Regionfullmäktige 18 september 2007

Tid: Tisdag 18 september kl. 10.00

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

 

 

Ärenden som kommer att behandlas på mötet:

 • Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft" /Beslut enligt förslag. Fyra av sex ledamöter från sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande/
 • Uppdrag till beställarnämnderna om medborgarkontakter /Beslut enligt förslag/
 • Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet och budget samt andring av förbundsordning /Beslut enligt förslag/
 • Ansvarsfrihet för samordningsförbunden /Beslut enligt förslag/
 • Strategi för Västra Götalandsregionens ägande av fastigheter /Beslut enligt förslag/
 • Förslag från fastighetsnämnden om att överföra fastigheter till avvecklingsfastigheter /Beslut enligt förslag/
 • Utvärdering av bilaga 13 i aktieägaravtalet för Västtrafik AB /Beslut enligt förslag/

Motioner

 • Motion av Soili Brunberg m. fl. (mp) om ägaransvar i Västra Götalandsregionen /Beslut enligt förslag att motionen anses vara besvarad/
 • Motion av Karin Greenberg (c) om folkhälsoinsatser till vår äldre befolkning /Beslut enligt förslag att avslå motionen. Karin Greenberg (c) och Roland Norlén (c) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag att motionen skulle bifallas/
 • Motion av Göran Larsson m. fl. (mp) om att utveckla stöd och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder /Beslut enligt förslag att avslå motionen. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen/

Interpellationer

  • Otto Linton (m) om situationen vid SU:s akutmottagning

Anmälan av inkomna motioner

En motion anmäldes som inkommen från Bijan Zainali (s) om Regionens stimulerande och stärkande insatser viktiga för utlandsfödda företagare. En om demokrati och indirekt valda församlingar från Birgitta Losman (mp). En med rubriken Pensionärerna vill ha rabatt även hos Västtrafik från Ingrid Bergman och Ingegerd Borg Saviharju, båda (mp). En med rubriken Tillför komplementärmedicinsk kompetens till regionens program- och prioriteringsråd från Göran Larsson (mp).

uiqt|wBSrmtt5Nw{{H%vozmoqwv5{mSrmtt5Nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m