2009-04-28 Regionfullmäktiges dagordning

Dagordning 28 april

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
tisdagen den 28 april 2009 kl 10.00.


Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendium 2009


Kl 10.00 Mötet öppnas

1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellationer

- Sven-Olof Carlsson (M) om bemanningssituationen på Skene Lasarett.
Svar till interpellationen 

- Göran Larsson (MP) om ambulansalarmering, dirigering och uppdaterade kartor.
Svar till interpellationen 

- Sören Kviberg (V) om att nya kollektivtrafiksatsningar måste övervägas.
Svar till interpellationen

- Annette Ternstedt (V) om vård på lika villkor.
Svar till interpellationen.

- Annette Ternstedt (V) om brist på vårdplatser och kroniska överbeläggningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Svar till interpellationen

8.   Revisionsberättelse för 2008 års verksamhet

9.   Årsredovisning 2008 för Västra Götalandsregionen

10.  Årsredovisning år 2008 för patientnämndsverksamheten

11.  Tidigareläggning av utbyggnad av E6 Lundbyleden och väg 155 Torslandavägen

12.  Tecknande av hyresavtal i strategiska lägen – Lundby sjukhus

14.  Ansvar för strålterapiverksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus

15.  Ny styrelse för Angereds närsjukhus

16.   Uppföljning av tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag

17.  Försäljning av Restad Gård – godkännande av revers

18.  Avtal med Vägverket om Marieholmsförbindelsen

19.  Anmälan av inkomna motioner
      
20.  Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val
 
21.  Ev. fortsättning interpellationer


Årsredovisning 2008 finns på Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg


Vänersborg den 16 april 2009


Hans Aronsson
Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m