2009-09-08 Regionfullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
tisdagen den 8 september 2009 kl 10.00.


Kl 13.00 Information om infrastruktursatsningar i Västsverige

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 8 september 2009.

 

1. Sammanträdets öppnande

2. Förättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av två ledamöter och ersättare att jämte ordföranden justera protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

 

7. Interpellationer:

Soili Brunberg (MP) om avskaffande av teamen för multisjuka vid SU Östra
Interpellationssvar från Kerstin Brunnström (S), ordförande, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Annette Ternstedt (V) – Vad kostar VG Primärvård egentligen?
Interpellationssvar av Jonas Andersson (FP), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet

 

8. Fastställande av gällande styrdokument, visioner och policyer för regionens verksamheter 2009-2010

9. Bidrag och stöd till föreningslivet 

10. Årsarvoden till presidiet i styrelsen för Angereds Närsjukhus 

11. Klimatstrategi för Västra Götaland

12. Anpassning av Arkivnämndens förvaltningsorganisation

13. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för stiftelser samt kommunalförbundet Stretered

14. Avgifter för hälsovårdande insats

15. Patientavgifter samt vårdval inom VG Primärvård för personer med skyddade personuppgifter

16. Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting om avgiftsfri vaccination mot pandemisk influensa

17. Förslag till byggnation av Angereds Närsjukhus

18. Motion av Amanda Åhall (V) om policyprogram för att garantera HBT-kompetens

19. Motion av Göran Larsson (MP) m.fl. om att inrätta en kunskapsbank för HBT-frågor

20. Motion av Claes-Göran Borg (V) om ungas inflytande

21. Motion av Eva-Lott Gram (KD) om att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna

22. Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta ett hospice för barn och unga

23. Motion av Monica Selin (KD) om ökad tillgänglighet av desinfektionsmedel inom vården

24. Motion av Amanda Åhall (V) om kampanj mot HIV/AIDS

25. Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) – Kan lyckoforskningen vara ett sätt att utvärdera visionen om det goda livet?

26. Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om att framtidens turister snart är här

27. Anmälan av inkomna motioner

28. Valberedningens förslag till val

Vänersborg den 26 augusti 2009

Hans Aronsson
ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m