Regionfullmäktige 20 feb 2007

SAMMANTRÄDET ÄR AVSLUTAT

Tid: 10.00 börjar sammanträdet. 

13.00 Västtrafik informerar om regionbusstrategin 2007-2012.

Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Ärenden som kommer att behandlas på mötet:

 • Förslag till nya bolagsordningar för regionens aktiebolag
 • Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
  Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
 • Finansieringsformer för regionsamordnade utvecklingsprojekt
 • Plan för krisledningsnämnd i Västra Götalandsregionen
 • Nationell IT-strategi för vård och omsorg
 • IT-vision för Västra Götalandsregionen
 • Budgetuppdrag 2006 – Strategisk styrning av regionens företagshälsovård
 • Förslag från fastighetsnämnden om uppdrag att avyttra fastigheter
 • Förslag från Västtrafik AB att återinträda som delägare i AB Transitio
 • Redovisning från primär- och tandvårdsstyrelsen av fullmäktigeuppdrag att ta fram lokala handlingsprogram för att tillgodose utsatta kvinnors särskilda behov av sjukvård och service

 Motioner som kommer att behandlas:
(Motion=Förslag till regionfullmäktige från en eller flera av regionfullmäktiges ledamöter)

 • Motion av Ulla-Britt Hagström (-) om att tillskapa ett ungdomspolitiskt handlingsprogram
 • Motion av Ulla-Britt Hagström (-) om omvårdnads- och habiliteringsvetenskap i de medicinska sektorsråden
 • Motion av Max Andersson (mp) om lågstrålande mobiltelefoner till Västra Götalandsregionens medarbetare
 • Motion av Susanne Aronsson m.fl. (svg) om att dela upp NU-sjukvården nu
 • Motion av Susanne Aronsson m.fl. (svg) om att rätten till fri tandvård
  för arbetslösa och studerande bör gälla ungdomar upp till 25 år
 • Motion av Susanne Aronsson m.fl. (svg) om att regionen behöver en
  forskningsstrategi
 • Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (mp) om social/etisk upphandling
 • Motion av Berit Adolfsson m.fl. (m) om köfri psykiatri för barn och ungdomar
 • Motion av Ingrid Bergman (mp) om att begränsa användandet av silverförband inom Västra Götalandsregionen
 • Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (mp) ”Kan vi välja läkemedel med  mindre miljöeffekter?”
 • Motion av Jan Alexandersson (v) om dolda funktionshinder – barn i riskzonen
 • Motion av Annette Ternstedt (v) om akut omhändertagande av våldtagna kvinnor

Interpellationer:

 • Göran Larsson (mp) om vårdgaranti - statistik
 • Sören Kviberg (v) - Gör regionen en samlad bedömning och prioritering av lokala järnvägar ur perspektivet ett framtida hållbart samhälle?
 • Birgitta Losman (mp) angående bussar i regional trafik
 • Marianne Nilsson (kd) om egenavgifter för livsmedel för särskilda näringsändamål
 • Sören Kviberg (v) om förutsättningarna att erbjuda anställda möjlighet att leasa så kallad miljöbil
uiqt|wBSrmtt5Nw{{H%vozmoqwv5{mSrmtt5Nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m