Regionfullmäktiges sammanträde den 28 april

Regionfullmäktiges möte den 28 april har startat. Mötet går att följa direkt via webb-TV, närradio, eller webbradio . Dagens handlingar finns att hämta på vår webbplats. På webbplatsen kan du även läsa mer om regionfullmäktige.

Under dagen följer vi kontinuerligt, på denna sida, mötet och skriver kort om besluten. Förutom frågor, interpellationer och ärenden delas 13:00 årets miljöstipendium ut av miljönämndens ordförande.

Vänliga Hälsningar, presstjänsten


Följ mötet här

Nedan följer vi mötet med texter om besluten och händelserna under dagen. Den senaste händelsen överst.


16:20 Sammanträdet avslutas

 

15:52 Annette Ternstedt (V) om brist på vårdplatser och kroniska överbeläggningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Svar till interpellationen

 

15:30 Annette Ternstedt (V) om vård på lika villkor. Svar till interpellationen.

 

15:30 21. Interpellationer fortsättning

 

15:27 20. Valärenden

Valärenden

Ett antal val av ledamöter gjordes till olika styrelser och nämnder. Bland annat valdes följande ledamöter till den nya styrelsen för Angereds Närsjukhus: Endrik Schubert (S), Jane Johansson (M), Helena Holmberg (FP), Bengt Eliasson (KD) och Sven Hilmersson (C). Som ersättare i styrelsen valdes: Ann-Sofie Hermansson (S), Bengt Larsson (V) och Monica von Martens (MP)

 

15:25 19. Inkomna motioner

Fem nya motioner

I samband med regionfullmäktiges möte har ledamöterna lämnat in fem motioner.

  • Monica Selin m fl (KD) har lämnat en motion om att implementera Lean i regionens verksamhet.
  • Lena Jagers Bladini (V) har lämnat en motion om att kulturen behöver en handlingsplan för jämställdhet.
  • Sören Kviberg (V) har lämnat en motion om att övergå till öppen källkod och öppna filformat.
  • Birgitta Losman (MP) har lämnat en motion om hur tar vi hand om dem som inte har något val.
  • Rosie Rothstein (FP) och Sewon Ekberg (FP) har lämnat en motion om posttraumatiskt stress syndrom.

 

15:25 18. Ärendet om Marieholmsförbindelsen i Göteborg utgår.

 

15:20 17. Försäljning av Restad Gård – godkännande av revers

Västra Götalandsregionen säljer Restad gård

Västra Götalandsregionen säljer det före detta mentalsjukhuset Restad gård utanför Vänersborg för 42 miljoner kronor. Köpare är Niklasberg Bostäder AB.
Regionfullmäktige godkänner i och med beslutet att köpet genomförs genom att Niklasberg Bostäder AB betalar 5 miljoner kronor kontant och lämnar en skuldförbindelse för de resterande 37 miljonerna. Skulden till Västra Götalandsregionen ska vara betald senast i april 2016.

Mer information om försäljningen finns i pressmeddelandet från ekonomiutskottets sammanträde den 1 april.

 

15:20 16. Uppföljning av tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag

Uppföljning av regionfullmäktiges tillfälliga beredningar

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen om den årliga uppföljningen av förslagen från fullmäktiges sju tillfälliga beredningar. Uppföljningen genomförs årligen i samband med Västra Götalandsregionens årsredovisning.

 

15:12 15. Ny styrelse för Angereds närsjukhus

Angereds närsjukhus får egen styrelse

Regionfullmäktige beslutade att Angereds närsjukhus ska få en egen styrelse med fem ledamöter och tre ersättare. Beslutet omfattar även ett nytt reglemente som fastställer styrelsens huvudsakliga uppgifter. Sjukhuset har idag samma styrelse som Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus.

 

15:11 14. Ansvar för strålterapiverksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus

Strålterapin vid SÄS och SU slås samman

Strålterapin på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, bör slås samman med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg. Det beslutade regionstyrelsen i ett förslag till regionfullmäktige vid tisdagens möte. I och med sammanslagningen tas ansvaret för verksamheten över av SU. Vården kommer även framöver att utföras både i Borås och i Göteborg. Bakgrunden till sammanslagningen är att det varit svårt att rekrytera personal till den högspecialiserade strålterapin i Borås.

