2009-10-19-20 Regionfullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg den
19-20 oktober 2009 med start den 19 oktober kl 10.00


20 oktober

Kl 13.00 Utdelning av handikappidrottsstipendium

Kl 13.30 Information om regionens EU-arbete


Kl 10.00

1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellationer
 - Sivert Oxelbark (KD) - Hur tillvaratas de olika sjukhusgruppernas processarbete i regionen?

8. Plan för regional transportinfrastruktur 2010-2021

9. Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2010-2021

10. Avtal med anledning av västsvenska infrastrukturpaketet

11. Delårsrapport per augusti för Västra Götalandsregionen

12. Utredning av ny modell för Västtrafik AB – förslag om förlängning av nu gällande avtal ytterligare ett år

13. Reviderade riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

14. Förslag från fastighetsnämnden att förvärva del av fastighet till skoljordbruket i Dingle

15. Förslag från fastighetsnämnden att sälja del av fastighet i Borås samt köp av del av fastighet i Borås Samariten 4

16. Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

17. Anmälan av inkomna motioner

18. Valberedningens förslag till valVänersborg den 6 oktober 2009


Hans Aronsson
Ordförande


 

19 oktober

Temadag Västra Götalandsregionen - Då, nu och i framtiden - föredragning och grupparbete

10.00 Upprop

10.15 "En region blir till". Lennart Nilsson från Göteborgs Universitet.

12.00 Lunch

13.00 Introduktionsanföranden inför grupparbeten.

- "Den övergripande utvecklingen mot år 2020"

- "Regional utveckling och hållbar tillväxt mot 2020"

- "Folkhälsa och sjukvård mot år 2020"

15.30 Gruppdiskussioner

16.30 Redovisning och sumering

18.00 Mötet avslutas

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m