2014-06-09 -10 Regionfullmäktige

Dagordning och beslut

På denna sida publiceras under sammanträdesdagen de beslut som regionfullmäktige fattar.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Program

Tid: Måndagen den 9 juni kl 09.30
Tisdagen den 10 juni kl 09.00
Utdelning av Kulturpriset 2014 kl 13.00

Ärende/dagordning

Beslut mm

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum
 

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

 

2. Frågestund

Inga frågor har anmälts till mötet.

 

3. Interpellationer

- Monica von Martens (-) om finska språkets ställning i regionen. Interpellationen besvaras av regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).
 Interpellationssvar

4. Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen

Högre tillgänglighet till vården, underskott för flera sjukhus, fler vårdplatser och ett bättre ekonomiskt resultat än budgeterat. Så kan man sammanfatta de tre första månaderna 2014.
Det ekonomiska resultatet för årets tre första månader är ett underskott på 301 miljoner. Det är 230 miljoner bättre jämfört med budgeten men sämre än för motsvarande period 2013. Helårsprognosen för Västra Götalandsregionen är ett underskott på 500 miljoner, vilket är 166 miljoner bättre än budget inklusive godkända avvikelser.

Regionfullmäktige godkände rapporten och beslutade om uppdrag till styrelserna för Alingsås lasarett, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB och Vara folkhögskola om ytterligare åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Åtgärderna ska rapporteras till regionstyrelsen i juni och till fullmäktige i samband med delårsrapporten per augusti.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde den 20 maj

Beslut: enligt förslag

5. Revidering av regionala investeringsplaner för transportinfrastrukturen 2014-2025

Regionfullmäktige fastställde den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014-2025. I den nya planen kommer 6 miljarder att satsas på transportnätet i länet.  Hälften av pengarna går till vägar medan 40 procent går till kollektivtrafik, järnväg och cykelbanor. Jämfört med tidigare planer är detta en stor satsning på kollektiva och miljövänliga transporter.

Beslut: enligt förslag

6. Styrmodell regionservice

Nu finns en ny styrmodell för Regionservice. I styrmodellen bestäms gemensamma regler och roller och ansvar mellan verksamheterna förtydligas.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna den nya styrmodellen för Regionservice och att den ska gälla från den 1 januari 2015 och att regionstyrelsen får i uppdrag att informera fullmäktige om införandet.

Beslut: enligt förslag

7. Nytt Regionens hus i Skövde

De regiongemensamma funktioner som finns i Mariestad och Skövde ska samlas på samma ställe. Därför beslutade regionfullmäktige om ett nytt Regionens hus i Skövde.

Det nya huset ska enligt planerna ligga centralt placerat med max fem minuters gångväg från Resecentrum. I Skövde berörs totalt 360 personer av flytten, som omfattar: Västtrafik AB, Regionservice, Naturbruksförvaltningen, Habilitering och hälsa, Närhälsan, VGR IT, Folktandvården, Västfastigheter, Folkhälsokommittén, Patientnämndernas kansli, Regionkansliet, Revisionsenheten, Regionutvecklingssekretariatet, Kultur i Väst, Rättighetskommittén och stiftelsen Skaraborgsinstitutet.

115 personer berörs i Mariestad, där Regionens hus kommer att tömmas. De administrativa ledningsfunktionerna som idag är placerade där, cirka 35 personer, flyttar till Skövde.
Övrig verksamhet och personal på Regionens hus i Mariestad flyttar till lokaler i Mariestads sjukhus.

Bakgrunden till förslaget om ett nytt Regionens hus i Skövde är regionfullmäktiges tidigare beslut om att alla regiongemensamma ledningsfunktioner ska koncentreras till Vänersborg, Göteborg och Skövde. Inflyttning i det nya huset beräknas ske mellan 2017-2019. Västra Götalandsregionens ledningsfunktioner i området finns idag på åtta adresser i Skövde och en i Mariestad.

Beslut: enligt förslag

8. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2013

Västra Götalandsregionen är medlem i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Syftet med kommunalförbundet är att patienter ska få tillgång till avancerad strålbehandling genom en gemensam anläggning. Driften av anläggningen och utveckling och utvärdering av behandlingen ingår också i kommunalförbundets uppdrag. Medlemmar i förbundet är de sju landsting som har ett universitetssjukhus.

Regionfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och att ledningen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslut: enligt förslag

9. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2015 samt plan för verksamheten

Regionfullmäktige beslutade att godkänna verksamhetsplanen och budgetramen för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling för 2015-2017.

Initialt, till och med år 2017, kommer kommunalförbundet att ha ett ackumulerat underskott. En modell för finansiering har arbetats fram. För Västra Götalandsregionen innebär det en abonnemangskostnad på 13 480 tkr för år 2015.

Beslut: enligt förslag

10. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2013

 De 16 samordningsförbunden i Västra Götaland har lämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. Samordningsförbunden fick 2013 sammanlagt 138 mnkr i bidrag från de olika myndigheterna, varav 25 procent från Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutade att samtliga samordningsförbund i Västra Götaland beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbund är en gemensam satsning från myndigheter för att samordna rehabilitering och underlätta tillbakagång till arbete efter sjukskrivning.

