2009-10-20 Beslut i regionfullmäktige

15.56 Sammanträdet avslutas

Nio inkomna motioner

I samband med reigonfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nio motioner som överlämnas till regionstyrelsen för beredning. 

  • Johnny Magnusson (M) om inrättandet av ett centrum för sällsynta diagnoser på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
  • Ann-Christine Simonsson (C) om att göra det möjligt att ta ansvar för sin egen hälsa genom hälsokontroll på Vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar.
  • Monica Selin (KD) om att förbättra rutinerna i samband med suicid och suicidförsök.
  • Marianne Nilsson (KD) om att införa samarben i projekt för bättre hälsa för patienter med psoriasis och reumatism.
  • Göran Larsson (MP) om stöd vid förändringsarbeten på regionens sjukhus.
  • Göran Larsson, Birgitta Losman och Helén Ohlsson (MP) om att revidera Västra Götalands folkhälsopolitiska policy.
  • Sören Kviberg (V) om fossilfria verksamheter i Västra Götalandsregionen 2020.
  • Annette Ternstedt (V) om krafttag mot bemanningsföretagen.
  • Sören Kviberg (V) om samordnade planeringsansvar för biogasens infrastruktur.

 

Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

Regionfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att lägga redovisningen av motionsbalansen och de bifallna motionerna till handlingarna.

 

Regionen säljer fastighet till Borås kommun

Borås kommun vill köpa en fastighet som ägs av Västra Götalandsregionen och som ligger på sjukhusområdet intill Borås lasarett. Kommunen bedriver idag förskoleverksamheten Östermalmsgården i fastigheten men vill bygga ut verksamheten genom att riva och bygga nytt. Förutsättningen för nybyggnationen är att kommunen äger marken.

Fastigheten har ingen strategisk betydelse för sjukhuset och regionfullmäktige beslutade därför att fastigheten får säljas. I affären, på 2,3 miljoner kronor, ingår även en överlåtelse av 3 500 kvadratmeter tomtmark och parkeringsplats i området till Västra Götalandsregionen för 330 000 kronor.

 

Västra Götalandsregionen köper mark till naturbruksgymnasiet i Dingle

Naturbruksgymnasiet i Dingle vill köpa 4,9 hektar mark till skoljordbruket. Området finns i anslutning till skolan som idag arrenderar marken av den nuvarande ägaren. Köpeskillingen är på 200 000 kronor.

Gymnasienämnden och fastighetsnämnden och regionstyrelsen har tillstyrkt markköpet och regionfullmäktige beslutade att godkänna affären.

Naturbruksgymnasiet i Dingle är ett av Västra Götalandsregionen sju gymnasieskolor med utbildningar som är inriktade för intresse och företagande inom naturbruk, djur, växter, natur och miljö.

 

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning reviderade

Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning revideras efter ett beslut i regionfullmäktige idag. De nya riktlinjerna som är framtagna i samverkan med bland andra Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning), handikapporganisationer och kommunerna i länet är utformade så att de även ska kunna antas av länets kommuner.

Riktlinjerna som infördes 2002 och talar om vilka krav som ska uppfyllas vid ny-, om-, och tillbyggnader dit allmänheten har tillträde.

Riktlinjerna gäller alla Västra Götalandsregionen verksamheter, verksamheter anslutna till VG Primärvård, Västra Götalandsregionen bolag och annan verksamhet som till största delen finansieras av Västra Götalandsregionen.

I och med dagens beslut antog regionfullmäktige avsiktsförklaringen om tillgängliga miljöer för personer med funktionsnedsättning. I förklaringen står det bland annat att god tillgänglighet är en rättighet och en viktig demokratifråga, att god tillgänglighet minskar behovet av individuellt stöd samt att god tillgänglighet är en nödvändighet och en självklarhet.

 

Ägaravtal för Västtrafik förlängs ett år

Västtrafiks aktieägaravtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet förlängas ett år. Det beslutade reginfullmäktige i dag. Avtalet som redan är förlängt med två år, förlängs nu ytterligare ett år i väntan på att modellen för Västtrafiks ägande och ett nytt avtal ses över. Arbetet med det nya avtalet har tagit längre tid än beräknat och förlängs det nuvarande avtalet fram till och med den 31 december 2011.

