperiod anses pensionsgrundande

I och med ändringar i kommunallagen har den nuvarande mandatperioden kortats med två veckor. Detta innebär att mandatperioden, som enligt nuvarande regler måste vara 48 månader för att vara pensionsgrundande för de politiker som lämnar sina uppdrag, blir två veckor för kort.

Regionfullmäktige beslutade att anta arvodesberedningens förslag att mandatperioden 2010-2014 ska anses omfatta 48 månader och därmed vara pensionsgrundande.

Beslut: Enligt förslag.

16. Testamente till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, tar emot ett testamente på 1,4 miljoner till forskning kring biverkningar av immundämpande mediciner. Enligt förslaget skapas en stiftelse för ändamålet med namnet Stiftelsen Gunnel Forsberg Warringer för forskning kring immundämpande mediciner.

Beslut: Enligt förslag.

17. Västtågen – fusionsplan till Västtrafik AB

Västtrafik AB har ett dotterbolag, Västtåg AB, som inte används längre. Västtrafik föreslår att bolaget ska slås ihop med Västtrafik och därmed upphör. Regionfullmäktige godkände Västtrafik ABs föreslagna fusionsplan.

Beslut: Enligt förslag.

18. Regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden

Regionfullmäktige godkände regionutvecklingsnämndens förslag till regionalt serviceprogram för landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland 2014 – 2018. Programmets syfte är att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i alla delar av landet och säkerställa tillgången till kommersiell och offentlig service för boende och näringsliv.

Beslut: Enligt förslag.

19. Motion för att minska ungdomsarbetslösheten besvarad

Moderaten Linn Brandström m.fl. föreslår i en motion insatser för att minska ungdomsarbetslösheten. Att minska ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga för Västra Götalandsregionen och olika insatser pågår eller är planerade. Åtgärderna ligger väl i linje med motionens intentioner och därför beslutade fullmäktige att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag.

20. Bifall till motion om kompetensutveckling av personal

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling för all personal. Hon anser att det behövs ett system som kan hantera kontinuerlig kompetensutveckling i relation till verksamheternas uppdrag och arbetsuppgifter. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Beslut: Enligt förslag.

21. Motion om vårdportal för unga besvarad

I en motion föreslår Monica Selin (KD) att regionstyrelsen ska ta fram en vårdportal för unga på nätet. De idéer och intentioner som motionen ger uttryck för finns bland annat i de etablerade webbplatserna 1177 Vårdguiden och UMO.se och därför beslutade region fullmäktige att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag.

22. Motion om utökad giltighet för fritidskort besvarad

Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion att Västtrafik ska införa ett tilläggsköp till fritidskortet och att utreda möjligheten att låta ungdomars fritidskort gälla dygnet runt.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Västtrafik håller på att arbeta fram en ny förenklad pris- och sortimentsstrategi. Motionens intention kommer att beaktas i det arbetet.

Beslutet avgjordes genom votering. 125 ledamöter röstade för styrelsens förslag, 16 för bifall till motionen, fyra avstod.

Beslut: Enligt förslag.

Votering

23. Anmälan av inkomna motioner

Ledamöterna lämnade in 3 motioner med rubrikerna

 • Utreda undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter.
 • Lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn.
 • Vårdkoordinator för patienter med psykisk ohälsa.
 
24. Anmälningsärenden  
25. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val  
26. Eventuellt fortsättning interpellationer  

 

Mötet avslutades 17:00

Kontakt

Pressfrågor kan under sammanträdet ställas till pressansvarig Niclas Samsioe på telefon 0706-98 06 35 eller mail  

Ordlista

Bordlägga -  Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde 
Enkel fråga -  Fråga i fullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar 
Ersättare -  Ersättare för ordinarie ledamot; suppleant 
Interpellation -  Fråga som ställs i fullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skiftligt svar 
Justering -  Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras 
Ledamot -  Medlem i regionfullmäktige
Motion -  Skriftligt förslag från en eller fler ledamöter 
Presidium -  En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning 
Propositionsordning -  Är ett av ordföranden framställt förslag till beslutsordning vid omröstning
Reservation -  Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande 
Votering -  Omröstning 
Återremiss -  Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning

Fler ordförklaringar

uiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m