2009-03-31 Regionfullmäktige - dagordning

Om Regionfullmäktige den 31 mars 2009

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen 
i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, tisdagen den 31 mars 2009.

10.00 Start

Sammanträdet direktsänds både i närradio, i webbradio och i webb-TV.

Närradiosändning
Webbradio
Webb-TV
Handlingar
Läs mer om regionfullmäktige

Ärenden som kommer att behandlas under sammanträdet

 • Rapport av den tillfälliga beredningen om arenor för förståelse mellan profession och politik.
 • Förslag om att utreda regionbildning Västra Götaland - Värmland.
 •  Folkhälsopolitisk policy
 • Finansieringsprinciper/modell för serviceverksamheten.
 • Framställningar om investeringar inom NU-sjukvården vid genomförandet av vård 2010.
 • Framställan om tidigareläggning av fastighetsunderhåll och investeringar om sammanlagt 200 miljoner kornor.
 • Bistånd i form av hälso- och sjukvård till skadade barn i Gaza.

Frågestund

 

Interpellationer

 • Sven-Olof Carlsson (M) om bemanningssituationen på Skene Lasarett.
 • Kjell-Åke Lans (S) om stöd till utveckling av alternativa fångst- eller produktionsmetoder för fisk.
 • Annette Ternstedt (V) om krav vid upphandling av mammografi i Göteborg.
 • Stina Lundgren (M) om akut sjuka barn som fyllt 16 år får ingen vård på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
 • Conny Brännberg (KD) om Arianeprogrammen vid Volvo Aero i Trollhättan.
 • Conny Brännberg (KD) om Film i Västs medverkan till näringslivsutveckling i Västra Götaland.

Interpellationssvar...

Motioner

 • Sören Kviberg m. fl. (V) om medtagande av cykel i regiontrafiken, en fråga om miljö och hälsa.
 • Gunilla Levén (M) om att stärka möjligheterna för kvinnors företagande.

Anmälan av inkomna motioner

Anmäls under sammanträdet.

Valärenden (utdelas vid mötet)

Regionfullmäktiges möte den 31 mars har startat. Information om mötet finns i rutan till höger. Mötet går att följa direkt via Närradiosändningen, Webbradio eller Webb-TV. Dagens handlingar finns att hämta på vår webbplats. På webbplatsen kan du även läsa mer om regionfullmäktige.

Under dagen kommer vi kontinuerligt, på denna sida, följa mötet och skriva om besluten. Vänliga Hälsningar presstjänsten


 

Från dagens möte

Det senaste beslutet eller ärendet överst.

(16:50) Ordföranden Hans Aronsson förklarar dagens fullmäktigemöte för avslutat.

Regionfullmäktige återupptar ärende 6, frågestund, där två frågor återstår sedan förmiddagen.

 • (16:44) Birgitta Losman (MP) har ställt en fråga till Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist (S) om passagerare ska lämnas kvar på hållplatsen.  
 • (16:34) Anitha Welander (SVG) har ställt en fråga till Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist (S) om hotad patientsäkerhet med nya färdtjänstavtalet.

Regionfullmäktige återupptar ärende 7, interpellationer, och behandlar de två kvarvarande interpellationerna från förmiddagen.

 • (16:12) Stina Lundgren (M) om att akut sjuka barn som fyllt 16 år inte får sjukvård på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Interpellationen besvaras av Kerstin Brunnström (S), ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • (15:55) Annette Ternstedt (V) om krav vid upphandling av mammografi i Göteborg. Interpellationen besvaras av Frank Andersson (S) Ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden 5.

(15:52) Ärende 18

Valärenden

Regionfullmäktige beslutade att godkänna valberedningens förslag till representation i Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser.

(15:50) Ärende 17

Fyra nya motioner

Under regionfullmäktiges sammanträde redovisades fyra nya motioner som lämnats in av ledamöter. En från Johnny Magnusson m. fl. (M) om inrättande av en Strokeinterventionsenhet, en från Stefan Kristiansson m. fl. (MP) om Västra Götaland – en kärnkraftsfri region, en från Johnny Magnussion m. fl. (M) och Monica Selin m. fl. (KD) om att låta Skene lasarett bli ett självständigt närsjukhus samt en från Gunilla Levén (M) om att inrätta ett utvecklingskansli.

