2009-11-24 Beslut i regionfullmäktige

18.55 Mötet avslutat

Inkomna motioner

I samband med regionfullmäktiges möte lämnade ledamöterna in åtta motioner som överlämnades till regionstyrelsen för beredning:

 • Karin Greenberg (C) om utrangering av utrustning som kan användas som bistånd
 • Göran Larsson (MP) om sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland
 • Birgitta Losman (MP) om cykelpooler för att komplettera kollektivtrafiken
 • Birgitta Losman (MP) om att öka regionens konkurrenskraft inom kollektiva transportlösningar
 • Birgitta Losman (MP) med flera om ett pilotprojekt med kultur på recept
 • Goran Meriwani (S) med flera om att det ska finnas möjlighet för regionfullmäktiges ledamöter och ersättare att låna bärbara datorer som Västra Götalandsregionen tillhandahåller för sitt arbete i fullmäktige
 • Gunilla Levén och Mimmi von Troil (M) om att utveckla verktygen för uppföljning av projektverksamheten på tillväxt- och utvecklingsområdet
 • Sören Kviberg och Annette Ternstedt (V) om behovet av en ny regional prioriteringsprocess där ägarens och beställarnas ansvar klargörs

Interpellationer, fortsättning från förmiddagen - 17.15

18.53 - Birgitta Losmans (MP) interpellation om hur det går med Västtrafiks miljö- och klimatstrategi bordlades.

18.42 - Annette Ternstedt (V) om vårdgarantins baksida och vad som hänt. Interpellationssvar

18.20 - Eva-Lott Gram (KD) om Skaraborgsinstitutets framtid. Interpellationssvar

17.15 - Göran Larsson (MP) om prioriteringsbeslut för förlossningsvården på SU. Interpellationssvar

 

23. Motion om att övergå till öppen källkod och öppna filformat - 17.10

Sören Kviberg (V) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att övergå till öppen källkod för dataprogram och IT-programmering. Regionfullmäktige ansåg att motionen är besvarad och hänvisar till svar från servicenämnden och regionkansliet. I svaren framgår bland annat att vissa kärnsystem inom Västra Götalandsregionen är strikt beroende av Microsofts programvaror, som ofta är integrerade i vårdsystemen, samt att lösningar med öppen källkod för närvarande prövas för dokumenthantering och informationssökning.

 

22. Motion om handlingsprogram mot spädbarnsmisshandel – 16.52

Benny Strandberg (KD) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram mot spädbarnsmisshandel. Regionfullmäktige biföll motionen och beslutade att vidtagna åtgärder ska redovisas för motionären och regionfullmäktige.

 

21. Motion om handlingsplan för jämställdhet inom kulturen – 16.45

I en motion föreslår Lena Jagers Bladini (V) att kulturnämnden får i uppdrag att utforma en strategisk handlingsplan för jämställdhet inom kulturen. Regionfullmäktige biföll motionen och gav kulturnämnden i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder till motionären och regionfullmäktige.

 

20. Motion om utveckling av Västtrafiks Fritidskort – 16.24

Miljöpartisterna Soili Brunberg och Birgitta Losman föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västtrafik får i uppdrag att göra Fritidskortet gällande från kl. 14:00.

Västtrafik skriver samma svar som till föregående motion - att kostnaden för en ändring av Fritidskortet är betydande och inte kan hanteras inom gällande budgetram, men att det pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig pris- och sortimentsstrategi. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Beslutet avgjordes genom votering; 120 ledamöter röstade för bifall till förslaget att motionen är besvarad och 23 ledamöter röstade för bifall till motionen. Fem ledamöter deltog inte i voteringen.

Miljöpartiet reserverar sig till förmån för motionen.

 

19. Motion om utveckling av Västtrafiks Fritidskort – 16.24

Monica Selin och Conny Brännberg (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västtrafik får i uppdrag att utveckla ”Fritidskortet” till att bli ett attraktivt ungdomskort för ungdomar i åldrarna 15 – 24 år.
Västtrafik skriver i ett svar att kostnaden för en ändring av Fritidskortet är betydande och inte kan hanteras inom gällande budgetram, men att det pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig pris- och sortimentsstrategi. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.
Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen.

