Regionfullmäktiges sammanträde den 8 september

Regionfullmäktiges möte den 8 september är avslutat. Mötet gick att följa direkt via webb-TV, närradio, eller webbradio . Handlingarna för mötet finns att hämta på Västra Götalandsregionens hemsida. På hemsidan kan du även läsa mer om regionfullmäktige. Klockan 13:00 hölls en information om Västra Götalandsregionens förslag till infrastruktursatsningar i Västsverige.

Under dagen följde vi kontinuerligt, på denna sida, mötet och skrev nedan kort om besluten. Från förmiddagen den 9 september går det att se fullmäktigemötet i repris med webb-TV.

Vänliga Hälsningar, presstjänsten

Följ mötet här

Nedan följer vi mötet med texter om besluten och händelserna under dagen. Den senaste händelsen överst.


17.18 Ordföranden förklarar mötet för avslutat

Sex motioner inlämnade

Under sammanträdet lämnade ledamöterna i sex motioner om:

 • Översyn av antalet slutenvårdsplatser (KD).
 • Hälsocertivierade vårdcentraler (KD).
 • Förstärk vårdkedjan för människor med prostatacancer (MP).
 • Kartlägg riskerna med avgaser i sjukhusens frikskluftsintag (MP).
 • Regionens upphandlingar kan stimulera det lokala och regionala näringslivet (M).
 • Inrättande av särskild canceravdelning för ungdomar och yngre vuxna (M).

 

17.15

Motion om tågcharter besvarad

I en motion till regionfullmäktige föreslår Sören Kviberg med flera (V) att regionstyrelsen ska undersöka förutsättningarna för att öka intresset för tågcharter. Dessutom vill motionärerna att Västsvenska Turistrådet ska inleda samarbete och projekt med reseföretagen för att öka resandet med tågcharter. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med ett yttrande från Västsvenska Turistrådet samt att ett arbete enligt motionärernas intentioner redan pågår.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

16.56 

Motion om att använda lyckoforskningen som grund för utvärdering av ”Det goda livet” besvarad

Stefan Kristiansson med flera (MP) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska undersöka om man kan använda lyckoforskningen som ett sätt att utvärdera Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. I beslutet hänvisar fullmäktige till att lyckoforsningen redan används i utvärderingen av visionen.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

16.48

Västra Götalandsregionen samarbetar med Socialstyrelsen om HIV/AIDS information

Regionfullmäktige beslutade att Amanda Åhalls (V) motion om att öka ungas medvetande om HIV/AIDS genom en utbildnings- och informationskampanj, är besvarad. Fullmäktige hänvisar till att Västra Götalandsregionen genom sitt samarbete med bland annat Socialstyrelsen redan deltar i olika insatser för att öka kunskapen bland ungdomar och unga vuxna om HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

16.32 

Inga desinfektionsmedel vid sjukhusens och vårdcentralernas entréer

Monica Selin (KD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att desinfektionsmedel ska finnas tillgängligt i entréerna till Västra Götalandsregionens sjukhus och vårdcentraler. Regionfullmäktige beslutade enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag att motionen är besvarad. Utskottet hänvisar till att handhygien är grundläggande i allt sjukvårdsarbete men det inte är meningsfullt att sätta upp desinfektionsutrustning vid ingångarna till sjukhusen och vårdcentralerna eftersom desinfektionens verkan troligen helt avtagit när en anhörig eller besökare väl träffar patienten. Utskottet menar däremot att man ska vara frikostig med att tillhandahålla handdesinfektion vid alla mottagningar, vårdavdelningar, toaletter och personalutrymmen och att patienter och besökare informeras om god handhygien.

Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet och yrkade bifall till motionen.

16.12 

Västra Götalandsregionen ska utreda hospice för barn och unga

I en motion till regionfullmäktige föreslår Monica Selin (KD) att Västra Götalandsregionen ska utreda om det finns behov av ett hospice för barn och unga och vad som i så fall krävs för att starta verksamheten. Selin menar att de barn och unga som lider av dödlig och obotlig sjukdom och deras anhöriga kan vara i stort behov av särskilt stöd i livets slutskede. Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att Västra Götalandsregionen inom ett år ska utreda om det finns ett behov av hospice för barn och unga och vad som i så fall krävs för att starta en sådan verksamhet.

15.53 

Motion om ökad tillgänglighet till ungdomsmottagningarna besvarad

Eva-Lott Grams (KD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska arbeta för att tillgängligheten till ungdomsmottagningarna ska öka samt att samarbetet med kommunerna och skolhälsovården fördjupas. Regionfullmäktige beslutade att motion är besvarad och hänvisar till hälso- och sjukvårdsutskottet som menar att motionärens intentioner bland annat täcks in av att ungdomsmottagningarnas tillgänglighet lyfts fram i budgeten för 2010.

