2009-11-24 Fullmäktiges dagordning

REGIONFULLMÄKTIGE

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg den
24 november 2009 kl 10.00.

Kl 13.00 Utdelning av regionens jämställdhetspris 2009


Kl 10.00
1. Sammanträdets öppnande

2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justeradagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

7. Interpellation

  • Sivert Oxelbark (KD) - Hur tillvaratas de olika sjukhusgruppernasprocessarbete i regionen? Interpellationssvar. Interpellationssvar
  • Göran Larsson (MP) om att införa sprututbytesprogram för narkomaneri Västra Götaland. Interpellationssvar
  • Monica Selin (KD) om kunskapsöversikt till följd av nedläggningen av behandlingshemmet Källan. Interpellationssvar
  • Göran Larsson (MP) om prioriteringsbeslut för förlossningsvården på SU. Interpellationssvar
  • Eva-Lott Gram (KD) om Skaraborgsinstitutets framtid. Interpellationssvar
  • Annette Ternstedt (V) om vårdgarantins baksida och vad som hänt. Interpellationssvar
  • Birgitta Losman (MP) om hur det går med Västtrafiks miljö- och klimatstrategi. Interpellationssvar

 

8. Förslag till investeringsplan 2010-2012 inkl. fördelning av låneramar 2010

9. Förslag till justering av budget 2010 och flerårsplaner 2011-2012

10. Förändringar i prislistan för allmäntandvård och specialisttandvård i Västra Götalandsregionen

11. Patientavgifter natt VG Primärvård från och med 2010

12. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling – utökad investeringsram och ändring av förbundsordning

14. Mottagande av förvaltarskapet av ”Älvsborgs läns allmänna Försäkringskassas fristående fond”

15. Framställan från fastighetsnämnden om förslag till nya avvecklings-fastigheter

16. Försäljning av fastigheten Göteborg Skogome 2:156

17. Yttrande över ”Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering”

18. Motion av Birgitta Losman (MP) – Hur tar vi hand om dem som inte har något val?

19. Motion av Monica Selin m.fl. (KD) om att implementera LEAN i regionens verksamhet

20. Motion av Monica Selin m.fl. (KD) om att utveckla Fritidskortet

21. Motion av Soili Brunberg (MP) m.fl. om fritidskort från kl. 14.00

22. Motion av Lena Jagers Bladini (V) – Kulturen behöver en handlingsplan för jämställdhet

23. Motion av Benny Strandberg (KD) om handlingsprogram mot spädbarnsmisshandel

24. Motion av Sören Kviberg (V) om att övergå till öppen källkod och öppna filformat

25. Anmälan av inkomna motioner

26. Valberedningens förslag till valVänersborg den 11 november 2009


Hans Aronsson
Ordförande

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m