 

18. Motion om att införa Lean-filosofin inom vården – 15.58

Kristdemokraterna Monica Selin, Benny Strandberg och Conny Brännberg har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ”Lean” ska införas inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Lean är ett arbetssätt och en filosofi som stöttar förändringsarbete och som går ut på att maximera värde och minimera slöseri.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisar till att det pågår ett arbete med att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården. Det finns redan idag regionövergripande stöd, kunskap och metoder tillgängliga för regionens verksamheter, däribland delar av Lean. Dessutom deltar Västra Götalandsregionen i en nationell satsning för att under de kommande åren erbjuda kompetenshöjande insatser inom Lean till kommuner och landsting.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för motionen. Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet och yrkade avslag till motionen.

 

17. Motion om att undersöka konsekvenserna av en marknadsanpassad kollektivtrafik – 15.42

I en motion till regionfullmäktige vill Birgitta Losman (MP) att Västra Götalandsregionen ska undersöka vad en marknadsanpassning av kollektivtrafiken får för konsekvenser för dem som inte har några andra alternativ än att resa kollektivt om till exempel priserna stiger.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande som hänvisar till att det pågår ett arbete inom Västra Götalandsregionen med att bygga upp en tillgänglighetsmodell för bil och kollektivtrafik. Modellen kommer att kunna användas för att geografiskt visa hur olika sociala faktorer påverkar kopplingen till kollektivtrafiken. Arbetet ska vara klart 2010.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

 

16. Lag om permanent regionalt utvecklingsuppdrag tillstyrks – 15.30

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag till lag som innebär att det regionutvecklingsuppdrag som Västra Götalandsregionen och Region Skåne har haft på försök görs permanent från och med 2011. Västra Götalandsregionen har fått förslaget för yttrande. Regionfullmäktige beslutade att tillstyrka förslaget i sin helhet.

Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

 

15. Försäljning av fastigheten Göteborg Skogome 2:156 – 15.13

Regionfullmäktige beslutade att sälja en fastighet som testamenterats till Fonden för barncancerforskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

14. Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter – 15.12

Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag från fastighetsnämnden 2008 sälja 31 fastigheter. Av dessa är 17 vårdcentraler men förslaget gäller även flera vårdhem och ambulansstationer runt om i länet. Försäljningen gäller enbart byggnaderna och påverkar inte verksamheten i fastigheterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets yrkande.

 

13. Förvaltarskap av ”Älvsborgs läns allmänna försäkringskassas fristående fond” – 15.07

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen tar över förvaltarskapet av ”Älvsborgs läns allmänna försäkringskassas fristående fond” från Försäkringskassan, efter en förfrågan från Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

12. Ökad investeringsram för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – 15.05

De landsting och regioner som har ett universitetssjukhus bildade 2006 kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för att gemensamt inverstera i och driva en anläggning för partikelbestrålning av cancerpatienter. Kommunalförbundets direktion bedömer nu att den ursprungligen beslutade investeringsramen på 800 miljoner kronor kommer att överskridas och föreslår därför att den ökas till 1100 miljoner kronor.

Enligt kommunalförbundets stadgar ska en sådan ändring godkännas av respektive medlemslandstings fullmäktige. Regionfullmäktige godkände att investeringsramen ökas från 800 miljoner kronor till 1100 miljoner kronor samt att ett förslag till ändrad förbundsordning för kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling fastställdes.

 

11. Förslag om nya patientavgifter nattetid – 15.03

Regionfullmäktige beslutade om nya patientavgifter för besök på jourmottagning på natten (mellan 22:00 och 08:00). Förslaget är att det ska kosta 300 kronor för läkarbesök och 100 kronor för sjukvårdande behandling av annan än läkare. Dessutom ska samma pris ska gälla oavsett om vården sker på den vårdcentral patienten valt i VG Primärvård, på en annan vårdcentral eller på en jour- eller akutmottagning. De nya avgifterna föreslås gälla från 1 januari, 2010.

 

10. Nya priser för tandvården - 15.00

Västra Götalandsregionens kostnader för vuxentandvård har ökat. Regionfullmäktige beslutade om en ny prislista för folktandvårdens allmäntandvård och specialisttandvård. Den nya prislistan innebär en höjning av medelpriset med 4,2 procent. Priserna för frisktandvård höjs med 5 kronor/månad i varje premiegrupp. Regionstyrelsen föreslår också att Folktandvården av konkurrensskäl ska få möjlighet att tillfälligt sänka priserna vid kampanjer och liknande.