 

15:10 13. Övertagande av OLA-stiftelsen från Göteborgs Stad

Övertagande av OLA-stiftelsen från Göteborgs stad

Ansvaret för OLA-stiftelsen i Göteborg till Västra Götalandregionen
Västra Götalandsregionen tar över ansvaret för OLA-stiftelsen i Göteborg, det beslutade regionfullmäktige på tisdagen. OLA-stiftelsens uppdrag är att, genom privata donationer, bidra till att utveckla behandlingsmetoder för att påbörja livräddning vid ambulansutryckningar redan på olycksplatsen. Ansvaret för OLA-stiftelsen övertas från Göteborgs stad som velat lämna ansvaret till den som idag är huvudman för ambulansverksamheten i Göteborg, Västra Götalandsregionen. I och med övertagandet blir regionstyrelsen förvaltare för OLA-stiftelsen.

 

15:08 12. Tecknande av hyresavtal i strategiska lägen – Lundby sjukhus

Hyra av lokaler för Lundby sjukhus

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen ska teckna ett avtal med Göteborgs kommun om lokalerna för Lundby sjukhus. Lundby sjukhus bedrivs i dag i privat regi och i normala fall är det den upphandlade verksamheten som hyr lokalerna. Västra Götalandsregionen anser dock att lokalerna för Lundby sjukhus är strategiskt viktiga. För att vara säkra på att sjukvård kommer att bedrivas i lokalerna även i framtiden vill Västra Götalandsregionen nu överta kontraktet för lokalerna.

 

15:00 11. Tidigareläggning av utbyggnad av E6 Lundbyleden och väg 155 Torslandavägen

Tidigare utbyggnad av Lundbyleden och Torslandavägen

Västra Götalandsregionen lämnar ett förskott på 280 miljoner kronor till Vägverket för att påskynda utbyggnaden av Lundbyleden, E6, och Torslandavägen, väg 155, i Göteborg. Det beslutade regionfullmäktige vid tisdagens sammanträde i Vänersborg. Förskottet är en förutsättning för att arbetet, där både Göteborgs stad och regeringen är finansiärer, ska kunna tidigareläggas och starta redan under fjärde kvartalet 2009. En utbyggnad av vägen är ett viktigt bidrag till utvecklingen av näringslivet på Hisingen, både för befintliga och nya företag.

Både Torslandaleden och Lundbyleden finns med i regeringens närtidssatsning på sammanlagt 150 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten till Göteborgs hamn och är därför en viktig fråga för Västra Götaland.

 

14:56 10. Årsredovisning för patientnämndsverksamheten.

Patienternas synpunkter förbättrar vården

Patientnämndernas årsredovisning för 2008 visar att patienternas synpunkter och klagomål har gett resultat.

Antalet personer som vände sig till de fyra patientnämnderna i Västra Götaland förra året är ungefär lika många som föregående år, lite drygt 4000. Var tusende läkarbesök leder till att patienten kontaktar en av de fyra patientnämnderna med synpunkter eller klagomål på vården.

De allra flesta patienter som vänder sig till patientnämnderna får den hjälp och det stöd man behöver vilket framgår av en genomförd enkätundersökning.

Utöver att hjälpa och stödja enskilda patienter har patientnämnderna också till uppgift att bidra till kvalitetsutvecklingen i vården. Genom att förmedla patienternas synpunkter och klagomål till vårdgivare och till vårdens politiker förbättras situationen för patienterna.

Regionfullmäktige beslutade att notera informationen om patentnämndernas årsredovisning.

För mer information om patientnämndernas årsredovisning se separat pressmeddelande och patientnämndernas årsredovisning.

Pressmeddelande
Patientnämndernas årsredovisning

 

13:31 9. Årsredovisning 2008 för Västra Götalandsregionen

Årsredovisning 2008

2008 var ett bra år för Västra Götalandsregionen. Trots den ekonomiska nedgången under andra halvan av året blev överskottet 777 miljoner kronor. Tillgängligheten till vården har ökat, flera stora satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik har gjorts och aldrig tidigare har investeringarna varit så stora, drygt två miljarder kronor. De flesta av de mål som regionfullmäktige beslutat om har uppnåtts.

Satsningarna på regionutveckling har fortsatt, bland annat genom att stimulera entreprenörskap, innovationer och nyföretagande i Västra Götaland. 2008 minskade sjukfrånvaron bland de regionanställda.

Löneskillnanderna mellan kvinnor och män minskade liksom antalet tillsvidareanställda som ofrivilligt arbetar deltid. Kostnaden för bemanningsföretagen är fortsatt hög och ökade under 2008 till 539 miljoner kronor. Främst anlitas specialistläkare inom allmänmedicin, psykiatri, anestesi, radiologi, ortopedi och ögonsjukvård.