15.40

Politiker ska lära av ungdomar

Claes-Göran Borg (V) vill i en motion öka ungas inflytande. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad. I och med beslutet får regionstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Västra Götalandsregionen kan genomföra ett omvänt demokratitorg där politiker ska ställa frågor till ungdomarna, lyssna och bättre kunna ta hänsyn till ungas villkor i sitt beslutsfattande. Styrelsen ska också undersöka hur man kan skapa fler mötesplatser mellan ungdomar och politiker ska skapas.

15.21 

Motion om kunskapsbank för HBT-frågor besvarad

Göran Larsson (MP) vill i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen utreder förutsättningarna för att inrätta en kunskapsbank för HBT-frågor. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisar till att det tvärsektoriella rådet ska se över genomförandet av HBT-frågorna i den befintliga mångfald- och jämställdhetspolicyerna. Rådet arbetar bland annat med frågor som berör jämställdhet, folkhälsa, funktionshinder, mångfald, etik och etninska minoriteter.

15.14

Motion om HBT-policy besvarad

I en motion till regionfullmäktige vill Amanda Åhall (V) att Västra Götalandsregionen tar fram HBT-policy. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Enligt fullmäktige behövs det ingen en särskild policy. HBT-frågorna kan hanteras inom Västra Götalandsregionens mångfaldspolicy.

15.09

Regionen köper tomt för Angereds Närsjukhus

Regionfullmäktige beslutade att bevilja en låneram på 40 miljoner till att köpa och projektera mark för att bygga en ny byggnad för Angereds Närsjukhus i Angereds centrum.

14.55 

Klimatstrategi för Västra Götaland antagen

2030 ska den västsvenska ekonomin inte längre vara beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet ska ha en trygg och långsiktigt hållbar energiförbrukning. Så sammanfattas målet för den klimatstrategi som regionfullmäktige nu beslutat om för Västra Götaland och som både ska minska klimatpåverkan och skapa hållbar tillväxt och nya jobb.

Arbetet med strategin, som är framtagen i en dialog mellan politiker, näringslivet, akademin och myndigheter med flera i Västra Götaland, kommer att fokuseras till sex strategiska områden:

 • Effektiv energianvändning i bostäder och lokaler
 • Effektiva godstransporter – grön logistik
 • Effektiva persontransporter – mobilitet
 • Alternativa drivmedel och effektivare fordon
 • Ökad konsumtion av energi från jord, skog, sol och vind
 • Livsstil, konsumentmakt och producentansvar

Se pressmeddelande från regionstyrelsens sammanträde

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

 

13:00 Mötet återupptas efter lunch med information om förslag till infrastruktursatsningar i Västra Götaland.

11.55 Uppehåll i dedatten för lunch.

Vaccination mot pandemisk influensa A (H1N1) blir avgiftsfri

Regionfullmäkgie beslutade vid idag att personer som bor eller varaktigt vistas i Västra Götaland bör erbjudas avgiftsfri vaccination mot den pandemiska influensan A (H1N1). Beslutet följer rekommendationen från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Beslutet om avgiftsfrihet gäller inte den ”vanliga” influensan, den så kallade säsongsinfluensan.

11.52 

Patientavgift för personer med skyddad identitet

Personer med skyddad identitet, som inte själva aktivt väljer vårdcentral, ska inte registreras i vårdvalsmodellen VG Primärvård. Det beslutade regionfullmäktige idag. Personer som har skyddad identitet kommer dessutom alltid att betala den lägre patientavgiften, dvs. 100 kronor för läkarbesök och 50 kronor för sjukvårdande behandling. Beslutet är en åtgärd för att minska riskerna för personer med skyddad identitet.

11.50

Nya patientavgifter för hälsovårdande insatser

I samband med att vårdvalsmodellen VG Primärvård införs den 1 oktober införs även en ny momsbefriad patientavgift för hälsovårdande insatser, till exempel hälsosamtal och livsstilsmottagningar. Regionfullmäktige beslutade att det från och med 1 oktober kommer det att kosta 60 kronor för gruppbesök och 120 kronor för enskilt besök.

11.47

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för stiftelser samt kommunalförbundet Stretered

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarfrihet för Stiftelserna Kosterhälsan, Stenebyskolan, Västsvensk fritidsområden och Simmeröds Barnhus samt kommunalförbundet för fastigheten Stretered.

11.45

Avtal för Regionarkivet anpassas utifrån dagens förutsättningar

Regionfullmäktige beslutade att avtalet för Regionarkivet anpassas utifrån de behov och förutsättningar som finns idag och att avtalstexten därmed förändras. I den tidigare texten står att det att verksamheten ska bedrivas i Vänersborg, Mariestad och Göteborg, ett krav som i den nya avtalstexten försvinner.

