Regionfullmäktige 19 februari 2008

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen
den 19 februari 2008.

Kl 10.00 Start

Kl 13.00 Avslutning av Linnéåret 2007

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

 • Rapport från tillfällig beredning i regionfullmäktige, Utredning om lämpliga fullmäktigeberedningar under mandatperioden
 • Bolagspolicy
 • Förslag till resepolicy med tillämpningar
 • Reviderat förslag till tillväxtprogram för Västra Götaland 2008-2013
 • Filter mot barnpornografi
 • Hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland fr.o.m. 2008
 • Fördelning av betalningsansvar för Ädel-personalens m.fl. avtalspensioner
 • Förslag till maritim strategi för Västra Götaland
 • Namnändring av styrelsen för Kungälv sjukhus och Frölunda specialistsjukhus
 • Plan för funktionshinderfrågor 2008-2010
 • Återrapportering av ärende om fartygsvrak i Skagerrak

Interpellationer

 • Monica Selin (kd) om vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin inom NU-sjukvården
 • Marianne Nilsson (kd) om pnenumkockvaccination för barn
 • Sören Kviberg (v) om medarbetarnas resor till och från jobbet
 • Birgitta Losman (v) om hållbar turism
 • Birgitta Losman (v) om förändringsarbetet på Södra Älvsborgs Sjukhus

Motioner

 • Ulrik Nilsson (m) om regler vid avyttring (Återremiss RF 23/5-06)
 • Annette Ternstedt m.fl. (v) om unga kvinnors psykiska ohälsa
 • Göran Larsson (mp) om förskrivning av psykofarmaka
 • Jan Alexandersson (v) om folkhälsa som utvecklingsfaktor
 • Susanne Aronsson m.fl. (svg) om att inrätta barnbokslut  i Västra Götalandsregionen
 • Birgitta Losman (mp) och Sören Kviberg m.fl. (v) om nästa generation kollektivtrafikresenärer
 • Sören Kviberg m.fl. (v) och Stefan Kristiansson m.fl. (mp)  om miljövänliga drivmedel för regionens bussar och tåg
 • Monica Selin (kd) om tillämpning av mångbesökarmodellen i Västra Götalandsregionen
 • Sören Kviberg m.fl. (v) om dricksvattenautomater för att främja användningen av kranvatten
 • Bijan Zainali (s) om att regionens stimulerande och stärkande insatser viktiga för utlandsfödda företagare

Anmälan av inkomna motioner

Valärenden (utdelas vid mötet)

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m