2009-09-08 Regionfullmäktiges dagordning

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 8 september 2009.

 • 10.00 Start
 • 13.00 information om infrastruktursatsningar

 

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

 • Fastställande av gällande styrdokument, visioner och policyer för regionens verksamheter 2009-2010
 • Bidrag och stöd till föreningslivet 
 • Årsarvoden till presidiet i styrelsen för Angereds Närsjukhus 
 • Klimatstrategi för Västra Götaland
 • Anpassning av Arkivnämndens förvaltningsorganisation
 • Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för stiftelser samt kommunalförbundet Stretered
 • Avgifter för hälsovårdande insats
 • Patientavgifter samt vårdval inom VG Primärvård för personer med skyddade personuppgifter
 • Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting om avgiftsfri vaccination mot pandemisk influensa
 • Förslag till byggnation av Angereds Närsjukhus

Motioner

 • Motion av Amanda Åhall (V) om policyprogram för att garantera HBT-kompetens
 • Motion av Göran Larsson (MP) m.fl. om att inrätta en kunskapsbank för HBT-frågor
 • Motion av Claes-Göran Borg (V) om ungas inflytande
 • Motion av Eva-Lott Gram (KD) om att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna
 • Motion av Monica Selin (KD) om att inrätta ett hospice för barn och unga
 • Motion av Monica Selin (KD) om ökad tillgänglighet av desinfektionsmedel inom vården
 • Motion av Amanda Åhall (V) om kampanj mot HIV/AIDS
 • Motion av Stefan Kristiansson m.fl. (MP) – Kan lyckoforskningen vara ett sätt att utvärdera visionen om det goda livet?
 • Motion av Sören Kviberg m.fl. (V) om att framtidens turister snart är här

Frågestund

Interpellationer

Anmälan av inkomna motioner

Anmäls under sammanträdet.

Valärenden (utdelas vid mötet)

uiqt|wB&srmtt5nw{{H%vozmoqwv5{msrmtt5nw{{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m