2009-06-15-16 Beslut i regionfullmäktige

18:00 Sammanträdet avslutat

17:57 Två nya motioner
Under regionfullmäktiges sammanträde anmäldes två motioner som inkomna. En från Sören Kviberg (V) och Jan Alexandersson (V) om samarbete med kommunerna om de ungas hälsa och en från Pär Lundqvist (FP) om sjukskrivningsrätt för sjukgymnaster.

17:56 Inga planer på förändrad tågtrafik mellan Borås och Göteborg
Birgitta Losman m. fl. (MP) ville i  en motion bland annat att tågtrafiken mellan Borås och Göteborg ska bibehållas och utvecklas. Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad då inga förändringar planeras för tågtrafiken. Däremot kommer satsningar på busstrafiken att göras till dess att en effektivare tågtrafik kan erbjudas.

17:48 Bättre stöd till folkhögskolorna påbörjat
Sören Kviberg m. fl. (V) ville i en motion att fördelningen av det regionala bidraget till folkhögskolorna ses över, att Västra Götalandsregionens verksamheter bättre utnyttjar skolornas resurser och att finansieringsmöjligheter inom EU ska utnyttjas bättre.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad då arbete i enlighet med motionen redan påbörjats.

17: 38 Ingen utökning av pneumokockvaccinering nu
Marianne Nilsson (KD) ville i en motion att alla barn som föddes år 2008 ska få gratis vaccination mot pneumokocker. Hälso- och sjukvårdsutskottet skriver bland annat i sitt yttrande över motionen att beslut finns om allmän vaccination av barn födda efter 1 oktober förra året och att en ändring måste ingå i en prioritering tillsammans med nya läkemedel, metoder och riktlinjer.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med utskottets yttrande.

17:35 Strategi för cykelinfrastrukturen tas fram
Birgitta Losman m. fl. (MP) ville i en motion att Västra Götalandsregionen i samarbete med kommunerna tar fram åtgärder för att öka andelen cykelresor i Västra Götaland. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad då en regional infrastrukturplan håller på att tas fram med förslag till åtgärder för cykelinfrastrukturen.

 Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

17:15 Förbättringar av vård för neuropsykiatriska funktionshinder pågår
Annika Tännström (M) ville i en motion förbättra vården för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Med hänvisning till de yttrande över motionen som lämnats från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar regionfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med motivet att ett förbättringsarbete redan pågår.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande om bifall till motionen.

17:05 Inga generella Kol-tester för rökande anställda
Göran Larsson (MP) ville i en motion bland annat att alla anställda i Västra Götalandsregionen som röker ska erbjudas möjlighet att testa om de lider av lungsjukdomen Kol. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänsyn till det rådande ekonomiska läget. Styrelsen hänvisar också till att undersökningarna är ett arbetsgivaransvar inom företagshälsovården och att KOL-tester av rökande anställda är angelägna men att detta får finansieras inom den förekommande företagshälsovården.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

16:55 Förbättringar inom skolhälsovården är ett kommunalt ansvar
Johnny Magnusson med flera (M) ville i en motion att förslag ska tas fram för hur Västra Götalandsregionen kan stödja skolhälsovårdsarbetet i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsutskottet menar i sitt yttrande över motionen att samverkan redan sker men att skolhälsovården är ett kommunalt ansvar.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. Regionstyrelsen beslutade tidigare för egen del att initiativ ska tas till en dialog med Västkom (kommunalförbunden i Västra Götaland) om skolhälsovården.

16:47 Inte möjligt ge feriearbete till alla omvårdnadselever
Conny Brännberg (KD) ville i en motion att Västra Götalandsregionen utreder om man kan erbjuda feriearbete till samtliga elever vid omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildningar. I ett yttrande från personalutskottet framgår bland annat att det inte finns tillräckliga resurser under sommarmånaderna för arbetsledning och att ungdomar i gymnasieskolans årskurs 1 och 2 inte har tillräcklig kompetens. Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

16:38 Inget styrperspektiv för hållbar utveckling
Maria Abrahamsson med flera (M) ville i en motion att begreppet hållbar utveckling bör tas med som ett perspektiv i den balanserade styrningen av Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. I yttrandet över motionen hänvisas till miljönämndens och fastighetsnämndens yttranden. Man anser bland annat att det inte är meningsfullt med ett eget perspektiv för hållbar utveckling eftersom det redan täcks in av de dokument och mål som styr Västra Götalandsregionens verksamheter.

16:25 Inrättande av närsjukvårdskoordinatorer kan ske lokalt
Göran Larsson (MP) ville i en motion att Västra götalandsregionen ska inrätta närsjukvårdskoordinatorer för att stärka samordningen. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. I yttrandet över motionen framgår att det finns väl utvecklade samverkansformer och beslut att inrätta koordinatorer måste tas av de lokala aktörerna.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

16:05 Västra Götalandsregionen vill sälja två fastigheter
Regionfullmäktige beslutade att sälja två fastigheter. Det är en fastighet som tillhör Nunntorps naturbruksgymnasium i Vänersborg och en fastighet i Lerum som tidigare använts av Sahlgrenska Universitetssjukhuset som behandlingshem för drogberoende. Försäljningarna kommer att inbringa drygt fem miljoner kronor.