(15:28) Ärende 16

Vänta med utredning om kvinnors företagande

Gunilla Levén (M) vill i en motion stärka möjligheterna för kvinnors företagande. Regionutvecklingsnämnden pekar på att ett 20-tal projekt om kvinnors företagande pågår just nu inom Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige vill inte besluta om fler kartläggningar eller utredningar innan resultaten av de 20 pågående projekten är klara och beslutar därför att motionen är besvarad.

Beslutet avgjordes genom votering, 106 röstade för förslaget, 40 emot. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

(15:15) Ärende 15

Lättare ta med cykel i regiontrafiken

Det ska bli lättare att ta med sig cykeln på bussar och tåg i Västra Götaland. I en motion vill Sören Kviberg (V) och Anette Ternstedt (V) att Västtrafik tar fram ett enhetligt och tydligt system för taxor och regler för cyklar i kollektivtrafiken. Regionstyrelsen menar att Västtrafik redan påbörjat ett sådant arbete och att informationen på Västtrafiks webb ska förtydligas. Därmed anser regionfullmäktige att motionen är besvarad.

(15:10) Ärende 14

Västra Götalandsregionen beredda ge vård till barn i Gaza

Regionfullmäktige beslutade att skriva till regeringen om att Västra Götalandsregionen är beredd att ställa resurser till förfogande för sjukvårdsinsatser i Gaza och andra krisområden. Resurserna kan vara ett läkarlag och kan ingå i det samordnade bistånd som SIDA ansvarar för. Regeringen får sedan avgöra hur erbjudandet av hälso- och sjukvårdande insatser bäst kan användas. Beslutet är en följd av ett yrkande från Sören Kviberg (V).

(15:06) Ärende 13

Vill stimulera arbetsmarknaden med 200 miljoner

Regionfullmäktige beslutade att satsa 200 miljoner kronor för att stimulera arbetsmarknaden inom byggsektorn. Underhållsarbeten och investeringar tidigareläggs till 2009 vilket också medför lägre kostnader för Västra Götalandsregionen då byggprojekt blir billigare i en lågkonjunktur. Prioriteringar kommer att göras ihop med de berörda förvaltningarna. Fler åtgärder kan komma att vidtas för att dämpa effekterna inom byggsektorn under nästa år.

(14:55) Ärende 12

223 miljoner till NU-sjukvården för genomförande av Vård 2010

Regionfullmäktige beslutade att investeringar inom NU-sjukvården ska genomföras. NU-sjukvården vill ha ytterligare 223 miljoner kronor för genomförandet av sjukhusets utveckling, kallad Vård 2010. Vård 2010 sker i flera steg och redan 2008 beviljades 180 miljoner för genomförande av det första steget. I arbetet med att förbättra NU-sjukvårdens kvalitet och effektivitet sker förändringar i sjukhusens verksamhet samt vissa ombyggnader.

(14:50) Ärende 11

Principer för finansiering av regionens serviceverksamheter

Regionfullmäktige beslutade att godkänna föreslagna principer och modell för finansiering av serviceverksamheterna. Principerna handlar om vad som ska vara anslagsfinansierat och vad som ska vara intäktsfinansierat.

(14:05) Ärende 10

Sex utmaningar för bättre folkhälsa

Sex olika utmaningar som påverkar våra livsvillkor ska styra arbetet för en bättre folkhälsa i Västra Götaland. Policyn har ett hälsofrämjande perspektiv och tar upp strukturella förutsättningar för folkhälsa.

I förslaget till ny folkhälsopolitisk policy som regionfullmäktige ställde sig bakom ska utmaningarna kunna vara en gemensam plattform för det samlade folkhälsoarbetet i Västra Götaland. Inte bara Västra Götalandsregionen ska omfattas av utmaningarna utan även kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationer. De ska även kunna gälla i ett antal år.

De sex utmaningarna i policyn är att skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor, trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, ökat arbetsdeltagande, åldrande med livskvalitet samt goda levnadsvanor.