Miljöarbetet har under 2008 fokuserat på att minska beroendet av fossila bränslen. Bland annat har Västra Götalandsregionen arbetat för mer hållbara gods- och persontransporter och genomfört flera satsningar för att öka användningen av vindkraft. Västra Götalandsregionen utsågs under året till Utmärkt Grön Upphandlare 2008.

Med ett resultat på 777 miljoner kronor har 2008 ekonomiskt sett varit ett bra år för Västra Götalandsregionen. Det egna kapitalet har ökat från 4,1 till 4,9 miljarder kronor. Nettolikviditeten, det vill säga pengarna i kassan, har ökat med 1,3 miljarder till nästan 5,8 miljarder kronor. Trots den ekonomiska tillbakagången har Västra Götalandsregionen behållit sin höga trovärdighet på kreditmarknaden.

Efter flera år med överskott redovisar hälso- och sjukvården totalt ett underskott på 72 miljoner för 2008. Framförallt är det som sjukhusen redovisar negativa resultat för året.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning med bokslutsdispositioner för 2008. Mer information om årsredovisningen, se pressmeddelanden från regionstyrelsens sammanträde den 24 mars och den 7 april.

Pressmeddelande från den 7 april

Pressmeddelande från den 24 mars

 

13:20 8. Revisionsberättelse för 2008 års verksamhet

Revisorerna ger alla godkänt

Regionfullmäktige beslutade att regionens alla styrelser och nämnder får godkänt och därmed även ansvarsfrihet för 2008.

Det är i stora drag det besked och den rekommendation regionens revisorer lämnat till regionfullmäktige efter att ha granskat styrelser och nämnder för år 2008.

Till revisionsberättelserna lägger revisorerna årspromemorian, där de resonerar om och kommenterar de viktigaste händelserna från fjolåret.

Nio styrelser och nämnder fick dock viss kritik. Åtta av dem kritiserades för att inte ha följt regionens principer för hur resultatet ska disponeras. NU-sjukvården kritiseras dessutom för att inte ha varit tillräckligt precis i sin uppföljning och i sina ekonomiska prognoser.

Den nionde, styrelsen för Kultur i Väst, kritiseras för att dess bokförda resultat inte är rättvisande.

Ursprungligen kritiserades även hälso- och sjukvårdsnämnderna 7 och 11, men ny information meddelad i anslutning till fullmäktigesammanträdet föranledde revisorernas ordförande att meddela regionfullmäktige att kritiken mot hälso- och sjukvårdsnämnderna 7 och 11 faller. Revisorernas övergripande beslut och rekommendation om ansvarsfrihet påverkades dock inte.

I promemorian för år 2008 redogör revisorerna för sin bedömning av hur styrelser och nämnder skött sina verksamheter under året. 

Mer information om revisonsberättelserna finns i ett pressmeddelande från revisonsenheten.

 

13:20 Överläggningarna återupptas

 

13:03 Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium delas ut.

Miljöstipendium för miljövänligare resande och byggande

Större bild på: Thommy Johansson, Anders Egeskog och Bengt-Ove Ström

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium delas 2009 ut till Primärvården Skaraborg och Bengt- Ove Ström vid Västfastigheter. Miljöstipendiet delas ut för att premiera Västra Götalandsregionens anställda eller verksamheter för speciella, kreativa, kraftfulla och nytänkande insatser som bidragit till att verksamhetens miljöpåverkan märkbart minskat. Stipendierna på 15 000 kronor vardera delades ut av regionfullmäktiges ordförande Hans Aronsson.

Större bild: Bengt-Ove Ström

Bengt- Ove Ström får miljöstipendiet för sitt stora engagemang och sin målmedvetenhet med att få med livscykelkostnaden, LCC, vid nybyggnationen av Tehuset vid Södra Älvsborgs sjukhus. I LCC-analyser beräknar man vad en fastighet som helhet kommer att kosta under hela sin livscykel, både att uppföra och att använda i ett längre perspektiv. Genom Bengt-Ove Sjöströms insatser har alla tekniska lösningar för Tehuset värderats ur ett LCC-perspektiv för att säkerställa lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan. Genom detta arbetssätt tas tydlig miljöhänsyn för ett resurseffektivt nybyggande. Målet har varit att halvera energiförbrukningen i förhållande till den genomsnittliga förbrukningen för Västra Götalandsregionens fastigheter.