 

Avtal med anledning av västsvenska infrastrukturpaketet

Regionfullmäktige beslutade att ställa sig bakom inriktningen i det västsvenska infrastrukturpaketet och att Västra Götalandsregionen vill medverka till en finansiering som medför att paketet kan genomföras.
Se mer om beslutet i pressmeddelandet i samband med regionstyrelsens extra sammanträde den 13 oktober.

Sjukvårdspartiet Västra Götaland reserverade sig mot beslutet.

 

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Regionfullmäktige beslutade att yttra sig över den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 enligt förslaget från beredningsgruppen för regionutveckling.

Västra Götalandsregionen vill bland annat att det västsvenska infrastrukturpaketet tas med i den nationella planen. Förutom de infrastrukturåtgärder som redan nämns i planen, som utbyggnader av E20, Västra stambanan och hamnbanan i Göteborg, bör även Västlänken och Marieholmstunneln med flera prioriterade projekt genomföras under planperioden.

Efter beslutet i regionfullmäktige lämnas förslaget nu till regeringen.

Beslutet avgjordes genom votering 119 ja, 9 nej, 10 avstod från att delta i beslutet.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

 

Förslag till regeringen om regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland under planperioden

Regionfullmäktige beslutade att ställa sig bakom förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland under perioden 2010-2021.

Planen är ett förslag till investeringar och utbyggnad av infrastrukturen i Västra Götaland åren 2010-2021 och omfattar bland annat vägar och kollektivtrafik. Västra Götalandsregionen vill att infrastrukturen i Västra Götaland ska underlätta resandet och transporter av varor. Det ska vara goda pendlingsmöjligheter till arbete och studier med mera men samtidigt ska transportsystemet vara hållbart och inte hota hälsa och miljö.

Förslaget är framtaget genom ett brett samarbete mellan bland andra Västra Götalandsregionen, kommunerna i Västra Götaland, trafikverken, länsstyrelsen, Västtrafik, Göteborgs hamn och Västsvenska turistrådet.

Efter beslutet i regionfullmäktige lämnas förslaget nu till regeringen.

Beslutet avgjordes genom votering 120 ja, 9 nej, 11 avstod från att delta i beslutet.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

15.20

Debatten om infrastrukturfrågorna, ärende 9, 10 och 11 fortsätter.

14.10

Information om regionens EU-arbete.

13.25

Utdelning av Västra Götalandsregionens handikappidrottsstipendium

Tre presoner och en föreninge fick i samband med regionfullmäktiges sammanträde motta Västra Götalandsregionens handikappidrottstipendium 2009. Läs mer om stipendiet i pressmeddelandet

13.00

Fullmäktige gör uppehåll för lunch 12.00 och samlas åter 13.00 för utdelning av Västra Götalandsregionens handikappidrottsstipendium och information om regionens EU-arbete.

10.48 Sammanhållen debatt om ärendena 9, 10 och 11 om nationell infrastrukturplan, regional infrastrukturplan samt avtal med anledning av västsvenska infrastrukturpaketet. 

10.33

Delårsrapport per augusti för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten för augusti 2009.
För mer information om delårsrapporten se pressmeddelandet om rapporten i samband med regionstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

 

Interpellation bordlagd

Regionfullmäktige beslutade att interpellationen från Sivert Oxelbark (KD) om hur de olika sjukhusgruppernas processarbete i regionen tillvaratas bordläggs till kommande sammanträde.

10.27

- Fråga från Magnus Berntsson (KD) till regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson (S), om lika behandling av aktörer i VG Primärvård.

10.20

- Fråga från Sören Kviberg (V) till Regionutvecklingsnämndens ordförande, Kent Johansson (C), om hur trängselskatten kommer att påverka Västtrafik.

- Fråga från Anette Ternstedt (V) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande, Jonas Andersson (FP), om ökad dialog för att klara prioriteringarna.

10.10 Frågestund

10.00 Regionfullmäktiges sammanträde den 20 oktober öppnas.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m