16:02 E-handelslösning förväntas spara miljoner
Varje år handlar Västra Götalandsregionen varor och tjänster för 14 miljarder kronor från externa leverantörer. För att få bättre uppföljning, effektivitet, säkerhet och trygghet i handelsrelationerna med externa och interna leverantörer beslutade regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen inför ett elektroniskt handelssystem för hela organisationen. Det elektroniska e-handelssystemet innebär en hög grad av automatiserad hantering av bland annat avtal, beställningar, leveranser och betalningar. E-handelssystemet förväntas ge en effektivare hantering motsvarande 350 miljoner kronor under de kommande fem åren.

15:58 Regionfullmäktiges och styrelsens sammanträden 2010
Regionfullmäktige beslutade att under 2010 ska fullmäktige sammanträda nio dagar fördelat på åtta sammanträden, den 2 februari, 16 mars, 27 april, 14-15 juni (budgetsammanträde), 21 september, 19 oktober och den 30 november.

15:55 Revisorerna ska vara oberoende
Enligt ett förslag från regeringen ska ledamöter och ersättare i fullmäktige inte kunna väljas till revisorer. Västra Götalandsregionen anser att revisionens oberoende är viktig men menar att dagens regler är fullt tillräckliga. Västra Götalandsregionen vill inte helt utesluta möjligheten att välja en ledamot eller ersättare i fullmäktige till revisor.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

15:52 Nya patientavgifter med VG Primärvård
Regionfullmäktige beslutade att ändra patientavgifter som ska gälla från den 1 oktober i samband med att vårdvalsmodellen VG Primärvård träder ikraft. Bland annat sänks patientavgiften för ett läkarbesök på den vårdcentral som patienten valt till 100 kronor. Om patienten går till annan vårdcentral kostar läkarbesöket 200 kronor.

Se tidigare pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsutskottet…

 

15:45 Ansvarsfrihet för samordningsförbunden
I Västra Götaland finns 20 samordningsförbund som drivs tillsammans med försäkringskassan och kommunerna. Regionfullmäktige beslutade bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för styrelserna i alla samordningsförbunden.

 

15:44 Samarbete för avancerad strålbehandling
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling ska bygga och driva en gemensam anläggning i Uppsala med protonbestrålning av cancerpatienter. Medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling är de sju landsting och regioner som har universitetssjukhus.

Regionfullmäktige beslutade att bevilja direktionen för kommunalförbundet ansvarsfrihet för 2008 samt verksamhetsplan och budgetram för 2010. Fullmäktige godkände även köpet av en fastighet för högst 50 miljoner kronor.

15:42 Beslut om majoritetens budgetförslag
Regionfullmäktige beslutade efter 11 timmar och 30 minuter, 124 inlägg och 121 repliker att fastslå socialdemokraternas, folkpartiets och centerpartiets gemensamma budgetförslag för 2010. Skattesatsen blir nästa år oförändrad, 10 kronor och 45 öre.

Den politiska majoriteten konstaterar i sin budget att man i nuläget beräknar att regionens intäkter under de tre kommande åren kommer att minska med cirka 4,5 miljarder jämfört med budget 2009. Majoriteten väljer att balansera krisens effekter i år genom att använda de resurser som skapats av flera års positiva resultat för att behålla nuvarande utbud och undvika omfattande uppsägningar.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sjukvårdspartiet  reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Läs både majoritetens och övriga partiers budgetförslag…

11:55 Fullmäktigemötet gör uppehåll för lunch och återsamlas 13:00 då budgetdebatten fortsätter.

16 juni 09:00 Sammanträdet återupptas med budgetdebatt. Ungefär hälften av budgetdebatten återstår innan beslut.

18:00 Fullmäktiges sammanträde gör uppehåll till imorgon då budgetdebatten fortsätter.

13:15 Budgetdebatten återupptas. Cirka 100 talare har anmält sig till debatten.

13:00 Mötet återupptas med utdelning av årets kulturpris.

11:55 Lunchuppehåll

11.00 Budget 2010

Debatt om budgetförslagen pågår och beräknas pågå en bit in på tisdagen.

10.35 Delårsrapport pekar på 900 miljoner i underskott

I delårsrapporten framgår bland annat att Västra Götalandsregionens ekonomi har försämrats markant bedömningen är att årets resultat hamnar på 900 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade delårsrapporten och ställa sig bakom de beslut om åtgärder som regionstyrelsen tog.

Läs pressmeddelande om besluten i regionstyrelsen… 

 

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m