2014-05-13 Regionfullmäktige

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

 • 09.30 Mötet öppnar
 • 13.00 Utdelning av Människorättsstipendium 2014. Pressmeddelande om stipendiet och mottagarna 2014
 • 13.15 Redovisning av SOM-institutet
 • Förhandlingarna återupptas efter informationsärendet och fortsätter tills alla punkter på dagordningen avhandlats.

Ärende/dagordning

Beslut mm

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 
1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige  

2. Frågestund

 1. Fråga till Västtrafiks ordförande från Kurt Karlsson (SD) om invånarna i töllsjö kommer att få en busslinje.
 2. Fråga till regionstyrelsens ordförande från Kristina Jonäng (C) om en eventuell höjning av arbetsgivaravgiften för anställda inom Västra Götalandsregionen.
 3. Fråga till regionutvecklingsnämndens ordförande från Gunilla Levén (M) om processen med utvecklingsarbetet av naturbruksgymnasiet.
 4. Fråga till personalutskottets ordförande från Ulrik Hammar (FP) om anställningsförhållanden i regionen.
 

3. Interpellationer
- Jonas Andersson (FP) om subvention av preventivmedel. Interpellationssvar

 

4. Slutrapport från tillfällig beredning för välfärdens finansiering

I februari 2012 tillsatte regionfullmäktige en tillfällig beredning om hur välfärden ska finansieras i framtiden. I beredningen har en representant från varje parti i fullmäktige varit med. Gruppens uppdrag har varit att följa vad Sveriges kommuner och landsting (SKL) sagt i ämnet och vad  forskningen vid universitet och högskolor sagt inom samma område.

Beredningens ordförande Nicklas Attefjord (MP) och vice ordförande Anneli Rhedin (M) presenterade beredningens rapport.

Rapport: På andra sidan finansieringsgapet


5. Nytt avtal för försäljning av Skara Uddetorp 4:1

Regionfullmäktige beslutade för ett år sedan att sälja en del av en fastighet, som tillhör Uddetorps naturbruksgymnasium, till Skara Energi AB. När Lantmäteriets behandlat försäljningen har det visat sig att fastigheten är betydligt större än vad som står i beslutsunderlaget. Därför måste fullmäktige fatta ett nytt beslut om försäljningen.

Regionfullmäktige beslutade att upphäva det tidigare beslutet och fattade ett nytt beslut om försäljningen.

Beslut: enligt förslag

6. Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018

Ett förslag till ny regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri 2014-2018 har tagits fram för Västra Götalandsregionen. Planen innehåller bland annat förslag på åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga visionen ” En psykiatri i framkant”. Det är Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen som, i bred samverkan med regionens verksamheter, skrivit planen.Regionfullmäktige antog utvecklingsplanen som styrdokument för specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om planen i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Beslut: enligt förslag

Människorättsstipendium delades ut

Västra Götalandsregionens människorättsstipendium delades idag ut vid regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg. Tre mottagare får 35 000 kronor vardera för sitt arbete med att främja mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Stipendiet delades ut till Ingen människa är illegal i Göteborg, Integrationsforum mot rasism i Trollhättan, och Svenska Franciskushjälpen i Göteborg.

För mer information se pressmeddelandet från rättighetskommitténs kansli

 

7. Nytt aktieägaravtal för Regionteater Väst AB

Regionfullmäktige godkände ett nytt aktieägaravtal för Regionteater Väst AB. Jämfört med det tidigare avtalet är skillnaden framförallt att Uddevalla kommun, istället för att bidra med hyran för lokalerna, från och med den 1 januari 2014 kommer att ge ett årligt bidrag till verksamheten.

Beslut: enligt förslag

8. Nya bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har föreslagit att regioner, landsting och kommuner ska anta nya regler för omställningsstöd och pension för avgående politiker. Regionfullmäktige beslutade att anta de nya bestämmelserna för förtroendevalda som tillträder efter valet 2014. För förtroendevalda som avgår innan 31 december 2014 gäller de nuvarande bestämmelserna.

