2009-06-15-16 Regionfullmäktiges dagordning

Dagordning 28 april

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
tisdagen den 28 april 2009 kl 10.00.


Kl 13.00 Utdelning av Kulturpriset 2009


Kl 10.00 Mötet öppnas

1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Delårsrapport mars samt helårsprognos för Västra Götalandsregionen

8. Budget 2010
Partiernas budgetförslag

9. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2008 samt budget för 2010

10. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2000. Årsredovisningarna finns på denna länk eller hos regionfullmäktiges sekreterare http://dok.vgregion.se/webbdok/view?doc=DDMM7RKAF6

11. Konsekvenser av förfrågningsunderlag VG Primärvård avseende patientavgifter samt övriga patientavgiftsförslag och tillämpningsregler

12. Yttrande över ”Oberoendet i den kommunala revisionen” (Ds 2009:11) Länk till betänkandet: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/123322

13. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2010

14. Elektronisk handel i Västra Götalandsregionen - en gemensam handelsmodell

15. Förslag från fastighetsnämnden om uppdrag att avyttra del av fastigheten Vänersborg Nunntorp 1:14

16. Förslag från fastighetsnämnden att avyttra fastigheten Lerum Sundet 1:6

17. Motion av Göran Larsson (MP) om att inrätta närvårdskoordinatorer i Västra Götaland.

18. Motion av Maria Abrahamson m.fl. (M) om att införa ”hållbar utveckling” som perspektiv i den balanserade styrningen

19. Motion av Conny Brännberg (KD) om att erbjuda feriearbete till alla elever vid omvårdnadsprogrammet

20. Motion av Johnny Magnusson m.fl. (M) om skolhälsovård

21. Motion av Göran Larsson (MP) om att erbjuda KOL-test för rökande anställda

22. Motion av Annika Tännström (M) om bättre vård för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

23. Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om att cykelinfrastrukturen måste in i regionens arbete med åtgärdsplanering

24. Motion av Marianne Nilsson (KD) om ökat uppdrag för vaccinationsprogrammet för pneumokockvaccinering

25. Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om regionens stöd till folkhögskolorna

26. Motion av Birgitta Losman m.fl. (MP) om att satsa på tågtrafiken mellan Borås och Göteborg

27. Anmälan av inkomna motioner

28. Valärenden (utdelas vid mötet)


Vänersborg den 16 april 2009


Hans Aronsson
Ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m