Beslut: enligt förslag

11. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015

Regionfullmäktige beslutade om sammanträdestider för år 2015.

2015 sammanträder regionfullmäktige; 3 februari, 14 april, 12 maj, 8-9 juni, 22 september, 19-20 oktober och 24 november 2015. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 9.30.

Sammanträdestiderna är preliminära och fastslås av det nytillträdda fullmäktige i november 2014.

Beslut: enligt förslag

12. Västra Götalandsregionens budget för 2015

Efter en 16 timmar lång debatt  fastslog regionfullmäktige Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag till budget för 2015.

I korthet innehåller budgetförslaget 500 miljoner kronor mer till sjukvården och ytterligare 275 miljoner till trafikförsörjningsprogrammet. I de 500 miljonerna till sjukvården ingår bland annat en högre indexuppräkning på 220 miljoner, lägre effektiviseringskrav på 75 miljoner, 83 miljoner till akutsjukvården, 50 miljoner till jämställda löner, ungdomstandvård för 20 miljoner samt utbildning och kompetenshöjning för specialistsjuksköterskor och undersköterskor för 20 miljoner.

Läs mer ombudgeten i pressmeddelandet fårn sammanträdet

Alla partiernas budgetförslag publiceras på www.vgregion.se/budgetforslag2015

Debatten startade 13.00.

12. b) Förslag till budget för revision 2015

Regionfullmäktige beslutade att revisorernas regionbidrag under 2015 ska vara 23,9 miljoner

 

13. Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015

Regionfullmäktige beslutade om vissa förändringar i Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård. Krav- och kvalitetsboken anger de villkor som finns för att få driva en vårdcentral inom VG Primärvård. Förändringarna ska gälla från 1 januari 2015.

Några av förändringarna är att
- En specialist i allmänmedicin ska tjänstgöra på vårdcentralen under hela öppethållandet 45 timmar per vecka
- Personal med patientkontakter ska ha nödvändiga kunskaper i svenska språket
- Från och med 2016 ska vårdcentralerna ha tillgång till diplomerad tobaksavvänjare

Dessutom beslutade fullmäktige dels att styrelsen omgående ska se över åtagandet om psykisk hälsa i Krav- och kvalitetsboken och dels att styrelsen ska lämna förslag där tillgången på PTP-platser på vårdcentraler utökas.

Beslut: enligt förslag

14. Vårdval rehabilitering inom primärvård (Vårdval Rehab)

I samband med att Vårdval Rehab införs inom primärvården behöver några förutsättningar regleras.

Regionfullmäktige godkände de uppdaterade reglerna för primärvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård och att en ny hjälpmedelsenhet införs.

Regionfullmäktige godkänner att Primärvårdens hjälpmedelsenhet inrättas inom styrelsen för beställd primärvård och att denna ersätts med 4 mnkr för 2014. Ersättningen finansieras solidariskt av hälso-och sjukvårdsnämnderna.

Monica von Martens (-) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslut enligt förslag

Reservation

15. Översyn av patientavgifter vid sjukvårdande behandling med anledning av införande av vårdval rehabilitering inom Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att patientavgiften vid vårdande behandling vid rehab-enheter inom Vårdval Rehab ska vara 80 kronor. Fullmäktige beslutade också att patientavgiften för besök hos sjukgymnast och arbetsterapeut inom övrig primärvård exklusive VG primärvård samt inom länssjukvården ska vara 80 kronor. Patientavgifterna ska träda i kraft den 1 september 2014.

Beslut enligt förslag

16. Anmälan av inkomna motioner

I samband med sammanträdet har ledamöterna lämnat in två motioner

- Daniel Rondslätt (-) om Torpabron och E45
- Helena Holmberg (FP) om systematiskt arbete för att minska uteblivna besök

 

17. Anmälningsärenden

 

18. Valärenden (utdelas vid mötet)
- Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Aron Emilsson (SD)
- Valberedningens förslag till val

 

 

Kontakt

Pressfrågor kan under sammanträdet ställas till pressansvarig Niclas Samsioe på telefon 0706-98 06 35 eller mail  

Ordlista

Bordlägga (bordläggning) - Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Ersättare - Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande.

Fråga - Fråga som en ledamot i regionfullmäktige ställer till ordförande i nämnd eller styrelse.

Interpellation - Fråga från ledamot i regionfullmäktige till ordförande i en nämnd eller styrelse för muntligt och skriftligt svar.

Justera - Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna.

Ledamot - Vald ordinarie representant i till exempel regionfullmäktige eller nämnd.

Motion - Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i regionfullmäktig

Presidium - Ordförande och en eller flera vice ordförande i regionfullmäktige eller en nämnd.

Propositionsordning - Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Reservation - En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut för att markera att ledamoten ogillar beslutet.

Votera - Rösta om något.

Återremiss - Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Fler och utförligare ordförklaringar

uiqt|wBvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB&}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{m}tzqsi5rq{tivlH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m