Beslut: enligt förslag

9. Förutsättningar för kulturarvsskolor ska utredas

Kristdemokraterna Conny Brännberg och Christina Karlsson föreslår i en motion att kulturnämnden ska utreda förutsättningarna för att starta så kallade kulturarvsskolor som kan förmedla regionens rika kulturarv till barn och unga.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Beslut: enligt förslag

10. EMCO-behandling till Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska utredas

Moderaterna David Josefsson och Lisbeth Sundén Andersson föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta fram ett förslag till en gemensam finansiering och utreda kapaciteten för EMCO-behandlingar.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att förutsättningarna för att etablera en lung-EMCO på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska utredas.

ECMO (ExtraCorporeal Membran Oxygenering) innebär att man tillfälligt syresätter patientens blod med en konstgjord lunga när lungorna och/eller hjärtat sviktar och när övrig intensivvård inte är tillräcklig för att rädda patientens liv. Syftet med ECMO är att lungorna och hjärtat skall få vila. Anledningen till att hjärtat och lungorna sviktar kan till exempel vara en svår lunginflammation eller blodförgiftning. Behandlingstiden varierar mellan några dagar upp till flera månader.

Beslut: enligt förslag

11. Volontärer får stötta patienter i livets slutskede

Monica Selin (KD) föreslår i en motion att volontärer ska få möjlighet att stötta patienter i livets slutskede. Sjukvården är enligt Selin ofta så starkt inriktad på att bota att den vård som syftar till att lindra och trösta glöms bort och att patienter riskerar att få dö i ensamhet. Volontärerna ska inte ha någon roll i den medicinska vården utan finnas tillgängliga i brist på anhöriga. De frivilligas uppgift är att erbjuda stöd och samtal till patienter i livets slutskede eller till patienter som är svårt sjuka eller lider av svår ångest.

Motionen har remitterats inom Västra Götalandsregionen och samtliga remissinstanser är positiva till motionens förslag.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Under 2013 har det tagits fram ett ramverk för hur den sociala ekonomin, med bland annat frivilliginsatser, ska fungera tillsammans med Västra Götalandsregionens verksamheter. Ramverket är nu ute på remiss.

Beslut: enligt förslag

12. Ätstörningsvården ska analyseras

Folkpartisterna Kristina Grapenholm och Jonas Andersson föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska göra en analys av vårdbehov och vårdutbud inom ätstörningsvården. En rapport om ätstörningsvården i Södra Älvsborg har visat på stora skillnader mellan olika mottagningar när det gäller resultat och kostnader. Motionärerna anser att en regionövergripande analys och rapport kan vara en grund för en likvärdig ätstörningsvård i hela länet.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Analysen av ätstörningsvården ska dels ske inom arbetet med att revidera den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin och dels inom arbetet med regional medicinsk riktlinje för ätstörningar.

Beslut: enligt förslag

13. Motion om rehabilitering hos lokalsjukhusen bifallen

Marianne Nilsson och Hans-Carl Carlsson (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheterna för att i större utsträckning utnyttja ledig kapacitet på de lokala sjukhusen till rehabilitering.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att riktlinjer och reglementen för lokalsjukhusen ändras så att de får möjlighet att utvecklas som närsjukhus och kan söka etablering inom ramarna för Vårdval rehab.

Beslut: enligt förslag

14. Motion om utvärdering av NU-sjukvården besvarad

Folkpartisterna Roland Karlsson, Birgitta Adolfsson och Jonas Andersson föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utvärdera NU-sjukvårdens förändringar ur befolkningens perspektiv. De föreslår också en utredning av förutsättningarna för att Uddevalla sjukhus och NÄL åter blir två självständiga organisationer.

Regionfullmäktige beslutade att motionens första att-sats är besvarad och att den andra att-satsen avslås.

Beslutet avgjordes genom votering. 121 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 21 emot.