Större bild: Thommy Johansson och Anders Egeskog

 

Primärvården Skaraborg får miljöpriset för sitt arbete med att begränsa miljöpåverkan från transporter i verksamheten samt resor till och från arbetet. Efter en resvaneundersökning har Primärvården Skaraborg beslutat om nya rekommendationer för att minska bilresorna i tjänsten. Under de senaste sex åren har antalet bilar minskats från 115 till 78, körda mil med leasingbilar har minskat med 53000 mil per år och bensinförbrukningen har minskat med 79 000 liter per år. Primärvården Skaraborg har varit en föregångare genom att köpa miljöfordon, specialutrustade tjänstecyklar för transporter i verksamheternas närområde och göra det enklare för personalen att åka kollektivt med förinköpta busskort. Stipendiet mottogs av verksamhetscheferna Thommy Johansson och Anders Egeskog. 

 

13:03 Regionfullmäktige återsamlas

 

12:08 Regionfullmäktigemötet tar paus för lunch och återsamlas 13:00. Två interpellationer återstår och kommer att behandlas sist på dagordningen.

 

11:28 Sören Kviberg (V) om att nya kollektivtrafiksatsningar måste övervägas. Svar till interpellationen

 

11:08 Göran Larsson (MP) om ambulansalarmering, dirigering och uppdaterade kartor. Svar till interpellationen 

 

10:52 Sven-Olof Carlsson (M) om bemanningssituationen på Skene Lasarett. Svar till interpellationen 

 

10:52 7. Interpellationer

 

10:45 Fråga ställd av Lisbeth Sundén-Andersson (M) om Västra Götalandsregionens beredskap för pandemiutbrott. Ställd till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande.

 

10:41 Fråga ställd av Amanda Åhall (V) om vårdcentralen i Gamlestaden. Ställd till ordföranden i HSN Nord-Östra Göteborg.

 

10:30 Fråga ställd av Eva-Lott Gram (KD) om ambulansen i Skaraborg. Ställd till ordföranden i HSN Östra Skaraborg.

 

10:20 Fråga ställd av Benny strandberg (KD) om flexibelt månadskort. Ställd till Västtrafiks ordförande.

 

10:15 Fråga ställd av Birgitta Losman (MP) om nyföretagandet leds ofta av män. Ställd till regionutvecklingsnämndens ordförande.

 

10:10 Fråga ställd av Göran Larsson (MP) om ansvar för personalhantering vid strukturförändringar. Ställd till SÄS ordförande.

 

10:10 6. Frågestund

 

10:00 Mötet öppnades.

Dagordning 28 april

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
tisdagen den 28 april 2009 kl 10.00.


Kl 13.00 Utdelning av miljöstipendium 2009


Kl 10.00 Mötet öppnas

1.   Sammanträdets öppnande

2.   Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3.   Tidpunkt för protokollets justering

4.   Val av 2 ledamöter och 1 ersättare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6.   Frågestund

7.   Interpellationer

- Sven-Olof Carlsson (M) om bemanningssituationen på Skene Lasarett.
Svar till interpellationen 

- Göran Larsson (MP) om ambulansalarmering, dirigering och uppdaterade kartor.
Svar till interpellationen 

- Sören Kviberg (V) om att nya kollektivtrafiksatsningar måste övervägas.
Svar till interpellationen

- Annette Ternstedt (V) om vård på lika villkor.
Svar till interpellationen.

- Annette Ternstedt (V) om brist på vårdplatser och kroniska överbeläggningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Svar till interpellationen

8.   Revisionsberättelse för 2008 års verksamhet

9.   Årsredovisning 2008 för Västra Götalandsregionen

10.  Årsredovisning år 2008 för patientnämndsverksamheten

11.  Tidigareläggning av utbyggnad av E6 Lundbyleden och väg 155 Torslandavägen

12.  Tecknande av hyresavtal i strategiska lägen – Lundby sjukhus

14.  Ansvar för strålterapiverksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus

15.  Ny styrelse för Angereds närsjukhus

16.   Uppföljning av tillfälliga fullmäktigeberedningarnas förslag

17.  Försäljning av Restad Gård – godkännande av revers

18.  Avtal med Vägverket om Marieholmsförbindelsen

19.  Anmälan av inkomna motioner
      
20.  Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val
 
21.  Ev. fortsättning interpellationer


Årsredovisning 2008 finns på Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg


Vänersborg den 16 april 2009


Hans Aronsson
Ordförande

 

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m