(13:23) Ärende 9

Regionbildning med Värmland ska utredas

Regionfullmäktige beslutade att frågan om ett samgående med Värmland ska utredas. Landstinget i Värmland ansökte hösten 2008 hos regeringen om att få bilda region ihop med Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade att i första hand ska en beskrivning av konsekvenser och förutsättningar göras. Arbetet ska ske gemensamt med Värmland. Om en ny regionbildning genomförs kan denna tidigast ske den 1 november 2014.

Fullmäktiges ledamöter hade som underlag en jämförelse mellan skattesatser och avgifter. Jämförelsen visade också befolkningsutveckling, ekonomi, arbetsmarknad och näringsliv, utbildningsnivå, turism och infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Jämförelsen visade även på likheter och skillnader inom hälso- och sjukvården, tandvården och folkhälsan samt kollektivtrafiken och kulturen.

Regionfullmäktiges beslut avgjordes genom votering, 141 för och 4 mot regionstyrelsens förslag. Sjukvårdspartiet Västra Götaland reserverade sig mot beslutet.

(13:15) Ärende 8

Ökad förståelse mellan politik och profession

Regionfullmäktiges tillfälliga beredning har undersökt skapande av arenor för förståelse mellan profession och politik. Beredningen har tre förslag, varav ett om mötesplatser, ett om ledarskapet och vikten av att föra ut politiska beslut och politikernas uppföljning samt ett om roller där kunskapen om varandras roller är grundläggande. Regionfullmäktige beslutade att överlämna beredningens förslag till regionstyrelsen för beredning.

13:15 Förhandlingarna återupptas.

(13:00) Information till regionfullmäktige om sjukvårdsrådgivningen 1177 via telefon och på internet www.1177.se/vgregion

(12:00) Avbrott för lunch.

Interpellationer Interpellationssvar...

Kvarvarande interpellation skjuts upp och besvaras sist på dagordningen.

 • (16:12) Stina Lundgren (M) om att akut sjuka barn som fyllt 16 år inte får sjukvård på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Interpellationen besvaras av Kerstin Brunnström (S), ordförande Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • (11:45/15:55) Annette Ternstedt (V) om krav vid upphandling av mammografi i Göteborg. Interpellationen besvaras av Frank Andersson (S) Ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden 5.
 • (11:31) Conny Brännberg (KD) om Arianeprogrammen vid Volvo Aero i Trollhättan. Interpellationen besvaras av Kent Johansson (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.
 • (11:17) Conny Brännberg (KD) om Film i Västs medverkan till näringslivsutveckling i Västra Götaland. Interpellationen besvaras av Johnny Nilsson (S), ordförande i Film I Väst.
 • (10:45) Kjell-Åke Lans (S) om stöd till utveckling av alternativa fångst- eller produktionsmetoder för fisk. Interpellationen besvaras av Kent Johansson (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.
 • (10:35) Sven-Olof Carlsson (M) om bemanningssituationen på Skene Lasarett. Interpellationen bordlades eftersom ordföranden för Södra Älvsborgs sjukhus Peter Rosholm (S) inte är närvarande vid dagens möte.

Frågestunden avslutades 10:35

Sex frågor har ställts från regionfullmäktiges ledamöter till ordföranden i Västra Götalandsregionens styrelser och nämnder.

Fyra frågor besvarades:

 • Bernt Andersson (M) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson, om utebliven investering på Skene lasarett.
 • Mats Abrahamsson (M) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson, om kostnader för avvecklingen av Heljerödshemmet.
 • Ingrid Fjällmyr (SVG) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson, om kaos på NÄL.
 • Anitha Welander (SVG) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson, om framtiden för Skene lasarett.

Två frågor sköts upp till eftermiddagen och kommer att behandlas efter övriga punkter i dagordningen:

 • Anitha Welander (SVG) har ställt en fråga till Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist (S) om hotad patientsäkerhet med nya färdtjänstavtalet.
 • Birgitta Losman (MP) har ställt en fråga till Västtrafiks ordförande, Leif Blomqvist (S) om passagerare ska lämnas kvar på hållplatsen.  

Mötet öppnade 10.00 med upprop. (10.00)


uiqt|wB&vqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{mvqkti{5{iu{qwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m