Beslut: enligt förslag

Votering

15. Ingen avgiftsfri vaccination för riskgrupper

I en motion föreslår Mariella Olsson och Kristina Grapenholm (FP) att vaccinationer mot influensa ska vara avgiftsfria för riskgrupper.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Enligt ett yttrande till hälso-och sjukvårdsutskottet har avgiften ingen avgörande betydelse för vaccination. Troligen har andra åtgärder större påverkan för att öka antalet vaccinerade. Till exempel att informera och påminna om vaccination, göra det enkelt att boka och avboka tid och att erbjuda drop in-vaccination.

Beslutet avgjordes genom votering. 115 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 26 emot.

Beslut: enligt förslag

Votering

16. Motion om hjärnskadekoordinator och regionalt kompetenscentrum besvarad

Marith Hesse (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska införa en hjärnskadekoordinator och starta av regionalt kompetenscentrum inom hjärnskadeområdet.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Styrelsen anser att det är en angelägen fråga att förbättra vården för hjärnskadade enligt motionens intentioner. Redan idag pågår dock arbetet med att ta fram regionala medicinska riktlinjer för hjärnskadade. Hur man på bästa sätt ska stötta kompetensutveckling inom området kommer att behandlas inom arbetet med de nya riktlinjerna.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Beslut: enligt förslag

Reservation: (M)

17. Ingen regionövergripande policy om könsbestämning vid ultraljud

I en motion föreslår Hanna Wigh (SD) att regionfullmäktige ska ta fram en policy för att barnets kön inte ska avslöjas till de blivande föräldrarna vid ultraljudsundersökningar. Detta för att förhindra att abort på grund av kön.

Eftersom det enligt Socialstyrelsens regler kring fosterdiagnostik idag inte är möjligt att göra abort på grund av kön har regionstyrelsen föreslagit att fullmäktige avslår motionen. Fullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

Beslutet avgjordes genom votering. 137 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, åtta emot.

Beslut: enligt förslag

Votering

18. Motion av Cecilia Andersson (C) om interventionsprogram som förebygger ohälsa

I en motion föreslår Cecilia Andersson (C) att regionfullmäktige ska ta fram ett strukturerat program med fokus på hälsomotiverande samtal och råd för att tidigt förebygga olika sjukdomar. Motionens intentioner ligger väl i linje med flera pågående aktiviteter i Västra Götalandsregionen. Ett regionuppdrag håller på att fastställas som innehåller nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Regionuppdraget svarar mot intentionerna som finns i motionen. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslutet avgjordes genom votering. 98 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 47 emot.

Beslut: enligt förslag

Votering

19. Anmälan av inkomna motioner

I samband med sammanträdet har ledamöterna lämnat in två motioner.

- Moderaterna Linn Brandström, Marith Hesse, Lisbeth Sundén Andersson, Elise Benjaminsson och Anneli Rehlin om mödrahälsovård och gynekologi på primärvårdsnivå på lika villkor i hela Västra Götalandsregionen.

- Sverigedemokraterna Hanna Wigh, Lars Hansson, Birgit Martinsson, Rose-Marie Antonsson, Jimmie Stranne, Arne Steen, Tomas Åvall, Fredrik Lind och Heikki Klaavuniemi om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen.

 
20. Anmälningsärenden  
21. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val  
22. Eventuellt fortsättning interpellationsdebatt  

 

Mötet avsluitades 16.58.

Kontakt

Pressfrågor kan under sammanträdet ställas till pressansvarig Niclas Samsioe på telefon 0706-98 06 35 eller mail  

Ordlista

Bordlägga (bordläggning) - Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Ersättare - Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande.

Fråga - Fråga som en ledamot i regionfullmäktige ställer till ordförande i nämnd eller styrelse.

Interpellation - Fråga från ledamot i regionfullmäktige till ordförande i regionfullmäktige för muntligt och skriftligt svar.

Justera - Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna.

Ledamot - Vald ordinarie representant i till exempel regionfullmäktige eller nämnd.

Motion - Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i regionfullmäktig

Presidium - Ordförande och en eller flera vice ordförande i regionfullmäktige eller en nämnd.

Propositionsordning - Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Reservation - En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut för att markera att ledamoten ogillar beslutet.

Votera - Rösta om något.

Återremiss - Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Fler och utförligare ordförklaringar

uiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m