11.40

Arvoden styrelsen för Angereds Närsjukhus

Regionfullmäktige beslutade att arvodet för ordföranden i styrelsen för Angereds Närsjukhus ska vara 15 procent av grundbeloppet och för vice ordförande tio procent. Grundbeloppet är idag 50.476 kronor per månad och motsvarar ett regionrådsarvode.

11.35

Regiongemensamma riktlinjer för föreningsbidrag

Västra Götalandsregionen ger varje år cirka 100 miljoner kronor i bidrag för att stimulera och stödja ideella föreningar som verkar på regional nivå. Regionfullmäktige beslutade att fastställa riktlinjer för bidragsgivande till ideella föreningar. Riktlinjerna innehåller bland annat krav som måste uppfyllas för att en förening ska kunna få bidrag. För att söka bidrag måste föreningen till exempel vara demokratiskt uppbyggd och spegla mångfalden i samhället genom allas lika rätt oavsett trosbekännelse, kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Föreningen måste också ha tydliga mål och syften med bidraget och ha en god ekonomisk redovisning.

11.32

Fullmäktige fastställde gällande styrdokument

Regionfullmäktige beslutade vilka 20 styr- och inriktningsdokument som ska gälla för Västra Götalandsregionens verksamheter under 2009-2010. Förutom dessa dokument poängterar fullmäktige i beslutet att budgeten är Västra Götalandsregionens överordnande styrdokument.

11.30

Två interpellationer

Vid mötet behandlades två interpellationer

 

11.00

Åtta frågor

Vid sammanträdet ställdes åtta frågor till ordföranden i nämnder och styrelser

 • Sven Olsson (MP) ställde en fråga om reigonens beredskap för svininfluensan till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP).
 • Per Clemensson (M) ställde en fråga om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP).
 • Mats Abrahamsson (M) ställde en fråga om uppfyllandet av Vision 2020 till NU-sjukvårdens styrelses ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson (S).
 • Benny Strandberg (KD) ställde en fråga om regiongemensamma riktlinjer till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP).
 • Ingrid Fjällmyr (SVG) ställde en fråga om akutverksamheten inom NU-sjukvården till NU-sjukvårdens styrelses ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson (S).
 • Göran Larsson (MP) ställde en fråga om konsekvenserna kring nedskärningar på sjukhusen till reigonstyrelsens ordförande Roland Andersson (S).
 • Birgitta Losman (MP) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) om vårdval med bilen som norm.
 • Soili Brunberg (MP) ställde en fråga till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) om fotvård för patienter med diabetes.

 

10.10 frågestund

10.00 Mötet öppnas

 

Dagordning 8 september

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
tisdagen den 8 september 2009 kl 10.00.


Kl 13.00 Information om infrastruktursatsningar i Västsverige

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 8 september 2009.

 

1. Sammanträdets öppnande

2. Förättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

3. Tidpunkt för protokollets justering

4. Val av två ledamöter och ersättare att jämte ordföranden justera protokoll

5. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

6. Frågestund

 

7. Interpellationer:

 

8. Fastställande av gällande styrdokument, visioner och policyer för regionens verksamheter 2009-2010

9. Bidrag och stöd till föreningslivet 

10. Årsarvoden till presidiet i styrelsen för Angereds Närsjukhus 

11. Klimatstrategi för Västra Götaland

12. Anpassning av Arkivnämndens förvaltningsorganisation

13. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för stiftelser samt kommunalförbundet Stretered

14. Avgifter för hälsovårdande insats

15. Patientavgifter samt vårdval inom VG Primärvård för personer med skyddade personuppgifter

16. Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting om avgiftsfri vaccination mot pandemisk influensa

17. Förslag till byggnation av Angereds Närsjukhus

18. Motion av Amanda Åhall (V) om policyprogram för att garantera HBT-kompetens

19. Motion av Göran Larsson (MP) m.fl. om att inrätta en kunskapsbank för HBT-frågor

20. Motion av Claes-Göran Borg (V) om ungas inflytande

21. Motion av Eva-Lott Gram (KD) om att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna

22. Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta ett hospice för barn och unga

23. Motion av Monica Selin (KD) om ökad tillgänglighet av desinfektionsmedel inom vården

24. Motion av Amanda Åhall (V) om kampanj mot HIV/AIDS

25. Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) – Kan lyckoforskningen vara ett sätt att utvärdera visionen om det goda livet?

26. Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om att framtidens turister snart är här

27. Anmälan av inkomna motioner

28. Valberedningens förslag till val

Vänersborg den 26 augusti 2009

Hans Aronsson
ordförande

uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m