Miljöpartiet och Sjukvårdspartiet reserverar sig till förmån för Miljöpartiets förslag.

 

9. En halv miljard kronor extra till vården 2010 - 14.50

Ökade statsbidrag och nya skatteprognoser har gjort det möjligt att justera Västra Götalandsregionens budget för 2010. Regionfullmäktige beslutade om tillfälliga insatser det kommande året på 550 miljoner kronor.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 150 miljoner kronor till att underlätta genomförandet av och säkra kvaliteten i vårdöverenskommelserna för 2010.

Vidare satsas 400 miljoner kronor för att möta behovet av personalutveckling på sjukhusen, för att minska köerna och öka tillgängligheten till sjukhusens akutmottagningar samt för att finansiera de omställningskostnader som uppstår i och med införande av VG primärvård.

Samtidigt med satsningarna kvarstår kravet på årliga effektiviseringar på 1 procent. Den utökade budgeten beräknas inte påverka det budgeterade resultatet för 2010, ett underskott på knappt 650 miljoner kronor. Underskottet ska finansieras med eget kapital.

Regionfullmäktige beslutade även att justera 2009 års budget så att Västra Götalandsregionens merkostnader till följd av den allmänna vaccinationen mot svininfluensan finansieras genom att ta i anspråk eget kapital.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna förslag. Sjukvårdspartiet deltog inte i beslutet.

 

8. Ytterligare 1 miljard kronor till investeringar - 13.30

Västra Götalandsregionen satsar ytterligare drygt en miljard kronor på strategiska investeringar de kommande tre åren. Regionfullmäktige har redan tidigare beslutat att investera närmare 5,4 miljarder kronor under åren 2010 – 2012 och fattade nu beslut om att investera ytterligare en miljard kronor i fyra prioriterade projekt:

 • Regionalt Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Totalt omfattar investeringen 850 miljoner kronor. Bild- och interventionscentrum planeras stå färdigt år 2019. 
 • Uppförandet av en byggnad för Angereds Närsjukhus. Investeringen omfattar totalt 350 miljoner kronor. Byggnaden planeras vara färdig 2012.
 • Fortsatt ombyggnad samt PCB-sanering av Skaraborgs sjukhus i Skövde. Totalt omfattar investeringen 190 miljoner kronor. Arbetet planeras vara slutfört 2013.
 • Projektet "Vård 2010+ vid lasarett i Borås” som omfattar omstrukturering och modernisering av sjukhuset. Totalt omfattar investeringen 240 miljoner kronor. Arbetet planeras vara färdigt 2013.

Fullmäktige beslutade även om hantering av låneutrymmet för Regionservice samt att principen i investeringsmodellen för medfinansiering av statlig infrastruktur ska vara att en särskild ram avsätts för detta ändamål.

 

Utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2009 - 13.00

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris för 2009 går till Milijana Lundberg, audionom vid Hörsel- och dövverksamheten inom Handikappförvaltningen i Borås.

Läs mer i separat pressmeddelande.

 

Interpellationer - 10.25

10.25 - Sivert Oxelbark (KD) - Hur tillvaratas de olika sjukhusgruppernasprocessarbete i regionen? Interpellationssvar

10.50 - Göran Larsson (MP) om att införa sprututbytesprogram för narkomaner i Västra Götaland. Interpellationssvar

11.00 - Monica Selin (KD) om kunskapsöversikt till följd av nedläggningen av behandlingshemmet Källan. Interpellationssvar

11.25 - Göran Larsson (MP) om prioriteringsbeslut för förlossningsvården på SU. Interpellationssvar

 

Frågestund - 10.10

 • Mats Abrahamsson (M) ställde en fråga till ordförande i NU-sjukvården Britt-Marie Andrén Karlsson om minskning av ambulanser i Bohuslän.
 • Annette Ternstedt (V) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) om hur Västra Götalandsregionen hanterar vuxna med ADHD-diagnos.
 • Amanda Åhall (V) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) om HIV/AIDS-kampanj.
 • Conny Brännberg (KD) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) om slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg.

10.00

Fullmäktiges ordförande har öppnat mötet.

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m